herbasklp_juodas(blankams)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMO PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 7 d. Nr. AD1-1252

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 m. veiksmų plano patvirtinimo“, 12 punktu:

1Tvirtinu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

3Pripažįstu netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. AD1-1239 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                                   Gintaras Neniškis

 


 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. AD1-1252

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMO  PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

2. Projekto partnerių atranka (toliau – atranka) organizuojama siekiant įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą. Projekto pareiškėja – Europos socialinio fondo agentūra.

3. Aprašas reglamentuoja reikalavimus projekto partneriams, nustato atrankos tvarką ir vertinimą.

4. Informacija apie atranką skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

5. Atrankos tikslas – siekiant užtikrinti kokybiško projekto įgyvendinimo, atrinkti projekto partnerius, kurie, įgyvendinę projektą, paskatins integralios pagalbos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims plėtrą, padidins šios pagalbos prieinamumą ir kokybę.

6. Projekto tikslinė grupė – integralios pagalbos gavėjai: vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys.

7. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022–2029 metai.

8. Projekto vertė ir paslaugų teikimo įkainiai bus nustatyti ir aiškiai apibrėžti po projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo.

9. Apraše vartojamos sąvokos:

9.1. Integrali pagalbadienos socialinė globa ir slauga, teikiama vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.

9.2. Mobilioji komanda – socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistai (socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, prireikus – psichologas, reabilitacijos specialistas ir kt.), kurie, dirbdami kartu, teikia integralią pagalbą.

9.3. Paraiška – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas nustatytos formos dokumentas, teikiamas atrankos konkursui, siekiant būti projekto partneriu teikiant integralios pagalbos paslaugas.

9.4. Projekto partneris – integralios pagalbos projekto tikslinės grupės asmenims teikėjas, išreiškęs norą tapti projekto partneriu, atitinkantis partneriams keliamus reikalavimus, laiku pateikęs visus reikalingus atrankai dokumentus ir palankiai įvertintas komisijos, pasirašęs jungtinės veiklos sutartį dėl projekto įgyvendinimo.

10. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

 

 

II SKYRIUS

PROJEKTO VEIKLOS

 

11. Projekto remiamos veiklos – integralios pagalbos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims teikimas ir plėtra:

11.1. integralios pagalbos teikimas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims jų namuose;

11.2. integralios pagalbos teikimas valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.);

11.3. vaikus su negalia, suaugusius asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrinčių asmenų parengimas juos prižiūrėti (pagalba prižiūrint patiems) (iki 5 val. konsultacijų projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam iš prižiūrinčių asmenų);

11.4. psichologinės pagalbos teikimas integralios pagalbos gavėjams, juos prižiūrintiems asmenims, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams (iki 5 val. konsultacijų projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam asmeniui ar šeimai;

11.5. integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų narių kompetencijų, profesinės kvalifikacijos tobulinimas;

11.6. integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais (darbo priemonėmis, reikalingomis integraliai pagalbai teikti) ir transporto priemonėmis (transporto priemonės nuoma, transporto išlaidų kompensavimas);

11.7. neformalios pagalbos skatinimo renginių (darbuotojams, teikiantiems integralią pagalbą, šeimos ir bendruomenės nariams) organizavimas;

11.8. metodinės pagalbos teikimas integralios pagalbos teikėjui, jam įgyjant licencijas, higienos pasus bendruomeninei ir (ar) bendrosios praktikos slaugai teikti (jei integralią pagalbą teikiančioje įstaigoje jų nėra).

12. Integralios pagalbos vaikui su negalia, suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amžiaus asmeniui teikimo trukmė – iki 10 valandų per parą, iki 7 dienų per savaitę.

13. Integralią pagalbą teikia mobiliosios komandos, laikydamosi Socialinių paslaugų įstatymo 4 straipsnyje nustatytų principų. 

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO PARTNERIAMS

 

14. Projekto partneriais gali būti Klaipėdos mieste veikiantys viešieji, privatūs juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą (dienos socialinę globą ir slaugą).

15. Atrankai paraiškas gali teikti projekto partneriai, kurie atitinka visas apraše išvardytas sąlygas:

15.1. projekto partneris atitinka statusą, nurodytą 14 punkte;

15.2. turi ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Klaipėdos miesto savivaldybės, kurioje planuoja teikti integralią pagalbą, teritorijoje patirtį;

15.3. įgyvendinant projektą, užtikrinti jo atitiktį dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimams:

15.3.1. turėti licenciją teikti dienos socialinę globą vaikui su negalia, suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amžiaus asmeniui;

15.3.2. turėti asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos ar bendruomenės slaugos paslaugas;

15.4. įgyvendinant projektą, užtikrinti integralią pagalbą teikiančių darbuotojų profesinės kvalifikacijos atitiktį teisės aktų reikalavimams:

15.4.1. projekto partnerio darbuotojai, kurie, teikiant integralią pagalbą, teiks dienos socialinę globą, turi atitikti Socialinių paslaugų įstatyme nustatytus reikalavimus: socialiniai darbuotojai yra įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą; individualios priežiūros darbuotojai atitinka įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;

15.4.2. projekto partnerio darbuotojai, kurie, teikiant integralią pagalbą, teiks bendrosios praktikos slaugos paslaugas, turi atitikti Bendrosios praktikos slaugos paslaugų teikimo integralią pagalbą gaunantiems asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-691 „Dėl Bendrosios praktikos slaugos paslaugų teikimo integralią pagalbą gaunantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 ir 7 punkte nurodytiems reikalavimams;

15.5. yra įvykdęs pareigas, susijusias su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu;

15.6. projekto partneriui nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos; jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

15.7. projekto partneriui nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo;

15.8. projekto partnerio darbuotojas, kurį ketinama skirti projekto vadovu, neturi tarnybinių nuobaudų dėl darbo drausmės pažeidimų susijusių su ES projektų vykdymu, pradėtų ikiteisminių tyrimų, neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už profesinės veiklos pažeidimus.

16. Jei projekto partneris netenkina nors vieno iš aprašo 15.1–15.8 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, laikoma, kad projekto partnerio paraiška neatitinka aprašo reikalavimų, ir yra atmetama.

 

IV SKYRIUS

ATRANKOS ORGANIZAVIMAS

 

17. Atrankos konkursui projekto partneris užpildo nustatytos formos (1 priedas) paraišką.

18. Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti įstaigos, organizacijos vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą projekto partneris privalo turėti.

19. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su kitais teikiamais dokumentais susegta į aplanką. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos. Visi paraiškos bei prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti. Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų numeracija turi būti ištisinė.  Paskutinio lapo antroje pusėje paraiška turi būti patvirtinta partnerio vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei paraišką sudarančių lapų skaičius.

20. Kartu su paraiška atrankai privaloma pateikti šiuos dokumentus:

20.1. steigimo dokumentų (įstatų arba nuostatų) kopiją;

20.2. licenciją teikti dienos socialinę globą vaikui su negalia, suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amžiaus asmeniui; 

20.3. asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos ar bendruomenės slaugos paslaugas; 

20.4. darbuotojų, kurie vykdys Apraše nurodytą veiklą, kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (diplomus, licencijas ir kt.);

20.5. valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, išrašą iš teismo sprendimo, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą dokumentą, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą (dokumentas galioja, jei jis išduotas ne anksčiau nei prieš 30 dienų), kad:

20.5.1. nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos, nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

20.5.2. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo;

20.5.3. neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

20.5.4. dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.

20.6. vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:

20.6.1. teikdamas paraišką nėra pateikęs melagingos informacijos;

20.6.2. projekto partnerio darbuotojas, kuri bus skiriamas projekto vadovu, neturi tarnybinių nuobaudų dėl darbo drausmės pažeidimų, neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už profesinės veiklos pažeidimus.

21. Projekto partneris gali pateikti ir kitus dokumentus ir (arba) informaciją, reikalingą paraiškai vertinti, bei papildomus dokumentus, galinčius padėti vertinti paraišką.

22. Pasirašyta popierinė paraiška su priedais užklijuotame voke su užrašu „Projekto „Integrali pagalba Klaipėdos miesto savivaldybėje“ partnerių atrankai“ siunčiama paštu registruotu laišku arba pristatoma tiesiogiai Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriui, Vytauto g. 13, Klaipėda, LT-92138, 205 kab. Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal pašto antspaudo datą ant voko.

23. Paraiška su priedais gali būti teikiama ir elektronine forma, bet privaloma juos parengti ir patvirtinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“. Paraiškos elektroniniu būdu teikiamos el. paštu: parama@klaipeda.lt arba per dokumentų valdymo sistemą Avilys. 

24. Paraiška turi būti pateikta iki skelbime, paskelbtame Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt, nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos, gautos po nustatytos datos, nevertinamos. Pareiškėjui apie tai yra pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

 

V SKYRIUS

ATRANKOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

25. Paraiškas vertina sudaryta atrankos komisija (toliau – komisija). Komisija yra kolegialus organas, sudarytas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, priimantis sprendimus aprašo veiklos klausimais.

26. Komisiją sudaro 5 (penki) nariai: vienas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Projektų skyriaus atstovas, 3 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovai, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas, kuruojantis Socialinės politikos įgyvendinimo ir paslaugų miestiečiams teikimo savivaldybės teritorijoje sritis. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja komisijos sekretorius, paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Pradėdami darbą, komisijos nariai privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (2 priedas).

27. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžio protokoluose, kuriuose nurodoma:

27.1. posėdžio data ir vieta;

27.2. posėdyje dalyvavę komisijos nariai;

27.3. posėdžio metu svarstytos paraiškos;

27.4. pateikti argumentai, paaiškinimai, priimti sprendimai;

27.5. kita, komisijos nuomone, svarbi posėdžio informacija.

28. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu arba, jei jo negalima pasiekti, komisijos nariams balsuojant. Balsuojant sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia komisijos pirmininko balsas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

29. Komisijos sprendimai galioja tik tada, jei jie yra priimti dalyvaujant ne mažiau kaip du trečdaliai visų komisijos narių.

30. Komisijos narys, turįs interesų ar ryšių, susijusių su organizacija ar įstaiga, pateikusia paraišką, nedalyvauja balsavime Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka.

31. Komisijos posėdžių protokolai ir posėdyje svarstytų klausimų dokumentai saugomi Savivaldybės administracijoje.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PARTNERIŲ ATRANKA

 

32. Vertindami pateiktas partnerių paraiškas Komisija, patikrina ar:

32.1. paraišką pateikė įstaiga / organizacija, kuri patenka į aprašo 15 punkte nurodytų įstaigų / organizacijų, turinčių teisę būti partneriu, grupę;

32.2. paraiška pateikta iki skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos ir valandos;

32.3. paraiška pateikta pagal nustatytą formą ir atitinka aprašo 19 punkte nustatytus reikalavimus;

32.4. paraiška pasirašyta įstaigos / organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;

32.5. paraiška patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą įstaiga / organizacija įstaiga privalo turėti;

32.6. paraiška pateikta kartu su aprašo 20 punkte nurodytais dokumentais ar tinkamai patvirtintomis dokumentų kopijomis.

33. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad ji atitinka ne visus paraiškos atitikties vertinimo kriterijus, prašoma pateikti trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti paraišką per nustatytą patikslinimų pateikimo terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos.

34. Nepateikus prašomos informacijos priimamas sprendimas atmesti paraišką dėl atitikties vertinimo kriterijų neatitikimo.

35. Komisija, apsvarsčiusi pateiktas paraiškas ir padariusi išvadas, parengia protokolą su sprendimu dėl projekto partnerių atrinkimo.

36. Sprendimą dėl projekto partnerių priima Savivaldybės direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas.

37. Atrankos rezultatai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Projekto partneriai yra atsakingi už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą.

39. Projekto partneriui, dalyvaujančiam atrankoje, el. paštu siunčiami klausimai ir prašymai, susiję su paraiškos teikimu atrankai, laikomi oficialiais.

40. Jeigu projekto vykdymo metu projekto partneris atsisako vykdyti jam priskirtas veiklas, šių veiklų vykdymas paskirstomas kitiems atrinktiems projekto partneriams jų bendru sutarimu. Jeigu partneriai nesutinka perimti šių veiklų, naujas projekto partneris atrenkamas vadovaujantis šiame apraše numatyta tvarka.

41. Savivaldybės administracijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

42. Aprašas gali būti keičiamas arba panaikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

__________________

 

part_0575934212dd41f3b146f2ad18d7cd0d_end