VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2003 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. B1-955 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE IŠAUGINTŲ ŠVIEŽIŲ VAISIŲ, DARŽOVIŲ, UOGŲ, BULVIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJOS IŠDAVIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. kovo 9 d. Nr. B1-149

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-488 „Dėl Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklių patvirtinimo“ 20 punktą ir Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, 38 punktą,

p r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. B1-955 „Dėl Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių atitikties deklaracijos išdavimo reikalavimų patvirtinimo“.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                        Audronė Mikalauskienė