LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-60/V-39 „DĖL ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-1088/V-931

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. V-60/V-39 „Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiame nurodytą įsakymą ir jį išdėstome nauja redakcija (Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 743 „Dėl Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu:

1. T v i r t i n a m e Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2 P a v e d a m e šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrams pagal veiklos sritį.“

2.    Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiame 5 punktą ir jį išdėstome taip:

5. Programa taikoma rizikingos elgsenos asmenims nuo 12 iki 18 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi (toliau – asmenys).“

2.2. Pakeičiame 9 punktą ir jį išdėstome taip:

9. Programos užsiėmimus veda Biuro, tarnybos ar kiti specialistai (toliau – Programą vedantys specialistai), baigę Programai vykdyti skirtą kvalifikacijos tobulinimo programą, suderintą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ arba akredituotą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-3 „Dėl Reikalavimų pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“

2.3. Pakeičiame 19 punktą ir jį išdėstome taip:

19. Asmuo laikomas baigusiu Programą, jei jis dalyvavo visoje Programoje (Aprašo 18 punkte nustatytu atveju – su vėliau sudaroma grupe) arba Aprašo 17 punkte nustatytu atveju baigė dalyvavimą Programoje, gavęs individualią konsultaciją. Programą vedantys specialistai jam išduoda Programos baigimą patvirtinantį pažymėjimą.“

2.4. Pakeičiame 24 punktą ir jį išdėstome taip:

24. Kai vienoje savivaldybėje nesurenkama minimali 4 asmenų grupė ar nėra galimybės organizuoti Programos dėl tinkamos darbui mokymosi aplinkos, žmogiškųjų išteklių stokos ar kitų objektyvių aplinkybių, savivaldybės administracijos gali kooperuotis ir organizuoti Programos įgyvendinimą kartu.“

2.5. Pakeičiame 1 priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

2.6. Pakeičiame 2 priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą                                          Monika Navickienė

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Gintautas Jakštas

 


 

Ankstyvosios intervencijos programos

vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Ankstyvosios intervencijos programos dalyvių apklausos formos pavyzdys)

 

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS

DALYVIŲ APKLAUSA

 

Miela dalyve / mielas dalyvi,

 

 

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie Ankstyvosios intervencijos programą (toliau – Programa), todėl prašome užpildyti toliau pateikiamą klausimyną.

 

Apklausa yra anoniminė, vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Duomenys bus naudojami tik Programos vertinimo tikslais.

 

1.   Jūs esate:                  

Vaikinas               Mergina

 

2.      Jūsų amžius (įrašykite):  _______ metų.                 

3.       Kaip sužinojote apie programą:

 

kreipiausi savanoriškai;

 

buvau nukreiptas.

 

4.        Jūs dalyvavote Programoje:

 

dėl alkoholio vartojimo;

 

dėl narkotikų vartojimo;

 

dėl kelių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

 

 

5.      Ar esate patenkintas Programa?

 

 

Labai patenkintas

Patenkintas

Iš dalies patenkintas

Nelabai patenkintas

Visiškai nepatenkintas

 

6. Įvertinkite pateiktus teiginius, geriausiai atspindinčius Jūsų asmeninę nuomonę, skalėje nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“:

 

 

Teiginiai

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku

1. Dalyvavimas Programoje buvo svarbus man asmeniškai

2. Dalyvaudamas Programoje įgijau daugiau žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmes

3. Dalyvavimas Programoje pakeitė mano požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą

4. Baigęs Programą ketinu vartoti mažiau psichoaktyviųjų medžiagų

5. Baigęs Programą ketinu nebevartoti psichoaktyviųjų medžiagų

6. Dabar žinau, kur kreiptis profesionalios pagalbos, jei iškiltų problemų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

 

7. Kokių turėtumėte pasiūlymų Programą vedantiems specialistams?

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų atsakymus!

 

____________________

 

part_12f79bcbd71c4105b679ffd0eec385b1_end