LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO nR. 3d-821

DĖL KAIMO PLĖTROS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ FONDO, SKIRTO LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS IR LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINIO PLANO LĖŠOMIS ĮGYVENDINAMOMS FINANSINĖMS PRIEMONĖMS ADMINISTRUOTI, VALDYTOJO SKYRIMO IR FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

PAKEITIMO

 

2023 m. liepos 28  d. Nr. 3D-502

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3D-821 „Dėl Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir 4 priedo 10 punktą išdėstau taip:

 

„10.   Paskolų teikimo sąlygos

10.1. Paskola skiriama Paskolos gavėjo projekto finansavimui, išskyrus netinkamoms išlaidoms finansuoti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su Paskolos gavėjo investicijomis į aukštesnės pridėtinės vertės žemės ir maisto ūkio produktų kūrimą. Finansuojamas projektas Paraiškos vertinimo metu turi būti pripažintas ekonomiškai pagrįstu ir finansiškai atsiperkančiu, kurio atitiktį finansų tarpininkas vertina pagal finansines ataskaitas ir verslo plane nurodytą informaciją, kaip įprastai atlieka asmenų, kuriems teikia paskolas, atžvilgiu.

10.2. Paskola skiriama Paskolos gavėjo verslo plane numatytoms išlaidoms, kurios gali apimti investicijas į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusias su remiama veikla, taip pat apyvartinio kapitalo finansavimą.

10.3. Paskolos dydis negali viršyti 1 000 000 Eur. Jei paskolos lėšomis finansuojamas apyvartinis kapitalas, bendra Paskolos gavėjui suteiktos paramos apyvartiniam kapitalui suma turi neviršyti 200 000 Eur bendrojo subsidijos ekvivalento per 3 finansinių metų laikotarpį.

10.4. Palūkanos skaičiuojamos tik finansų tarpininkų lėšų daliai. Palūkanų norma finansų tarpininkų lėšų daliai, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, nustatoma finansų tarpininkų atrankos sąlygose, numatant, kad palūkanų marža yra vienas iš finansų tarpininkų atrankos kriterijų.

10.5. Paskola suteikiama ne ilgesniam kaip 60 mėnesių laikotarpiui. Paskolos sutartyje gali būti numatytas paskolos grąžinimo atidėjimo terminas. Paskolos grąžinimo atidėjimo terminu nėra prailginamas šiame papunktyje nustatytas paskolos terminas.

10.6. Suteikiant paskolą projektui, kurį įgyvendinant numatyta žemės ūkio produktų perdirbimo metu gaminti galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, turi būti užtikrinama atitiktis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais nuostatoms:

10.6.1. teikiant pagalbą, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio nuostatos;

10.6.2. bendra nereikšmingos de minimis pagalbos, suteiktos vienam subjektui (įskaitant ir su šiuo subjektu reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 200 000 Eur, bei taikomos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 7 dalies nuostatos;

10.6.3. jei du juridiniai asmenys susijungia arba vienas įsigyja kitą, arba kai vienas juridinis asmuo suskaidomas į du ar daugiau atskirų juridinių asmenų, apskaičiuojama, ar suteikus pagalbą nebus viršyta viršutinė riba, bei taikomos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos;

10.6.4. paskola turi būti užtikrinta ne mažiau kaip 50 proc. paskolos vertės užstatu, be to,  paskola negali viršyti 1 000 000 Eur per penkerius metus, o jeigu paskola sudaro mažesnę sumos dalį ir (arba) suteikiama trumpesniam negu penkerių metų laikotarpiui, tos paskolos bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuojamas kaip atitinkama reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta viršutinės ribos dalis;

10.6.5. jei juridinis asmuo veiklą vykdo keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis;

10.6.6. vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis, keliomis dalinėmis išmokomis teikiama pagalba diskontuojama pagalbos skyrimo dieną. Diskontuota pagalbos vertė apskaičiuojama pagal Valstybės pagalbos ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos (eurais) per visą pagalbos mokėjimo laikotarpį apskaičiavimą, nurodytą Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, 3 priede;

10.6.7. sprendime dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos nurodoma skirtos pagalbos suma ir diskontuota skirtos pagalbos vertė (kai pagalba išmokama dalimis). Sprendime dėl pagalbos skyrimo turi būti nurodyta, kad yra teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, ir pateikiama aiški nuoroda į Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, t. y. nurodomas jo pavadinimas bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris;

10.6.8. vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), tikrinama informacija, ar bendra per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį ūkio subjektui (įskaitant ir su ūkio subjektu reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba, įskaitant pagal šią Priemonę apskaičiuotą diskontuotą pagalbos vertę, neviršija nustatytų nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribų;

10.6.9. vadovaujantis Nuostatais, per Nuostatuose nustatytą terminą pateikiama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) informacija apie pagalbos gavėjams apskaičiuotą diskontuotą pagalbos vertę. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka;

10.6.10. vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio 4 dalies nuostatomis, duomenys apie individualiai suteiktą de minimis pagalbą turi būti saugomi 10 finansinių

metų nuo pagalbos suteikimo datos.

10.7. Paskolos lėšos Paskolos gavėjui turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos.

10.8. Paskolos gavėjui gali būti suteikta tik viena paskola pagal Priemonę.

10.9. Suteikęs Paskolą, finansų tarpininkas iškart po Kontroliuojančiojo fondo valdytojo pareikalavimo patikros (audito) tikslais turi pateikti paskolos panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant sutartimis ar mokėjimo nurodymais, pagal kuriuos buvo apmokėta tiekėjams ir (ar) rangovams už įsigyjamą turtą ir (ar) teikiamas paslaugas, finansų tarpininko sąskaitų išrašus apie paskolos lėšų išdavimą, sąskaitas faktūras, finansų tarpininko mokėjimo pavedimus ir (ar) kitus dokumentus.

10.10. Už paskolos panaudojimą pagal paskolos sutartyje nurodytą paskirtį atsakingas Paskolos gavėjas. Jei nustatoma, kad Paskolos gavėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės paskolos suteikimui ir (ar) lėšų pagal paskolos sutartį išmokėjimui, Paskolos gavėjas privalo grąžinti visas neteisėtai gautas paskolos lėšas su paskolos sutartyje nustatytomis palūkanomis.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                  Kęstutis Navickas