LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-850 „DĖL GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJOS IR GEOREFERENCINIO PAGRINDO ŽEMĖLAPIO SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. 3D-794

Vilnius

 

1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 3D-850 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos ir Georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacijos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas