ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGSĖJO 24 D. ĮSAKYMO NR. A-663 „DĖL 2021/2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 11 d. Nr. A-694

Švenčionys

 

 

1. P a k e i č i u Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A-663 „Dėl 2021/2022 metų šildymo sezono pradžios“ 1 punktą papildant naujais 1.1 ir 1.2 papunkčiais ir juos i š d ė s t a u taip:

1.N u s t a t a u 2021/2022 m. šildymo sezono pradžią:

1.1. asmens sveikatos priežiūros ir globos įstaigoms, bendrojo ugdymo mokykloms,  ikimokyklinio ugdymo įstaigoms - nuo 2021 m. rugsėjo 27 d.;

1.2. kitiems – nuo 2021 m. spalio 12 d.“

2. Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖ                                                       JOVITA RUDĖNIENĖ