baltos zuvys

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO nR. T-38 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T-131

Švenčionys

 

 

Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Švenčionių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-38 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

SAVIVALDYBĖS MERAS                                                                         RIMANTAS KLIPČIUS