VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 18 d. Nr. 1K-377

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-2272 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr.V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-2898 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.   P a k e i č i u  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų

paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1.1. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 02 / Dienos stacionaro paslaugoms / 3 / Dienos stacionaro paslaugos“:

1.1.1. pripažįstu netekusiais galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

169

Dermatovenerologija“

 

1.1.2. pripažįstu netekusiais galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„1812

Hematologija“

 

1.1.3. pripažįstu netekusiais galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„2836

Onkologija“

 

1.1.4. pripažįstu netekusiais galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3071

 

Hematologija su kraujo komponentų transfuzija“

 

1.1.5. pripažįstu netekusiais galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3072

Vidaus ligos“

 

1.1.6. pripažįstu netekusiais galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3527

Gastroenterologija ar reumatologija, ar dermatovenerologija, kai atliekama intraveninė biologinė terapija“

 

1.2. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 02 / Dienos stacionaro

paslaugoms / 3 / Dienos stacionaro paslaugos“ pakeičiu paslaugų, žymimų kodais 3562–3570, pavadinimus ir juos išdėstau taip:

 

 

 

 

3562

Dienos stacionaro paslauga I

 

 

 

 

3563

Dienos stacionaro paslauga II

 

 

 

 

3564

Dienos stacionaro paslauga III

 

 

 

 

3565

Dienos stacionaro paslauga IV

 

 

 

 

3566

Dienos stacionaro paslauga V

 

 

 

 

3567

Dienos stacionaro paslauga VI

 

 

 

 

3568

Dienos stacionaro paslauga VII

 

 

 

 

3569

Dienos stacionaro paslauga VIII

 

 

 

 

3570

Dienos stacionaro paslauga IX“

 

1.3. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 02 / Dienos stacionaro

paslaugoms / 3 / Dienos stacionaro paslaugos“ po paslaugos, žymimos kodu 3570, pavadinimo „Dienos stacionaro paslauga IX“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3847

Dienos stacionaro paslauga X

 

 

 

 

3848

Dienos stacionaro paslauga XI

 

 

 

 

3849

Dienos stacionaro paslauga XII“

 

1.4. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 04 / Skubiosios medicinos pagalbos paslaugoms / 59 / Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos, teikiamos skubiosios medicinos pagalbos skyriuose ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetuose“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3519“, pavadinimo „Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

 

„3850

Skubiosios medicinos pagalbos IV1 paslauga“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                          <Parašas>                               Gintaras Kacevičius