LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. LIEPOS 11 D. SPRENDIMO NR. 10V-4 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO UŽSIENIEČIAMS“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. 10V-2

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. 10V-4 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams“:

1.  Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai organizuoti užsieniečiams tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų šio sprendimo 2.1.1.1 papunktyje, ir šio sprendimo 2.1.2 papunktyje nurodytiems užsieniečiams – ir kitų šio sprendimo 2.1.1.1 papunktyje nenurodytų tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kai to reikalauja užsieniečio sveikatos būklė, tačiau neviršijant privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimties, tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikimą.“

2. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuoti šių išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (įstatymų nustatyta tvarka kompensuojant jas valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, ar kitomis lėšomis):

2.3.1. užsieniečiams suteiktų nėštumo priežiūros paslaugų ir šio sprendimo 2.1.2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytų paslaugų išlaidų – apmokėti asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidas už faktiškai suteiktas nėštumo priežiūros ir šio sprendimo 2.1.2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytas paslaugas;

2.3.2. apatinių galūnių protezų, skirtų užsieniečiams, kurie Lietuvos Respublikos valstybės sieną neteisėtai kirto laikotarpiu nuo 2022 spalio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. ir kurių sveikatos būklė šiuo laikotarpiu tapo tokia, kad atsirado būtinybė šiems asmenims protezuoti apatines galūnes, faktinių gamybos ir (ar) pritaikymo (toliau – protezavimas) išlaidų, paciento paruošimo pirminiam protezavimui ir nuolatinio protezavimo medicininės reabilitacijos paslaugų išlaidų – apmokėti asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidas už faktiškai suteiktas šias paslaugas  (įskaitant protezavimo paslaugas).“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovė                                                                          Agnė Bilotaitė