RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario 1 d. Nr. T-878

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsniu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Laikyti negaliojančiu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-415 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašą su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                    Vytautas Krikščiūnas


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2023 m. vasario 1 d.

sprendimu Nr. T-878

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kūno kultūros ir sporto programų, projektų (toliau – Sporto programos) dalinio finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių ir viešojo administravimo funkcijų neatliekančių, asocijuotų pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą sporto klubų (toliau – Sporto klubas) dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto sąlygas, finansuojamų Sporto programų prioritetus, pateikiamų Sporto programų konkursų organizavimą, vertinimo kriterijus bei atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2. Lėšos Sporto programoms finansuoti kiekvienais metais yra numatomos Radviliškio rajono savivaldybės biudžete.

3. Sporto programų lėšas administruoja Savivaldybės administracija.

 

II. SPORTO PROGRAMŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 

4.  Sporto klubai, siekiantys gauti paramą, dalyvauja Savivaldybės administracijos paskelbtame Sporto programų dalinio finansavimo konkurse (toliau – Konkursas), kuris skelbiamas Savivaldybės tarybai patvirtinus rajono einamųjų metų biudžetą ir lėšas Sporto programoms finansuoti.

5. Sporto programų paraiškos priimamos Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje (toliau – Švietimo ir sporto skyrius) 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos, įskaitant ir paskelbimo dieną Savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt.

6. Sporto programų paraiškos dalinei finansinei paramai gauti turi būti pateiktos pagal patvirtintą paraiškos formą (1 priedas). Su paraiškomis privaloma pateikti šiuos dokumentus:

6.1. Juridinių asmenų registro išrašą, patvirtinantį sporto klubo veiklą;

6.2. paramos gavimo iš kitų šaltinių garantinius raštus ir / ar bankinius išrašus, jeigu parama gauta ar yra susitarimas ją gauti.

6.3. Sporto programoje dalyvausiančių dalyvių vardinį sąrašą.

7. Sporto klubas neprioritetinėms sporto šakoms Konkursui gali teikti tik vieną paraišką.

8. Sporto klubų, kurių sporto šakų treniruotės, varžybos vyksta pirmajame metų ketvirtyje, tais pačiais kalendoriniais metais patirtos finansinės išlaidos gali būti iš dalies kompensuojamos. Sporto klubai, norintys gauti dalinę išlaidų kompensaciją, teikia Komisijai paraiškas įprastine tvarka, kuri yra numatyta šiame Apraše.

 

III. PARAIŠKŲ SVARSTYMO IR KOMISIJOS DARBO TVARKA

 

9. Paraiškos vertinamos pagal šių nuostatų 25 punkte apibrėžtus prioritetus bei pagal šio Aprašo 5 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

10. Komisijos nariai, Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas ir posėdžių sekretorius skiriami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Nedalyvaujant Komisijos pirmininkui, jo pareigas vykdo pavaduotojas. Nedalyvaujant įsakymu paskirtam Komisijos sekretoriui, jo pareigos Komisijos balsų dauguma gali būti pavestos kitam komisijos nariui.

11. Komisijos darbą organizuoja ir už jos veiklą atsako Komisijos pirmininkas.

12. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

13. Komisijos posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas ir apie tai informuoja Komisijos narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio dienos.

14. Posėdžio darbotvarkę Komisijos posėdžio sekretorius Komisijos nariams el. paštu pateikia ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio dienos. Su visa posėdžiui teikiama medžiaga Komisijos nariai gali susipažinti Švietimo ir sporto skyriuje.

15. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Komisijos narių.

16. Komisijos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

17. Komisija posėdyje priima sprendimus kiekvienu darbotvarkės klausimu dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

18. Komisijos narys neturi teisės balsuoti, kai sprendžiami su jo šeimos nariais ir artimais giminaičiais (asmenimis, nurodytais Baudžiamojo kodekso 248 straipsnyje) susiję klausimai arba jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

19. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos posėdžio protokolas surašomas per penkias darbo dienas po Komisijos posėdžio. Komisijos posėdžio protokolas per 10 darbo dienų nuo jo surašymo dienos suderinamas su Komisijos nariais. Posėdžių protokolus pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

20. Komisijos sekretorius:

20.1. kartu su Komisijos pirmininku organizuoja Komisijos posėdžius, rengia ir derina posėdžio darbotvarkę;

20.2. rašo Komisijos posėdžių protokolus;

20.3. tvarko Komisijos dokumentaciją.

21. Komisijos posėdžio protokole nurodoma Komisijos posėdžio data, numeris, pirmininkas, sekretorius, dalyviai, svarstyti klausimai, pasisakymų santrauka, sprendimai ir balsavimo rezultatai.

22. Komisijos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai yra saugomi Švietimo ir sporto skyriuje.

23. Komisijos darbą kontroliuoja Administracijos direktorius.

24. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, Komisija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų jas įvertina.

 

IV. PARAIŠKŲ VERTINIMO PRIORITETAI, KRITERIJAI IR TVARKA

 

25. Sporto programos vertinamos pagal šiuos prioritetus:

25.1. sportinio meistriškumo ugdymas bei dalyvavimas Lietuvos ar savivaldybės atskirų sporto šakų rinktinėse, sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio, Europos, Baltijos šalių, respublikos čempionatuose ar Taurės varžybose, ankstesnių metų pasiekimus;

25.2. sporto klubų veiklos, orientuotos į masinį sportą, sporto renginių įvairovę, neįgaliųjų sportą ir sveikatingumą, sporto šakų plėtotę, naujų sporto klubų kūrimąsi, tarptautinių, šalies bei rajono sporto varžybų ir renginių organizavimą rajone.

25.3. Prioritetinių sporto šakų paraiškos įvertinamos 100%, jeigu paraiškos pagal vertinimo anketos:

25.3.1. 1 ir 2 punktus įvertintos 30 taškų;

25.3.2. 3 ir 4 punktus įvertintos 10 taškų;

25.3.3. 7 punktą įvertintos 10 taškų.

25.4. prioritetinėms sporto šakoms skiriama iki 70 proc. visų finansavimui skirtų lėšų.

26. Teikiamos Sporto programos sąmatoje galima numatyti lėšas:

26.1. sportinio inventoriaus, aprangos, įrangos, detalių ir eksploatacinių medžiagų įsigijimui iki 70 % nuo prašomos finansuoti sumos;

26.2. kvalifikacijos kėlimui, dalyvavimui šalies ir tarptautinėse konferencijose, forumuose, spaudinių, propaguojančių kūno kultūrą ir sportą, pirkimui iki 30% nuo prašomos finansuoti sumos.

26.3. dalyvio, teisėjavimo, sekretoriavimo, kelionės į sportines varžybas ir apgyvendinimo bei maistpinigių išlaidoms iki 100 %.

27. Sporto programos paraiška nesvarstoma, jeigu:

27.1. programos teikėjas nustatytu laiku ir tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais gautą paramą (nepateikė finansinių, veiklos ataskaitų) arba pažeidė lėšų naudojimo tvarką;

27.2. programą pateikė šio Aprašo 1 punkte neapibrėžtas subjektas;

27.3. kartu su paraiška programos teikėjas nepateikė šio Aprašo 6 punkte apibrėžtų dokumentų, išskyrus 6.2 punktą, jeigu programos teikėjas Sporto projektui iš rėmėjų paramos nenumatė.

28.  Lėšos neskiriamos:

28.1. ankstesnių metų veiklos išlaidoms kompensuoti, komercinei veiklai;

28.2.  Sporto programos teikėjo patalpų ar sporto įrenginių remonto darbams, transporto, ryšio priemonėms ir kompiuterinei įrangai įsigyti.

29. Sporto programos paraiškos vertinamos pagal kriterijus, pateiktus šio aprašo 5 priede. 

29.1. jeigu pateiktos paraiškos vertinimo anketoje iš 2, 3 ir 4 punktų surinktų balų suma lygi 0 – paraiška nefinansuojama.

29.2. 32 balus ir mažiau surinkusi paraiška nefinansuojama;

29.3. 33–39 balus surinkusi paraiška finansuojama 50 proc.;

29.4. 40–44 balus surinkusi paraiška finansuojama 60 proc.;

29.5. 45–49 balus surinkusi paraiška finansuojama 70 proc.;

29.6. 50–54 balus surinkusi paraiška finansuojama 80 proc.;

29.7. 55–59 balus surinkusi paraiška finansuojama 85 proc.;

29.8.60–64 balus surinkusi paraiška finansuojama 90 proc.;

29.9. 65–69 balus surinkusi paraiška finansuojama 95 proc.;

29.10. 70 ir daugiau balų surinkusi paraiška finansuojama 100 proc..

 

V. LĖŠŲ SKYRIMAS, ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ IR PROJEKTŲ REZULTATUS BEI ATSAKOMYBĖ

 

30. Lėšos Sporto programų daliniam finansavimui skiriamos metams, atsižvelgiant į komisijos išvadas ir rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Šis įsakymas skelbiamas Savivaldybės svetainėje www.radviliskis.lt.

31. Savivaldybės administracijos direktorius ir projekto vykdytojas, kuriam skiriamos lėšos, sudaro nustatytos formos sutartį (3 priedas) dėl projekto finansavimo. Prie sutarties pridedama detali projektui skirtų lėšų nustatytos formos sąmata (forma B-1), kuri yra neatskiriama sutarties dalis.

32. Projekto vykdytojas po kiekvieno ketvirčio per 5 dienas Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui pateikia nustatytos formos ataskaitas ir išlaidas pateisinančius dokumentus:

32.1. lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (6 priedas);

32.2. dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūra;

32.3. biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaitą;

32.4. faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas (kvitus, sąskaitas faktūras, bankinius išrašus).

32.4.1. išlaidas pateisinančiuose dokumentuose (kvituose, sąskaitose faktūrose, bankiniuose išrašuose) turi būti aiškiai suprantama apmokėjimo paskirtis, mokėtojas, gavėjas;

32.4.2. jeigu vykdant Sporto programą buvo patirta išlaidų, susijusių su kelionių, apgyvendinimo ar panašaus pobūdžio paslaugomis, Sporto klubas prie išlaidas pateisinančio dokumento pateikia ir minėtą paslaugą gavusiųjų asmenų vardinius sąrašus.

33. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, per 10 dienų Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui pateikia nustatytos formos ataskaitas ir išlaidas pateisinančius dokumentus:

33.1. sporto programos dalinio finansavimo veiklos ataskaitą (4 priedas) bei dalyvių vardinius sąrašus;

33.2. lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (6 priedas);

33.3. dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūra;

33.4. biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaitą;

33.5. faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas (kvitus, sąskaitas faktūras, bankinius išrašus).

33.5.1. išlaidas pateisinančiuose dokumentuose (kvituose, sąskaitose faktūrose, bankiniuose išrašuose) turi būti aiškiai suprantama apmokėjimo paskirtis, mokėtojas, gavėjas;

33.5.2. jeigu vykdant Sporto programą buvo patirta išlaidų, susijusių su kelionių, apgyvendinimo ar panašaus pobūdžio paslaugomis, Sporto klubas prie išlaidas pateisinančio dokumento pateikia ir minėtą paslaugą gavusiųjų asmenų vardinius sąrašus.

34. Nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, jas pervesdamas į savivaldybės nurodytą banko sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos.

35. Konkurso metu nepaskirstytos lėšos gali būti naudojamos:

35.1. Naujų sporto klubų steigimo išlaidoms kompensuoti;

35.2. Pakartotinai (II ir III ketvirtį) paskelbtų Konkursų metu gautų paraiškų daliniam finansavimui;

35.3. Sporto klubams, atstovaujantiems rajonui šalyje ir užsienyje, remti bei kitoms sporto propagavimo vystymo reikmėms, kurių nebuvo įmanoma numatyti teikiant pirmąsias paraiškas Savivaldybės skelbtam Konkursui.

36. Sporto klubai, norintys gauti finansavimą 35.1 ir 35.3 punktuose minėtoms reikmėms, Komisijai pateikia motyvuotą prašymą su pagrįstais skaičiavimais (sąmatomis) ir, jeigu Sporto klubas jau turi, išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijomis. Šiuose punktuose numatytoms reikmėms išlaidos kompensuojamos iki 100 proc., atsižvelgiant į Aprašo 2 priede nustatytus piniginius dydžius ir į likusias finansavimui skirtas lėšas. Jeigu finansavimui skirtų lėšų nepakanka 35.3. punkte numatytoms reikmėms įgyvendinti, Komisijos sprendimu, pirmininkas gali kreiptis į administracijos direktorių dėl Sporto programų finansavimo didinimo.

37Gavęs savivaldybės finansavimą Sporto programai vykdyti, Sporto klubas pirkimus vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

38. Visus finansinius atsiskaitymus už iš savivaldybės biudžeto gautas lėšas, Sporto klubas privalo vykdyti tik negrynaisiais pinigais.

39. Už Sporto programoje ir Sutartyje numatytų priemonių įgyvendinimą, lėšų tikslingą panaudojimą, viešųjų pirkimų vykdymą ir Sporto programos veiklos kontrolę atsako Sporto klubas.

40. Sporto klubai varžybose ar renginiuose viešina, kad Sporto programą remia Radviliškio rajono savivaldybė, o įvykdę Sporto programą, veiklos ataskaitoje pateikia su viešinimu susijusią informaciją.

41. Sporto klubo dalinis finansavimas yra stabdomas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu išaiškėjus, kad lėšos naudojamos ne pagal paskirtį ir pažeidžiami Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos reikalavimai. Visos Sporto klubui pervestos lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po raštiško įspėjimo gavimo grąžinamos į nurodytą Savivaldybės biudžeto sąskaitą. Nustatytu terminu negrąžinus lėšų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Šis Aprašas, jo pakeitimas ar nauja redakcija teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

43. Už aprašo vykdymą atsakingi Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos bei Švietimo ir sporto skyriai.

44. Lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius.

45. Šis Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt.

46. Šiame Apraše neaptarti, tačiau priklausantys Komisijos kompetencijai klausimai sprendžiami bendru Komisijos narių sutarimu.

___________________

 

part_a057bd9a651d4ef888ad7b43e2fca6d2_end


 

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir

sporto programų, projektų dalinio finansavimo

konkurso tvarkos aprašo priedas Nr. 1

 

SPORTO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO KONKURSO PARAIŠKA

 

 

 

 

(projekto teikėjo pavadinimas)

 

 

 

(projekto pavadinimas)

 

1. Informacija apie teikėją.

1.1. Informacija apie programos vadovą:

Vardas, pavardė

 

Adresas

 

Telefono Nr.

 

El. p. adresas

 

Darbovietė (pagrindinė)

 

Pareigos

 

Kita informacija

(neprivaloma)

 

 

1.2. Teikėjas (organizacija, įstaiga, per kurią bus vykdomas finansavimas, atsiskaitymas ir veiklos kontrolė) ir jo rekvizitai:

Pavadinimas

 

Adresas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

Įmonės kodas 

 

Atsiskaitomoji sąskaita

 

Bankas

 

Banko kodas

 

 

2. Projekto aprašymas.

2.1. Projekto tikslas (nurodomas tikslas turi būti formuluojamas glaustai, atitikti projekto pavadinimą, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y., ko bus siekiama įgyvendinant projektą, kokio rezultato siekiama):

 

 

2.2. Projekto uždaviniai (uždaviniai turėtų būti nustatomi taip, kad būtų galima surinkti ir pateikti duomenis, patvirtinančius projekto metu padarytą pažangą; uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas, jie turi būti nuoseklūs, konstruktyvūs, orientuoti į tarpinius rezultatus):

 

 

 

2.3. Projekto sąmata (Projekto sąmata turi koreliuoti su tikslu (-ais) ir uždaviniais, būti racionali ir detali ):

Eil. Nr.

Veiklos, paslaugos, prekės išlaidų pavadinimas

Ketvirtis

Vnt. kaina

Kiekis

Sporto klubo suma, Eur

Iš savivaldybės prašoma suma, Eur

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Pastaba: skiltyje „Veiklos, paslaugos prekės išlaidų pavadinimas“ nurodyti renginio pavadinimą ir išlaidų rūšis atskirose eilutėse (kelionės išlaidos, dalyvio mokestis, sportinės įrangos įsigijimas ir kt.)

 

2.4. Informacija apie prisidėjimą prie projekto savo lėšomis ir paramos gavimą:

Prisidėjimas / parama

Suma / parama

Pildo TIK paraiškos vertintojai

Yra patvirtinantys dokumentai (apibraukti):

Tai sudaro procentą visos projekto sumos:

Pareiškėjas prie projekto vykdymo prisideda savo (klubo) lėšomis

 

Taip / Ne

 

Pareiškėjas projekto vykdymui gavo ar gaus finansinę paramą iš nebiudžetinės įstaigos

 

Taip / Ne

 

Pareiškėjas projekto vykdymui gavo ar gaus materialinę paramą (inventorius, apranga, treniruokliai ir kt., nurodyti pavadinimą ir vertę)

 

Taip / Ne

 

 

2.5. Varžybų organizatoriaus:

Organizatoriaus pavadinimas

Pildo TIK paraiškos vertintojai

Nuostatai ar kiti varžybas patvirtinantys dokumentai (apibraukti):

 

Pateikta / nepateikta

 

2.6. Varžybų meistriškumas:

Meistriškumas

Pildo TIK paraiškos vertintojai

Varžybų lygį patvirtinantis dokumentas (apibraukti):

Europos, pasaulio lygio varžybos

Pateikta / nepateikta

Respublikinės varžybos (LT)

Pateikta / nepateikta

Regionų varžybos

Pateikta / nepateikta

Rajoninės varžybos

Pateikta / nepateikta

Miestelio, gyvenvietės reikšmės sportinis renginys

Pateikta / nepateikta

 

2.7. Renginio vieta (jeigu renginys vyks keliose vietovėse, etapais, išvardinkite):

Renginio vieta (etapas)

Ketvirtis

Pastabos

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Priedai (varžybų, nuostatai, įrodantys renginio meistriškumą, bankinių pavedimų išrašai, patvirtinantys finansinę paramą, materialinės paramos gavimą įrodantys dokumentai ir kt.):

Eil. nr.

Priedo pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija (ir priedai) yra tiksli ir teisinga. Gavęs paramą, įsipareigoju informuoti Radviliškio rajono savivaldybės administraciją, kaip vykdomas projektas, ir nustatytais terminais pateikti pagal patvirtintas formas veiklos ir lėšų naudojimo ataskaitas.

 

 

 

Įstaigos (organizacijos) vadovas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

part_2f79aac911a8458f829a397f3bc628f7_end


 

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir

sporto programų, projektų dalinio finansavimo

tvarkos aprašo 2 priedas

 

SPORTO PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO LIMITAI

 

PRIORITETINĖS SPORTO ŠAKOS

1. kREPŠINIS. Dalyvavimas ir pasirengimas Lietuvos čempionate:

1.1.

Regionų krepšinio lyga

Iki 50 000 Eur.

2. FUTBOLAS. Dalyvavimas ir pasirengimas Lietuvos čempionate:

2.1.

I lyga

Iki 50 000 Eur

2.2.

II lyga

Iki 40 000 Eur

2.3.

III lyga

Iki 30 000 Eur

2.4.

Salės futbolas, A lyga

Iki 35 000 Eur

2.5.

Salės futbolas, apskrities pirmenybės

Iki 5 000 Eur

3. Imtynės. Dalyvavimas ir pasirengimas:

3.1.

Pasaulio čempionate

Iki 15 000 Eur.

3.2.

Europos čempionate

Iki 10 000 Eur.

3.3.

Lietuvos čempionate

Iki 7 000 Eur.

NEPRIORITETINĖS SPORTO ŠAKOS

4. BOKSAS, TENISAS. Dalyvavimas ir pasirengimas:

4.1.

Pasaulio čempionate

Iki 10 000 Eur

4.2.

Europos čempionate

Iki 5 000 Eur

4.3.

Lietuvos čempionate

Iki 3 000 Eur

5. Lengvoji, SUNKIOJI aTletika. Dalyvavimas ir pasirengimas:

5.1.

Pasaulio čempionate

Iki 5 000 Eur.

5.2.

Europos čempionate

Iki 4 000 Eur.

5.3.

Lietuvos čempionate

Iki 3 500 Eur.

6. RYTŲ KOVOS MENAI, BEISBOLAS, SOFTBOLAS. Dalyvavimas ir pasirengimas:

6.1.

Pasaulio čempionate

Iki 15 000 Eur.

6.2.

Europos čempionate

Iki 10 000 Eur.

6.3.

Lietuvos čempionate

Iki 6 000 Eur.

Techninės sporto šakos

7. AUTOMOBILIŲ, MOTOCIKLŲ SPORTAS, STENDINIS ŠAUDYMAS, AVIACIJA. Dalyvavimas ir pasirengimas

7.1.

Pasaulio čempionate

Iki 8 000 Eur.

7.2.

Europos čempionate

Iki 7 000 Eur.

7.3.

Lietuvos čempionate

Iki 6 000 Eur.

8. KITŲ SPORTO ŠAKŲ, SPORTO KLUBŲ VEIKLOMS, ORIENTUOTOMS Į MASINĮ SPORTĄ, SPORTO RENGINIŲ ĮVAIROVĘ, NEĮGALIŲJŲ SPORTĄ IR SVEIKATINGUMĄ, SPORTO ŠAKŲ PLĖTOTĘ, NAUJŲ SPORTO KLUBŲ KŪRIMĄSI, TARPTAUTINIŲ, ŠALIES BEI RAJONO SPORTO VARŽYBŲ IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMĄ RAJONE. Dalyvavimas, pasirengimas, organizavimas.

8.1.

Ne žemesnio lygio nei Lietuvos čempionatas

Iki 5 000 Eur

8.2.

Veteranų sportas

Iki 3 000 Eur.

8.3.

Naujų sporto klubų įkūrimas

Iki 400 Eur.

8.4.

Sporto renginiams ir varžyboms rajoniniu lygiu organizuoti

Iki 3 000 Eur.

_______________________

 

part_977727d7d5d64c51b0284c03691f77bd_end


 

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir

sporto programų, projektų dalinio finansavimo

tvarkos aprašo 3 priedas

 

SPORTO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO SUTARTIS

 

 

(programos, projekto pavadinimas)

 

20 m. ...... d. Nr. ______________

Radviliškis

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama administracijos direktoriaus..................... , ir

 

 

(toliau – Sporto klubas), atstovaujamas

 

 

sudarė šią sutartį.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos                    d. sprendimu Nr. T- ... ..., patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu ir administracijos direktoriaus 20 ....  ... ... ... ...  d. įsakymu Nr. A- ... ... ... (8.14) „Dėl                                                                                           “.

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Šios sutarties dalykas yra Sporto programos, projekto

 

 

(Sporto programos, projekto pavadinimas)

 

finansavimas iš Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo fondui skirtų lėšų ir jos įgyvendinimas.

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

2. Savivaldybė įsipareigoja:

2.1. skirti, atsižvelgiant į pateiktą Programos sąmatą (forma B–1), kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis, sutarties 1 punkte nurodytos programos, projekto įgyvendinimui ... ... ... ... eurų;

2.2. lėšas pervesti Sporto klubui (įstaigos kodas ... ... ... ... ), į sąskaitą Nr. LT... ... ... ... ...; (banko pavadinimas, banko kodas) ... ... ... ... , kodas          ;

2.3. kontroliuoti Sporto programos, projekto įgyvendinimą ir įsitikinti programos, projekto lėšų naudojimo tikslingumu.

3. Sporto klubas įsipareigoja:

3.1. sutarties 1 punkte nurodytą programą įvykdyti iki 20 ... m. gruodžio 10 d.;

3.2. gautas lėšas naudoti tik Sporto programai, projektui vykdyti pagal pridedamą sąmatą, tikslų planuojamų išlaidų sąrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

3.3. dėl objektyvių priežasčių pasikeitus Sporto programos, projekto vykdymo laikui ar rekvizitams, nedelsiant raštu informuoti apie tai Švietimo ir sporto skyrių;

3.4. Švietimo ir sporto skyriui paprašius, teikti informaciją raštu apie vykdomą veiklą pagal šią programą, projektą;

3.5. Projekto vykdytojas po kiekvieno ketvirčio per 5 dienas Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui pateikia nustatytos formos ataskaitas ir išlaidas pateisinančius dokumentus:

3.5.1. lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (6 priedas);

3.5.2. dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūra;

3.5.3. biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaitą;

3.5.4. faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas (kvitus, sąskaitas faktūras, bankinius išrašus).

3.5.4.1. išlaidas pateisinančiuose dokumentuose (kvituose, sąskaitose faktūrose, bankiniuose išrašuose) turi būti aiškiai suprantama apmokėjimo paskirtis, mokėtojas, gavėjas;

3.5.4.2. jeigu vykdant Sporto programą buvo patirta išlaidų, susijusių su kelionių, apgyvendinimo ar panašaus pobūdžio paslaugomis, Sporto klubas prie išlaidas pateisinančio dokumento pateikia ir minėtą paslaugą gavusiųjų asmenų vardinius sąrašus.

3.6. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, per 10 dienų Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui pateikia nustatytos formos ataskaitas ir išlaidas pateisinančius dokumentus:

3.6.1. sporto programos dalinio finansavimo veiklos ataskaitą (4 priedas) bei dalyvių vardinius sąrašus;

3.6.2. lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (6 priedas);

3.6.3. dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūra;

3.6.4. biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaitą;

3.6.5. faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas (kvitus, sąskaitas faktūras, bankinius išrašus).

3.6.5.1. išlaidas pateisinančiuose dokumentuose (kvituose, sąskaitose faktūrose, bankiniuose išrašuose) turi būti aiškiai suprantama apmokėjimo paskirtis, mokėtojas, gavėjas;

3.6.5.2. jeigu vykdant Sporto programą buvo patirtos išlaidos, susijusios su kelionių, apgyvendinimo ar panašaus pobūdžio paslaugomis, Sporto klubas prie išlaidas pateisinančio dokumento pateikia ir minėtą paslaugą gavusiųjų asmenų vardinius sąrašus.

3.7. Nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti pervesdamas į savivaldybės nurodytą banko sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos.

3.8. Naudojant savivaldybės biudžeto lėšas visoms išlaidoms apmokėti, atsiskaitymus vykdyti tik negrynaisiais pinigais.

3.9. pirkimus sporto programai vykdyti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymu.

4. Pagal šią sutartį Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims.

 

III. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

5. Sporto klubas už skirtų tikslinių lėšų naudojimą ne pagal paskirtį atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Išaiškėjus, kad Sporto klubas programos, projekto lėšas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį arba panaudojo nesilaikydamas šios sutarties sąlygų, privalo lėšas grąžinti į sutartyje nurodytą Savivaldybės biudžeto sąskaitą per 5 darbo dienas po įspėjimo gavimo. Nustatytu terminu negrąžinus lėšų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Už Sporto programoje ir Sutartyje numatytų priemonių įgyvendinimą, tikslingą lėšų panaudojimą, viešųjų pirkimų vykdymą ir Sporto programos veiklos kontrolę atsako Sporto klubas.

7. Sutartį nutraukus dėl Sporto projekto rengėjo kaltės, Sporto programos, projekto rengėjas per 15 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina į sutartyje nurodytą Savivaldybės biudžeto sąskaitą visas gautas iš biudžeto lėšas.

8. Sutartį nutraukus dėl Savivaldybės kaltės, Savivaldybė pagal Sporto programos, projekto rengėjo pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka sąmatoje numatytas pagrįstas Sporto programos, projekto išlaidas, padarytas iki sutarties nutraukimo dienos, neviršijant šios sutarties 2.1 punkte numatytos sumos.

9. Nepanaudotos Sporto programos, projekto įgyvendinimui lėšos turi būti grąžintos į sutartyje nurodytą Savivaldybės biudžeto sąskaitą ne vėliau kaip iki gruodžio 15 dienos.

10. Visi dėl šios sutarties kilę ginčai sprendžiami derybų keliu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, PAKEITIMAS

 

11. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol šalys visiškai įvykdo įsipareigojimus.

12. Ši sutartis gali būti keičiama, papildoma arba nutraukiama tik raštišku šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

13. Jei Sporto klubas nesilaiko šioje sutartyje numatytų sąlygų Savivaldybė turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, raštiškai įspėjusi Sporto klubą apie sutarties nutraukimą ne mažiau kaip prieš 14 dienų.

14. Ši sutartis gali būti nutraukta vienos šalies iniciatyva, prieš mėnesį raštiškai įspėjus kitą Šalį, jeigu ji pažeidžia ar nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų.

15. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

16. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys šios Sutarties vykdymo, teisėto intereso siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

17. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 15 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visą Sutarties galiojimo laikotarpį, o taip pat po jos pasibaigimo – tiek, kiek būtina pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas.

18. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 15 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti  šiems duomenų gavėjams: techninės ir programinės įrangos, naudojamos asmens duomenų tvarkymui, ir su tuo susijusių paslaugų teikėjams, Šalies naudojamų informacinių ir ryšių technologijų priežiūrą ir aptarnavimą vykdantiems paslaugų teikėjams, kitiems duomenų gavėjams, kuriems asmens duomenys turi būti teikiami vadovaujantis Šaliai taikomais teisės aktų reikalavimais. Paslaugų teikėjas šios Sutarties 15 punkte nurodytus Užsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teisę pasitelkti šios Sutarties vykdymui.

19. Kiekviena Šalis įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenis perduoda kitai Šaliai, tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą. Pateikiama informacija turi apimti: kitos Šalies, kaip duomenų valdytojo, tapatybę ir kontaktinius duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, tvarkymo teisinį pagrindą, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus kaip nurodyta šios sutarties 16–18 punktuose ir pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 turimas teises.

 

Šalių parašai:

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

Tel. (8 422) 69 004, kodas 188726247

Sporto klubas

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

Sporto klubo vadovas

 

(parašas)

 

(parašas)

AV

AV

202 m .......................................... d.                             202  m. ........................................

 

part_6831c8c5d47448f1b9c4a28c92677eaf_end


 

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir

sporto programų, projektų dalinio finansavimo

tvarkos aprašo 4 priedas

 

 

 

SPORTO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO VEIKLOS ATASKAITA

 

 

(Sporto klubo pavadinimas)

 

1. Įvykdytos Sporto programos pavadinimas:

 

 

2. Įvykdytos Sporto programos aprašymas:

 

 

3. Pasiektų rezultatų apibūdinimas:

3.1. Koks tikslas pasiektas:

 

 

3.2. Kokie uždaviniai įgyvendinti:

 

 

3.3. Dalyvių, personalo ir žiūrovų dalyvavusių projekte, skaičius:

Eil. Nr.

Savivaldybė / miestas (valstybė)

Dalyvių skaičius

Personalo skaičius

Žiūrovų skaičius

1.

Radviliškio r. sav.

 

 

 

2.

...kiti...

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti miestus (jeigu tai užsienio miestas, tai ir valstybės pavadinimą) ir dalyvių skaičius)

 

4. Projekto rezultatus išreikšti kiekybiškai (pateikti kopijas varžybų nuostatų, tvarkaraščių, protokolų – individualių sporto šakų, galutines lenteles – žaidimų sporto šakų, ir kt.) pridedant prie šios ataskaitos kaip priedus.

4.1. Priedų sąrašas:

4.1.1. ... (Priedas Nr. )

4.1.2. ... (Priedas Nr. )

 

5. Sporto projektas buvo viešinamas šiose visuomenės informavimo priemonėse, o viešinimo turinys pridedamas prie šios ataskaitos kaip priedas (priedai):

5.1. Visuomenės informavimo priemonių ir priedų sąrašas:

5.1.1. ... (Priedas Nr. )

5.1.2. ... (Priedas Nr. )

 

 

Sporto vadovas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(data)

 

part_68dabe6f31e04ebca0fb8e58fea6cdeb_end


 

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros

ir sporto programų, projektų dalinio

finansavimo tvarkos aprašo 5 priedas

 

PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA

 

 

(organizacijos pavadinimas)

 

 

(projekto pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Galimi balai

Skiriami balai

1.

Tikslas (-ai) ir uždaviniai

Tikslai aiškiai orientuoti į norimą pasiekti rezultatą.

Uždaviniai nuoseklūs, konstruktyvūs, orientuoti į tarpinius rezultatus.

1115

 

Tikslai nėra aiškiai orientuoti į norimą pasiekti rezultatą, nėra visiškai aišku, kokį rezultatą norima pasiekti.

Uždaviniams trūksta nuoseklumo, konstruktyvumo, nėra aiškiai orientuoti į tarpinius rezultatus.

610

 

Tikslų nėra arba yra nesuprantama, kokių rezultatų būtų siekiama.

Uždavinių nėra arba yra nenuoseklūs, nekonstruktyvūs, neorientuoti į tarpinius rezultatus.

05

 

2.

Projekto sąmata

Koreliuoja su tikslu (-ais) ir uždaviniais, yra racionali.

1115

 

Ne visiškai koreliuoja su tikslu (-ais) ir uždaviniais, nėra racionali.

610

 

Nekoreliuoja su tikslu (-ais) ir uždaviniais, nėra racionali

05

 

3.

Pareiškėjas prie projekto prisideda savo (klubo) lėšomis ir / ar gavo ar gaus finansinę paramą iš nebiudžetinės įstaigos.

50 proc. ar daugiau

20

 

2649 proc.

1619

 

1625 proc.

1115

 

115 proc.

110

 

0 proc.

0

 

4.

Pareiškėjas projektui gavo ar gaus materialinę paramą (inventorius, apranga, treniruokliai ir kt.)

Gavo ir ši parama yra reikšmingas indėlis projekto vykdymui.

610

 

Gavo, tačiau ši parama projekto vykdymui nesuteikia ypatingos reikšmės.

15

 

Negavo jokios materialinės paramos.

0

 

5.

Masiškumas (dalyvių skaičius projekte pagal pateiktą vardinį sąrašą)

Sporto klubo dalyvių skaičius 40 ir daugiau

10

 

Sporto klubo dalyvių skaičius 3039

89

 

Sporto klubo dalyvių skaičius 2029

67

 

Sporto klubo dalyvių skaičius 1019

45

 

Sporto klubo dalyvių skaičius 59

23

 

Sporto klubo dalyvių skaičius 14

1

 

6.

Meistriškumas

Europos / pasaulio varžybos

910

 

Respublikinės varžybos

78

 

Regionų varžybos

56

 

Rajono varžybos

34

 

Miestelio, gyvenvietės reikšmės sportinis renginys

12

 

7.

Ataskaitų pateikimas už praėjusius metus.

Sporto klubas už ankstesnius metus (atsižvelgiama į vėliausią klubo paraišką) su projekto veikla susijusią dokumentaciją pateikė sklandžiai ir laiku.

Jeigu sporto klubas paraišką teikia pirmą kartą, ji vertinama 10 balų.

10

 

Sporto klubas už ankstesnius metus (atsižvelgiama į vėliausią klubo paraišką) su projekto veikla susijusią dokumentaciją pateikė su netikslumais ir / arba vėluodamas, tačiau vėliau netikslumus pašalino.

5

 

Sporto klubas už ankstesnius metus (atsižvelgiama į vėliausią klubo paraišką) su projekto veikla susijusią dokumentaciją pateikė su netikslumais ir / arba nepateikė, netikslumų nepašalino.

0

 

 

 

 

Iš viso

 

Jeigu 2, 3 ir 4 punktų suma yra lygi 0 – paraiška nefinansuojama;

32 balaus ir mažiau surinkusi paraiška nefinansuojama;

3339 balus surinkusi paraiška finansuojama 50 proc.;

4044 balus surinkusi paraiška finansuojama 60 proc.;

4549 balus surinkusi paraiška finansuojama 70 proc.;

5054 balus surinkusi paraiška finansuojama 80 proc.;

5559 balus surinkusi paraiška finansuojama 85 proc.;

6064 balus surinkusi paraiška finansuojama 90 proc.;

6569 balus surinkusi paraiška finansuojama 95 proc.;

70 ir daugiau balų surinkusi paraiška finansuojama 100 proc.;

 

 

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

 

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

 

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

 

part_7d716c6dfc6444a59fbdafc6f74530b5_end


 

Radviliškio rajono savivaldybės

kūno kultūros ir sporto programų,

projektų dalinio finansavimo konkurso

tvarkos aprašo priedas Nr. 6

 

Įstaiga (pavadinimas)

(kodas, adresas):

 

20...    M.  ... KETVIRTĮ  LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS NR.

Programa (pavadinimas):

Eil. Nr.

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas (pagal patvirtintą sąmatą)

|Išlaidų ekonominės klasifikacijos pavadinimas (pagal patvirtintą sąmatą)

Prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas

Dokumento pavadinimas ir Nr.

Dokumento data

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas

Panaudoti asignavimai

Mokėjimo pavedimo numeris

Mokėjimo pavedimo data

Suma Eur ir euro centais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Iš viso:

0,00

Įstaigos vadovas (-ė)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyr. buhalteris (-ė)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

 

TIKRINO:

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

 

part_f3a22360edf343cd963771f6c6640fbd_end