LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Įsakymas

DĖL Elektroninio informacinio leidinio (lankstinuko), KURIAME PATEIKiama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytA INFORMACIJA, parengimo, viešinimo IR atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2022 m. sausio 3 d. Nr. 1R-7

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktais, įgyvendindama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.1, 8.4 papunkčius ir siekdama veiksmingai įgyvendinti 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR, 4 straipsnio 1 dalies a punktą:

1. Tvirtinu Elektroninio informacinio leidinio (lankstinuko), kuriame pateikiama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, parengimo, viešinimo ir atnaujinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Komunikacijos ir teisinio švietimo skyriui kartu su Baudžiamosios justicijos grupe, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, iki 2022 m. I ketvirčio pabaigos parengti ir kiekvienų metų pirmąjį ketvirtį atnaujinti elektroninį informacinį leidinį (lankstinuką), kuriame turi būti pateikiama Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta apibendrinta pagrindinė informacija;

2.2 Komunikacijos ir teisinio švietimo skyriui šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytą elektroninį informacinį leidinį (lankstinuką) viešai skelbti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje, išsiųsti ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūroms, teismams, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ir savivaldybėms.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 1R-337 „Dėl nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų asmenų informavimo“.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                              Evelina Dobrovolska

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-7

 

 

ELEKTRONINIO INFORMACINIO LEIDINIO (LANKSTINUKO), KURIAME PATEIKIAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTA INFORMACIJA, PARENGIMO, VIEŠINIMO IR ATNAUJINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninio informacinio leidinio (lankstinuko), kuriame pateikiama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, parengimo, viešinimo ir atnaujinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektroninio informacinio leidinio (lankstinuko) (toliau – informacinis leidinys) turinio reikalavimus, informacinio leidinio parengimo, viešinimo ir atnaujinimo tvarką.

2. Informacinis leidinys, kuriame pateikiama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta apibendrinta pagrindinė informacija, skiriamas nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems  asmenims.

3. Aprašo tikslas – užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtiną pagalbą bei kreiptis į pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybą (toliau – pagalbos tarnyba).

 

II SKYRIUS

INFORMACINIO LEIDINIO TURINIO REIKALAVIMAI, INFORMACINIO LEIDINIO PARENGIMO, VIEŠINIMO IR ATNAUJINIMO TVARKA

 

4. Informaciniame leidinyje paprasta ir suprantama kalba pateikiama apibendrinta pagrindinė informacija apie:

4.1. pagalbą, kuri nukentėjusiam asmeniui gali būti suteikta. Nurodomi pagalbos tarnybų duomenys (pateikiamas pagalbos tarnybų sąrašas, kuriame nurodyti jų pavadinimai, veiklos vykdymo teritorijų adresai, telefono ryšio numeriai, elektroninio pašto adresai), įskaitant informaciją apie galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, reikiamo specialisto pagalbą ir galimą laikiną apgyvendinimą;

4.2 procedūras, susijusias su skundo, pareiškimo ar pranešimo dėl nusikalstamos veikos pateikimu, ir teisinę nukentėjusio asmens padėtį tokiose procedūrose;

4.3. tai, kokiais būdais ir sąlygomis nukentėjęs asmuo gali gauti specialias apsaugos priemones;

4.4. tai, kokiais būdais ir sąlygomis nukentėjęs asmuo gali kreiptis dėl teisinės pagalbos ir konsultacijų;

4.5. tai, kokiais būdais ir sąlygomis nukentėjusiam asmeniui gali būti atlyginta nusikalstama veika padaryta žala;

4.6. galimybes nukentėjusiam asmeniui gauti vertimo žodžiu ir raštu paslaugas;

4.7. visas procedūras, tvarką ar specialias apsaugos priemones, kuriomis nukentėjęs asmuo gali pasinaudoti Lietuvos Respublikoje, kad apgintų savo interesus, jei jis gyvena ne toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje padaryta nusikalstama veika, ir dėl pagalbos pirmą kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos pirmojo kontakto instituciją ar kitą valstybės instituciją;

4.8. skundų dėl baudžiamojo proceso subjektų veiksmų ar sprendimų, kuriais gali būti pažeistos nukentėjusio asmens teisės, padavimo baudžiamojo proceso metu tvarką;

4.9. ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą ar teismą (nurodomi juridinio asmens pavadinimas, veiklos vykdymo teritorijos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas), į kuriuos gali kreiptis nukentėjęs asmuo dėl nusikalstamos veikos ir (ar) kitų su baudžiamuoju procesu susijusių klausimų;

4.10. atkuriamojo teisingumo paslaugas (nurodomi atkuriamojo teisingumo paslaugas teikiančio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, veiklos vykdymo teritorijos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);

4.11. tai, kokiais būdais ir sąlygomis nukentėjusiam asmeniui gali būti kompensuotos išlaidos, patirtos dėl jo dalyvavimo baudžiamajame procese.

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, siekdama gauti Aprašo 4 punkte nurodytą informaciją, būtiną informaciniam leidiniui parengti, kreipiasi į Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinę teismų administraciją, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, Lietuvos savivaldybių asociaciją ir kitas reikšmingos informacijos turinčias suinteresuotas institucijas su prašymu pateikti Aprašo 4 punkte nurodytą informaciją, atsižvelgdama į kiekvienos institucijos kompetenciją pagalbos nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenų teikimo procese.

6. Teisingumo ministerija, gavusi Aprašo 5 punkte nurodytų institucijų pateiktą informaciją, parengia informacinį leidinį, kuriame pateikiama apibendrinta Aprašo 4 dalyje nurodyta informacija.

7. Parengtą informacinį leidinį Teisingumo ministerija viešai skelbia Teisingumo ministerijos interneto svetainėje ir elektroninio ryšio priemonėmis išsiunčia ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūroms, teismams, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ir savivaldybėms.

8. Teisingumo ministerija kiekvienų metų pirmąjį ketvirtį kreipiasi į Aprašo 5 punkte nurodytas institucijas dėl Aprašo 4 punkte nurodytos informacijos pateikimo. Nustačiusi, kad Aprašo 4 punkte nurodyta informacija pasikeitė, atnaujina informacinį leidinį. Informaciniame leidinyje pateikta informacija taip pat gali būti atnaujinama ir tuo atveju, jeigu Aprašo 5 punkte nurodyta institucija kreipiasi į Teisingumo ministeriją ir nurodo, kad Aprašo 4 punkte išdėstyta informacija esmingai pasikeitė, pavyzdžiui, buvo pakeisti akredituotą pagalbą teikiančių pagalbos tarnybų sąrašas, teisės aktai, susiję su pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, ar įvyko kitų reikšmingų pokyčių, dėl kurių būtina atnaujinti informaciniame leidinyje pateiktą informaciją. Atnaujintas informacinis leidinys skelbiamas ir platinamas Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Teisingumo ministerija organizuoja informacinio leidinio vertimą į anglų, rusų ir lenkų kalbas, taip pat – jo parengimą asmenims su negalia suprantamais būdais, įskaitant lietuvių gestų kalbą, Brailio raštą, lengvai suprantamus tekstus, alternatyvius ir patobulintus komunikacijos metodus, bet jais neapsiribojant ir sudarant sąlygas tais būdais naudotis.

 

______________