LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2018 M. SAUSIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-45 „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLO IR SKLAIDOS PROJEKTŲ KONKURSINIO FINANSAVIMO BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 16 d. Nr. V-380

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 8.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) valdybos 2018 m. kovo 28 d. siūlymą (protokolas Nr. 12V-03),

p a k e i č i u Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1. P a p i l d a u Taisykles 2.19 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

2.19Akademinio sąžiningumo principo mokslinėje veikloje pažeidimas – tai bent vienas iš pažeidimų (arba jo dalis), kurie išvardyti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – Kontrolierius) 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintų Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijų 17.1–17.6 papunkčiuose.“

2. P a k e i č i u Taisyklių 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Jei įsiteisėjusiais Kontrolieriaus sprendimais ar dėl Kontrolieriaus sprendimo priimtais ir įsiteisėjusiais teismo sprendimais nustatoma, kad asmuo pažeidė akademinio sąžiningumo principą mokslinėje veikloje, paraiškos, kuriose tas asmuo nurodytas kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis nesvarstomos penkerius metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.“

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                            Valdemaras Razumas