VALSTYBĖS DUOMENŲ AGENTŪROS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO ĮMONĖSE STATISTINĖS ATASKAITOS ITP-01 (METINĖS) STATISTINIO FORMULIARO PATVIRTINIMO

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. DĮ-268

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą su visais pakeitimais, ir įgyvendindama 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, 2023 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2023/1507, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 nustatomos temos „IRT naudojimas ir e. prekyba“ 2024 ataskaitinių metų duomenims taikomų reikalavimų techninės specifikacijos ir metaduomenų ir kokybės ataskaitų pateikimo terminai:

1Tvirtinu Informacinių technologijų naudojimo įmonėse statistinės ataskaitos ITP-01 (metinės) statistinį formuliarą (pridedama).

2Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. DĮ-288 „Dėl Informacinių technologijų naudojimo įmonėse statistinės ataskaitos ITP-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja,                                                      Daiva Jurelevičienė

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas