ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. ĮSAKYMO NR. DV-465 „DĖL PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 11 d.  Nr. DV-554

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“:

1.    P a k e i č i u Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje taisykles, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. DV-465 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad asmenys Alytaus miesto savivaldybės administracijai prašymus ir skundus gali teikti ir yra aptarnaujami valstybine kalba, o esant poreikiui asmenų prašymai ir skundai gali būti teikiami ir asmenys aptarnaujami anglų kalba.

3.    S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Ona Balevičiūtė

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės 28 d.

įsakymu Nr. DV-465

(2022 m. gegužės 11 d.

įsakymo Nr. DV-554

redakcija)

 

 

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą Alytaus miesto savivaldybės administracijoje (toliau – administracija).

2.  Nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus ir aptarnaujant asmenis administracijoje, taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų teisinių santykių nereglamentuoja įstatymai, tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai, ratifikuotos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar jų pagrindu priimti teisės aktai.

3Administracija, siekdama pagerinti asmenų aptarnavimą, naudoja tik tokias organizacines ir technines priemones, kurios neverčia į administraciją besikreipiančių asmenų patirti papildomų laiko sąnaudų ar kitų finansinių išlaidų, nei nustatyta rinkliava ar kitas atlyginimas už administracijos teikiamas administracines paslaugas.

4.  Taisyklėse vartojama formuluotė „elektroninių ryšių priemonės“ apima ir administracijos pasirinktas ir jos viešajai komunikacijai arba asmenų aptarnavimui naudojamas informacines technologijas: el. paštą info@alytus.ltNacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (toliau E. pristatymas), www.epaslaugos.ltwww.spis.ltwww.tpdris.lt www.zpdris.lt www.infostatyba.lt, Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS www.registrucentras.lt/savitarna/, „Tvarkome Alytų“, administracijos socialinių tinklų – feisbuko ir instagramo paskyras. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – Reglamentas (ES) 910/2014), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos pašto įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

5.  Taisyklėse nustatytų terminų pradžia ir pabaiga skaičiuojama laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Pirmosios knygos IV dalies  nuostatų. Nagrinėjant asmenų prašymus ar skundus laikomasi Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų terminų, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

6. Teisė atstovauti asmeniui, kai šių taisyklių nustatyta tvarka yra teikiamas ir (ar) nagrinėjamas jo prašymas ar skundas, turi būti įrodoma Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytu būdu, t. y. atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu. Jei asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7.    Taisyklėse nustatytais atvejais tvarkant asmens duomenis asmens duomenų apsauga užtikrinama vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMAS TAIKANT VIENO LANGELIO PRINCIPĄ

 

8. Asmenys vieno langelio principu aptarnaujami administracijos priimamajame Rotušės a. 4, Alytuje, tel. (8 315) 55 111, mob. tel. +370 610 30 896, el. pašto adresas info@alytus.lt, ir administracijos Socialinės paramos skyriuje (tik socialinės paramos klausimais) Vilties g. 28A, Alytuje, tel. (8 315) 56 660, mob. tel.  +370 687 30 934, el. pašto adresas soc_parama@alytus.lt.

9. Asmenys aptarnaujami administracijos darbo laiku pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. Šventinių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. Prašymus asmenys gali pateikti ir pietų pertraukos metu. Papildomas laikas, kada administracijoje yra aptarnaujami asmenys ir priimami jų prašymai ar skundai, yra pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val.

10. Asmenys vizito laiką administracijos darbo metu gali, o papildomu laiku (po administracijos darbo laiko) privalo suderinti su administracijos Vidaus administravimo skyriaus darbuotoju atvykę asmeniškai, skambindami telefonu (8 315) 55 111, +370 610 30 896, el. paštu info@alytus.lt, paštu, arba per E. pristatymą. Registruojant asmenį vizitui jam nurodomas asmens aptarnavimo laikas ir vieta, administracijos valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), kuris aptarnaus asmenį, vardas ir pavardė, pareigos ir kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prireikus kitų administracijos naudojamų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai, kuriais asmenys galėtų kreiptis į šį darbuotoją). Asmenis, atvykusius iš anksto suderintu laiku, aptarnauja su prašymo turiniu susijusio administracijos padalinio darbuotojas.

11. Jeigu numatytu papildomu laiku iš anksto vizitui užsiregistravusių asmenų nėra, administracijos darbuotojai darbą pradeda ir baigia įprastu administracijos darbo laiku.

12. Informacija, susijusi su asmenų aptarnavimu, skelbiama administracijos interneto svetainės www.alytus.lt skiltyje „Gyventojams“ – „Asmenų aptarnavimas“.

13. Asmenų aptarnavimo vieno langelio principu funkcijas atlieka administracijos direktoriaus paskirti darbuotojai. Jie atlieka šias funkcijas:

13.1.    priima prašymus ir skundus, preliminariai nustato, kokia jų esmė, ar administracija pagal kompetenciją gali spręsti prašyme ar skunde išdėstytus klausimus, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, patikrina, ar visa reikalinga informacija ar dokumentai, kuriuos privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, yra pateikti, numato, kokią informaciją administracija turi ar gali gauti iš savo padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų, finansuojamų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ir (ar) valstybės pinigų fondų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių administracija pati neturi ir gauti negali arba kuriuos privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;

13.2.    jei administracija pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, kai asmuo kreipiasi asmeniškai – žodžiu tai paaiškina asmeniui ir nurodo instituciją, į kurią pagal kompetenciją asmuo su prašymu ar skundu turi kreiptis (šiuo atveju prašymas ar skundas priimamas ir pažyma (informacija) apie priimtus dokumentus asmeniui įteikiama tik tuo atveju, jeigu asmuo to prašo), o jeigu prašymas ar skundas gautas per E. pristatymą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu – atlieka Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nurodytus veiksmus, t. y. administracija prašymo ar skundo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindama jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis;

13.3.    pagal administracijos kompetenciją konsultuoja asmenis, kaip išdėstyti ar užpildyti reikalingus dokumentus;

13.4.    grąžina asmeniui prašymus ar skundus, neatitinkančius taisyklių 17 ir 27 punktuose nustatytų reikalavimų;

13.5.    teikia informaciją apie administracijos veiklą ir konsultuoja administracijos kompetencijos klausimais, išskyrus atvejus, kai dėl keliamų klausimų sudėtingumo (specifiškumo) ar kompleksiškumo asmenį turi konsultuoti kiti administracijos darbuotojai, turintys reikalingą kompetenciją;

13.6.    užregistruoja gautus prašymus ar skundus, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar administracijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, ir perduoda juos nagrinėti administracijos vadovui ar jo įgaliotiems darbuotojams (pagal administracinės paslaugos teikimo aprašymą);

13.7.    įteikia ar išsiunčia asmeniui ar jo atstovui atsakymą į jo prašymą ar skundą;

13.8.    prašymą ar skundą pateikusio asmens ar jo atstovo pageidavimu informuoja jį apie prašymo ar skundo nagrinėjimo eigą, praneša jam, kuris darbuotojas nagrinėja prašymą ar skundą.

14.  Vidaus administravimo skyrius kartą per metus atlieka arba administracijos direktoriaus pavedimu organizuoja asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą ir šio vertinimo rezultatus, o prireikus ir pasiūlymus dėl asmenų aptarnavimo gerinimo, pateikia administracijos direktoriui, taip pat atlieka kitas administracijos direktoriaus pavestas funkcijas, kurių reikia tinkamai įgyvendinti vieno langelio principą aptarnaujant asmenis.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PATEIKIMAS

 

15. Prašymus ir skundus galima pateikti asmeniškai ar per atstovą atvykus į administraciją, per E. pristatymą, atsiųsti paštu arba elektroniniu paštu info@alytus.lt. Prašymus suteikti tam tikras paslaugas be pirmiau nurodytų būdų galima pateikti ir elektroninių ryšių priemonėmis: per specialiai tam sukurtas informacines sistemas (www.epaslaugos.lt, Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemą www.tpdris.lt, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą www.zpdris.lt, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.infostatyba.lt, Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS www.registrucentras.lt/savitarna/ ir kt.)

16. Bendro pobūdžio prašymai, pranešimai ir klausimai elektroniniu būdu gali būti pateikiami administracijos interneto svetainės www.alytus.lt skiltyse „Tvarkome Alytų“ – „Pranešk apie problemą“ bei „Gyventojams“ – „Klausimai ir atsakymai“ ir administracijos socialinių tinklų –  feisbuko ir instagramo paskyrose). Šiems pranešimams netaikomi taisyklių 17 ir 27 punktų reikalavimai.

17. Prašyme ar skunde turi būti:

17.1.    fizinio asmens vardas, pavardė ir (ar) kita įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose teisės aktuose nustatyta informacija, būtina siekiant asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą, išskyrus taisyklių 20 punkte nurodytą atvejį;

17.2.    Civilinio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu, t. y. juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį;

17.3.    kontaktinė informacija ryšiui su asmeniu palaikyti – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, elektroninio pristatymo dėžutės adresas arba prireikus kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai.

18. Prašymus ar skundus žodžiu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į administraciją arba elektroninėmis garso arba garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis.

19. Prašymas ar skundas, teikiamas žodžiu, gali būti išdėstomas administracijos darbuotojui, kuriam pavesta atlikti asmenų aptarnavimo vieno langelio principu funkcijas, arba kitam administracijos darbuotojui, kuris pagal jam nustatytą kompetenciją gali spręsti asmenims rūpimus klausimus.

20. Prašymai ar skundai, pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti arba kuriais galima išspręsti asmeniui rūpimus klausimus iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią administracijos darbo dieną, nepažeidžiant besikreipiančio asmens, kitų asmenų ar administracijos interesų, administracijoje gali būti neregistruojami, jeigu administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Asmenys, kurie kreipiasi su tokiais prašymais ar skundais, nepažeidžiant asmenų ar administracijos interesų, prašymą ar skundą priimančio darbuotojo sprendimu gali būti neidentifikuojami, jeigu administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenustato kitaip. Į tokius prašymus ar skundus atsakoma iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią administracijos darbo dieną. Jeigu į žodžiu pateiktą prašymą ar skundą negalima atsakyti iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią administracijos darbo dieną, asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą ar skundą raštu arba, jeigu yra galimybė užfiksuoti ir saugoti prašymo turinį panaudojant garso ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemones, prašymą ar skundą priimti žodžiu.

21. Prieš asmeniui pateikiant prašymą ar skundą žodžiu, kuris bus fiksuojamas garso ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis, tokį prašymą ar skundą priimantis darbuotojas turi įspėti asmenį apie prašymo ar skundo turinio fiksavimą minėtomis priemonėmis ir pateikti jam Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnyje nurodytą informaciją. Asmens sutikimas gali būti pateiktas raštu arba užfiksuojamas garso ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis įrašant žodinį asmens pareiškimą, kuriuo jis patvirtina, kad sutinka su savo duomenų naudojimu. Asmeniui sutikus, pradedamas garso ar garso ir vaizdo įrašymas.

22. Teikdamas prašymą ar skundą žodžiu, kuris fiksuojamas garso ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis, asmuo ar jo atstovas privalo prisistatyti ir pateikti taisyklių 17 punkte nurodytą informaciją.

23. Prašymas ar skundas žodžiu pateikiamas valstybine kalba. Jeigu asmuo nemoka valstybinės kalbos, o administracijoje nėra darbuotojo, suprantančio užsienio kalbą, kuria asmuo kreipiasi, arba kai dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis į administraciją žodžiu, kartu turi dalyvauti asmuo, galintis išversti prašymą ar skundą į valstybinę kalbą, arba vertėjas. Tokį asmenį arba vertėją pakviečia asmuo, kuris kreipiasi į administraciją, savo iniciatyva, jeigu administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

24. Prašymas ar skundas, pateiktas žodžiu, panaudojant garso ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemones, prašymo ar skundo turinį fiksuojant ir saugant, registruojamas ir nagrinėjamas kaip asmens prašymas ar skundas, pateiktas raštu.

25. Jeigu prašymą ar skundą žodžiu teikiančio asmens elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo (toliau – teisės pažeidimas) požymių, administracijos darbuotojas gali tokio asmens neaptarnauti ir privalo tuojau pat pranešti apie šio asmens elgesį savo tiesioginiam vadovui. Šio vadovo teikimu administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo apie prašymą ar skundą teikiančio asmens elgesį, turintį akivaizdžių teisės pažeidimo požymių, praneša teisėsaugos institucijoms, kurios pagal kompetenciją tiria atitinkamus teisės pažeidimus.

26. Asmens ar jo atstovo priėmimas pas savivaldybės ar administracijos vadovus (merą, mero pavaduotoją, administracijos direktorių, jo pavaduotoją) ir tiesioginis prašymo ar skundo išdėstymas derinamas iš anksto žodžiu (atvykus į administraciją arba skambinant tel. (8 315) 55 111, mob. tel. +370 610 30 896) arba raštu (paštu, elektroninių ryšių priemonėmis: administracijos interneto svetainės www.alytus.lt skiltyje „Gyventojams“ – „Asmenų aptarnavimas“ pasirenkant nuorodą „Registruokitės priėmimui“ arba elektroniniu paštu info@alytus.lt). Asmenys į priėmimą pas savivaldybės ir administracijos vadovus registruojami, kai klausimo neišsprendė administracijos darbuotojai, jų sprendimas asmens netenkina arba yra akivaizdūs sprendimo priėmimo vilkinimo, biurokratizmo atvejai. Registravimui naudojamos asmenų priėmimo registracijos kortelės, kuriose nurodomas asmens vardas, pavardė, duomenys ryšiui palaikyti, priėmimo laikas ir vieta, savivaldybės ar administracijos atstovo, kuris priims asmenį, vardas ir pavardė, pareigos, klausimo esmė. Savivaldybės ir administracijos vadovai asmenis priima pagal prašymo turinį ir vadovui kuruoti priskirtą veiklos sritį.

27. Prašymas ar skundas raštu turi būti:

27.1.    parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka (pateikti prašymo vertimo į valstybinę kalbą nereikalaujama taisyklių 29 punkte nurodytu atveju arba kai prašymas ar skundas pateikiamas administracijos direktoriaus nustatyta užsienio kalba);

27.2.    parašytas įskaitomai;

27.3.    konkretus ir suprantamas;

27.4.    parašytas taip, kad jo turinys ar forma nepažeistų etiketo ir geros moralės normų;

27.5.    pasirašytas prašymą pateikusio asmens arba jo atstovo. Kai teikiant prašymą naudojamos elektroninių ryšių priemonės, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija arba prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą.

28. Prašyme ar skunde raštu turi būti pateikta ir taisyklių 17 punkte nurodyta informacija. 

29. Nevalstybine kalba raštu pateiktas asmens prašymas ar skundas administracijoje  priimamas, kai į administraciją raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.

30.  Asmuo, prašymą ar skundą administracijai teikiantis elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu elektroninio pašto adresu info@alytus.lt.

31.  Darbuotojas, jam administracijos suteiktu elektroninio pašto adresu ar kitomis administracijos naudojamomis elektroninių ryšių priemonėmis gavęs prašymą ar skundą, turi ne vėliau kaip artimiausią savo darbo dieną persiųsti jį registruoti elektroninio pašto adresu  avilysreg@alytus.lt, išskyrus atvejus, kai į prašymą ar skundą pagal kompetenciją galima atsakyti taisyklių 20 punkte nustatytais terminais.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

32. Prašymai ar skundai gali būti nenagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais:

32.1.    administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, jeigu:

32.1.1. nėra galimybės prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo;

32.1.2. prašymas ar skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu prašymo ar skundo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to administracija negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti;

32.1.3. paaiškėja, kad dėl to paties klausimo atsakymą yra pateikusi arba sprendimą yra priėmusi administracija arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą;

32.1.4. paaiškėja, kad skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ar teismas;

32.1.5. nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;

32.1.6. prašymas ar skundas administracijai pateiktas ne pagal kompetenciją.

32.2.    Jeigu administracija pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, administracija jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindama jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.

33. Prašymai ir skundai, išskyrus taisyklių 20 punkte nurodytus prašymus ar skundus, pateikti asmeniškai atvykus, atsiųsti paštu, elektroniniu paštu, per E. pristatymą ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, tvarkomi ir registruojami atitinkamame dokumentų registre, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų.

34. Priėmus prašymą ar skundą asmeniui kreipiantis asmeniškai, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas ar skundas gautas elektroniniu paštu, per E. pristatymą, kitomis administracijos naudojamomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo administracijoje dienos naudojant asmens nurodytą kontaktinę informaciją išsiunčiama pažyma (informacija) apie priimtus dokumentus.

35. Prašymus ar skundus administracija nagrinėja ir į juos atsako pagal teisės aktais jai nustatytą kompetenciją.

36. Prašymai ir skundai, išskyrus prašymus ir skundus, į kuriuos taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka galima atsakyti iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami ir sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo ar skundo gavimo administracijoje dienos, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.

37. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, administracija šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

38. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Viešojo administravimo įstatymo 3 skyriuje  nustatytos  tvarkos ir terminų.

39. Asmens kreipimasis, kuris pateiktas Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytais būdais (per E. pristatymą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, kreipiantis asmeniškai arba per atstovą), kuris neturi prašymo ar skundo požymių ir kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie administracijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus, pateikiami pasiūlymai, kaip pagerinti administracijos veiklą, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą situaciją ar padėtį, turi būti priimtas, užregistruotas ir įvertintas jo turinys, su juo turi būti susipažindintas administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, tačiau į jį nėra atsakoma, jei administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

40. Jeigu asmens prašymui ar skundui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai, kuriuos privalo pateikti besikreipiantis asmuo, o administracija tokios informacijos ir dokumentų pati neturi ir gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo administracijoje dienos ji kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti šią informaciją ir dokumentus, ir praneša, kad prašymo ar skundo nagrinėjimas stabdomas, kol bus pateikta prašymui ar skundui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai, ir gali būti nutrauktas, jeigu asmuo trūkstamų dokumentų nepateiks. Jeigu per administracijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, prašymui ar skundui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai negaunami, prašymo ar skundo  nagrinėjimas administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti nutraukiamas ir per 3 darbo dienas nuo administracijos nustatyto termino suėjimo dienos visi asmens administracijai pateikti dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Administracija pasilieka šių dokumentų kopijas.

41. Jei priimant ar priėmus prašymą ar skundą, adresuotą tik administracijai, paaiškėja, kad prašyme ar skunde nurodyti klausimai yra priskirtini ir kitų institucijų kompetencijai, administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo administracijoje dienos persiunčia jo kopiją kitoms institucijoms nagrinėti pagal jų kompetenciją (jei asmens prašymas ar skundas pateikiamas kita administracijos direktoriaus nustatyta užsienio kalba, prie persiunčiamos jo kopijos pridedamas administracijos parengtas neoficialus šio prašymo ar skundo vertimas į valstybinę kalbą). Kitos institucijos, gavusios administracijos persiųstą asmens prašymą ar skundą, jį nagrinėja pagal savo kompetenciją ir atsako asmeniui, pridėdamos atsakymo kopiją administracijai.

42. Prašymą ar skundą, kai jis adresuotas kelioms institucijoms ir kai prašyme ar skunde nurodyti klausimai priskirtini kelių institucijų kompetencijai, administracija nagrinėja pagal savo kompetenciją ir asmeniui į jį atsako, pridėdama atsakymo kopijas kitoms prašymą ar skundą nagrinėjusioms institucijoms.

43. Jei administracijai yra adresuota prašymo ar skundo kopija ir tai prašyme ar skunde yra aiškiai nurodyta, administracija ją užregistruoja, įvertina prašymo ar skundo turinį, supažindina su juo administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį, tačiau paties prašymo ar skundo nenagrinėja ir į jį neatsako, jei administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

44. Jeigu prašymo ar skundo ir (ar) prie jų pridedamų dokumentų turinys turi teisės pažeidimų požymių, administracija per 5 darbo dienas nuo šio prašymo ar skundo gavimo administracijoje dienos prašymą ar skundą nagrinėjančio administracijos darbuotojo tiesioginio vadovo teikimu ir administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu persiunčia tokio prašymo ar skundo kopiją ir prie jo pridedamų dokumentų kopijas teisėsaugos institucijoms, kurios pagal kompetenciją tiria šiuos teisės pažeidimus. Tais atvejais, kai tolesniam prašymo ar skundo nagrinėjimui būtinas kompetentingos teisėsaugos institucijos atsakymas dėl minėtų teisės pažeidimų, prašymo ar skundo nagrinėjimas administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti sustabdytas iki šios institucijos galutinio sprendimo priėmimo. Apie tokio prašymo ar skundo nagrinėjimo sustabdymą administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos naudodama asmens prašyme ar skunde nurodytą kontaktinę informaciją praneša prašymą ar skundą pateikusiam asmeniui ar jo atstovui.

45. Prašymas ar skundas, pateiktas raštu nesilaikant taisyklių 17 ir 27 punktuose nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo administracijoje dienos naudojant asmens prašyme ar skunde nurodytą kontaktinę informaciją grąžinamas (arba, jei dokumentai elektroniniai, pateikiama toliau išdėstyta informacija) asmeniui, pateikusiam prašymą ar skundą, ar jo atstovui, nurodant tokio prašymo ar skundo grąžinimo priežastis, siūlant ištaisyti nustatytus trūkumus ir nustatant terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, trūkumams ištaisyti, jeigu administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Kai per administracijos nustatytą terminą asmuo nepateikia pagal taisyklių 17 ir 27 punktuose nustatytus reikalavimus įforminto prašymo ar skundo, toks prašymas ar skundas laikomas nepaduotu.

 

V SKYRIUS

ATSAKYMŲ RENGIMAS IR TVARKYMAS

 

46. Į prašymą ar skundą atsakoma valstybine kalba arba kita administracijos direktoriaus nustatyta užsienio kalba. Taisyklių 29 punkte nurodytu atveju (kai į administraciją raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija) į prašymą ar skundą gali būti atsakoma nevalstybine kalba.

47. Į prašymą ar skundą paprastai atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas ar skundas. Jeigu asmens prašyme ar skunde buvo nurodytas būdas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, atsakoma nurodytu būdu. Jeigu asmuo, pateikdamas prašymą ar skundą vietoje, aiškiai žodžiu nurodo pageidaujamą atsakymo gavimo būdą, asmenį aptarnaujantis administracijos darbuotojas tą informaciją užfiksuoja ir asmeniui yra atsakoma jo pageidautu būdu.

48. Administracija, išnagrinėjusi grupės asmenų prašymą ar skundą, gali į jį atsakyti viešo paskelbimo būdu, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatytais reikalavimais.

49. Atsakymas į prašymą ar skundą, siunčiamas naudojant elektroninių ryšių priemones, turi būti pasirašytas administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas naudojant tokias informacines technologijas, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai pagal  taisyklių 20 punktą į prašymus ar skundus atsakoma iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią administracijos darbo dieną – šiais atvejais administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu atsakoma iš administracijos darbuotojo jam administracijos suteikto elektroninio pašto.

50. Į prašymą administracija atsako atsižvelgdama į jo turinį:

50.1.    į prašymą suteikti administracinę paslaugą atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą (ar prašomas kelias administracines paslaugas) arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tai padaryti;

50.2.    į prašymą pakonsultuoti asmenį jam aktualiu klausimu atsakoma suteikiant konsultaciją pagal administracijai nustatytą kompetenciją arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tai padaryti;

50.3.    į prašymą priimti administracinį sprendimą atsakoma Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. prašymą pateikusiam asmeniui ar asmeniui, dėl kurio galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų yra pradėta administracinė procedūra, taip pat asmenims, kuriems administracinis sprendimas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinį sprendimą pateikiant to sprendimo kopiją, o kai reikia apsaugoti atitinkamų kategorijų duomenis, – nuasmenintą priimto administracinio sprendimo nuorašą. Atvejais, kai administracinio sprendimo kopija ar nuorašas negali būti pateikti arba kai administracinio sprendimo forma neleidžia užtikrinti visų administracinio sprendimo turinio duomenų pateikimo, šie duomenys nurodytiems asmenims pateikiami raštu pranešant apie priimtą administracinį sprendimą. Jeigu asmuo nėra nurodęs pageidaujamo administracinio sprendimo ar kitos informacijos gavimo būdo, jie pateikiami tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas ar skundas. Į grupės asmenų prašymą gali būti atsakoma taisyklių 48 punkte nustatyta tvarka;

50.4.    į kitus, taisyklių 50.1–50.3 papunkčiuose nenurodytus prašymus atsakoma laisva forma.

51. Administracija, pastebėjusi ar gavusi motyvuotą informaciją dėl atsakyme esančių rašymo apsirikimų ar aiškių aritmetinių klaidų (toliau – klaidos), atlieka Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnyje nurodytus veiksmus, t. y. imasi priemonių klaidoms ištaisyti. Jeigu klaida gali turėti esminės įtakos vykdyti administracinį sprendimą, administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo sustabdo šio sprendimo vykdymą iki klaidos bus ištaisytos. Atsakymą rengęs darbuotojas ar kitas jo tiesioginio vadovo paskirtas darbuotojas ištaiso klaidas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų ištaisymo dienos asmeniui ar asmenų grupei, kuriems buvo skirtas atsakymas, tokiu pačiu būdu, kaip ir buvo įteiktas su klaidomis buvęs atsakymas, įteikia pataisytą atsakymą. Jeigu klaidos ištaisymas pakeistų administracinio sprendimo turinį iš esmės, klaidų ištaisymo procedūra negalima, o administracinis sprendimas gali būti pripažintas netekusiu galios vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 16 straipsniu arba kitų įstatymų, reglamentuojančių ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimą, nustatyta tvarka.

52. Atsakyme į prašymą ar skundą arba administracijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas informuojamas apie tokio atsakymo ar pranešimo apskundimo tvarką, nurodant, kad administracijos atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui minėtos apskundimo tvarkos nurodyti nereikia.

53. Atsakymai į prašymus ar skundus raštu rengiami ir tvarkomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, ir administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų.

 

____________________________

 

part_b6c0679aded44b21a73fe9dc2ecf62f0_end