LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, BEI VIDAUS SAUGUMO FONDO PROJEKTŲ VALDYMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 4 d. Nr. 1V-467

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 69 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“ 2 punktu,

tvirtinu Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo projektų valdymo ir finansavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1V-467

 

 

SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, BEI VIDAUS SAUGUMO FONDO PROJEKTŲ VADYMO IR FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo projektų valdymo ir finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato iš Lietuvos Respublikai (toliau – LR) skiriamų Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, (toliau – SVVP) 2021–2027 m. programos ir Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) 2021–2027 m. programos (toliau kartu – Programos) Europos Sąjungos (toliau – ES) ir bendrojo finansavimo lėšų įgyvendinamų projektų (toliau – projektai) įgyvendinimo planų teikimą, vertinimą ir atranką, projektų įgyvendinimą, projektų išlaidų pripažinimą tinkamomis ir jų apmokėjimą, projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklių (toliau – BNR), 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1148, kuriuo sukuriama sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP reglamentas), 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1149, kuriuo nustatomas Vidaus saugumo fondas (toliau – VSF reglamentas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas Nr. 164), Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14¹ straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika) nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:

3.1. Baigtas įgyvendinti projektasprojektas, dėl kurio projekto vykdytojas yra atlikęs visus susijusius mokėjimus ir gavęs atitinkamą projektui skiriamų finansavimo lėšų sumą:

3.1.1. taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, projektas laikomas baigtu įgyvendinti, kai iš projekto vykdytojo yra gaunami su galutiniu mokėjimo prašymu susiję išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai;

3.1.2. taikant avansavimo būdą, projektas laikomas baigtu įgyvendinti, kai projekto vykdytojas grąžina nepanaudotas projektui skiriamas finansavimo lėšas arba kai tarpinė institucija vadovaujančiajai institucijai pateikia galutinę išvadą dėl išlaidų tinkamumo;

3.1.3. taikant kompensavimo būdą, projektas laikomas baigtu įgyvendinti, kai per Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAM sistema) iš LR finansų ministerijos gaunama informacija apie mokėjimo paraiškos apmokėjimą;

3.1.4. taikant Taisyklių 92 punkte nurodytus projekto išlaidų apmokėjimo būdus, projektas laikomas baigtu įgyvendinti, kai įvykdomas vienas iš Taisyklių 3.1.1–3.1.3 papunkčiuose nurodytų veiksmų, atsižvelgiant į paskutinio projekto vykdytojo pateikto mokėjimo prašymo rūšį, nurodytą viename iš Taisyklių 3.7, 3.18 ir 3.19 papunktyje;

3.1.5. nutraukus projekto sutartį, projektas laikomas baigtu įgyvendinti, kai Taisyklių 70 punkte nustatyta tvarka vadovaujančioji institucija informuoja projekto vykdytoją ir tarpinę instituciją apie priimtą sprendimą dėl projekto sutarties nutraukimo.

3.2. Elektroninių ryšių priemonės – Vidaus saugumo fondo bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistema (toliau –VSFSVVP IS), dokumentų valdymo sistema ar elektroninis paštas.

3.3. Fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis (toliau – fiksuotasis įkainis) – iš anksto nustatytas projekto išlaidų vieneto įkainis, taikomas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas pasiektas tam tikras rezultatas, už kurio pasiekimą nustatytas šis įkainis, kai projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

3.4. Fiksuotoji projekto išlaidų norma (toliau – fiksuotoji norma) – teisės aktais ar tyrimais arba kitais teisės aktuose numatytais būdais nustatyta išlaidų norma (išreikšta procentais nuo visų ar dalies projekto tinkamų finansuoti išlaidų), taikoma apmokant dalį projekto išlaidų, kai projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

3.5. Fiksuotoji projekto išlaidų suma (toliau – fiksuotoji suma) – iš anksto nustatyta bendra projekto ar jo dalies išlaidų suma, taikoma projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos įgyvendinimas ir (ar) rezultato pasiekimas, kai projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

3.6. Investicijų tęstinumas – BNR 65 straipsnyje nustatyta investicijų išlaikymo prievolė, kurią projekto vykdytojas privalo įvykdyti po to, kai projektas yra baigtas įgyvendinti.

3.7. Išlaidų deklaracija – tarpinės institucijos nustatytos formos, suderintos su vadovaujančiąja institucija, projekto vykdytojo parengtas dokumentas projektui skiriamomis finansavimo lėšomis apmokamoms projektų išlaidoms pagrįsti ir atsiskaityti už projekto veiklų įgyvendinimą.

3.8. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai, mokėjimo pavedimai ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus mokėjimas atliktas.

3.9. Išlaidų pagrindimo dokumentai – projekto vykdytojo sudarytos pirkimo sutartys, sąskaitos, išrašytos pagal sudarytas pirkimo sutartis, dokumentai, kuriais patvirtinamas prekių pristatymas, paslaugų suteikimas ar darbų atlikimas (perdavimo–priėmimo aktai ir pan.). Kai vykdoma supaprastinto pirkimo procedūra (apklausa atliekama žodžiu), tokiais dokumentais laikomi pirkimo komisijos protokolas, sąskaita faktūra ir kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos.

3.10. Mokėjimo paraiška – vadovaujančiosios institucijos LR finansų ministerijai pateiktas LR teisės aktuose nustatytos formos užpildytas dokumentas, kuriuo prašoma jame nurodytas lėšas pervesti iš atskiros valstybės iždo sąskaitos finansavimo lėšoms į nurodyto gavėjo sąskaitą banke.

3.11. Mokėjimo prašymas – Taisyklių 3.18–3.20 ir 3.7 papunkčiuose nurodytas projekto vykdytojo užpildytas dokumentas, teikiamas tarpinei ar vadovaujančiajai institucijai.

3.12. Mokymų projektas – projektas, skirtas projekto dalyvių mokymų išlaidoms apmokėti.

3.13. Netiesioginės projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Tokios išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais arba apskaičiuotos naudojant fiksuotąją normą.

3.14. Nuosavos lėšos – lėšų suma, kuria projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) prisideda prie projekto įgyvendinimo.

3.15. Partneris – projekto įgyvendinimo plane nurodytas viešasis juridinis asmuo, savo veikla ir (ar) finansiniais ištekliais prisidedantis prie projekto tikslų įgyvendinimo.

3.16. Poprojektinis laikotarpis – projekto sutartyje nustatytas laikotarpis, per kurį projekto vykdytojas, kai projektas baigtas įgyvendinti, privalo įvykdyti projekto sutarties sąlygas, įskaitant įsipareigojimą teikti ataskaitas už poprojektinį laikotarpį.

3.17. Projektą vykdantis personalas – projekto tiesiogines veiklas vykdantys fiziniai asmenys, su projekto vykdytoju ar partneriu susiję darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais arba teikiantys paslaugas projekto vykdytojui ar partneriui pagal paslaugų (civilines), įskaitant autorines, sutartis ar projekte veikiantys pagal savanoriškos veiklos sutartis.

3.18. Prašymas apmokėti išlaidas – tarpinės institucijos nustatyta forma, suderinta su vadovaujančiąja institucija, projekto vykdytojo parengtas prašymas išmokėti projektui skiriamas finansavimo lėšas ir (ar) atsiskaityti už projekto veiklas. Tarpinės institucijos vadovo įsakymas, kuriuo patvirtinta prašymo apmokėti išlaidas forma, skelbiamas Teisės aktų registre www.e-tar.lt ir tarpinės institucijos interneto svetainėje www.cpva.lt.

3.19. Prašymas kompensuoti išlaidas – tarpinės institucijos nustatyta forma, suderinta su vadovaujančiąja institucija, projekto vykdytojo parengtas prašymas kompensuoti projektui skiriamas finansavimo lėšas ir (ar) atsiskaityti už projekto veiklas. Tarpinės institucijos vadovo įsakymas, kuriuo patvirtinta prašymo kompensuoti išlaidas forma, skelbiamas Teisės aktų registre www.e-tar.lt ir tarpinės institucijos interneto svetainėje www.cpva.lt.

3.20. Prašymas gauti lėšas – projekto sutartyje nustatyta forma projekto vykdytojo parengtas prašymas gauti projektui skiriamas finansavimo lėšas avansu.

3.21. Projekto dalyvis – fizinis asmuo, kuris dalyvauja projekto veiklose ir gauna tiesioginę naudą, tačiau nėra atsakingas už projekto veiklų administravimą ir (ar) vykdymą.

3.22. Projekto įgyvendinimo trukmė – projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

3.23. Projektui skiriamos finansavimo lėšos (toliau – finansavimo lėšos) – finansavimo iš LR valstybės biudžeto asignavimų valdytojo programų, kuriose numatytos ES lėšos ir (ar) LR valstybės biudžeto lėšos Programoms finansuoti, lėšų suma, skiriama visoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms ar daliai jų apmokėti.

3.24. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – projekto sutartyje nustatyta pirmosios projekto veiklos pradžios data.

3.25. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – projekto sutartyje nustatyta projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

3.26. Strateginės svarbos projektas – Strateginio valdymo metodikos 112–113 punkte nurodytas sąlygas atitinkantis projektas, kuriam, vadovaujantis BNR 2 straipsnio 5 punktu, taikomos specialios stebėsenos ir komunikacijos priemonės.

3.27. Supaprastintas išlaidų apmokėjimas – projekto tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimas, kai projekto vykdytojui nereikia pateikti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų. Tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos supaprastintai, kai joms taikomas fiksuotasis įkainis, fiksuotoji suma ar fiksuotoji norma.

3.28. Tiesioginės projekto išlaidos – tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti būtinos išlaidos, kai tiesioginį projekto veiklų ir jų išlaidų ryšį nesudėtinga aiškiai parodyti.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BNR, SVVP reglamente, VSF reglamente, Vyriausybės nutarime Nr. 164, Strateginio valdymo metodikoje, Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšų skyrimo projektams papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, mokėjimo ir jų apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-928 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšų skyrimo projektams papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, mokėjimo ir jų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – STS veiklos projektų taisyklės), Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programų valdymo taisyklėse, tvirtinamose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu.

5. Finansavimo lėšomis finansuojami tik projektai, skirti valstybės institucijų, įstaigų ar įmonių kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti, planuojami remiantis nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais, strateginiais veiklos planais ir kitais LR teisės aktais.

6. Projektų, skirtų Specialios tranzito schemos išlaidoms, kurios tiesiogiai atsiranda dėl konkrečių Specialios tranzito schemos vykdymo reikalavimų (išskyrus išlaidas infrastruktūrai ir personalo mokymo išlaidas) ir kurios nėra patiriamos dėl tranzito ar kitų vizų išdavimo, apmokėti (toliau – veiklos projektai) įgyvendinimo priežiūra vykdoma Taisyklėse nustatyta tvarka. ES lėšų, skirtų veiklos projektams, mokėjimo, apskaitos ir grąžinimo tvarka nustatyta STS veiklos projektų taisyklėse. Veiklos projektams netaikomi Taisyklių IV skyrius, V skyriaus trečiasis–šeštasis skirsniai, VIII skyriaus antrasis ir šeštasis skirsnis, jei kitaip nenustatyta veiklos projekto sutartyje.

7. Veiklos projektai ir kiti projektai, finansuojami finansavimo lėšomis ir įgyvendinami pagal atitinkamus projektų įgyvendinimo planus, toliau Taisyklėse kartu vadinami projektais.

8. Pareiškėjai ir (ar) projektų vykdytojai teikia visus dokumentus vadovaujančiajai, tarpinei ir audito institucijoms per VSFSVVP IS, jei yra įdiegtos atitinkamos funkcinės galimybės. Vadovaujančioji, tarpinė ir audito institucijos taip pat teikia dokumentus ir informaciją viena kitai bei pareiškėjams ir (ar) projektų vykdytojams per VSFSVVP IS, jei yra įdiegtos atitinkamos funkcinės galimybės. Jei tokių galimybių nėra, Taisyklėse nustatyta tvarka teikiami saugiu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai. Jeigu VSFSVVP IS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos, jas atkūrus dokumento rengėjas per 5 darbo dienas turi suvesti dokumento duomenis į VSFSVVP IS. Pasirašyti popieriniai dokumentai (originalai bei kopijos) gali būti teikiami tik tie, kurie yra žymimi atitinkamomis slaptumo žymomis, ir teikiami dėl projektų, kuriuose yra įslaptinta informacija, žymima atitinkama slaptumo žyma.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANŲ TEIKIMAS

 

9. Tarpinė institucija ne vėliau kaip iki Programos veiksmų įgyvendinimo plane nustatyto kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus paskelbimo laikotarpio pabaigos elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia galimiems pareiškėjams kvietimą teikti projektų įgyvendinimo planus. Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus nėra skelbiamas viešai. Kvietime teikti projektų įgyvendinimo planus nurodomi SVVP arba VSF tikslai, pateikiama informacija apie projektų atrankos kriterijus, tinkamas finansuoti išlaidas, projektų įgyvendinimo planų pateikimo sąlygas ir projektų įgyvendinimo planų pateikimo galutinė data, projektų trukmė, finansinė ir kita reikalinga informacija. Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 22 darbo dienos ir ilgesnis kaip 44 darbo dienos nuo kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus išsiuntimo dienos; Taisyklių 11 punkte nurodytų projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 darbo dienų nuo kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus išsiuntimo dienos. Tarpinė institucija informuoja pareiškėjus apie bet kokį kvietime teikti projektų įgyvendinimo planus nurodytos informacijos pakeitimą. Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus nėra keičiamas, kai visi projektų įgyvendinimo planai jau yra pateikti pagal minėtą kvietimą, nors projekto įgyvendinimo planų pateikimo terminas dar nėra pasibaigęs.

10. Pareiškėjas užpildo projekto įgyvendinimo planą (Taisyklių 1 priedas). Projektų įgyvendinimo planai tarpinei institucijai teikiami iki kvietime tarpinės institucijos nustatyto termino pabaigos vadovaujantis tarpinės institucijos patvirtintomis Gairėmis pareiškėjams, kurios paskelbtos Teisės aktų registre www.e-tar.lt ir tarpinės institucijos interneto svetainėje www.cpva.lt. Pasibaigus kvietime nustatytam projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminui, projektų įgyvendinimo planai nepriimami.

11. Kai planuojamas įgyvendinti projektas atitinka:

11.1. Strateginio valdymo metodikos 120.5 papunktyje nurodytas sąlygas, kartu su projekto įgyvendinimo planu turi būti rengiamas investicijų projektas pagal minėtame papunktyje nustatytą tvarką;

11.2. Strateginio valdymo metodikos 112 punkte nurodytas sąlygas, kartu su projekto įgyvendinimo planu turi būti pateikta informacija apie Strateginio valdymo metodikos 113 punkte nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą;

11.3. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje ir 3 straipsnyje nurodytas sąlygas, kartu su projekto įgyvendinimo planu turi būti pateikta informacija apie atliktą poveikio aplinkai vertinimą arba patikrinimo procedūrą ir tinkamai atsižvelgta į alternatyvių sprendimų vertinimą.

12. Tarpinė institucija gautą projekto įgyvendinimo planą užregistruoja tarpinės institucijos nustatyta tvarka.

13. Pareiškėjas raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ir (ar) žodžiu gali kreiptis į vadovaujančiąją ir (ar) tarpinę instituciją su klausimais dėl projekto įgyvendinimo plano formos pildymo. Vadovaujančioji ir (ar) tarpinė institucijos pagal kompetenciją turi teikti informaciją ir konsultacijas pareiškėjams dėl pildomų projektų įgyvendinimo planų turinio, projektų reikalavimų ir finansavimo sąlygų. Į raštu pateiktus klausimus turi būti atsakoma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimo užregistravimo atitinkamoje institucijoje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 5 darbo dienas.

14. Projekto įgyvendinimo planas gali būti teikiamas kartu su partneriais, tokiu atveju prie projekto įgyvendinimo plano pridedama bendradarbiavimo sutartis arba jos projektas, kurioje nustatomos pareiškėjo ir partnerių teisės, pareigos ir atsakomybė kartu įgyvendinant projektą. Bendradarbiavimo sutartis turi būti parengta vadovaujantis Gairėmis pareiškėjams, kurios paskelbtos Teisės aktų registre www.e-tar.lt ir tarpinės institucijos interneto svetainėje www.cpva.lt. Jei bendradarbiavimo sutartis ar jos projektas nepateikiama kartu su projekto įgyvendinimo planu, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo. Kai, įgyvendinant projektą, dalyvauja partneris, projekto vykdytojui taikomos taisyklės yra mutatis mutandis taikomos ir projekto partneriui.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

15. Projektų įgyvendinimo planų vertinimo procesą sudaro projekto įgyvendinimo plano administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, kurį atlieka tarpinė institucija.

16. Projektų įgyvendinimo planų vertinimas atliekamas užpildant projektų įgyvendinimo planų vertinimo lenteles, kurių pavyzdines formas nustato tarpinė institucija, suderinusi su vadovaujančiąja institucija.

17. Vertinimo proceso metu vertintojai gali kviesti pareiškėjus į pokalbį, taip pat prireikus įsitikinti, ar projekto įgyvendinimo plane pateikta informacija yra pagrįsta, turi teisę apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje. Siekdami įvertinti, ar projekto įgyvendinimo plane prašoma finansavimo lėšų suma yra pagrįsta, vertintojai turi teisę pareiškėjų prašyti pateikti finansavimo poreikį pagrindžiančius dokumentus, nurodytus tarpinės institucijos patvirtintose Gairėse pareiškėjams, kurios paskelbtos teisės aktų registre www.e-tar.lt ir tarpinės institucijos interneto svetainėje www.cpva.lt. Pokalbyje su pareiškėju arba apsilankant planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 vertintojai, pokalbis arba apsilankymas planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje turi būti protokoluojamas ir, apie tai įspėjus pokalbio dalyvius, gali būti įrašomas.

18. Vertinant projektų įgyvendinimo planus, turi būti laikomasi šių principų:

18.1. lygiateisiškumo – visiems projektų įgyvendinimo planams turi būti taikomi vienodi vertinimo kriterijai;

18.2. skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės – ES lėšas administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms turi būti sudaromos sąlygos nustatyti vertinimą atlikusius ir sprendimą priėmusius asmenis; visi vertintojai Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe atliekant vertinimą;

18.3. profesionalumo ir efektyvumo – vertinimui atlikti turi būti pasitelkiami tinkamos kompetencijos specialistai;

18.4. konfidencialumo – turi būti užtikrintas projekto įgyvendinimo plane pateiktos informacijos naudojimas tik vertinimo tikslais ir informacijos apie projektą neskleidimas vertinimo proceso metu, išskyrus Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus atvejus. Vadovaujančioji, tarpinė ir audito institucijos teikia kitoms ES lėšas administruojančioms ir kontroliuojančioms LR institucijoms informaciją apie pareiškėją ir partnerius, siekdamos užtikrinti efektyvią ES lėšų skyrimo ir panaudojimo kontrolę ir sumažinti dvigubo tų pačių išlaidų finansavimo riziką.

19. Visą projekto įgyvendinimo plano vertinimo laikotarpį vertinimą atliekanti tarpinė institucija, kilus neaiškumų, gali kreiptis į pareiškėją su prašymu patikslinti projekto įgyvendinimo planą ir (ar) paaiškinti informaciją, pateiktą projekto įgyvendinimo plane.

20. Vertinimo metu nustačius, kad pareiškėjas projekto įgyvendinimo plane pateikė klaidinančią informaciją arba pareiškėjas ar su projekto įgyvendinimo planu susiję asmenys siekia gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams, vertinimą atliekanti tarpinė institucija projekto įgyvendinimo planą atmeta.

21. Informacija apie projektų įgyvendinimo planų vertinimo rezultatus (vertintas projekto įgyvendinimo planas patvirtintas ar atmestas, projekto pavadinimas ir numeris, pareiškėjas, tarpinės institucijos siūloma lėšų suma projektui įgyvendinti ir kita informacija) skelbiama tarpinės institucijos interneto svetainėje www.cpva.lt ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projektų įgyvendinimo planų vertinimo pabaigos, numatytos Taisyklių 27 punkte.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

22. Vadovaujantis BNR 73 straipsnio 1 dalimi, atrenkant projektus, nustatomi nediskriminaciniai, skaidrūs, prieinamumą neįgaliesiems ir lyčių lygybę užtikrinantys projektų atrankos kriterijai, kuriais atsižvelgiama į ES pagrindinių teisių chartiją, darnaus vystymosi principą ir ES aplinkos politiką pagal Sutarties dėl ES veikimo 11 straipsnį ir 191 straipsnio 1 dalį.

23. Atrenkant projektus taikomi bendrieji projektų atrankos kriterijai, taip pat gali būti taikomi specialieji projektų atrankos kriterijai. Bendruosius ir specialiuosius (jeigu taikoma) projektų atrankos kriterijus turi atitikti visi projektai, kuriems ketinama skirti finansavimo lėšų ir kurie vertinimo metu negali būti keičiami.

24. Bendrieji projektų atrankos kriterijai yra šie:

24.1. projektas atitinka Programą ir įgyvendina vieną iš Programos konkrečių tikslų, taip pat prisideda prie nacionalinės plėtros programos uždavinių ir priemonės siekiamų rezultatų įgyvendinimo;

24.2. įgyvendinant projektą, bus užtikrintas efektyvus lėšų panaudojimas, siekiant projekto tikslo (-ų);

24.3. projektu siekiama aiškių, realių ir pamatuojamų rezultatų;

24.4. pareiškėjas organizaciniu ir finansiniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą, taip pat užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą;

24.5. projektas neturi neigiamo poveikio horizontaliesiems principams, nurodytiems BNR 9 straipsnyje ir 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas), III skyriuje.

25. Vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 81.6.1 papunktyje nustatyta tvarka, prireikus gali būti nustatomi specialieji projektų atrankos kriterijai. Specialiuosius projektų atrankos kriterijus (jeigu taikoma) svarsto ir tvirtina Stebėsenos komitetas darbo reglamento nustatyta tvarka.

26. Viso projekto įgyvendinimo metu projektas turi atitikti bendruosius ir specialiuosius (jeigu taikoma) projektų atrankos kriterijus.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMAS

 

27. Tarpinė institucija projektų įgyvendinimo planų administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimą turi atlikti ne vėliau kaip per 35 darbo dienas nuo kvietime nurodyto projektų įgyvendinimo planų pateikimo galutinės dienos, Taisyklių 11 punkte nurodytų projektų įgyvendinimo planų pateikimo atveju – ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo kvietime nurodyto projektų įgyvendinimo planų pateikimo galutinės dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu tarpinė institucija nurodo motyvuotas aplinkybes ir vadovaujančioji institucija tam neprieštarauja, bet ne ilgiau nei 10 darbo dienų.

28. Projekto įgyvendinimo plano administracinės atitikties vertinimo metu tarpinė institucija nustato, ar projekto įgyvendinimo planas tinkamai užpildytas ir pasirašytas, ar prie projekto įgyvendinimo plano pridėti privalomi pateikti dokumentai.

29. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis Taisyklių 24 punkte nurodytiems bendriesiems projektų atrankos kriterijams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams, jei jie taikomi (toliau kartu – atrankos kriterijai).

30. Projekto įgyvendinimo planas vertinamas vadovaujantis aktualia Programos veiksmų įgyvendinimo plano redakcija, galiojančia projekto įgyvendinimo plano vertinimo išvados parengimo metu.

31. Jeigu, vertinant projekto įgyvendinimo planą, nustatoma, kad jis atitinka ne visus administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, tarpinė institucija elektroninių ryšių priemonėmis pareiškėjui siunčia pranešimą, kuriame ne vėliau kaip per 3 darbo dienas prašoma pateikti papildomus dokumentus ir (ar) informaciją ir (ar) patikslintą projekto įgyvendinimo planą. Jei pareiškėjas dėl motyvuotų priežasčių negali nustatytu laiku pateikti patikslinto projekto įgyvendinimo plano, turi apie tai iškart informuoti tarpinę instituciją. Pareiškėjas turi elektroninių ryšių priemonėmis kreiptis į tarpinę instituciją, nurodyti motyvus, kodėl laiku negali pateikti prašomų dokumentų ir (ar) informacijos ir (ar) patikslinti projekto įgyvendinimo plano, ir prašyti terminą pratęsti. Atsižvelgdama į pareiškėjo pateiktus motyvus, tarpinė institucija priima sprendimą (ne)pratęsti nustatytą terminą (terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 5 darbo dienas). Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia prašomų dokumentų ir (ar) informacijos ir (ar) patikslinto projekto įgyvendinimo plano arba pateikia netinkamai patikslintą projekto įgyvendinimo planą arba projekto įgyvendinimo planas neatitinka bent vieno atrankos kriterijaus, tarpinė institucija priima sprendimą atmesti projekto įgyvendinimo planą.

32. Jeigu, vertinant projekto įgyvendinimo planą, nustatomos nepagrįstai didelės planuojamos išlaidos (išlaidos, kurių pareiškėjas negali pagrįsti, ir (ar) rinkos kainas viršijančios išlaidos) arba dėl kitų priežasčių netinkamos finansuoti išlaidos, tarpinė institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių išlaidų nustatymo dienos raštu informuoja pareiškėją apie mažinamą projekto įgyvendinimo plano tinkamų finansuoti išlaidų sumą, šios sumos mažinimo motyvus ir prašo pareiškėjo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rašto gavimo iš tarpinės institucijos dienos pateikti (ne)sutikimą įgyvendinti projektą su siūloma sumažinta projekto įgyvendinimo plano suma. Jei pareiškėjas nesutinka įgyvendinti projekto su siūloma mažesne projekto įgyvendinimo plano suma arba per nustatytą laiką nepateikia jokio atsakymo, tarpinė institucija priima sprendimą atmesti projekto įgyvendinimo planą.

33. Apie priimtą sprendimą atmesti projekto įgyvendinimo planą tarpinė institucija informuoja pareiškėją per 3 darbo dienas nuo vadovaujančiosios institucijos rašto, nurodyto Taisyklių 37 punkte, gavimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsdama jam informacinį raštą, kuriame nurodytos projekto įgyvendinimo plano atmetimo priežastys, projekto įgyvendinimo plano atmetimo teisinis pagrindas ir šio sprendimo apskundimo tvarka.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANŲ VERTINIMO ATASKAITOS RENGIMAS IR TEIKIMAS VADOVAUJANČIAJAI INSTITUCIJAI

 

34. Tarpinė institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projektų įgyvendinimo planų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti įvertinimo parengia ir pateikia vadovaujančiajai institucijai nustatytos formos projektų įgyvendinimo planų vertinimo ataskaitą (Taisyklių 2 priedas) (toliau – vertinimo ataskaita). Tarpinė institucija gali vertinimo ataskaitą rengti ir teikti vadovaujančiajai institucijai dalimis pagal įvertintų projektų įgyvendinimo planų apimtį.

35. Vadovaujančioji institucija, gavusi vertinimo ataskaitą, per 5 darbo dienas ją išnagrinėja ir įsitikina, ar joje ir VSFSVVP IS esančios informacijos pakanka sprendimui dėl projektų finansavimo priimti. Vadovaujančioji institucija gali paprašyti tarpinės institucijos pateikti susirašinėjimo su pareiškėjais dokumentų kopijas ir kitą informaciją, kurios reikia vertinimo ataskaitai tikrinti ir sprendimui dėl projektų finansavimo priimti.

36. Vertinimo ataskaitoje nustačiusi esminių trūkumų ir (ar) netikslumų, turinčių įtakos projektų įgyvendinimo planų vertinimo rezultatams, vadovaujančioji institucija elektroninių ryšių priemonėmis apie tai informuoja tarpinę instituciją ir prašo pastarąją per vadovaujančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti papildomą informaciją arba patikslintą vertinimo ataskaitą. Terminas pateikti papildomą informaciją arba patikslintą vertinimo ataskaitą negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų. Tarpinei institucijai pašalinus nurodytus trūkumus ir pateikus patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus, vadovaujančioji institucija iš naujo nagrinėja vertinimo ataskaitą Taisyklių 35 punkte nustatyta tvarka.

37. Jeigu vadovaujančioji institucija neturi pastabų dėl vertinimo ataskaitos ir joje bei VSFSVVP IS esančios informacijos pakanka sprendimui dėl projektų (ne)finansavimo priimti, vadovaujančioji institucija apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuoja tarpinę instituciją.

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

SPRENDIMO DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

38. Vadovaujančioji institucija per 25 darbo dienas nuo pritarimo vertinimo ataskaitai dienos turi priimti sprendimą dėl projektų finansavimo.

39. Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi vertinimo ataskaita, parengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti finansuotinų projektų sąrašą, kuriame nurodoma:

39.1. pagrindas skirti finansavimo lėšas;

39.2. projektai ir pareiškėjai, kuriems skiriamos finansavimo lėšos (nurodyti projektų numeriai, pareiškėjai ir projektų pavadinimai);

39.3. kiekvienam projektui skiriama finansavimo lėšų suma, išskiriant ES ir bendrojo finansavimo lėšas;

39.4. konkretus tikslas, veiksmas, veiklos parama (jeigu taikoma), pagal kuriuos finansuojamas projektas;

39.5. Taisyklių 11.1 papunktyje nurodyto investicijų projekto atveju – Strateginio valdymo metodikos 126 punkte nurodyta informacija.

40. Sprendimą dėl projekto finansavimo pakeitimo (pasikeitus Taisyklių 39.1–39.5 papunkčiuose nurodytai informacijai) vadovaujančioji institucija priima atsižvelgdama į tarpinės institucijos pateiktą išvadą dėl finansavimo lėšų didinimo arba mažinimo tikslingumo.

41. Šis sąrašas per 5 darbo dienas nuo finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo ar jo pakeitimo paskelbiamas VSFSVVP IS ir interneto svetainėje https://www.vsfsvvp.lt.

42. Vidaus reikalų ministrui įsakymu patvirtinus finansuotinų projektų sąrašą, tarpinė institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos, nurodytos Taisyklių 41 punkte, gavimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis informuoja pareiškėjus, kurių projektams skirtos finansavimo lėšos, kad jie yra kviečiami pasirašyti projekto sutartį ir pateikti informaciją, reikalingą projektų sutartims parengti, ir juos informuoja apie tai, kad iki projekto sutarties pasirašymo turi atidaryti (arba nurodyti jau turimą) atskirą sąskaitą banke finansavimo lėšoms pervesti, kaip nustatyta Taisyklių 51 punkte.

 

III SKYRIUS

PROJEKTO SUTARTIES SUDARYMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

 

43. Su pareiškėjais, kurių projektus vadovaujančioji institucija nusprendžia finansuoti finansavimo lėšomis, sudaromos projektų sutartys. Su projekto partneriais projekto sutartis nėra sudaroma, jų įsipareigojimai išdėstomi bendradarbiavimo sutartyje, pasirašomoje su pareiškėju.

44. Projekto sutartį sudaro dvi dalys: bendrosios projekto sutarties sąlygos ir specialiosios projekto sutarties sąlygos. Bendrosios projekto sutarties sąlygos yra tipinės, bendros visiems projektams, jas tvirtina vadovaujančioji institucija vidaus reikalų ministro įsakymu. Su pareiškėju pasirašoma trišalė specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalis.

45. Projekto sutartys rengiamos kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu VSFSVVP IS.

46. Projekto sutartį pasirašo vadovaujančiosios, tarpinės institucijų ir pareiškėjo įgalioti asmenys.

47. Per 15 darbo dienų nuo finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo dienos tarpinė institucija pagal vadovaujančiosios institucijos patvirtintą pavyzdinę specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies formą parengia specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies projektą, suderina su pareiškėju ir vadovaujančiąja institucija ir per VSFSVVP IS teikia pasirašyti pareiškėjui.

48. Pareiškėjas, gavęs specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalį, pasirašo specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalį VSFSVVP IS ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies gavimo iš tarpinės institucijos dienos ir grąžina ją tarpinei institucijai per VSFSVVP IS.

49. Tarpinė institucija, gavusi projekto sutarties specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalį, turi ją pasirašyti VSFSVVP IS ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies gavimo dienos ir pateikti pasirašyti vadovaujančiajai institucijai per VSFSVVP IS.

50. Vadovaujančioji institucija, gavusi specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalį, turi ją pasirašyti VSFSVVP IS ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies gavimo dienos. Projekto sutartis įsigalioja visoms trims projekto sutarties šalims pasirašius specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalį. Projekto sutarties numeris suteikiamas automatiškai VSFSVVP IS.

51. Pareiškėjas, prieš pasirašydamas projekto sutartį, privalo atsidaryti (arba nurodyti jau turimą) atskirą sąskaitą banke finansavimo lėšoms pervesti. Turima arba atidaryta sąskaita gali būti naudojama tik su finansavimo lėšomis susijusioms finansinėms operacijoms vykdyti.

52. Įsigaliojus projekto sutarčiai, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

53. Vadovaujančioji institucija skelbia projekto vykdytojų, su kuriais pasirašytos projektų sutartys, sąrašą, projektų pavadinimus, numerius ir jiems skirtas ES ir bendrojo finansavimo lėšų sumas interneto svetainėje https://www.vsfsvvp.lt.

54. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis trunka iki 36 mėnesių, jei projekto sutartyje nenustatyta kitaip.

55. Mokymų projektų veiklos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip iki 2029 m. birželio 30 d.

56. Jei projekto sutartis pasirašoma vėliau, nei pradedamos įgyvendinti projekto veiklos, projektas iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo negali būti baigtas įgyvendinti, neatsižvelgiant į tai, ar atlikti visi su juo susiję mokėjimai, ir turi atitikti Taisyklėse nustatytą projektų valdymo ir finansavimo tvarką.

57. Projekto vykdytojas užtikrina, kad investicijomis į infrastruktūrą, kurių numatoma eksploatavimo trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, būtų didinamas atsparumas klimato kaitai.

58. Projekto veiklų įgyvendinimas turi prasidėti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos. Jei projekto veiklų įgyvendinimas nepradedamas per 3 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, tarpinė institucija projekto vykdytojui elektroninių ryšių priemonėmis siunčia pranešimą, kuriame primena apie projekto vykdytojo įsipareigojimą pradėti įgyvendinti projekto veiklas. Jeigu projekto vykdytojas per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos nepradeda projekto veiklų įgyvendinimo ir elektroninių ryšių priemonėmis neinformuoja tarpinės institucijos apie projekto veiklų įgyvendinimą arba elektroninių ryšių priemonėmis nepateikia pagrįstų paaiškinimų dėl projekto veiklų įgyvendinimo atidėjimo, tarpinė institucija Taisyklių VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka pradeda pažeidimo tyrimą.

59. Jokie su vadovaujančiąja institucija ir tarpine institucija raštu nesuderinti nukrypimai nuo projekto, keičiantys projekto apimtį, projekto išlaidas, projekto veiklas, projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys patį projektą, negalimi. Apie visus numatomus projekto sutarties pakeitimus projekto vykdytojas privalo nedelsdamas elektroninių ryšių priemonėmis informuoti vadovaujančiąją ir tarpinę institucijas.

60. Projekto sutarties pakeitimai gali būti atliekami trimis būdais:

60.1. šalims bendru sutarimu pasirašant susitarimą dėl specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies pakeitimo;

60.2. projekto vykdytojui informavus vadovaujančiąją ir tarpinę institucijas apie projekto pakeitimus Taisyklių 67 papunktyje nustatyta tvarka;

60.3. vadovaujančiajai institucijai vienašališkai priėmus sprendimą Taisyklių 68 punkte numatytais atvejais.

61. Specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalis turi būti keičiama šalių bendru sutarimu pasirašant susitarimą dėl esminio specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies pakeitimo, jeigu pakeitimas atitinka vieną iš Taisyklių 62 punkte nurodytų aplinkybių. Toks pakeitimas yra laikomas esminiu pakeitimu, kuris turi būti derinamas Taisyklių 63 punkte nustatyta tvarka.

62. Projekto sutarties esminiai pakeitimai yra atliekami:

62.1. vadovaujančiajai institucijai priėmus sprendimą padidinti ar sumažinti finansavimo lėšas;

62.2. pakeičiant finansavimo lėšų išmokėjimo grafiką;

62.3. pakeičiant projekto sutartyje nustatytą (-us) išlaidų apmokėjimo būdą (-us);

62.4. projekto vykdytojo teises ir pareigas perleidžiant kitam juridiniam asmeniui.

63. Inicijuodamas esminį projekto sutarties pakeitimą, projekto vykdytojas tarpinei ir vadovaujančiajai institucijoms pateikia prašymą pakeisti projekto sutartį ir kartu su prašymu pateikia visus prašymą pagrindžiančius dokumentus. Tarpinė institucija, kartu su pagrindžiančiais dokumentais gavusi projekto vykdytojo ar vadovaujančiosios institucijos prašymą pakeisti projekto sutartį, turi įvertinti ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti vadovaujančiajai institucijai išvadą dėl galimo esminio projekto sutarties pakeitimo, kurioje argumentuotai išdėsto savo nuomonę. Jei siūloma padidinti ar sumažinti finansavimo lėšas, tarpinė institucija siūlomą didinti arba mažinti finansavimo lėšų sumą nurodo išvadoje dėl galimo esminio projekto sutarties pakeitimo. Jeigu su prašymu pakeisti projekto sutartį nebuvo pateikti pagrindžiantys dokumentai, tarpinė institucija atmeta projekto vykdytojo prašymą pakeisti projekto sutartį ir elektroninių ryšių priemonėmis informuoja apie nepateiktus pagrindžiančius dokumentus. Jei tarpinė institucija turi pastabų dėl pateikto prašymo ar pateiktų pagrindžiančių dokumentų ar pakeitimui įvertinti reikia papildomos informacijos, 10 darbo dienų terminas skaičiuojamas nuo patikslinimų ar papildomos informacijos gavimo iš projekto vykdytojo dienos. Tarpinės institucijos pastabos ar prašymas pateikti papildomą informaciją projekto vykdytojui pateikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis, numatant, kad papildomus dokumentus ir (ar) informaciją ir (ar) patikslintą projekto įgyvendinimo planą projekto vykdytojas turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

64. Jei Programos veiksmų įgyvendinimo plane projektui didinamos arba mažinamos finansavimo lėšos, projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Programos veiksmų įgyvendinimo plano pakeitimo turi pateikti prašymą pakeisti projekto sutartį, kartu pateikdamas visus prašymą pagrindžiančius dokumentus Taisyklių 63 punkte nustatyta tvarka. Esant pagrįstų aplinkybių, prašymo pateikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 5 darbo dienas. Jei projekto vykdytojas per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą nepateikia prašymo pakeisti projekto sutartį, tarpinė institucija Taisyklių VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka pradeda pažeidimo tyrimą.

65. Sprendimą dėl esminio specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies pakeitimo priima vadovaujančioji institucija per 10 darbo dienų nuo 63 punkte nurodytos tarpinės institucijos išvados gavimo dienos.

66. Vadovaujančiajai institucijai inicijavus ar pritarus projekto vykdytojo ar tarpinės institucijos inicijuotam esminiam specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies pakeitimui, tarpinė institucija parengia susitarimo dėl specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies pakeitimo projektą, suderina jį su projekto vykdytoju ir vadovaujančiąja institucija, pasirašo su projekto vykdytoju ir vadovaujančiąja institucija Taisyklių 47–50 punktuose nustatyta tvarka.

67. Visais kitais atvejais, kurie neatitinka Taisyklių 62 punkte nurodytų aplinkybių, specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalis turi būti pakeičiama projekto vykdytojui informavus vadovaujančiąją ir tarpinę institucijas apie projekto pakeitimus. Tokiu atveju projekto vykdytojui pakanka vadovaujančiąją ir tarpinę institucijas elektroninių ryšių priemonėmis informuoti apie projekto pakeitimus, kurie nėra nurodyti Taisyklių 62 punkte. Pakeitimas įsigalioja praėjus 15 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos, jei vadovaujančioji ir tarpinė institucijos per šį laikotarpį nepateikia motyvuotų prieštaravimų dėl ketinamo atlikti pakeitimo ar jo dalies. Kai keičiamos bendrosios projekto sutarties sąlygos, pakeitimas įsigalioja nuo vidaus reikalų ministro įsakymo paskelbimo Teisės aktų registre dienos.

68. Vadovaujančioji institucija turi teisę vienašališku sprendimu pakeisti arba nutraukti projekto sutartį, kai:

68.1. vadovaujančioji institucija priima sprendimą sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (arba) nutraukti projekto sutartį, ir (arba) pareikalauti grąžinti išmokėtas finansavimo lėšas ar jų dalį, kai projekto vykdytojas nesilaiko projekto sutarties nuostatų, Taisyklėse ar kituose Programų valdymą reglamentuojančiuose ES ir LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

68.2. pasikeitė LR ir (arba) ES teisės aktų nuostatos, dėl kurių reikia keisti projekto sutartį.

69. Vadovaujančioji institucija per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 68 punkte numatyto sprendimo priėmimo dienos apie jį elektroninių ryšių priemonėmis informuoja tarpinę instituciją ir projekto vykdytoją.

70. Taisyklių 68 punkte numatytu atveju projekto sutartis laikoma pakeista ar nutraukta nuo to momento, kai vadovaujančioji institucija informuoja projekto vykdytoją ir tarpinę instituciją apie priimtą sprendimą dėl projekto sutarties pakeitimo ar nutraukimo.

71. Projekto vykdytojas turi teisę vienašališkai atsisakyti vykdyti projekto sutartį ir atsisakyti gauti finansavimo lėšas, jeigu jam nebuvo išmokėta jokia finansavimo lėšų dalis.

 

IV SKYRIUS

PIRKIMŲ PLANO RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

72. Pirkimai, kurių reikia projektams įgyvendinti, vykdomi pagal pareiškėjo (projekto vykdytojo) parengtą ir su tarpine institucija suderintą pirkimų planą, kurio forma patvirtinta tarpinės institucijos vadovo įsakymu, paskelbtu Teisės aktų registre www.e-tar.lt ir tarpinės institucijos interneto svetainėje www.cpva.lt.

73. Pirkimų planas, kuriame turi būti nurodyti visi projekto pirkimai, įskaitant mažos vertės pirkimus, taip pat pirkimai, kurie bus atliekami pagal jau pasirašytas viešųjų pirkimų sutartis, nurodant šių sutarčių pasirašymo datas, numerius ir galiojimo datas, pirmą kartą pareiškėjo teikiamas tarpinei institucijai pagal tarpinės institucijos patvirtintą formą kartu su projekto įgyvendinimo planu, kad tarpinė institucija galėtų įvertinti numatomus pirkimus.

74. Atnaujintas pirkimų planas teikiamas jau pasirašius projekto sutartį. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos pateikia tarpinei institucijai atnaujintą pirkimų planą. Jei pirkimų planas nesikeičia nuo pirkimų plano, pateikto kartu su projekto įgyvendinimo planu, projekto vykdytojas per šiame punkte nustatytą terminą privalo apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuoti tarpinę instituciją. Tokiu atveju taikomas pirkimų planas, galiojęs projekto sutarties įsigaliojimo dieną.

75. Visi vėlesni pirkimų plano pakeitimai, t. y. perkamo objekto (prekių, paslaugų ar darbų), pirkimo sumos, pirkimo būdo, pirkimą vykdysiančio subjekto ir panašūs pakeitimai, įskaitant numatomus naujus pirkimus, turi būti pateikti tarpinei institucijai iki atitinkamo pirkimo pradžios.

76. Atliekami pirkimų plano pakeitimai negali prieštarauti projekto sutarčiai. Pirkimų plano pakeitime pateikiama ir atnaujinama informacija apie įvykusius, vykdomus ir planuojamus vykdyti pirkimus. Pirkimų plano pakeitimai derinami iki pirkimų pradžios tarpinės institucijos nustatyta tvarka, kuri paskelbta Teisės aktų registre www.e-tar.lt ir tarpinės institucijos interneto svetainėje www.cpva.lt.

 

V SKYRIUS

PROJEKTO IŠLAIDOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI PROJEKTŲ IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI

 

77. Projekto išlaidų tinkamumo reikalavimai ir sąlygos yra apibrėžti BNR, SVVP reglamente, VSF reglamente, Taisyklėse, STS veiklos projektų taisyklėse, projekto sutartyje ir kituose finansavimo lėšų administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

78. Projektų išlaidų atitiktį išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimams vertina ir nustato tarpinė institucija, vertindama pareiškėjų pateiktus projektų įgyvendinimo planus, tikrindama projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus ir atlikdama kitus priežiūros bei kontrolės veiksmus. Vertindama projektų išlaidų atitiktį jų tinkamumo finansuoti reikalavimams, tarpinė institucija vadovaujasi Taisyklių 77 punkte nurodytais teisės aktais.

79. Tinkamos finansuoti išlaidos privalo atitikti bendruosius išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, nustatytus Taisyklių 80–85 punktuose.

80. Išlaidos turi atitikti SVVP reglamento arba VSF reglamento finansavimo sritis ir jo tikslų taikymo sritį.

81. Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto tikslo ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti numatytos projekto sutartyje.

82. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y.:

82.1. išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d.;

82.2. išlaidos, kurios tampa tinkamos finansuoti keičiant Programą, laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus nuo tos dienos, kai vadovaujančioji institucija Europos Komisijai pateikia prašymą pakeisti Programą;

82.3. kiekvienam projektui taikomas projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas projekto sutartyje.

83. Išlaidos turi būti patirtos projekto vykdytojų ir (ar) partnerių.

84. Išlaidos turi būti realios, t. y. nulemtos faktiškai įvykusios ūkinės operacijos, pagrįstos apmokėjimo įrodymo ir pagrindimo dokumentais.

85. Išlaidas turi būti įmanoma identifikuoti ir patikrinti, t. y. finansavimo lėšomis apmokamos išlaidos turi būti įtrauktos į apskaitą projekto vykdytojo sistemoje, vadovaujantis LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, nuostatomis, ir įtraukiamos į apskaitą taip, kad būtų įmanoma jas atskirti nuo kitų, t. y. su projekto įgyvendinimu nesusijusių, išlaidų.

86. Griežtesni, negu nustatytieji šiame Taisyklių skyriuje, išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties apribojimai, nepažeidžiant Taisyklių, gali būti nustatomi projekto sutartyje.

87. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį projekto vykdytojas negali gauti pajamų, t. y. projektai neturi būti susiję su pelno siekimu. Jei projekto įgyvendinimo metu gaunama pajamų, projekto sutartyje nustatyta tvarka jos turi būti grąžinamos. Visi projekto pajamų šaltiniai turi būti fiksuojami projekto vykdytojo sąskaitose ir (ar) finansiniuose dokumentuose, juos turi būti galima nustatyti ir patikrinti.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

88. Įgyvendinant projektus, visais atvejais netinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma:

88.1. skolos palūkanos;

88.2. pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), išskyrus:

88.2.1. projektus, kurių visos išlaidos mažesnės nei 5 000 000 eurų (įskaitant PVM), ir

88.2.2. projektus, kurių visos išlaidos yra ne mažesnės kaip 5 000 000 eurų (įskaitant PVM), kai PVM nesusigrąžinamas pagal nacionalinius teisės aktus;

88.3. žemės pirkimo išlaidos;

88.4. išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nesukurdamos pridėtinės vertės;

88.5. nepagrįstai didelės išlaidos (išlaidos, kurių projekto vykdytojas negali pagrįsti ir (ar) rinkos kainas viršijančios išlaidos);

88.6. išlaidos, patirtos vykdant sutartis (jų dalį), sudarytas su tarpininkais ar konsultantais, kuriose darbų ar paslaugų kaina siejama su išlaidų dydžiu, nepagrįstu faktine atlikto darbo ar suteiktų paslaugų verte;

88.7. išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos iš LR valstybės biudžeto ar kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus finansavimo lėšas, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą;

88.8. išlaidos, patirtos atsiradus teigiamų skirtumų dėl valiutos kurso pakeitimo;

88.9. lėšų išgryninimo ir valiutos keitimo mokesčiai.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMO TINKAMOMIS IR JŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

89. Projektų išlaidos apmokamos vadovaujantis projekto sutartimi ir tarpinės institucijos pateikta išvada dėl išlaidų tinkamumo arba projekto vykdytojo prašymu gauti lėšas.

90. Projektų išlaidoms apmokėti gali būti taikomi šie būdai:

90.1. sąskaitų apmokėjimo būdas;

90.2. avansavimo būdas;

90.3. kompensavimo būdas.

91. Projektų išlaidų apmokėjimo būdai, jų pripažinimo tinkamomis ir apmokėjimo tvarka nustatomi projekto sutartyje.

92. Projekto sutartyje kartu gali būti nustatyti:

92.1. sąskaitų apmokėjimo ir kompensavimo būdai;

92.2. avansavimo ir kompensavimo būdai.

93. ES lėšomis finansuojama iki 75 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir ne mažiau kaip 25 procentai projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansuojama bendrojo finansavimo lėšomis, išskyrus projektus, kuriems, vadovaujantis VSF reglamento ar SVVP reglamento 12 straipsnyje nustatytais atvejais, gali būti skirta iki 90 procentų tinkamų finansuoti ES lėšų ir ne mažiau kaip 10 procentų tinkamų finansuoti bendrojo finansavimo lėšų.

94. ES lėšomis finansuojama iki 100 procentų projekto, įgyvendinamo pagal Specialią tranzito schemą, tinkamų išlaidų, jei Europos Komisija nenustato kitaip. Kitais VSF reglamento ar SVVP reglamento 12 straipsnyje nustatytais atvejais ES lėšomis taip pat gali būti finansuojama iki 100 procentų projekto tinkamų išlaidų.

95. Projekto vykdytojas projekto sąskaitoje sukauptas palūkanas privalo grąžinti į vadovaujančiosios institucijos nurodytą sąskaitą per projekto sutartyje nustatytą terminą.

96. Per metus dėl vieno projekto turi būti pateikta ne daugiau kaip 13 mokėjimo prašymų.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS

 

97. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies pasirašymo dienos vadovaujančiajai ir tarpinei institucijai turi pateikti prašymų apmokėti išlaidas teikimo grafiką pagal projekto sutartyje nustatytą formą. Projekto vykdytojas turi atnaujinti ir kartu su kiekvienu prašymu apmokėti išlaidas pateikti atnaujintą prašymų apmokėti išlaidas teikimo grafiką. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo esminio projekto sutarties pakeitimo arba Taisyklių 67 punkte nustatyta tvarka pakeitus projekto įgyvendinimo laikotarpį vadovaujančiajai ir tarpinei institucijai turi pateikti atnaujintą prašymų apmokėti išlaidas teikimo grafiką.

98. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo tiekėjo, paslaugų teikėjo ar rangovo (toliau – tiekėjas) sąskaitos gavimo dienos, vadovaudamasis sudarytomis projekto ir pirkimo sutartimis, teikia tarpinei institucijai prašymą apmokėti išlaidas. Tuo atveju, kai pirkimas vykdomas per centrinę perkančiąją organizaciją arba yra sudaroma autorinė sutartis su fiziniu asmeniu dėl mokymo ar kitų paslaugų teikimo, projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tiekėjo sąskaitos gavimo dienos teikia tarpinei institucijai prašymą apmokėti išlaidas kartu su pasirašytos pirkimo sutarties arba autorinės sutarties su fiziniu asmeniu dėl mokymo ar kitų paslaugų teikimo kopija.

99. Projekto vykdytojas, pildydamas prašymo apmokėti išlaidas formą, turi užpildyti kiekvieną šios formos dalį ir pridėti prie prašymo apmokėti išlaidas išlaidų pagrindimo dokumentų kopijas.

100. Tarpinė institucija, gavusi iš projekto vykdytojo Taisyklių 98–99 punktuose nurodytus dokumentus dėl projektų pirkimų, kuriems buvo taikoma išankstinė pirkimų patikra (kaip nustatyta Taisyklių 193 punkte), šiuos dokumentus išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo iš projekto vykdytojo dienos, o jeigu nagrinėjamas galutinis pagal projekto sutartį prašymas apmokėti išlaidas, – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nustato deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti ir teikia vadovaujančiajai institucijai savo išvadą dėl išlaidų tinkamumo (jos kopija be priedų pateikiama projekto vykdytojui) kartu su projekto vykdytojo parengtu prašymu apmokėti išlaidas, išlaidų pagrindimo dokumentų kopijomis, esant galutiniam prašymui apmokėti išlaidas kartu pateikia projekto įgyvendinimo patikros vietoje atlikimo lapo kopiją. Šiame Taisyklių punkte minimų dokumentų kopijos gali būti neteikiamos, jei ši informacija įkelta į VSFSVVP IS. Kai šiame Taisyklių punkte nurodyti dokumentai yra su slaptumo žyma, jie teikiami vadovaujančiajai institucijai paštu, vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo (toliau – Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašas).

101. Tarpinė institucija, gavusi iš projekto vykdytojo Taisyklių 98–99 punktuose nurodytus dokumentus dėl projektų pirkimų, kuriems taikoma paskesnė pirkimų patikra (kaip nustatyta Taisyklių 194 punkte), šiuos dokumentus išnagrinėja ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo gavimo iš projekto vykdytojo dienos, nustato deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti ir teikia vadovaujančiajai institucijai savo išvadą dėl išlaidų tinkamumo (jos kopija be priedų pateikiama projekto vykdytojui) kartu su projekto vykdytojo parengtu prašymu apmokėti išlaidas, išlaidų pagrindimo dokumentų kopijomis, esant galutiniam prašymui apmokėti išlaidas kartu pateikia projekto įgyvendinimo patikros vietoje atlikimo lapo kopiją. Šiame Taisyklių punkte nurodytų dokumentų kopijos gali būti neteikiamos, jei ši informacija įkelta į VSFSVVP IS. Kai šiame Taisyklių punkte nurodyti dokumentai yra su slaptumo žyma, jie teikiami vadovaujančiajai institucijai paštu, vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašu.

102. Jeigu tarpinė institucija negali įvertinti patirtų išlaidų dėl projekto vykdytojo pateiktų dokumentų netinkamo parengimo ar išlaidų pagrindimo dokumentų trūkumo, ji elektroninių ryšių priemonėmis informuoja projekto vykdytoją apie patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir prašo per jos nustatytą terminą pašalinti trūkumus ir (ar) pateikti papildomus dokumentus. Trūkumų šalinimo ir (ar) papildomų dokumentų pateikimo terminas neturi būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos ir ilgesnis kaip 5 darbo dienos, jeigu tarpinė institucija ir projekto vykdytojas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Projekto vykdytojui pašalinus nurodytus trūkumus ir pateikus pakoreguotus ir (ar) papildomus dokumentus, tarpinė institucija atlieka veiksmus, nustatytus Taisyklių 100 ir 101 punktuose. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia papildomai prašomų išlaidų pagrindimo dokumentų arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, tarpinė institucija prašymą apmokėti išlaidas atmeta, nurodydama atmetimo priežastis. Pašalinęs nurodytus trūkumus, projekto vykdytojas prašymą apmokėti išlaidas gali pateikti pakartotinai. Tarpinė institucija pakartotinai pateiktą prašymą apmokėti išlaidas tikrina Taisyklių 100–102 punktuose nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus.

103. Vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo išvados dėl išlaidų tinkamumo iš tarpinės institucijos gavimo dienos šiuos dokumentus išnagrinėja (išvada dėl išlaidų tinkamumo tikrinama pildant patikros lapą) ir jeigu:

103.1. dokumentai tinkamai parengti, rengia ir teikia LR finansų ministerijai mokėjimo paraišką dėl tinkamomis pripažintų išlaidų apmokėjimo;

103.2. turi pastabų dėl pateiktų dokumentų, elektroninių ryšių priemonėmis informuoja tarpinę instituciją apie patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir prašo per vadovaujančiosios institucijos nustatytą terminą pašalinti trūkumus; trūkumų šalinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos, jeigu vadovaujančioji ir tarpinė institucijos bendru sutarimu nenusprendžia kitaip; tarpinė institucija elektroninių ryšių priemonėmis informuoja projekto vykdytoją apie vadovaujančiosios institucijos patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir prašo projekto vykdytojo per tarpinės institucijos nustatytą terminą pašalinti trūkumus; vadovaujančioji institucija rengia ir teikia LR finansų ministerijai mokėjimo paraišką dėl tinkamomis pripažintų išlaidų apmokėjimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamai parengtų dokumentų gavimo iš tarpinės institucijos dienos.

104. Mokėjimo paraiškos rengiamos ir teikiamos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės) nustatyta tvarka.

105. Finansavimo lėšas pagal vadovaujančiosios institucijos pateiktas mokėjimo paraiškas LR finansų ministerija perveda tiesiogiai projekto vykdytojams į mokėjimo paraiškose nurodytas sąskaitas. Pagal pirkimo sutartis projekto vykdytojas su tiekėjais turi atsiskaityti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo į sąskaitą iš vadovaujančiosios institucijos dienos ir pasibaigus einamajam mėnesiui iki kito mėnesio 10 dienos projekto sutartyje nustatyta forma teikti vadovaujančiajai ir tarpinei institucijoms informaciją apie atliktus mokėjimus kartu su išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis. Informacija teikiama elektroninių ryšių priemonėmis kiekvienam įgyvendinam projektui užpildant atskirą formą.

106. Išlaidos, kurias pagal kompetenciją tarpinė institucija pripažino netinkamomis (netinkamomis išlaidomis pripažįstamos faktiškai patirtos išlaidos, kurios negali būti pripažintos tinkamomis (t. y. kai trūkumų, sąlygojusių išlaidų netinkamumą, dėl objektyvių priežasčių pašalinti neįmanoma) ir kurios negali būti deklaruojamos Europos Komisijai), finansavimo lėšomis negali būti apmokamos ir negali būti įtraukiamos į vėlesnius projekto vykdytojo teikiamus prašymus apmokėti išlaidas.

107. Vadovaujančioji institucija kasdien per VBAM sistemą gauna iš LR finansų ministerijos informaciją apie mokėjimo paraiškų apmokėjimą ir pasibaigus einamajam mėnesiui per 5 darbo dienas įveda šią informaciją į VSFSVVP IS bei elektroniniu paštu info@cpva.lt pateikia tarpinei institucijai.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS AVANSU

 

108. Avansavimo būdu projektų finansavimo lėšos išmokamos vadovaujantis projekto sutartimi ir projekto vykdytojo prašymu gauti lėšas.

109. Projekto vykdytojas pagal projekto sutartyje nustatytą lėšų išmokėjimo grafiką teikia vadovaujančiajai institucijai prašymus gauti lėšas. Avansas mokamas projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

110. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies pasirašymo dienos vadovaujančiajai ir tarpinei institucijai turi pateikti išlaidų deklaracijų teikimo grafiką pagal projekto sutartyje nustatytą formą. Projekto vykdytojas turi atnaujinti ir kartu su kiekviena išlaidų deklaracija pateikti atnaujintą išlaidų deklaracijų teikimo grafiką. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo esminio projekto sutarties pakeitimo arba Taisyklių 67 punkte nustatyta tvarka pakeitus projekto įgyvendinimo laikotarpį, vadovaujančiajai ir tarpinei institucijai turi pateikti atnaujintą išlaidų deklaracijų teikimo grafiką.

111. Projekto vykdytojas kartu su pirmu prašymu gauti lėšas vadovaujančiajai institucijai turi pateikti projektui skiriamų finansavimo lėšų išmokėjimo grafiką pagal ekonominės klasifikacijos kodus pagal projekto sutartyje nustatytą formą. Projekto vykdytojas turi atnaujinti ir kartu su kitu prašymu gauti lėšas pateikti atnaujintą projektui skiriamų finansavimo lėšų išmokėjimo grafiką pagal ekonominės klasifikacijos kodus, jei minimame grafike yra pakeitimų (jei pateikta informacija nekeičiama, projektui skiriamų finansavimo lėšų išmokėjimo grafikas pagal ekonominės klasifikacijos kodus kartu su kitais prašymais gauti lėšas neteikiamas).

112. Vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gauti lėšas gavimo dienos sutikrina prašyme gauti lėšas nurodytus duomenis su projekto sutartyje nustatytomis lėšų mokėjimo projekto vykdytojui sąlygomis, užpildo patikros lapą ir Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių nustatyta tvarka LR finansų ministerijai pateikia mokėjimo paraišką dėl projekto sutartyje numatytų finansavimo lėšų dalies išmokėjimo projekto vykdytojui.

113. Finansavimo lėšas pagal vadovaujančiosios institucijos pateiktas mokėjimo paraiškas perveda LR finansų ministerija, vadovaudamasi LR valstybės biudžeto lėšoms nustatytomis mokėjimo procedūromis.

114. Projekto vykdytojas išlaidų deklaracijų teikimo grafike nustatytais terminais ir projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis pateikia tarpinei institucijai išlaidų deklaraciją, išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus ir patikslintą pirkimų planą. Jei buvo atliekamas projektų, kurių išlaidos yra deklaruojamos, vidaus auditas, kartu taip pat turi būti pateikta ir vidaus audito ataskaitos kopija.

115. Tarpinė institucija per 30 darbo dienų nuo Taisyklių 114 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos išnagrinėja projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, nustato deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti ir teikia vadovaujančiajai institucijai savo išvadą dėl išlaidų tinkamumo (jos kopija be priedų pateikiama projekto vykdytojui) kartu su projekto vykdytojo išlaidų deklaracija, išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis, esant galutinei išlaidų deklaracijai – projekto įgyvendinimo patikros vietoje atlikimo lapo kopija (jei patikra vietoje buvo atlikta). Šiame Taisyklių punkte minimų dokumentų kopijos gali būti neteikiamos kartu su išvada dėl išlaidų tinkamumo, jei ši informacija įkelta į VSFSVVP IS. Kai šiame punkte nurodyti dokumentai yra su slaptumo žyma, jie teikiami vadovaujančiajai institucijai paštu, vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašu.

116. Jeigu tarpinė institucija negali įvertinti patirtų išlaidų dėl projekto vykdytojo pateiktų netinkamai parengtų dokumentų ar dėl to, kad pateikti ne visi išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, ji elektroninių ryšių priemonėmis informuoja projekto vykdytoją apie patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir prašo pastarąjį per jos nustatytą terminą patikslinti ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Dokumentų patikslinimo ir (ar) trūkstamų dokumentų pateikimo terminas neturi būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos ir ilgesnis kaip 5 darbo dienos, jeigu tarpinė institucija ir projekto vykdytojas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Projekto vykdytojui pašalinus nurodytus trūkumus ir pateikus patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus, tarpinė institucija atlieka veiksmus, nustatytus Taisyklių 115 punkte. Jeigu projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepatikslina dokumentų ir (ar) nepateikia prašomų trūkstamų dokumentų arba pateikia ne visus prašomus dokumentus, tarpinė institucija išlaidų deklaraciją atmeta, nurodydama atmetimo priežastis. Pašalinęs nurodytus trūkumus, projekto vykdytojas išlaidų deklaraciją gali pateikti pakartotinai. Tarpinė institucija pakartotinai pateiktą išlaidų deklaraciją tikrina Taisyklių 115 punkte nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus.

117. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš tarpinės institucijos išvadą dėl išlaidų tinkamumo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina ją ir užpildo vadovaujančiosios institucijos nustatytos formos patikros lapą.

118.  Projekto įgyvendinimo metu dėl nustatytos pagrįstos rizikos laiku neįgyvendinti jo atskiros (-ų) veiklos (-ų), taip pat kai netinkamos išlaidos sudaro 30 procentų ar daugiau finansavimo lėšų arba jei du kartus iš eilės nepateikiamos išlaidų deklaracijos pagal išlaidų deklaracijų teikimo grafiką, arba dėl kitų projekto sutarties sąlygų nesilaikymo (jei projektas neįgyvendinamas taip, kaip aprašyta projekto sutartyje, jei finansavimo lėšos nenaudojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusioms tinkamoms išlaidoms apmokėti, jei projekto išlaidų buhalterinė apskaita tvarkoma netinkamai, t. y. taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams), tarpinė institucija gali siūlyti vadovaujančiajai institucijai priimti sprendimą stabdyti projekto finansavimą avansavimo būdu ir inicijuoti projekto sutarties pakeitimą, nustatant projekto finansavimą kompensavimo būdu.

119. Projekto išlaidos, kurias tarpinė institucija pripažino netinkamomis, t. y. kai trūkumų, nulėmusių projekto išlaidų netinkamumą, dėl objektyvių priežasčių pašalinti neįmanoma, finansavimo lėšomis negali būti apmokamos ir jos negali būti įtraukiamos į vėlesnes projekto vykdytojo teikiamas išlaidų deklaracijas.

120. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo išvados dėl išlaidų, nurodytų paskutinėje išlaidų deklaracijoje, tinkamumo kopijos gavimo dienos grąžina bendro gauto pagal projekto sutartį avanso ir palūkanų, gautų už finansavimo lėšų disponavimą bankų sąskaitoje, sumos ir visos pagal projekto sutartį pripažintų tinkamomis išlaidų sumos skirtumą, jeigu visa pagal projekto sutartį pripažintų tinkamomis išlaidų suma yra mažesnė negu projekto vykdytojo bendro gauto pagal projekto sutartį avanso ir palūkanų, gautų už finansavimo lėšų disponavimą bankų sąskaitoje, suma.

121. Vadovaujančioji institucija kasdien per VBAM sistemą gauna iš LR finansų ministerijos informaciją apie mokėjimo paraiškų apmokėjimą ir pasibaigus einamajam mėnesiui per 5 darbo dienas įveda šią informaciją į VSFSVVP IS bei elektroniniu paštu info@cpva.lt pateikia tarpinei institucijai.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

122. Išlaidų kompensavimo būdas taikomas, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas. Tokiu atveju projekto vykdytojas įgyvendina projektą iš savo lėšų. Projekto išlaidos kompensuojamos vadovaujantis projekto sutartimi ir projekto vykdytojo prašymu kompensuoti išlaidas.

123. Projekto vykdytojas projekto sutartyje nustatyta tvarka teikia tarpinei institucijai prašymą kompensuoti išlaidas kartu su patikslintu pirkimų planu.

124. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo specialiųjų projekto sutarties sąlygų dalies pasirašymo dienos vadovaujančiajai ir tarpinei institucijai turi pateikti prašymų kompensuoti išlaidas teikimo grafiką pagal projekto sutartyje nustatytą formą. Projekto vykdytojas turi atnaujinti ir kartu su kiekvienu prašymu kompensuoti išlaidas pateikti atnaujintą prašymų kompensuoti išlaidas teikimo grafiką. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo esminio projekto sutarties pakeitimo arba Taisyklių 67 punkte nustatyta tvarka pakeitus projekto įgyvendinimo laikotarpį, vadovaujančiajai ir tarpinei institucijai turi pateikti atnaujintą prašymų kompensuoti išlaidas teikimo grafiką.

125. Projekto vykdytojas, pildydamas prašymo kompensuoti išlaidas formą, turi užpildyti kiekvieną šios formos dalį ir pridėti prie prašymo kompensuoti išlaidas išlaidų pagrindimo dokumentų ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

126. Tarpinė institucija gautus iš projekto vykdytojo Taisyklių 123 ir 125 punktuose nurodytus dokumentus išnagrinėja ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo gavimo iš projekto vykdytojo dienos, nustato deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti ir teikia vadovaujančiajai institucijai savo išvadą dėl išlaidų tinkamumo (jos kopija be priedų pateikiama projekto vykdytojui) kartu su projekto vykdytojo parengtu prašymu kompensuoti išlaidas ir išlaidų pagrindimo dokumentų, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis ir projekto įgyvendinimo patikros vietoje atlikimo lapo kopija (jei patikra vietoje buvo atlikta). Šiame Taisyklių punkte minimų dokumentų kopijos gali būti neteikiamos kartu su išvada dėl išlaidų tinkamumo, jei ši informacija įkelta į VSFSVVP IS. Kai šiame punkte nurodyti dokumentai yra su slaptumo žyma, jie teikiami vadovaujančiajai institucijai paštu, vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašu.

127. Jeigu tarpinė institucija negali įvertinti patirtų išlaidų dėl projekto vykdytojo pateiktų netinkamai parengtų dokumentų ar dėl to, kad pateikti ne visi išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, ji elektroninių ryšių priemonėmis informuoja projekto vykdytoją apie patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir prašo pastarąjį per jos nustatytą terminą patikslinti ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Dokumentų patikslinimo ir (ar) trūkstamų dokumentų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos ir ilgesnis kaip 5 darbo dienos, jeigu tarpinė institucija ir projekto vykdytojas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Projekto vykdytojui pašalinus nurodytus trūkumus ir pateikus patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus, tarpinė institucija atlieka veiksmus, nustatytus Taisyklių 126 punkte. Jeigu projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepatikslina dokumentų ir (ar) nepateikia prašomų trūkstamų dokumentų arba pateikia ne visus prašomus dokumentus, tarpinė institucija prašymą kompensuoti išlaidas atmeta, nurodydama atmetimo priežastis. Pašalinęs nurodytus trūkumus, projekto vykdytojas prašymą kompensuoti išlaidas gali pateikti pakartotinai. Tarpinė institucija pakartotinai pateiktą prašymą kompensuoti išlaidas tikrina Taisyklių 126 punkte nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus.

128. Tarpinė institucija, teikdama vadovaujančiajai institucijai išvadą dėl projekto vykdytojo galutinio prašymo kompensuoti išlaidas pagal projekto sutartį, kartu pateikia projekto įgyvendinimo patikros vietoje atlikimo lapo kopiją. Šiame Taisyklių punkte minimų dokumentų kopijos gali būti neteikiamos kartu su išvada dėl projekto vykdytojo galutinio prašymo kompensuoti išlaidas, jei ši informacija įkelta į VSFSVVP IS. Kai šiame punkte nurodyti dokumentai yra su slaptumo žyma, jie teikiami vadovaujančiajai institucijai paštu, vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašu.

129. Vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išvados dėl išlaidų tinkamumo iš tarpinės institucijos gavimo dienos šiuos dokumentus išnagrinėja (išvada dėl išlaidų tinkamumo tikrinama pildant patikros lapą) ir jeigu:

129.1. dokumentai tinkamai parengti, rengia ir teikia LR finansų ministerijai mokėjimo paraišką dėl tinkamomis pripažintų išlaidų kompensavimo;

129.2. turi pastabų dėl pateiktų dokumentų, elektroninių ryšių priemonėmis informuoja tarpinę instituciją apie patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir prašo per vadovaujančiosios institucijos nustatytą terminą pašalinti trūkumus; trūkumų šalinimo terminas neturi būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos, jeigu vadovaujančioji ir tarpinė institucijos bendru sutarimu nenusprendžia kitaip; tarpinė institucija elektroninių ryšių priemonėmis informuoja projekto vykdytoją apie vadovaujančiosios institucijos patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir prašo projekto vykdytojo per tarpinės institucijos nustatytą terminą pašalinti trūkumus; vadovaujančioji institucija rengia ir teikia LR finansų ministerijai mokėjimo paraišką dėl tinkamomis pripažintų išlaidų kompensavimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamai parengtų dokumentų gavimo iš tarpinės institucijos dienos.

130. Mokėjimo paraiškos rengiamos ir teikiamos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse nustatyta tvarka.

131. Finansavimo lėšas pagal vadovaujančiosios institucijos pateiktas mokėjimo paraiškas LR finansų ministerija perveda tiesiogiai projekto vykdytojams į mokėjimo paraiškose nurodytas sąskaitas.

132. Išlaidos, kurias pagal kompetenciją tarpinė institucija pripažino netinkamomis (netinkamomis išlaidomis pripažįstamos faktiškai patirtos išlaidos, kurios negali būti pripažintos tinkamomis (t. y. kai trūkumų, sąlygojusių išlaidų netinkamumą, dėl objektyvių priežasčių pašalinti neįmanoma) ir kurios negali būti deklaruojamos Europos Komisijai), finansavimo lėšomis negali būti kompensuojamos ir negali būti įtraukiamos į vėlesnius projekto vykdytojo teikiamus prašymus kompensuoti išlaidas.

133. Vadovaujančioji institucija kasdien per VBAM sistemą gauna iš LR finansų ministerijos informaciją apie mokėjimo paraiškų apmokėjimą, pasibaigus einamajam mėnesiui per 5 darbo dienas įveda šią informaciją į VSFSVVP IS bei elektroniniu paštu info@cpva.lt pateikia tarpinei institucijai.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SUPAPRASTINTAS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

134. Supaprastintai, t. y. pagal fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba taikant fiksuotąją normą, apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu jos yra nustatytos supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašuose (metodikose) ar kituose tarpinės institucijos interneto svetainėje www.cpva.lt skelbiamuose teisės aktuose vadovaujantis bent vienu iš šių būdų:

134.1. sąžiningu, teisingu ir patikrinamu skaičiavimo metodu, kai yra naudojami statistiniai duomenys, vidutinės rinkos kainos, tinkamais finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai pripažinti projektų istoriniai duomenys, įprasta konkrečių projektų vykdytojų taikoma išlaidų apskaitos praktika, kita objektyvi informacija ar atliekamas ekspertų vertinimas;

134.2. Lietuvos Respublikos ar ES teisės aktuose ar kituose dokumentuose skelbiamais supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiais, jeigu jie bus taikomi panašaus pobūdžio veikloms.

135. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai nustatomi taip, kad:

135.1. juos taikant išlaidas būtų galima apmokėti tik tada, kai atliekamas konkretus darbas ir (ar) pasiekiamas konkretus rezultatas, kuriems yra nustatyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai;

135.2. neapimtų netinkamų finansuoti išlaidų;

135.3. būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principo.

136. Dėl nustatytų supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių neturi būti pranašumo vieniems pareiškėjams ar projektų vykdytojams arba jų vykdomoms veikloms prieš kitus, jei projektai yra vykdomi tokiomis pačiomis sąlygomis ir toje pačioje teritorijoje.

137. Jei, įgyvendinant vieną projektą, taikoma daugiau nei viena supaprastinto išlaidų apmokėjimo schema (pavyzdžiui, išlaidos apmokamos pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją sumą arba pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą), būtina užtikrinti, kad toms pačioms išlaidoms nebūtų skiriamas finansavimas daugiau nei vieną kartą pagal skirtingas schemas.

138. Kai numatoma finansavimo lėšas ar jų dalį išmokėti supaprastintai, projekto vykdytojas, teikdamas tarpinei institucijai prašymą kompensuoti išlaidas arba išlaidų deklaraciją (kai išlaidos apmokamos avansavimo būdu) kartu su nurodytais dokumentais turi pateikti:

138.1. dokumentus ar jų kopijas, kuriais įrodomas projekto kiekybinių rezultatų pasiekimas, jei išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius;

138.2. dokumentus ar jų kopijas, kuriais įrodomas projekto veiklos įgyvendinimas ir (ar) numatytų fiksuotosios sumos sąlygų įgyvendinimas, jei išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją sumą.

139. Tarpinei ar vadovaujančiajai institucijoms įtarus neteisėtą lėšų panaudojimą, projekto vykdytojo gali būti prašoma pateikti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

140. Kai iš Programų lėšų finansuojamo projekto visos išlaidos neviršija 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų, jie apmokami supaprastintai, taikant fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas.

 

Fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų taikymas

 

141. Išlaidos pagal fiksuotuosius įkainius pripažįstamos tinkamomis finansuoti proporcingai pasiektiems fiksuotojo įkainio kiekybiniams rezultatams.

142. Išlaidos pagal fiksuotąją sumą yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas įgyvendina numatytas fiksuotosios sumos sąlygas. Jei numatytos fiksuotosios sumos sąlygos nėra įgyvendintos, visos išlaidos pagal fiksuotąją sumą nėra tinkamos finansuoti.

143. Projekto sutartyje nustatytų fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų dydis projekto įgyvendinimo metu nėra keičiamas, išskyrus atvejus, kai pasikeičia jo taikymą reglamentuojantys teisės aktai.

 

Fiksuotosios normos taikymas

 

144. Fiksuotoji norma netiesioginėms projekto išlaidoms gali būti nustatyta ir taikoma apmokant:

144.1. iki 7 procentų nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų sumos, nereikalaujant atlikti skaičiavimo šiai fiksuotajai normai nustatyti, arba;

144.2. iki 15 procentų nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projektą vykdančio personalo išlaidų sumos, nereikalaujant atlikti skaičiavimo šiai fiksuotajai normai nustatyti, arba;

144.3. iki 25 procentų nuo tinkamų tiesioginių išlaidų sumos su sąlyga, kad fiksuotoji norma nustatyta pagal Taisyklių 134.1 papunktyje nurodytą būdą.

145. Taip pat fiksuotoji norma gali būti nustatyta ir taikoma apmokant:

145.1. tiesiogines projekto išlaidas, kai fiksuotoji norma nustatoma šių Taisyklių 134.1 ir 134.2 papunkčiuose nurodytu būdu;

145.2. projekto vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidas, kai fiksuotoji norma sudaro iki 20 procentų visų kitų tiesioginių išlaidų, užtikrinant lygiateisiškumo principą ir nereikalaujant atlikti skaičiavimo šiai fiksuotajai normai nustatyti. Į kitas tiesiogines išlaidas negali būti įtraukiamos darbų įsigijimo taikant viešąjį pirkimą išlaidos, kurių vertė be PVM viršija 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 4 straipsnio a punkte arba 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyvos Nr. 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, 15 straipsnyje nustatytą vertės ribą. Šiame Taisyklių papunktyje nustatyta fiksuotoji norma taikoma tik projekto, kuriam netaikomi viešieji pirkimai, tiesioginėms išlaidoms.

146. Jei, pasirašant projekto sutartį, fiksuotoji norma nustatoma:

146.1. tiesioginėms išlaidoms apskaičiuoti, projekto įgyvendinimo metu tiesioginių išlaidų fiksuotoji norma negali būti keičiama. Jei, pasirašant projekto sutartį, tiesioginėms išlaidoms nėra numatyta taikyti fiksuotosios normos, projekto įgyvendinimo metu tiesioginių išlaidų fiksuotoji norma negali būti įtraukiama, išskyrus tada, kai projektui skiriamos papildomos finansavimo lėšos ir (ar) yra įtraukiama (-os) nauja (-os) tiesioginių išlaidų biudžeto eilutė (-ės), kuriai fiksuotoji norma gali būti nustatoma laikantis fiksuotosios normos taikymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos tvarkos;

146.2. netiesioginėms išlaidoms apskaičiuoti projekto įgyvendinimo metu netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma negali būti keičiama. Jei, pasirašant projekto sutartį, netiesioginėms išlaidoms apskaičiuoti nėra įtraukiama fiksuotoji norma, projekto įgyvendinimo metu netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma negali būti įtraukiama.

147. Išlaidos pagal fiksuotąją normą gali būti apmokamos taikant projekto sutartyje nustatytą fiksuotosios normos dydį proporcingai mokėjimo prašymuose (įskaitant ir anksčiau patvirtintus mokėjimo prašymus) patvirtintoms tinkamoms finansuoti išlaidoms, nuo kurių jos apskaičiuojamos.

 

VI SKYRIUS

FINANSAVIMO LĖŠŲ APSKAITOS TVARKA

 

148. Vadovaujančioji institucija už finansavimo lėšų panaudojimą atsiskaito vadovaudamasi LR teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką. Iš valstybės iždo sąskaitos pagal mokėjimo paraiškas tiesiogiai į mokėjimo paraiškoje nurodytas projekto vykdytojų sąskaitas pervestos lėšos yra vadovaujančiosios institucijos gauti ir panaudoti valstybės biudžeto asignavimai (kasinės išlaidos). Vadovaujančiosios institucijos iš LR finansų ministerijos per VBAM sistemą gauta informacija apie mokėjimo paraiškų apmokėjimą jose nurodytiems projekto vykdytojams yra pagrindas tvarkyti finansavimo ir kasinių išlaidų apskaitą.

149. Vadovaudamasi tarpinės institucijos išvada dėl išlaidų tinkamumo ir vadovaujančiosios institucijos užpildytu patikros lapu, vadovaujančioji institucija pripažintų tinkamomis finansuoti projektų vykdytojų projektų išlaidų sumas apskaito pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

150. Vadovaujančioji institucija projekto vykdytojo grąžintas finansavimo lėšas, vadovaudamasi Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perveda į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo gautos. Vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto vykdytojo grąžintų finansavimo lėšų gavimo dienos apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuoja tarpinę instituciją ir įveda informaciją apie grąžintas lėšas į VSFSVVP IS.

151. Finansavimo lėšomis įsigytą turtą projekto vykdytojas turi įtraukti į savo apskaitą ir užtikrinti, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, išsami ir naudinga turinčioms teisę ją tikrinti institucijoms ir asmenims. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu privalo užtikrinti tinkamą projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą nuo organizacijos (įmonės, įstaigos) buhalterinės apskaitos. Su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo kitų organizacijos (įmonės, įstaigos) operacijų arba kitų organizacijos (įmonės, įstaigos) vykdomų projektų operacijų.

 

VII SKYRIUS

KITI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS IR ATITIKTIS TARPTAUTINIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATOMS

 

152. Projektai visais atvejais negali turėti neigiamo poveikio horizontaliesiems principams, nurodytiems BNR 9 straipsnyje ir 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano III skyriuje. Horizontalieji principai yra šie: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kt. bruožais), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą; inovatyvumo (kūrybingumo) principai.

153. Projekto įgyvendinimo metu turi būti užtikrintas ES pagrindinių teisų chartijos nuostatų dėl orumo, laisvės, lygybės, solidarumo, pilietinių teisių ir teisingumo bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų laikymasis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SVVP ARBA VSF PROGRAMOS RODIKLIAI

 

154. Pareiškėjas, pildydamas projekto įgyvendinimo planą, pasirenka projektui taikomus SVVP arba VSF programos rodiklius (toliau – Programos rodiklius), kuriuos įsipareigoja pasiekti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

155. Projekto įgyvendinimo plane pasirenkant Programos rodiklius, jų reikšmes ir atsiskaitant už juos turi būti vadovaujamasi Programa, veiklos peržiūros planu ir veiklos peržiūros plano rengimo metodika, kurie skelbiami interneto svetainėje https://www.vsfsvvp.lt.

156. Už Programos rodiklių pasiekimą projekto vykdytojas atsiskaito teikdamas mokėjimo prašymus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MATOMUMAS IR INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ

 

157. Projekto duomenys – projekto vykdytojo pavadinimas, projekto pavadinimas, projekto numeris, projekto tikslas, veiklos, rezultatai, projekto veiklų įgyvendinimo pradžios ir pabaigos data, Programos pavadinimas, konkretus tikslas, bendra projekto vertė, ES lėšos ir jų dalis procentais nuo bendros projekto vertės, tiekėjo, paslaugų teikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai), projekto ir šalies vietos nuoroda arba geografinė padėtis, projektui priskiriamos intervencinių veiksmų rūšys – skelbiami VSFSVVP IS, interneto svetainėje https://www.vsfsvvp.lt, Europos Komisijos interneto svetainėje ir kitose su ES investicijomis susijusiose svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse.

158. Kai ES institucijos, tarnybos ar agentūros paprašo, joms turi būti suteikta galimybė susipažinti su matomumo ir informavimo apie projektą medžiaga ir suteikta teisė naudoti tokią medžiagą pagal BNR IX priedą.

159. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas matomumo ir informavimo apie projektą priemones, pagal BNR IX priede nurodytus reikalavimus privalo naudoti:

159.1. ES emblemą; ir

159.2. teiginį šalia ES emblemos:

159.2.1. „Finansuoja Europos Sąjunga“ (kai projektas finansuojamas tik ES lėšomis), arba;

159.2.2. „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ (kai projektas finansuojamas ES ir bendrojo finansavimo lėšomis).

160. ES emblemos naudojimo taisyklės nurodytos Europos Komisijos parengtose gairėse „ES emblemos naudojimas vykdant 2021–2027 m. ES programas“, kurios skelbiamos Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_lt.pdf. 

161. Projekto vykdytojas, laikydamasis Taisyklių 159–160 punktuose nurodytų reikalavimų, turi vykdyti projekto veiklos apimčiai proporcingas matomumo ir informavimo apie projektą priemones:

161.1. projekto vykdytojo interneto svetainėje ir (ar) socialiniame (-iuose) tinkle (-uose) (jei projekto vykdytojas juos turi) paskelbti trumpą projekto aprašymą, įskaitant projekto tikslą (-us), veiklą (-as) bei rezultatą (-us), ir informuoti apie gautą finansavimą iš ES ir bendrojo finansavimo (jeigu taikoma) lėšų. Kartu su tekstine informacija turi būti pateikiama ES emblema su atitinkamu teiginiu. Ši informacija turi būti paskelbta per 30 dienų nuo projekto sutarties pasirašymo, atnaujinta bent vieną kartą prieš pateikiant galutinį mokėjimo prašymą ir turi būti aiškiai matoma bent iki tol, kol projektas bus baigtas įgyvendinti. Informaciją apie projektą rekomenduojama atnaujinti bent keletą kartų per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Ilgalaikiam matomumui užtikrinti projekto vykdytojo interneto svetainės naujienų rubrika projekto aprašymui skelbti nėra tinkama. Projekto aprašymas turi būti pateiktas svetainės arba tinklalapio puslapyje (polapyje) (pavyzdžiui, PDF dokumento nuoroda nėra tinkama, nebent dėl techninių tinklalapio apribojimų toks aprašymo skelbimas būtų vienintelė išeitis);

161.2. visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, vaizdinio poveikio ar informacinėje medžiagoje ir priemonėse informuoti apie projekto finansavimą iš ES ir bendrojo finansavimo (jeigu taikoma) lėšų, naudojant bent jau ES emblemą su atitinkamu teiginiu. Ši informacija turi būti aiškiai ir matomai pateikiama projekto dalyviams ar visuomenei skirtuose dokumentuose (pavyzdžiui: seminaro programa, projekto dalyvių registracijos sąrašas, seminaro dalyvio pažymėjimas, straipsniai, leidiniai ir pan.), taip pat organizuojant mokymus, vizitus, renginius ar vykdant kitas panašias projekto veiklas;

161.3. gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie pagrindinio įėjimo į pastatą ar įstaigos vestibiulyje) viešai pakabinti ar pastatyti nuolatinę informacinę lentelę ar nuolatinį informacinį stendą apie projekto, kurio visos išlaidos viršija 100 000 eurų, finansavimą iš ES ir bendrojo finansavimo (jeigu taikoma) lėšų, kai tik projektas, kuris susijęs su fizinėmis (materialiomis) investicijomis, yra pradedamas vykdyti arba sumontuojama nupirkta įranga;

161.4. projektuose, kuriems netaikomas Taisyklių 161.3 papunktyje nustatytas reikalavimas, gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui: prie pagrindinio įėjimo į pastatą, įstaigos vestibiulyje ar auditorijoje, kurioje vykdomi mokymai) viešai iškabinti bent vieną spausdintą plakatą apie projektą ar skaitmeniniame ekrane paskelbti lygiavertį pranešimą. Plakatas ar pranešimas turi būti ne mažesnis kaip A3 formato ir jame turi būti pateikiama informacija apie projektą (pavyzdžiui: projekto vykdytojo pavadinimas, projekto pavadinimas, tikslas (-ai) ir pan.) bei informuojama apie finansavimą iš ES ir bendrojo finansavimo (jeigu taikoma) lėšų. Šis plakatas ar pranešimas turi būti iškabintas per 30 dienų nuo projekto sutarties pasirašymo ir turi būti aiškiai matomas bent iki tol, kol projektas bus baigtas įgyvendinti;

161.5. kai įgyvendinamas strateginės svarbos projektas arba projektas, kurio visos išlaidos viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, organizuoti komunikacijos renginį ar kitą komunikacijos veiklą. Šiame Taisyklių papunktyje nustatytu atveju organizuojant komunikacijos renginį ar kitą komunikacijos veiklą, privaloma įtraukti (rekomenduojama prieš 2–3 mėnesius) Europos Komisiją, vadovaujančiąją ir tarpinę institucijas;

161.6. užtikrinti projekto rezultatų prieinamumą projekte nedalyvavusiems subjektams ir bent projekto įgyvendinimo laikotarpiu projekto vykdytojo interneto svetainėje ar kitose elektroninės erdvės priemonėse skelbti projekto įgyvendinimo metu sukurtus produktus (pavyzdžiui, projekto įgyvendinimo metu parengtas rekomendacijas, vertinimo sistemas, metodikas, tyrimus, ataskaitas ir pan.);

161.7. gali įgyvendinti kitas papildomas komunikacines, informacines, ES finansavimo matomumo didinimo veiklas.

162. Informacija, nurodyta Taisyklių 161.3, 161.4 ir 161.6 papunkčiuose, gali būti neskelbiama dėl saugumo, viešosios tvarkos, nusikaltimų tyrimo ar asmens duomenų apsaugos, kaip nurodyta BNR 50 straipsnio e dalies trečiojoje pastraipoje ir 69 straipsnio 5 dalyje.

163. Rengiant Taisyklių 161.3 ir 161.4 papunkčiuose nurodytas matomumo ir informavimo apie projektą priemones, projekto vykdytojui rekomenduojama naudotis automatine plakatų, informacinių lentelių ir informacinių stendų rengimo priemone, kuri skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje http://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/?lang=lt.

164. Jei projekto vykdytojas nevykdo projekto sutartyje nustatytų matomumo ir informavimo apie projektą priemonių pagal šiame Taisyklių skirsnyje nustatytus reikalavimus ir nesiima atitinkamų veiksmų po tarpinės ir (ar) vadovaujančiosios institucijos priminimo, finansavimo lėšoms taikoma finansinė pataisa, kurios dydis apskaičiuojamas tarpinės institucijos nustatyta tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DISPONAVIMAS FINANSAVIMO LĖŠOMIS ĮSIGYTU TURTU IR INVESTICIJŲ TĘSTINUMAS

 

165. Turtas, kuriam įsigyti ar sukurti skirtos finansavimo lėšos, turi būti naudojamas projekte apibrėžtiems tikslams pagal BNR, SVVP reglamente ir VSF reglamente nustatytus terminus ir sąlygas.

166. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu, taip pat poprojektiniu laikotarpiu (jei projekto sutartyje nustatyta prievolė užtikrinti investicijų tęstinumą pagal Taisyklių 167 punktą) be tarpinės ir vadovaujančiosios institucijų sutikimo raštu negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos finansavimo lėšos. Projekto vykdytojas, gavęs tarpinės ir vadovaujančiosios institucijų sutikimą, gali perduoti finansavimo lėšomis įsigytą turtą institucijoms, kurios tiesiogiai įgyvendins projekte apibrėžtus tikslus.

167. Turi būti užtikrintas baigtų įgyvendinti projektų, kurie atitinka šiame Taisyklių punkte nurodytas sąlygas, investicijų tęstinumas, t. y. projektų, kurių veiklos susijusios su investicijomis į infrastruktūrą ir (ar) ilgalaikį turtą, kurio vieneto vertė yra 10 000 eurų ir daugiau, vykdytojai per 5 metus nuo tada, kai projektas yra baigtas įgyvendinti:

167.1. negali pakeisti infrastruktūros objekto ir (ar) ilgalaikio turto, kurio vieneto vertė yra 10 000 eurų ir daugiau, nuosavybės teisių, jei dėl to projekto vykdytojas ir (ar) partneris įgytų nederamą pranašumą;

167.2. negali iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdžio, tikslų arba vykdymo sąlygų, jei tai pakenktų projekto tikslams.

168. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko Taisyklių 167 punkte nustatyto investicijų tęstinumo reikalavimo, Taisyklių VIII skyriaus ketvirtojo ir penktojo skirsnių nustatyta tvarka jis turi grąžinti išmokėtų finansavimo lėšų sumą, proporcingą reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui.

 

VIII SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TARPINĖS INSTITUCIJOS ATLIEKAMOS PROJEKTŲ PATIKROS VIETOSE

 

169. Tarpinė institucija privalo atlikti kiekvieno projekto finansinę ir veiklos patikrą projekto įgyvendinimo vietoje (toliau – patikra vietoje) mažiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus projektus, įgyvendinamus ne LR teritorijoje, kurių projektų patikros vietose atliekamos pagal tarpinės institucijos nustatytą poreikį. Tarpinė institucija patikras vietoje atlieka vadovaudamasi tarpinės institucijos patvirtintomis vidaus procedūromis. Jei tarpinė institucija neatliko projekto patikros vietoje, projekto vykdytojui negali būti išmokėta galutinė finansavimo lėšų suma.

170. Tarpinė institucija atlieka planuotas ir neplanuotas projektų patikras vietose:

170.1. planuotas patikras vietose tarpinė institucija atlieka pagal tarpinės institucijos patvirtintą ataskaitinių metų patikrų vietoje planą; prireikus ataskaitinių metų patikrų vietose planas gali būti keičiamas;

170.2. prireikus atsižvelgusi į projekto įgyvendinimo riziką, tarpinė institucija gali atlikti neplanuotas patikras vietose.

171. Neplanuotą patikrą vietoje tarpinė institucija atlieka:

171.1. kilus įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija apie projektą yra netiksli ir (ar) klaidinga;

171.2. siekiant nustatyti neatitikimus, patikrinti projekto vykdytojo pateiktus paaiškinimus dėl ankstesnės patikros vietoje nustatytų neatitikimų ištaisymo;

171.3. siekiant patikrinti tarpinės institucijos nustatytus rizikingus projekto įgyvendinimo elementus.

172. Projekto patikrą vietoje atlieka ne mažiau kaip 2 tarpinės institucijos atstovai, kurie prieš atliekant patikrą privalo išnagrinėti turimą informaciją apie planuojamą patikrinti projektą. Patikrą vietoje gali atlikti vienas tarpinės institucijos atstovas, jei kartu dalyvauja vadovaujančiosios institucijos atstovas.

173. Tarpinė institucija turi apie numatomą atlikti projekto patikrą vietoje iš anksto, bet ne mažiau kaip likus 3 darbo dienoms iki projekto patikros vietoje atlikimo, informuoti projekto vykdytoją elektroninių ryšių priemonėmis.

174. Jei išankstinis projekto vykdytojo informavimas apie planuotą arba neplanuotą projekto patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams, tarpinė institucija projekto patikrą vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavusi projekto vykdytojo.

175. Planuotos projekto patikros vietoje metu tikrinama, ar:

175.1. projekto vykdytojo mokėjimo prašymuose nurodyti duomenys yra teisingi, atitinka projekto vykdytojo saugomų originalių dokumentų duomenis (taikoma Taisyklių 8 punkte nurodytiems popieriniams dokumentams);

175.2. įsigytos prekės, suteiktos paslaugos ir (ar) atlikti darbai buvo numatyti ir atitinka projekto sutartyje ir pirkimo sutartyje (-yse) numatytus reikalavimus;

175.3. projekto vykdytojas tinkamai tvarko projekto apskaitą;

175.4. projekto vykdytojas įgyvendina matomumo ir informavimo apie projektą priemones;

175.5. įsigytos prekės, suteiktos paslaugos ar atlikti darbai naudojami projekto sutartyje numatytais tikslais (įsigytos prekės pristatytos į projekto sutartyje numatytą vietą ir naudojamos pagal projekto sutartyje numatytą paskirtį) ir nėra pažeistos kitos projekto sutarties ir (ar) pirkimo sutarties nuostatos;

175.6. saugomi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai.

176. Neplanuotos projektų patikros vietoje apimtį tarpinė institucija nustato pagal poreikį.

177. Atlikdami projekto patikrą vietoje, tarpinės institucijos atstovai VSFSVVP IS pildo patikros vietoje lapą, kurį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikros vietoje atlikimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis pateikia projekto vykdytojui.

178. Tarpinė institucija informuoja vadovaujančiąją instituciją apie atliktą projekto patikrą vietoje teikdama išvadą dėl išlaidų tinkamumo.

179. Projekto patikros vietoje metu nustačiusi neatitikimų, kurie gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, tarpinė institucija suformuluoja reikalavimus projekto vykdytojui ir nustato terminą, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimų įvykdymą projekto vykdytojas turi elektroninių ryšių priemonėmis pranešti tarpinei institucijai per jos nustatytą terminą.

180. Tarpinė institucija turi įsitikinti, ar Taisyklių 179 punkte nurodyti reikalavimai įgyvendinti ir elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti savo vertinimo išvadą projekto vykdytojui.

181. Atlikus patikrą vietoje ir įtarus galimą (-us) pažeidimą (-us), tarpinė institucija atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą, kaip nustatyta Taisyklių VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VADOVAUJANČIOSIOS INSTITUCIJOS ATLIEKAMOS PROJEKTŲ PATIKROS VIETOSE

 

182. Vadovaujančioji institucija atlieka projektų patikras vietose. Patikras vietose vadovaujančioji institucija gali atlikti kartu su tarpine institucija arba atskirai nuo tarpinės institucijos pagal poreikį.

183. Vadovaujančioji institucija, vykdydama patikras vietose, atlieka veiksmus, nustatytus Taisyklių 173–175 ir 179 punktuose.

184. Vadovaujančioji institucija gali atlikti planuotas ir neplanuotas patikras vietose bet kuriame projekto įgyvendinimo etape.

185. Planuotą patikrą vietoje vadovaujančioji institucija atlieka pagal ataskaitinių metų patikrų vietoje planą (toliau – patikrų vietoje planas), kuris sudaromas atsižvelgus į tarpinės institucijos pateiktą ataskaitinių metų patikrų vietoje planą ir (ar) kitą informaciją.

186. Neplanuotą patikrą vietoje vadovaujančioji institucija gali atlikti:

186.1. įtarusi, kad projekto vykdytojas nesilaiko projekto sutarties sąlygų;

186.2. jeigu buvo įtartas pažeidimas įgyvendinant projektą;

186.3. kilus įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija apie projektą yra netiksli ir (ar) klaidinga.

187. Visų projektų, kurie įgyvendinami ne LR teritorijoje, patikros vietose atliekamos atsižvelgiant į patikros vykdymo kaštų ir projekto vertės santykį bei į tai, ar nekyla įtarimų dėl pažeidimų ar dėl projekto sutarties nesilaikymo sąlygų. Jei patikros vykdymo kaštai sudaro daugiau nei 10 procentų projekto vertės arba projekto įgyvendinimas nekelia įtarimo dėl pažeidimų ar dėl projekto sutarties nesilaikymo sąlygų, patikra vietoje neatliekama.

188. Patikrą vietoje gali atlikti vienas vadovaujančiosios institucijos atstovas, jei kartu dalyvauja tarpinės institucijos atstovas. Jei tarpinės institucijos atstovas nedalyvauja, patikrą vietoje turi atlikti ne mažiau kaip 2 vadovaujančiosios institucijos atstovai, iš anksto, bet ne mažiau kaip likus 3 darbo dienoms iki projekto patikros vietoje atlikimo, informuojant tarpinę instituciją elektroninių ryšių priemonėmis.

189. Atlikdami patikrą vietoje, vadovaujančiosios institucijos atstovai VSFSVVP IS pildo patikros vietoje lapą, kurį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikros vietoje atlikimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis pateikia projekto vykdytojui ir tarpinei institucijai.

190. Atlikus patikrą vietoje ir įtarus galimą (-us) pažeidimą (-us), vadovaujančioji institucija informuoja tarpinę instituciją, kuri atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą Taisyklių VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PIRKIMŲ PATIKRA

 

191. Visi prekių, paslaugų ar darbų pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, atliekami saugumo srityje, vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu arba Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 282 „Dėl Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

192. Pirkimų priežiūrą vykdo tarpinė institucija, tarpinės institucijos vadovo įsakymu patvirtintame pirkimų priežiūros apraše, kuris skelbiamas Teisės aktų registre www.e-tar.lt ir interneto svetainėje www.cpva.lt, nustatyta tvarka. Pirkimų priežiūra vykdoma išankstinės arba paskesnės pirkimų priežiūros būdais.

193. Išankstinė pirkimų priežiūra skirta galimų pirkimo procedūrų pažeidimų prevencijai. Ji atliekama vertinant projekto vykdytojo vykdomų pirkimų dokumentus ir (ar) pirkimo procedūras prieš projekto vykdytojui sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju. Pirkimus, kuriems bus taikoma išankstinė pirkimų priežiūra, atrenka tarpinė institucija pagal Taisyklių 192 punkte nurodytame apraše nustatytą tvarką ir apie tai iš anksto informuoja projekto vykdytoją, nurodydama pirkimų priežiūros etapus ir terminus, kuriais šis turės pateikti tarpinės institucijos nurodytus pirkimo dokumentus įvertinimui.

194. Paskesnės pirkimų priežiūros metu vykdomas įvykusio pirkimo dokumentų ir procedūrų įvertinimas, tikrinant projektų vykdytojų pateiktus mokėjimo prašymus ir nustatant išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams.

195. Tarpinė institucija projekto įgyvendinimo metu išankstinei pirkimų priežiūrai atrinktų pirkimų sąrašą gali keisti, apie tai informuodama projekto vykdytoją elektroninių ryšių priemonėmis.

196. Siekdama užtikrinti spartų mokėjimo prašymų nagrinėjimą, tarpinė institucija gali nuspręsti atlikti paskesnę pirkimų patikrą anksčiau, t. y. prieš projekto vykdytojui pateikiant mokėjimo prašymą. Tokiu atveju projekto vykdytojas informuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, nurodant terminą, per kurį turi būti pateikti pranešime nurodyti dokumentai.

197. Projekte antrą kartą nustačius to paties pobūdžio su netinkamu pirkimo sutarties vykdymu susijusį neatitikimą, kuris turi įtakos išlaidų tinkamumui finansuoti (pavyzdžiui, pristatyta prekė neatitinka pirkimo sutarties reikalavimų), toks neatitikimas laikytinas sisteminiu neatitikimu. Nustačius sisteminį neatitikimą, jį ištaisius, su nustatytu neatitikimu susijusioms projekto išlaidoms taikoma finansinė pataisa, kurios dydis apskaičiuojamas pagal tarpinės institucijos patvirtintą tvarką taip, kaip numatyta Taisyklių 201 punkte. Nustačius sisteminį neatitikimą, projekto vykdytojas tarpinės institucijos nustatytu terminu tarpinei ir vadovaujančiajai institucijai turi pateikti informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi tokiems neatitikimams ateityje išvengti. Neištaisius sisteminio neatitikimo, įtariamas galimas pažeidimas ir atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas, kaip nustatyta Taisyklių VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS

 

Bendrosios nuostatos

 

198. Pažeidimas, įskaitant sukčiavimą (toliau – pažeidimas), gali būti įtariamas, kai projekto vykdytojas:

198.1. teikdamas projekto įgyvendinimo planą, pasirašydamas projekto sutartį, prašydamas išmokėti finansavimo lėšas, teikdamas mokėjimo prašymus ar kitus dokumentus arba vykdydamas projekto sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą suteikti finansavimą arba tinkamai projekto sutarties vykdymo kontrolei;

198.2. įgyvendindamas projektą, pažeidžia ES ir (ar) LR teisės aktų reikalavimus tiek, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;

198.3. nepradeda įgyvendinti projekto per projekto sutartyje nustatytą terminą arba sistemingai nesilaiko nustatyto projekto įgyvendinimo grafiko, neužtikrina savalaikio projekto veiklų vykdymo po tarpinės institucijos elektroninių ryšių priemonėmis pateikto raginimo;

198.4. po Programos veiksmų įgyvendinimo plano pakeitimo, kai Programos veiksmų įgyvendinimo plane didinamos arba mažinamos finansavimo lėšos projektui, nepateikia prašymo pakeisti projekto sutartį per Taisyklių 64 punkte nustatytą terminą;

198.5. nustoja įgyvendinti projektą, negali pasiekti projekto sutartyje nustatytų projekto tikslų ir apie tai neinformuoja vadovaujančiosios ir tarpinės institucijų;

198.6. poprojektiniu laikotarpiu (jei projekto sutartyje nustatyta prievolė užtikrinti investicijų tęstinumą pagal Taisyklių 167 punktą) pakeičia projekto veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdį, tikslą (-us) arba vykdymo sąlygas be vadovaujančiosios ir tarpinės institucijų sutikimo;

198.7. projekto įgyvendinimo metu, taip pat poprojektiniu laikotarpiu (jei projekto sutartyje nustatyta prievolė užtikrinti investicijų tęstinumą pagal Taisyklių 167 punktą) perleidžia, parduoda, įkeičia finansavimo lėšomis įsigytą turtą ar kitokiu būdu suvaržo daiktines ar intelektines teises į tokį turtą be vadovaujančiosios ir tarpinės institucijų sutikimo;

198.8. nesuderinęs su vadovaujančiąja ir tarpine institucijomis, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus (ar jų dalį) arba teises pagal projekto sutartį; derinant su vadovaujančiąja ir tarpine institucijomis, jos turi įvertinti teisių perėmėjo tinkamumą, kad būtų pasiekti projekto tikslai ir (ar) uždaviniai;

198.9. nesudaro sąlygų ar neleidžia asmenims, turintiems teisę audituoti ir kontroliuoti, patikrinti ir (arba) apžiūrėti vietoje, kaip įgyvendinamas projektas ir (ar) kaip vykdoma veikla po finansavimo suteikimo;

198.10. nevykdo projekto sutarties sąlygų, kuriose projekto vykdytojui nustatyta pareiga tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku ir išsami;

198.11. nevykdo projekto sutarties sąlygų, kuriose projekto vykdytojui nustatyta pareiga vykdyti matomumo ir informavimo apie projektą priemones, ir nesiima atitinkamų veiksmų po tarpinės ir (ar) vadovaujančiosios institucijos priminimo;

198.12. pažeidžia Taisyklėse, kituose teisės aktuose ir projekto sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;

198.13. pažeidžia kitas projekto sutarties sąlygas.

199. Pažeidimus gali įtarti kiekvienas Programas administruojančios institucijos darbuotojas, vykdydamas projektų sutarčių priežiūros, kontrolės arba audito funkcijas, gavęs informaciją iš trečiųjų šalių ar ją pastebėjęs visuomenės informavimo priemonėse ir kitais atvejais.

200. Vadovaujančioji ar audito institucijos, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Viešųjų pirkimų tarnybos ir kitų šaltinių, šią informaciją per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis pateikia tarpinei institucijai. 

 

Pažeidimo tyrimas

 

201. Tarpinė institucija, įtarusi arba gavusi informacijos apie aplinkybes, sudarančias prielaidą įtarti esant pažeidimą, apibrėžtą Taisyklių 198 punkte, atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą tarpinės institucijos nustatyta tvarka. Pažeidimą nustačiusi tarpinė institucija nustato dėl pažeidimo taikomą finansinės pataisos dydį, vadovaudamasi tarpinės institucijos parengta ir su vadovaujančiąja institucija suderinta tvarka, kuri skelbiama Teisės aktų registre www.e-tar.lt. Nenustačius pažeidimo, tarpinė institucija pripažįsta, kad jo nėra.

202. Tarpinė institucija įtariamo pažeidimo tyrimą turi atlikti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo įtariamo pažeidimo užregistravimo dienos. Tais atvejais, kai reikia kreiptis į kitas institucijas ir (ar) projekto vykdytoją dėl papildomos informacijos, įtariamo pažeidimo tyrimas užbaigiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo papildomos informacijos gavimo.

203. Apie pradėtą įtariamo pažeidimo, kurio, tarpinės institucijos nuomone, ištaisyti nebus galima, tyrimą tarpinė institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pradžios elektroninių ryšių priemonėmis informuoja vadovaujančiąją instituciją ir projekto vykdytoją, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo informavimas galėtų turėti neigiamos įtakos pažeidimo tyrimui. Tarpinė institucija apie pradėtus įtariamų pažeidimų, kuriuos, jos nuomone, galima ištaisyti, tyrimus vadovaujančiosios institucijos atskirai neinformuoja, o informaciją apie tokius pažeidimus teikia vadovaujančiajai institucijai sutartyje, pasirašytoje tarp vadovaujančiosios ir tarpinės institucijų, nustatyta tvarka.

204. Jeigu tarpinė institucija įtaria sisteminį pažeidimą ir (ar) gauna informacijos apie įtariamą sisteminį pažeidimą, ji peržiūri visus su įtariamu sisteminiu pažeidimu susijusius administruojamus projektus, įvertina, ar juose yra įtariami sisteminiai pažeidimai ir, juos nustačiusi, atlieka įtariamų sisteminių pažeidimų tyrimą tarpinės institucijos nustatyta tvarka.

205. Jeigu sisteminį pažeidimą nustato audito institucija, tarpinė institucija peržiūri visus su nustatytu sisteminiu pažeidimu susijusius administruojamus projektus, įvertina, ar juose gali būti audito institucijos nustatytas pažeidimas ir, jį įtarusi, atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą tarpinės institucijos nustatyta tvarka.

206. Sprendimą dėl audito institucijos nustatyto sisteminio pažeidimo priima vadovaujančioji institucija Taisyklių 216 punkte nustatyta tvarka.

207. Neturintys finansinių pasekmių įtariami pažeidimai, kurie neturi nusikalstamos veikos požymių ir gali būti ištaisomi prieš išmokant lėšas projekto vykdytojui arba prieš nustatant išlaidų tinkamumą išlaidų deklaracijoje, tiriami, nustatomi ir ištaisomi laikantis proporcingumo principo, t. y. jeigu tarpinė institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, nustato pažeidimą, kurį, jos nuomone, galima ištaisyti, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis informuoja projekto vykdytoją apie nustatytą pažeidimą ir nustato projekto vykdytojui terminą, per kurį nustatytas pažeidimas turi būti ištaisytas ir apie atliktus veiksmus elektroninių ryšių priemonėmis informuota tarpinė institucija. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos ir ilgesnis kaip 20 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių (pavyzdžiui, kreipimosi į kitas institucijas dėl papildomos informacijos) įtariamas pažeidimas negali būti ištaisytas per 20 darbo dienų. Su įtariamu pažeidimu susijusių išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti laikinai, kol bus ištaisytas įtariamas pažeidimas ar bus baigtas įtariamo pažeidimo tyrimas ir priimta (-os) Taisyklių 211 punkte nurodyta (-os) išvada (-os) dėl pažeidimo tyrimo, taip pat tais atvejais, kai tarpinė institucija gauna informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, susijusį su projektu, sustabdomas, jeigu tarpinė institucija mano, kad jų pripažinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti žalą ES ir (ar) LR valstybės biudžetui arba turės neigiamos įtakos dėl nustatyto pažeidimo pripažintų netinkamomis finansuoti projekto išlaidų grąžinimui.

208. Kai tarpinė institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, nustato pažeidimą, turintį finansinių pasekmių, kuris neturi nusikalstamos veikos požymių ir gali būti ištaisomas, įgaliotoji institucija gali iš karto išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą iš projekto vykdytojo teikiamo mokėjimo prašymo. Tarpinė institucija netinkamų finansuoti išlaidų sumą nurodo išvadoje dėl išlaidų tinkamumo, kurią teikia vadovaujančiajai institucijai ir projekto vykdytojui. Tokiu būdu pažeidimas ištaisomas, netinkamomis finansuoti išlaidomis sumažinant tinkamas finansuoti išlaidas, tačiau nemažinant projekto vykdytojui skirtos finansavimo lėšų sumos.

209. Tuo atveju, kai Europos Audito Rūmai, Europos Komisija, LR valstybės kontrolė ar audito institucija nustato pažeidimą ir pripažįsta netinkamomis finansuoti išlaidas, įtariamo pažeidimo tyrimas nebeatliekamas – vadovaujančioji institucija priima sprendimą Taisyklių 216 punkte nustatyta tvarka.

210. Tarpinė institucija projekto vykdytojui gali nurodyti tokius pažeidimų ištaisymo būdus:

210.1. atvykti ir pateikti arba atsiųsti papildomus dokumentus ir (ar) duomenis, kuriais pagrindžiami projekto vykdytojo jau pateikti dokumentai ir (ar) duomenys;

210.2. patikslinti ir papildyti mokėjimo prašymą ir (ar) pateikti papildomus išlaidų pagrindimo dokumentus bei išlaidų apmokėjimo įrodymo arba kitus dokumentus;

210.3. įvykdyti projekto ir (ar) pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus ir pateikti įrodymo dokumentus;

210.4. kitus būdus.

211. Jeigu tarpinė institucija nustato pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma arba per nustatytą laiką pažeidimai nepašalinami, ji teikia išvadą dėl pažeidimo tyrimo, siūlydama vadovaujančiajai institucijai:

211.1. nutraukti projekto sutartį ir pareikalauti grąžinti visas išmokėtas finansavimo lėšas (jei lėšos buvo išmokėtos); ir (arba)

211.2. taikyti tarpinės institucijos parinktą finansinės pataisos procentą ir (ar) pareikalauti grąžinti išmokėtų finansavimo lėšų dalį;

211.3. priimti kitus sprendimus ir vykdyti kitus tolesnius veiksmus, atsižvelgiant į Programų įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus.

212. Tarpinės institucijos išvadoje dėl pažeidimo tyrimo nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma.

213. Išvada dėl pažeidimo tyrimo turi būti pagrįsta įrodymais. Įrodymai atliekant pažeidimo tyrimą yra teisės aktuose nustatyta tvarka gauti duomenys, kuriais patvirtinamos arba paneigiamos aplinkybės, turinčios reikšmės tinkamam pažeidimo nustatymui. Dokumentai, turintys reikšmės pažeidimui tirti ir nagrinėti ir naudojami kaip įrodymų šaltinis, yra tarpinės institucijos, projekto vykdytojo ir kitų juridinių ar fizinių asmenų veiklos procese užfiksuota informacija, neatsižvelgiant į tai, koks yra jos pateikimo būdas, forma ir laikmena, galinti padėti atskleisti pažeidimą ir su juo susijusias aplinkybes.

214. Tarpinė institucija apie įtariamo pažeidimo tyrimo rezultatus elektroninių ryšių priemonėmis pateikdama išvadą dėl pažeidimo tyrimo informuoja vadovaujančiąją instituciją ir projekto vykdytoją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl pažeidimo tyrimo priėmimo dienos.

215. Jei, tarpinei institucijai atlikus pažeidimo tyrimą, paaiškėja, kad padarytoje veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo ar korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, ji apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, elektroninių ryšių priemonėmis praneša vadovaujančiajai institucijai, kartu pateikdama jai visą turimą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją, nurodo pažeidimo tyrimo metu nustatytus nusikalstamų veikų požymius, teisės aktų pažeidimus ir pateikia tai patvirtinančių dokumentų kopijas. Vadovaujančioji institucija, gavusi šią informaciją, atlieka Taisyklių 218 punkte nurodytus veiksmus.

 

Sprendimo dėl pažeidimo priėmimas

 

216. Vadovaujančioji institucija, gavusi tarpinės institucijos išvadą dėl pažeidimo tyrimo, jei tarpinė institucija nustato pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, arba audito ataskaitą, jei pažeidimą nustatė Europos Audito Rūmai, Europos Komisija, LR valstybės kontrolė ar audito institucija, ir vadovaudamasi Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Finansinės paramos grąžinimo taisyklės) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų priima sprendimą:

216.1. nutraukti projekto sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas finansavimo lėšas ir (arba);

216.2. taikyti tarpinės institucijos parinktą finansinės pataisos procentą, ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtų finansavimo lėšų dalį;

216.3. kitą sprendimą, atsižvelgdama į Programų įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus.

217. Vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie priimtą sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis informuoja tarpinę instituciją ir projekto vykdytoją.

218. Jei atliekant ar atlikus pažeidimo tyrimą paaiškėja, kad padarytoje veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo ar korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo dienos raštu informuoja atitinkamai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (jei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – projekto vykdytojas, vadovaujančioji institucija informuoja Generalinę prokuratūrą), jeigu įtariama nusikalstama veika, susijusi su neteisėtu lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu, arba Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (jei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba – projekto vykdytojas, vadovaujančioji institucija informuoja Generalinę prokuratūrą), jeigu įtariama korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, susijusi su neteisėtu lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu, kartu pateikdama jai visą su pažeidimu susijusią informaciją ir dokumentų kopijas.

219. Kai nustatytas pažeidimas yra susijęs su nustatyta nusikalstama veika dėl projekto vykdytojo ar Programų lėšas administruojančios institucijos darbuotojo neteisėtų veiksmų, dėl kurių projektui buvo neteisėtai skirtos ir (arba) išmokėtos finansavimo lėšos, netinkamomis finansuoti pripažįstamos visos projekto išlaidos.

220. Paaiškėjus naujų aplinkybių, kurios nebuvo įvertintos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo ir atsižvelgiant į jo rezultatus atitinkamai gali būti parengta nauja tarpinės institucijos išvada dėl pažeidimo tyrimo ir vadovaujančiosios institucijos sprendimas. Atnaujintas pažeidimo tyrimas atliekamas ir tarpinės institucijos išvada dėl pažeidimo tyrimo bei vadovaujančiosios institucijos sprendimas priimamas ir apie jį pranešama šiame Taisyklių skirsnyje nustatyta tvarka.

221. Projekto vykdytojas, gavęs vadovaujančiosios institucijos sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, projekto sutarties nutraukimo arba finansavimo lėšų grąžinimo privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą elektroninių ryšių priemonėmis informuoti vadovaujančiąją ir tarpinę institucijas.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PROJEKTO FINANSAVIMO LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

222. Vadovaujantis Finansinės paramos grąžinimo taisyklėmis, grąžintinos lėšos gali būti grąžinamos vadovaujančiajai institucijai išskaičiuojant jas iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ir (arba) kitą (-us) teikiamą (-us) mokėjimo prašymą (-us) arba projekto vykdytojui pervedant jas į vadovaujančiosios institucijos sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą (-as). Konkretus lėšų grąžinimo būdas, terminai ir kita, vadovaujančiosios institucijos nuomone, svarbi informacija yra nurodoma vadovaujančiosios institucijos sprendime dėl lėšų grąžinimo.

223. Kai sprendimas dėl lėšų grąžinimo priimamas iki pateikiant ar pateikus galutinį mokėjimo prašymą, vadovaujančioji institucija turi užtikrinti, kad šios grąžintinos lėšos būtų išskaičiuotos iš pagal galutinį mokėjimo prašymą mokėtinos sumos ir su galutiniu mokėjimu nebūtų apmokėtos projekto išlaidos. Jei pagal galutinį mokėjimo prašymą projekto vykdytojui mokėtinos sumos nepakanka, likusią grąžintinų lėšų sumą projekto vykdytojas turi pervesti į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą.

224. Projekto vykdytojui negrąžinus grąžintinų lėšų per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą, Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatytais atvejais skaičiuojami LR finansų ministro įsakymu nustatyto dydžio delspinigiai. Kai projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš LR valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų, delspinigiai neskaičiuojami.

225. Kai vadovaujančioji institucija priima sprendimą leisti grąžintiną sumą grąžinti dalimis, projekto vykdytojas moka palūkanas Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. Tais atvejais, kai projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš LR valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų, palūkanos neskaičiuojamos.

226. Sprendimai dėl lėšų grąžinimo, skolų padengimo LR valstybės biudžeto lėšomis ir skolos nurašymo priimami ir vykdomi bei grąžintinos ir projektų vykdytojų grąžintos lėšos administruojamos Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

POPROJEKTINĖ PRIEŽIŪRA

 

227. Jei projekto vykdytojui projekto sutartyje nustatyta prievolė užtikrinti investicijų tęstinumą pagal Taisyklių 167 punktą, projekto vykdytojas privalo laikytis Taisyklių 166 punkte nustatytų pareigų, taip pat projekto įgyvendinimo metu bei poprojektiniu laikotarpiu turi informuoti vadovaujančiąją ir tarpinę institucijas tuo atveju, jeigu yra reorganizuojamas, likviduojamas, pasikeitė jo teisinė forma bei apie kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos projekto tikslams.

228. Projekto vykdytojas, kuriam projekto sutartyje nustatyta prievolė užtikrinti investicijų tęstinumą pagal Taisyklių 167 punktą, įsipareigoja 5 metus po to, kai projektas yra baigtas įgyvendinti, teikti vadovaujančiajai institucijai ataskaitas už poprojektinį laikotarpį (Taisyklių 3 priedas) (toliau – ex post ataskaita) ne vėliau kaip per 30 dienų praėjus kiekvieniems metams po to, kai projektas buvo baigtas įgyvendinti.

229. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia ex post ataskaitos, vadovaujančioji institucija turi elektroninių ryšių priemonėmis arba telefonu informuoti projekto vykdytoją ir nustatyti terminą, per kurį ex post ataskaita turi būti pateikta.

230. Vadovaujančioji institucija per 10 darbo dienų nuo ex post ataskaitos gavimo dienos ją išnagrinėja ir jai pritaria, prašo ją patikslinti arba atmeta, nurodydama atmetimo priežastis. Vadovaujančioji institucija ex post ataskaitos nagrinėjimo metu gali prašyti projekto vykdytojo pateikti papildomą informaciją, reikalingą ataskaitai nagrinėti.

231. Vadovaujančioji institucija per 5 metus po to, kai projektas buvo baigtas įgyvendinti, turi atlikti ne mažiau kaip vieną projekto ex post patikrą vietoje.

232. Vadovaujančiosios institucijos atstovai, vykdami į ex post patikrą vietoje, siekia įsitikinti, ar nepasikeitė projekto vykdytojo teisinė forma ir teisinis statusas, ar finansavimo lėšomis įsigytas turtas naudojamas tikslingai.

233. Vadovaujančioji institucija gali atlikti planuotą ir neplanuotą ex post patikrą vietoje.

234. Apie numatomą atlikti ex post patikrą vietoje vadovaujančioji institucija iš anksto, bet ne mažiau kaip likus 3 darbo dienoms iki ex post patikros vietoje atlikimo, informuoja projekto vykdytoją elektroninių ryšių priemonėmis.

235. Neplanuotą ex post patikrą vietoje vadovaujančioji institucija atlieka:

235.1. įtarus, kad projekto vykdytojas nesilaiko projekto sutarties sąlygų;

235.2. kilus įtarimui, kad projekto vykdytojo ex post ataskaitoje teikiama informacija apie projektą yra netiksli ir (ar) klaidinga.

236. Visų projektų, kurie buvo įgyvendinti ne LR teritorijoje, ex post patikros vietose atliekamos atsižvelgiant į patikros vykdymo kaštų ir projekto vertės santykį ir į tai, ar nekyla įtarimų dėl pažeidimų ar dėl projekto sutarties nesilaikymo sąlygų. Jei ex post patikros vykdymo kaštai sudaro daugiau nei 10 procentų projekto vertės arba projekto įgyvendinimas nekelia įtarimo dėl pažeidimų ar dėl projekto sutarties nesilaikymo sąlygų, ex post patikra vietoje neatliekama.

237. Projekto ex post patikrą vietoje atlieka ne mažiau kaip 2 vadovaujančiosios institucijos atstovai.

238. Atlikdami projekto ex post patikrą vietoje, vadovaujančiosios institucijos atstovai VSFSVVP IS pildo poprojektinės priežiūros patikros vietoje lapą, kurį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo ex post patikros vietoje atlikimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis pateikia projekto vykdytojui.

239. Vadovaujančiajai institucijai nustačius, kad ex post ataskaitoje pateikti klaidingi duomenys, ir (arba) atlikus ex post patikrą vietoje paaiškėja, kad projekto vykdytojas pažeidė projekto sutartį, ar gavus iš kitų šaltinių informacijos apie įtarimą dėl pažeidimo, vadovaujančioji institucija informuoja tarpinę instituciją, kuri atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą Taisyklių VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

240. Pareiškėjai ar projektų vykdytojai turi teisę apskųsti tarpinės institucijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su projekto įgyvendinimo plano vertinimu, atranka, projekto įgyvendinimu ir priežiūra, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tokių veiksmų ar neveikimo paaiškėjimo dienos vadovaujančiajai institucijai, kuri skundus nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

241. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutikdamas su vadovaujančiosios ar tarpinės institucijų sprendimais, (ne)veikimu, gali per vieną mėnesį tiesiogiai kreiptis į Lietuvos administracinių ginčų komisiją Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka arba į Vilniaus apygardos administracinį teismą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

242. Projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 10 metų nuo metų, kuriais projektas buvo baigtas įgyvendinti, gruodžio 31 dienos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dėl teismo proceso arba Europos Komisijos prašymu.

243. Projektų vykdytojai visų su Programų valdymu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, Dokumentų saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitų dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir privalo užtikrinti, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir (ar) asmenims.

244. Su projektų administravimu susiję dokumentai turi būti rengiami ir saugomi taip, kad būtų užtikrinta tinkama audito seka.

245. Kilus abejonių dėl pateiktų popierinių dokumentų kopijų tikrumo, vadovaujančioji, tarpinė ir audito institucijos iš projekto vykdytojo gali prašyti pateikti dokumentų originalus informacijai palyginti. Dokumentų originalai vėliau grąžinami projekto vykdytojui.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

246. Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, LR valstybės kontrolės, vadovaujančiosios institucijos, tarpinės institucijos, audito institucijos įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti projekto vykdytojo finansinę ar ūkinę veiklą tiek, kiek ji susijusi su įgyvendinamu projektu, ir visas kitas aplinkybes, susijusias su projektu ir projekto sutartimi, projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne mažiau kaip 5 metus nuo metų, kuriais projektas buvo baigtas įgyvendinti, gruodžio 31 d.

247. Projekto vykdytojas bendradarbiauja su vadovaujančiąja institucija, tarpine institucija, audito institucija ir kitomis institucijomis, turinčiomis teisę vykdyti Programų projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę bei Programų vertinimus, ir privalo teikti jų prašomą informaciją bei dokumentus (įskaitant jų originalus), sudaryti sąlygas joms atlikti projektų patikras vietose, vykdyti kitus jų teisėtus ir pagrįstus reikalavimus.

248. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, atitinkamai taikomos pasikeitusių teisės aktų nuostatos.

 

______________________

part_0e1ddabb25db44939c85e0b6b1c6960d_end