LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-236 „DĖL PASĖLIŲ IR AUGALŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 3D-561

Vilnius

 

 

Pakeičiu Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 3D-236 „Dėl Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 12.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.4. patirtos ne anksčiau, kaip kitą dieną nuo paraiškos pateikimo savivaldybei dienos. Netaikoma, jei paraiškoje pasirenkama nereikšminga (de minimis) pagalba;“.

2. Pakeičiu 22 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

22. Nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. ir nuo kitų metų kovo 1 d. iki birželio 30 d. (kai pasirenkama pagalbos forma valstybės pagalba prieš patirdamas draudimo įmokų sumokėjimo išlaidas) pareiškėjas savivaldybei pateikia (teikiami dokumentai pažymimi pagalbos paraiškoje):“.

3. Pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.2. draudimo sutartį arba draudimo paraišką arba kitą dokumentą, atitinkantį draudimo įmonės pasiūlymą, su visais pakeitimais (teikiama, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama; kai pasirenkama pagalbos forma valstybės pagalba teikiama prieš patiriant išlaidas, t. y. prieš sumokant draudimo įmokas);“.

4. Pakeičiu 38 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

38. Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d. pagalbos gavėjas, pagal pateiktą paraišką apdraudęs augalus, draudimo įmonei sumokėjęs visą draudimo sutartyje nurodytą draudimo įmokų sumą bei einamaisiais metais deklaravęs žemės ūkio naudmenas pagal Tiesioginių išmokų taisykles, savivaldybei teikia šiuos dokumentus (toliau – mokėjimo dokumentai):“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas