Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2022 M. RUGPJŪČIO 17 D.
NUTARIMO NR. 832 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M.
LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 679 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO,
PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 676

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimą Nr. 832 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeisti 1.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.9. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).“

2. Pakeisti 1.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.10. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).“

3. Pakeisti 1.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.12. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).“

4. Pakeisti 1.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.13. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).“

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                            Ingrida Šimonytė

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas

 


 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir

panaudojimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

BENDROJO UGDYMO LĖŠŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS
NUO 2024 M. RUGSĖJO 1 D.

 

Rodiklis

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I

gimna-zijos) kl.

10 (II gimna-

zijos) kl.

III

gimna-zijos kl.

IV

gimna-zijos kl.

1. Bazinis klasės dydis (mokinių skaičius)

24

30

2. Mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius

8

12 arba 21

12

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

10,22

4. Sąlyginis klasės dydis (mokinių skaičius)

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

5. Klasės kontaktinių valandų skaičius per mokslo metus (hknt):

5.1. klasės, išskyrus jungtines klases

910

910

910

945

980

1015

980

1015

1050

980

1015

1050

1129

1240

1462

1184

1332

1628

1240

1388

1647

1295

1406

1665

1369

1517

1776

1406

1554

1813

1620

1908

1620

1908

5.2. jungtinės klasės, kai sujungtos dvi klasės

1155

1260

1295

1155

1260

1295

1155

1260

1295

1155

1260

1295

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Vidutinė kontaktinių valandų, tenkančių vienai pareigybei, norma per mokslo metus (pknt)

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

732

776

732

776

7. Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai:

 

7.1. profesinėse mokyklose

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,7680

0,7680

0,7680

0,7680

7.2. mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba (kalbos)

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

7.3. mokiniams, besimokantiems valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

 

Pastabos:

1. Šio priedo 2 punkte III gimnazijos klasei nustatytas mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius 12 taikomas tais atvejais, kai pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės), gali būti sudaroma viena III gimnazijos klasė ir tokiai klasei nustatytas mažiausias mokinių skaičius klasėje yra 12.

2. Šio priedo 2 punkte III gimnazijos klasei nustatytas mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius 21 taikomas tais atvejais, kai pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles gali būti sudaroma viena III gimnazijos klasė ir tokiai klasei nustatytas mažiausias mokinių skaičius klasėje yra 21.

3. Šio priedo 2 punkte IV gimnazijos klasei nustatytas mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius taikomas tais atvejais, kai pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles gali būti sudaroma viena IV gimnazijos klasė.

4. Šio priedo 5.2 papunktis netaikomas Aprašo 5 priede nurodytais atvejais.

5. Mokiniams, atitinkantiems šio priedo 7.1 papunktyje nurodytą kriterijų ir 7.2 arba 7.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus, taikomi kiekviename iš šių papunkčių nurodyti sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai.

6. Mokiniai laikomi besimokančiais daugiakalbėje aplinkoje, jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba yra kita, ne valstybinė kalba.

7. Savivaldybių ir valstybinėms mokykloms, įgyvendinančioms sausumos arba jūrų kadetų ugdymo sampratas arba jų elementus, taip pat specializuoto pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas, kurios neturi jungtinių klasių, sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai didinami 10 procentų.

_______________________

 

part_6861f64259b84aa4aa85f6553621c132_end


 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir

panaudojimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

BENDROJO UGDYMO LĖŠŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS
NUO 2026 M. RUGSĖJO 1 D.

 

Rodiklis

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I

gimna-zijos) kl.

10 (II gimna-

zijos) kl.

III

gimna-zijos kl.

IV

gimna-zijos kl.

1. Bazinis klasės dydis (mokinių skaičius)

24

30

2. Mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius

8

21

12 arba 21

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

10,22

4. Sąlyginis klasės dydis (mokinių skaičius)

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

5. Klasės kontaktinių valandų skaičius per mokslo metus (hknt):

5.1. klasės, išskyrus jungtines klases

910

910

910

945

980

1015

980

1015

1050

980

1015

1050

1129

1240

1462

1184

1332

1628

1240

1388

1647

1295

1406

1665

1369

1517

1776

1406

1554

1813

1620

1908

1620

1908

5.2. jungtinės klasės, kai sujungtos dvi klasės

1155

1260

1295

1155

1260

1295

1155

1260

1295

1155

1260

1295

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Vidutinė kontaktinių valandų, tenkančių vienai pareigybei, norma per mokslo metus (pknt)

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

732

776

732

776

7. Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai:

 

7.1. profesinėse mokyklose

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,7680

0,7680

0,7680

0,7680

7.2. mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba (kalbos)

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

7.3. mokiniams, besimokantiems valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

 

Pastabos:

1. Šio priedo 2 punkte III gimnazijos klasei nustatytas mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius taikomas tais atvejais, kai pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės), gali būti sudaroma viena III gimnazijos klasė.

2. Šio priedo 2 punkte IV gimnazijos klasei nustatytas mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius 12 taikomas, jei pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles 2026–2027 mokslo metais sudaroma viena IV gimnazijos klasė, kai 2025–2026 mokslo metais III gimnazijos klasei buvo nustatytas mažiausias mokinių skaičius – 12.

3. Šio priedo 2 punkte IV gimnazijos klasei nustatytas mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius 21 taikomas, jei pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles nuo 2026–2027 mokslo metų sudaroma viena IV gimnazijos klasė, išskyrus šio priedo 5 išnašoje nurodytus atvejus.

4. Šio priedo 5.2 papunktis netaikomas Aprašo 5 priede nurodytais atvejais.

5. Mokiniams, atitinkantiems šio priedo 7.1 papunktyje nurodytą kriterijų ir 7.2 arba 7.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus, taikomi kiekviename iš šių papunkčių nurodyti sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai.

6. Mokiniai laikomi besimokančiais daugiakalbėje aplinkoje, jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba yra kita, ne valstybinė kalba.

7. Savivaldybių ir valstybinėms mokykloms, įgyvendinančioms sausumos arba jūrų kadetų ugdymo sampratas arba jų elementus, taip pat specializuoto pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas, kurios neturi jungtinių klasių, sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai didinami 10 procentų.

________________________

part_5d51459e1bd546f288036cec2c42c913_end


 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir

panaudojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

SĄLYGINIS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIUS, KAI FAKTINIS MOKINIŲ SKAIČIUS MOKINIŲ SRAUTE YRA MAŽESNIS UŽ MAŽIAUSIĄ SĄLYGINĖS KLASĖS (GRUPĖS) MOKINIŲ SKAIČIŲ NUO 2023 M. RUGSĖJO 1 D.

 

Klasė (grupė)

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Bendrasis ugdymas

iki 2 m.

nuo 2 iki 3 m.

nuo 3 m.

1–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

Faktinis mokinių skaičius mokinių sraute

1–2

3–4

1–4

5–7

1–5

6–9

1–5

6–9

1–4

5–7

1–11

Sąlyginis klasių (grupių) skaičius

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,5

 

Pastabos:

1. Šiame priede 1–10 (I–II gimnazijos) klasėms nustatytas sąlyginis klasių (grupių) skaičius taikomas:

1.1. kai faktinis mokinių skaičius mokinių sraute yra 1–4 mokiniai – nevalstybinių mokyklų 1–10 (I–II gimnazijos) klasėms;

1.2. kai faktinis mokinių skaičius mokinių sraute yra 5–7 mokiniai – savivaldybių ir valstybinių mokyklų 5–10 (I–II gimnazijos) klasėms, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba (kalbos), Vilniaus, Šalčininkų rajonų ir Neringos savivaldybių teritorijoje esančių mokyklų 5–10 (I–II gimnazijos) klasėms, kuriose mokoma valstybine mokomąja kalba, ir nevalstybinių mokyklų 1–10 (I–II gimnazijos) klasėms.

2. Šiame priede III–IV gimnazijos klasėms nustatytas sąlyginis klasių (grupių) skaičius taikomas mokyklų, ugdymą vykdančių skirtingomis mokomosiomis kalbomis, tačiau vidurinio ugdymo programą įgyvendinančių pagal šių mokyklų parengtą bendrą vidurinio ugdymo planą, III gimnazijos klasei ir IV gimnazijos klasei, jei mokinių skaičius atitinkamoje klasėje, kurioje mokoma pagal bendrą vidurinio ugdymo planą, yra ne mažiau kaip 12. Šių mokyklų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

3. Šiame priede III–IV gimnazijos klasėms nustatytas sąlyginis klasių (grupių) skaičius taikomas bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose vykdomas profesinis mokymas kartu su viduriniu ugdymu ir kuriose vieno mokinių srauto dvi grupės sujungiamos mokyti bendrojo ugdymo dalykų, III gimnazijos klasei ir IV gimnazijos klasei, jei mokinių skaičius atitinkamoje klasėje, kurioje mokoma pagal bendrą vidurinio ugdymo programą, yra ne mažiau kaip 12. Šių mokyklų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

________________________

part_6ec39adee3c74671afedffdaaefc4f8a_end


 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir

panaudojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

SĄLYGINIS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIUS, KAI FAKTINIS MOKINIŲ SKAIČIUS MOKINIŲ SRAUTE YRA MAŽESNIS UŽ MAŽIAUSIĄ SĄLYGINĖS KLASĖS (GRUPĖS) MOKINIŲ SKAIČIŲ NUO 2026 M. RUGSĖJO 1 D.

 

Klasė (grupė)

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Bendrasis ugdymas

iki 2 m.

nuo 2 iki 3 m.

nuo 3 m.

1–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

Faktinis mokinių skaičius mokinių sraute

1–2

3–4

1–4

5–7

1–5

6–9

1–5

6–9

1–4

5–7

1–20

Sąlyginis klasių (grupių) skaičius

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,5

 

Pastabos:

1. Šiame priede 1–10 (I–II gimnazijos) klasėms nustatytas sąlyginis klasių (grupių) skaičius taikomas:

1.1. kai faktinis mokinių skaičius mokinių sraute yra 1–4 mokiniai – nevalstybinių mokyklų 1–10 (I–II gimnazijos) klasėms;

1.2. kai faktinis mokinių skaičius mokinių sraute yra 5–7 mokiniai – savivaldybių ir valstybinių mokyklų 5–10 (I–II gimnazijos) klasėms, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba (kalbos), Vilniaus, Šalčininkų rajonų ir Neringos savivaldybių teritorijoje esančių mokyklų 5–10 (I–II gimnazijos) klasėms, kuriose mokoma valstybine mokomąja kalba, ir nevalstybinių mokyklų 1–10 (I–II gimnazijos) klasėms.

2. Šiame priede III–IV gimnazijos klasėms nustatytas sąlyginis klasių (grupių) skaičius taikomas mokyklų, ugdymą vykdančių skirtingomis mokomosiomis kalbomis, tačiau vidurinio ugdymo programą įgyvendinančių pagal šių mokyklų parengtą bendrą vidurinio ugdymo planą, III gimnazijos klasei ir IV gimnazijos klasei, jei mokinių skaičius atitinkamoje klasėje, kurioje mokoma pagal bendrą vidurinio ugdymo planą, yra ne mažiau kaip 21. Šių mokyklų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

3. Šiame priede III–IV gimnazijos klasėms nustatytas sąlyginis klasių (grupių) skaičius taikomas bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose vykdomas profesinis mokymas kartu su viduriniu ugdymu ir kuriose vieno mokinių srauto dvi grupės sujungiamos mokyti bendrojo ugdymo dalykų, III gimnazijos klasei ir IV gimnazijos klasei, jei mokinių skaičius atitinkamoje klasėje, kurioje mokoma pagal bendrą vidurinio ugdymo programą, yra ne mažiau kaip 21. Šių mokyklų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

________________________

part_6912731aae1f40d2b6a1f6cea530c488_end