LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio projektų SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 7 d. Nr. VIII-22

Vilnius

 

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (OL 2009 L 206), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1068 patvirtinto Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo 3–5 punktų nuostatomis ir remdamasi Lietuvos mokslo tarybos Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos ekspertinėmis išvadomis, n u t a r i a

patvirtinti atnaujintą Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio projektų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                           Dainius H. Pauža


PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2014 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. VIII-22

 

LIETUVOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ KELRODŽIO PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Mokslinių tyrimų infrastruktūros pavadinimas

Projektą koordinuojanti institucija

1. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslinių tyrimų infrastruktūros

1.1.

Elektroniniai lietuvių kalbos ištekliai E-lingua

Vytauto Didžiojo universitetas

1.2.

Europos socialinis tyrimas

Kauno technologijos universitetas

1.3.

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas

Kauno technologijos universitetas

1.4.

Žmogaus gerovės ir raidos mokslinių tyrimų infrastruktūra

Vilniaus universitetas

1.5.

Paveldo ir istorijos mokslinių tyrimų infrastruktūra „Aruodai“

Vilniaus universitetas

2. Biomedicinos mokslų srities mokslinių tyrimų infrastruktūros

2.1.

Aerobiologijos mokslinių tyrimų infrastruktūra

Šiaulių universitetas

2.2.

Biomedicininių duomenų kaupimo, standartizavimo ir analizės mokslinių tyrimų infrastruktūra

Kauno technologijos universitetas

2.3.

Eksperimentinių gyvūnų mokslinių tyrimų infrastruktūra

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2.4.

Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras

Vilniaus universitetas

2.5.

Metabolominės ekologijos mokslinių tyrimų infrastruktūra

Gamtos tyrimų centras

2.6.

Žmogaus biologinių išteklių centras

Santariškių medicinos įstaigų asociacija

3. Fizinių ir technologijos mokslų sričių mokslinių tyrimų infrastruktūros

3.1.

Inovatyvios chemijos centras

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

3.2.

Lietuvos GRID našių skaičiavimų tinklas

Vilniaus universitetas

3.3.

Mechatronikos mokslinių tyrimų infrastruktūra

Kauno technologijos universitetas

3.4.

Mikro-, nanotechnologijų ir analizės atviros prieigos centras

Kauno technologijos universitetas

3.5.

Molėtų astronomijos observatorija

Vilniaus universitetas

3.6.

Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultratrumpųjų lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra

Vilniaus universitetas

3.7.

Puslaidininkių technologijų centras

Vilniaus universitetas

3.8.

Spektrometrinio medžiagų ir elektroninių/ molekulinių vyksmų charakterizavimo centras

Vilniaus universitetas

3.9.

Taikomosios chemijos ir biofarmacijos centras

Kauno technologijos universitetas

3.10.

Ultragarsinių neardomųjų bandymų, matavimų ir diagnostikos centras

Kauno technologijos universitetas

4.  Žemės ūkio mokslų srities mokslinių tyrimų infrastruktūros

4.1.

Augalų genetikos ir biotechnologijos centras.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

__________________