LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2007 M.  GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 5-V-850 „DĖL POLICIJOS REGISTRUOJAMŲ ĮVYKIŲ REGISTRO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 5-V-693

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 5-V-850 „Dėl Policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL POLICIJOS REGISTRUOJAMŲ ĮVYKIŲ REGISTRO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1. T v i r t i n u Policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Veiklos analizės ir kontrolės valdybos, Viešosios tvarkos biuro Veiklos kontrolės ir koordinavimo valdybos ir Pajėgų valdymo valdybos pareigūnams pagal kompetenciją policijos įstaigoms teikti konsultacijas, susijusias su Policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymu.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                       Renatas Požėla

part_8670fb57f6c44e7481b0e4e13c8802af_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 5-V-850

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2023 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 5-V-693

redakcija)

 

POLICIJOS REGISTRUOJAMŲ ĮVYKIŲ REGISTRO

DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Policijos registruojamų įvykių registro (toliau – Registras) duomenų tvarkymą, policijos darbuotojų, įgaliotų tvarkyti duomenis, veiksmus, teises ir pareigas teikiant, registruojant, naudojant Registro duomenis, atliekant kitus duomenų tvarkymo veiksmus.

2. Registre kaupiama informacija apie Registro objektus, nurodytus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakyme Nr. 5-V-766 „Dėl Policijos registruojamų įvykių registro steigimo“, bet kokia forma policijos įstaigose gauta informacija apie įvykius, į kuriuos būtinas neatidėliotinas policijos reagavimas, ar reagavo policija, taip pat kita informacija, kuri dėl savo pobūdžio ar paplitimo yra aktuali vykdant policijos veiklą ir kurios registravimas bei tvarkymas Registre yra nustatytas kituose su policijos veiklos organizavimu susijusiuose teisės aktuose (pvz., dėl apgadintų tarnybinių transporto priemonių, transporto priemonių nuvežimo, pandeminių patikrinimų ir kt.).

Registre registruojami duomenys, kuriuos pateikė nukentėję asmenys, liudininkai, policijos įstaigų pareigūnai, kitų teisėsaugos institucijų pareigūnai, policijos rėmėjai, saugos tarnybų ar saugos padalinių darbuotojai, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kiti asmenys. Duomenis pateikę asmenys už pateiktų duomenų teisingumą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. A kategorijos pranešimas apie įvykįpranešimas apie įvykį, kai nukentėjusiojo gyvybei, sveikatai gresia pavojus, reikia organizuoti įtariamo asmens persekiojimą, ar kitoks įvykis, į kurį policijai reaguoti būtina labai skubiai (nustatoma, kai reaguoti reikia labai skubiai).

3.2. B kategorijos pranešimas apie įvykį – pranešimas apie įvykį, kai nukentėjusiojo gyvybei ar sveikatai gali kilti pavojus, yra neteisėto turto pasisavinimo ar jo sunaikinimo pavojus, kiti teisės pažeidimai, kai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai (nustatoma, kai reaguoti reikia skubiai).

3.3. C kategorijos pranešimas apie įvykį – pranešimas apie įvykį, kai asmens, kuriam reikalinga policijos pagalba, gyvybei, sveikatai ar turtui negresia pavojus, taip pat kai pranešama apie kitus teisės pažeidimus (nustatoma, kai skubiai reaguoti nereikia) arba fiksuojamas informacinis policijos registruojamas įvykis.

3.4. D kategorijos pranešimas apie įvykį – pranešimas apie įvykį, kai nėra poreikio reaguoti į įvykio vietą vykstant pareigūnams, o pranešimą galima apdoroti nuotoliniu būdu.

3.5. Greitosios patikros aplikacija (toliau – GPA) – speciali platforma, skirta asmenų, transporto priemonių identifikavimui, nusižengimams fiksuoti bei pareigūnų veiklos vykdymo kontrolei užtikrinti.

3.6. Įvykis – informacija apie nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą ar kitą teisės pažeidimą, kurio tyrimas įstatymais pavestas policijai, neatidėliotinos pagalbos teikimo poreikį, apie asmens pabėgimą, susižalojimą, mirties atvejį ar bado akciją areštinėje, asmens pabėgimą, susižalojimą, mirties atvejį konvojavimo metu, apie avarijas pramonėje, nelaimingus atsitikimus, sprogimus, gaisrus, stichines nelaimes, rastus ir pamestus daiktus, dokumentus, iš eismo pašalinamas transporto priemones ar kitus atvejus, kai reikalinga policijos pagalba.

3.7. Įvykio būsena – informacija apie įvykio tikrinimą pagal įvykio būsenų lentelę (1 priedas).

3.8. Įvykio kategorija (A, B, C, D) – policijos registruojamų įvykių rūšiavimas pagal veikos pavojingumą asmens gyvybei, sveikatai, turtui, policijos pajėgų vieneto reagavimo prioritetą ir skubumą. Įvykio kategorija (A, B, C, D) Registre nustatoma automatiškai, tačiau Taisyklių 9 p. nustatytais atvejais ji gali būti keičiama.

3.9. Įvykio požymis – klasifikatoriaus reikšmė, skirta įvykiui su tam tikru įvykiu ar reiškiniu (pvz., rinkimai, neteisėta migracija, Koronavirusas (COVID-19), Nato 2023 ir pan.) susieti, siekiant gauti apibendrintus duomenis.

3.10. Įvykio tipas – trumpa informacija apie policijos registruojamą įvykį (įvykio tipų pasirinkimo kriterijai paaiškinti Taisyklių 2 priede). Įvykio tipas parenkamas pagal pranešėjo informaciją. Jeigu patikrinus pranešimą nustatoma, kad pagal pranešėjo informaciją priskirtas įvykio tipas neatitinka įvykių klasifikatorių lentelėje (2 priedas) numatyto atitinkamo įvykio tipo paaiškinimo, jis turi būti keičiamas tinkamu įvykio tipu. Už tikslių įvykių tipų parinkimą (patikslinimą) atsakingi operatyvaus valdymo padalinio darbuotojai.

3.11. Operatyvaus valdymo padalinio darbuotojas (toliau – OVP darbuotojas) – apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo padalinio ar Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios tvarkos biuro Pajėgų valdymo valdybos pareigūnas ar darbuotojas.

3.12. Policijos areštinių ir sulaikymo patalpų registras (toliau – PASPR) – Registro modulis, skirtas duomenims apie policijos areštinėse ir sulaikymo patalpose laikomus asmenis registruoti ir tvarkyti.

3.13. Policijos pajėgų vieneto darbo vietos modulis (toliau – PPV DV modulis) – policijos pajėgų vienetui skirta programinė įranga, skirta darbui su įvykiais.

3.14. Registro naudotojas – darbuotojas, kuriam nustatyta tvarka suteiktos prieigos teisės, suteikiančios teisę dirbti su Registru pareigybės aprašyme nurodytoms funkcijoms atlikti.

3.15. Registruojamo objekto identifikacinis kodas (toliau – ROIK) – tai kiekvienam Registre registruotam įvykiui automatiškai suteikiamas individualus kodas. Kodą sudaro:

3.15.1. pirmieji du skaitmenys (pavyzdžiui, 01), nurodantys minėto registro kodą;

3.15.2. trečias ir ketvirtas skaitmenys (pavyzdžiui, 23), nurodantys einamųjų metų paskutinius du skaitmenis;

3.15.3. penktas – tryliktas skaitmuo, nurodantis įvykiui suteiktą tam tikrą eilės numerį.

3.16. Vadovo lango modulis (toliau – Vadovo langas) – tai Registro modulis, skirtas pavesti Registro naudotojams pagal kompetenciją atlikti Registre užregistruotų pranešimų patikrinimą ar patikslinimą įrašant atitinkamas rezoliucijas, suformuojant konkrečius pavedimus, taip pat užtikrinti pranešimų apie įvykius nagrinėjimo (vykdymo) kontrolę. 

3.17. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Taisyklių 5 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Registro naudotojas asmeniškai atsako už tinkamą ir savalaikį duomenų įvedimą į Registrą.

5. Tvarkant duomenis Registre vadovaujamasi Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymais ir rekomendacijomis, kitais teisės aktais.

6. Duomenų į Registrą įvedimo tvarką ir įvestų duomenų teisingumą kontroliuoja policijos įstaigos pareigūnas (-ai), kuriam policijos įstaigos vadovo rašytiniu įsakymu, pavedimu ar patvirtintame pareigybės aprašyme suteikti tokie įgaliojimai.

7. Tais atvejais, kai duomenų įvesti į Registrą negalima dėl Registro programinės įrangos (toliau – Registro PĮ) arba Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo gedimų ar sutrikimų ir šie duomenys, pašalinus gedimus ar sutrikimus, nebus gauti automatiškai, įvykiai registruojami Informacijos žurnale (3 priedas), o duomenys apie pristatytus į policijos įstaigą asmenis suvedami į Pristatytų į policijos įstaigą asmenų apskaitos žurnalą, patvirtintą 2020 m. gegužės 5 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-359 „Dėl darbo su į policijos įstaigą pristatytais asmenimis instrukcijos patvirtinimo“. Žurnalų duomenis į Registrą įveda OVP darbuotojai ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo techninių sutrikimų pašalinimo. Žurnalų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

Jei Registro PĮ neveikia ilgiau kaip dvi dienas arba iš anksto yra žinoma, kad ji neveiks ilgiau kaip dvi dienas, policijos įstaigos vadovas paskiria pareigūnus, kurie per kuo trumpesnį laiką privalo suvesti žurnalų duomenis į Registrą.

Įvedant į Registrą duomenis iš Informacijos žurnalo ir Pristatytų į policijos įstaigą asmenų apskaitos žurnalo, ar vertinant automatiškai gautus duomenis, pašalinus gedimus ar sutrikimus, kiekvienu atveju įvykiui nustatoma C kategorija.

 

II SKYRIUS

ĮVYKIO KATEGORIJOS IR TIPO NUSTATYMAS, JŲ KEITIMAS,

NAUJO ĮVYKIO POŽYMIO SUKŪRIMAS

 

8. Pirminė įvykio kategorija (A, B, C, D) įvykiui suteikiama automatiškai (kai pranešimas gaunamas iš Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) arba pateikiamas per policijos elektroninių paslaugų portalą epolicija.lt (toliau – Portalas epolicija.lt)) arba parenkamas pagal pirminę pranešėjo (pranešimo) informaciją (kai įvykį PRĮR registruoja Registro naudotojas).

9. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – aps. VPK) OVP darbuotojas, atsakingai įvertinęs A, B ir C kategorijos įvykių aplinkybes bei reagavimo skubumo poreikį ir nustatęs, kad įvykis priskirtas netinkamai įvykio kategorijai, gali nedelsiant (iki policijos pajėgų vieneto (toliau – PPV) išsiuntimo į įvykį) pakeisti automatiškai PRĮR nustatytą įvykio kategoriją į tinkamą. Įvykio kategorija gali būti keičiama tik vieną kartą.

10. Pirminis įvykio tipas įvykiui suteikiamas automatiškai (kai pranešimas gaunamas iš BPC arba Portalo epolicija.lt) arba parenkamas pagal pirminę pranešėjo (pranešimo) informaciją (kai įvykį Registre registruoja Registro naudotojas).

11. Įvertinus pranešimo aplinkybes ir nustačius, kad įvykio tipas (ypatingas dėmesys skiriamas įvykio tipo „Kiti įvykiai“ klasifikatoriaus „Įvykio tipo konkretizavimas“ reikšmei „Neklasifikuoti“) neatitinka Taisyklių 2 priede nurodyto atitinkamo įvykio tipo paaiškinimo, pirminį įvykio tipą į tinkamą įvykio tipą privalo pakeisti:

11.1. OVP darbuotojas:

11.1.1. gavęs pranešimą iš BPC (iki PPV išsiuntimo į įvykio vietą arba įvykio perdavimo į policijos komisariatą, kurio veiklos teritorijoje įvykis įvyko, arba padalinį, kuriam pagal kompetenciją pavesta nagrinėti įvykį);

11.1.2. gavęs pranešimą per Portalą epolicija.lt (iki įvykio perdavimo į policijos komisariatą, kurio veiklos teritorijoje įvykis įvyko, arba padalinį, kuriam pagal kompetenciją pavesta nagrinėti įvykį);

11.1.3. įvykį apdorojęs nuotoliniu būdu (iki pirminio informacijos patikrinimo rezultato įvedimo);

11.2. į įvykį reagavęs PPV, atlikęs pirminį įvykio aplinkybių patikslinimą (suvedant pirminį informacijos patikrinimo rezultatą (iki informacijos patvirtinimo)).

12. Iškilus poreikiui įvykį susieti su tam tikru įvykiu ar reiškiniu, tam, kad būtų gauti apibendrinti su tuo įvykiu ar reiškiniu susiję duomenys, Registro lango „Įvykis“ lauke „Įvykio požymis“ pasirenkamas reikalingas požymis. Esant poreikiui susieti įvykius ar reiškinius su kitokiais požymiais, gali būti sukurta naujų klasifikatoriaus reikšmių.

13. Teikti siūlymus policijos generalinio komisaro pavaduotojui, atsakingam už viešosios ir kriminalinės policijos veiklos organizavimą, koordinavimą ir kontrolę, dėl Registro lango „Įvykis“ lauke „Įvykio požymis“ naujos klasifikatoriaus reikšmės sukūrimo gali Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) struktūriniai padaliniai ar kitos policijos įstaigos.

14. Gavus policijos generalinio komisaro pavaduotojo veiklai pritarimą, Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro Pajėgų valdymo valdybos (toliau – VTB PVV) inicijuoja naujos klasifikatoriaus reikšmės „Įvykio požymis“ įdiegimą Registre.

15. Apie naujos klasifikatoriaus reikšmės sukūrimą ir poreikį pildyti klasifikatoriaus reikšmę „Įvykio požymis“ Registro naudotojai informuojami atskiru pranešimu, jeigu jos naudojimas nenustatytas atskirame teisės akte.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

16. Registro naudotojas, kuriam suteikta teisė registruoti įvykius, privalo priimti, įvertinti ir Registre iš karto registruoti telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis, iš viešųjų informacijos šaltinių ar tiesiogiai iš asmens gautą informaciją apie:

16.1. įvykius, kurie turi nusikalstamos veikos, administracinio nusižengimo, ar kito teisės pažeidimo požymių, taip pat kitus įvykius (pvz., rastus ir pamestus daiktus, dokumentus, nuvežamas transporto priemones ar pan.);

16.2. įvykius, kai asmeniui būtina suteikti neatidėliotiną pagalbą, ar kitus atvejus, kai asmenims reikalinga policijos pagalba.

17. Registro naudotojas, kuriam nesuteikta teisė registruoti įvykių Registre, taip pat kiti policijos darbuotojai, kuriems nesuteiktos teisės dirbti su Registru, gavę pranešimą apie įvykį nedelsiant jį perduoda:

17.1. aps. VPK OVP darbuotojui, kurio veiklos teritorijoje įvykis įvyko (informaciją perduoda aps. VPK darbuotojai);

17.2. Policijos departamento VTB PVV darbuotojui (informaciją perduoda kitų policijos įstaigų darbuotojai).

Šių Taisyklių 17.1. ir 17.2. papunkčiuose nurodyti OVP darbuotojai, gavę šią informaciją, Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka užregistruoja įvykį Registre.

18. OVP darbuotojas privalo priimti, įvertinti ir Registre iš karto registruoti:

18.1. telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis, iš viešųjų informacijos šaltinių, ar tiesiogiai iš asmens gautą informaciją apie:

18.1.1. įvykius, išvardytus Taisyklių 16.1–16.2 papunkčiuose;

18.1.2. asmens pabėgimą, susižalojimą, mirties atvejį ar bado akciją areštinėje ir apie asmens pabėgimą, susižalojimą, mirties atvejį konvojavimo metu;

18.1.3. avarijas pramonėje, nelaimingus atsitikimus, sprogimus, gaisrus, stichines nelaimes, kitus įvykius, kai reikia iškviesti (išsikviesti) kitas pagalbos tarnybas;

18.2. per Portalą epolicija.lt gautą informaciją, kuri atitinka Taisyklių 16.1–16.2 ir 18.1.2–18.1.3 papunkčių nuostatas;

18.3. iš BPC telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis gautus įvykius, kurie atitinka Taisyklių 16.1–16.2 ir 18.1.2–18.1.3 papunkčių nuostatas. Tai atvejais, kai Registre gauti keli pranešimai dėl to paties įvykio ir jie būna susieti BPC darbuotojų, visų pranešimų turinys atsispindi Registro lange „Aplinkybės“;

18.4. iš Policijos departamento Informacijos teikimo skyriaus telefonu arba el. paštu gautą informaciją, kuri atitinka Taisyklių 16.1–16.2 ir 18.1.2–18.1.3 papunkčių nuostatas.

19. OVP darbuotojas telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis, tiesiogiai iš asmens ar Taisyklių 17 punkte numatytais atvejais iš policijos darbuotojo (-ų) gavęs pranešimą apie įvykį, įvertina pranešimo apie įvykį aplinkybes ir, prieš jį užregistruodamas, visais atvejais privalo Registre atlikti įvykių paiešką (paieška vykdoma Taisyklių XIII skyriuje nustatyta tvarka pagal įvykio datą ir adresą, pranešėjo (pareiškėjo) anketinius duomenis, ar kitus duomenis) ir įsitikinti, ar toks įvykis dar nėra užregistruotas Registre.

20. OVP darbuotojas, nustatęs, kad įvykis nebuvo užregistruotas Registre, užregistruoja įvykį Registre, t. y. atlieka šiuos veiksmus:

20.1. pagal pateiktas įvykio aplinkybes iš klasifikatoriaus „Įvykio tipas“ pasirenka įvykio tipą ir patikslina jį pasirinkdamas reikšmę iš klasifikatoriaus „Įvykio tipo konkretizavimas“;

20.2. įvertinęs įvykio aplinkybes ir reagavimo skubumą, nustato, kuriai įvykio kategorijai priskirtinas įvykis, o nustatęs, kad įvykis priskirtas netinkamai įvykio kategorijai, pakeičia Registre nustatytą įvykio kategoriją į tinkamą;

20.3. esant būtinumui, patikslina automatiškai užpildytus laukus „Informacijos gavimo data ir laikas“, „Įvykio data ir laikas nuo“ ir užpildo lauką „Įvykio data ir laikas iki“;

20.4. užpildo laukus „Aplinkybės“ (įrašo trumpą, esminę informaciją apie įvykio aplinkybes), „Įvykio vieta“, „Vietos adresas“, „Policijos komisariatas, kurio prižiūrimoje teritorijoje įvykis įvyko“ ir kitus laukus, atsižvelgdamas į gautą informaciją ir planuojamus atlikti veiksmus. Esant poreikiui, papildomai susisiekia su pranešėju ir patikslina įvykio aplinkybes;

20.5. tais atvejais, kai gautas rašytinis pareiškimas, pranešimas ar skundas, užpildo lango „Pareiškėjas“ laukus (duomenis) (ši taisyklė netaikoma asmenims, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos);

20.6. tais atvejais, kai gautas žodinis pranešimas apie įvykį arba įvykis registruojamas pagal policijos pareigūno ar darbuotojo, kuriam nesuteikta teisė registruoti įvykius Registre, pateiktą informaciją, užpildo lango „Pranešėjas“ laukus (duomenis) (ši taisyklė taip pat netaikoma asmenims, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos);

20.7. gautus dokumentus (rašytinius prašymus, paaiškinimus, nuotraukas ir pan.) skaitmenina ir įkelia į Registro lauko „Patikrinimas“, skiltį „Failai“ (paspaudus langelį „Pridėti“), o lange „Pavadinimas“ užrašo įkeliamų dokumentų, vaizdo įrašų, nuotraukų ar kitus pavadinimus.

21. OVP darbuotojas, nustatęs, kad įvykis jau buvo užregistruotas Registre, atlieka šiuos veiksmus:

21.1. tais atvejais, kai įvykis yra įvykęs ką tik ir į įvykio vietą yra išsiųstas PPV, apie tai nedelsdamas informuoja įvykio vietoje dirbantį PPV (esant poreikiui pateikia jam aktualią, papildomą su įvykiu susijusią informaciją) ir užregistruoja naują pranešimą apie įvykį Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka;

21.2. tais atvejais, kai įvykis yra įvykęs anksčiau (nepriklausomai nuo pirminio įvykio būsenos – „Patikrintas“, „Vykdomas“, „Įvykdytas“ ar kt.), užregistruoja naują pranešimą apie įvykį Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka.

22. OVP darbuotojas, atlikęs Taisyklių 21.1 ar 21.2 papunkčiuose nurodytus veiksmus, naudodamasis Registro funkcionalumu užregistruotą pranešimą apie įvykį susieja su pirminiu pranešimu (naujai užregistruoto pranešimo apie įvykį ROIK kortelėje paspaudžia užrašą „Susiję įvykiai“, atsidariusio lango laukelyje „Įveskite ROIK“ įrašo pirminio įvykio ROIK ir paspaudžia mygtuką „Susieti naują“, o vėliau – mygtuką „Saugoti“). Susiejami tik tie pranešimai apie įvykius, kuriuos sieja tas pats įvykio laikas, vieta, įvykyje dalyvavę asmenys ir pan. (kiti tuo pačiu adresu, to paties pranešėjo ar dėl to paties asmens elgesio ar veiksmų gauti pranešimai apie įvykius, įvykę skirtingu metu ar laiku, nesusiejami).

23. OVP darbuotojas, automatiniu būdu iš BPC gavęs užregistruotą pranešimą apie įvykį, įvertina įvykio aplinkybes ir, esant poreikiui, patikslina (pakoreguoja) laukus „Įvykio tipas“, „Įvykio tipo konkretizavimas“, „Įvykio kategorija“, „Įvykio vieta“, „Vietos adresas“ ir kituose laukuose automatiškai įrašytus duomenis. Tais atvejais, kai iš BPC gautas papildomas pranešimas dėl įvykio, kuris jau buvo užregistruotas Registre, norint atšaukti policijos pajėgas, kai policijos pagalba nebereikalinga (pavyzdžiui, kai atsirado ar grįžo dingęs asmuo, buvo surasti prieš tai pamesti daiktai (nesant nusikalstamos veikos požymių) ir pan.), OVP darbuotojas įvertina, ar naujai užregistruotam įvykiui priskirtas analogiškas užregistruoto pirminio įvykio tipas. Nustatęs, kad tipai skirtingi, jį pakoreguoja pagal pirminio pranešimo apie įvykį tipą ir šiuos įvykius tarpusavyje susieja Taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka.

24. OVP darbuotojas, per Portalą epolicija.lt gavęs pranešimą apie įvykį, ne vėliau kaip per 12 val. nuo pranešimo gavimo momento, susipažįsta su pranešimo (pareiškimo) turiniu, įvertina jame pateiktą informaciją (įvykio aplinkybes) ir išsiaiškina ar įvykis dar nebuvo užregistruotas Registre, t. y.:

24.1. vertina Portale epolicija.lt prie konkretaus pranešimo apie įvykį įspėjamuosiuose pranešimuose „Įvykis jau gali būti užregistruotas“ ir (ar) „Panaši žinutė gali būti gauta“, jei tokie gauti, pateiktus pranešimus apie įvykius;

24.2. peržiūri pareiškėjo (liudytojo), teikiančio skundą, pranešimą, pareiškimą apie įvykį, parodymų protokolo grafoje „Ar buvo anksčiau pranešta apie šį įvykį“ pateiktą informaciją;

24.3. esant poreikiui, įvykio paiešką atlieka Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka.

25. OVP darbuotojas, per Portalą epolicija.lt gavęs pranešimą ir nustatęs, kad:

25.1. pranešime apie įvykį pateikta informacija atitinka Taisyklių 16.1–16.2 papunkčių nuostatas, užregistruoja įvykį Registre ir, esant poreikiui, patikslina (pakoreguoja) laukus „Įvykio tipas“, „Įvykio tipo konkretizavimas“, „Įvykio kategorija“, „Įvykio vieta“, „Vietos adresas“ ir kituose laukuose automatiškai įrašytus duomenis;

25.2. pranešime pateikta neaiški, nesuprantama arba neišsami informacija apie įvykį, tikslina įvykio aplinkybes su pranešėju. Su autentifikuotu (asmens tapatybę patvirtinusiu per Elektroninės valdžios vartų svetainę) Portalo epolicija.lt pranešėju įvykio aplinkybės gali būti tikslinamos susisiekus telefonu, el. paštu ar pildant Registro pranešimo peržiūros lango lauką „Pateikti klausimus pareiškėjui“, o su neautentifikuotu (išskyrus anoniminį) pranešėju – susisiekus telefonu ar el. paštu.

26. OVP darbuotojas, Taisyklių 25.2 papunktyje nurodytais atvejais patikslinęs informaciją apie įvykį su pranešėju, priima sprendimą registruoti arba neregistruoti įvykio.

27. OVP darbuotojas, gavęs pranešimą apie įvykį, Taisyklių 19 ir 24 punkte nurodytomis priemonėmis, gali priimti sprendimą neregistruoti pranešimo apie įvykį Registre (tokiu atveju Registro laukelyje „Priežastis“ nurodoma neregistravimo priežastis), jei:

27.1. pranešime pateikta informacija neatitinka Taisyklių 16.1–16.2 ir 18.2–18.3 papunkčių nuostatų;

27.2. nėra galimybės susisiekti su pranešėju ir patikslinti įvykio aplinkybių, būtinų užregistruoti įvykį;

27.3. pranešėjas, pateikęs pranešimą per Portalą epolicija.lt, per OVP darbuotojo nustatytą terminą (kuris negali būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos nuo klausimo (-ų) pranešėjui pateikimo Registro pranešimo peržiūros lango lauke „Pateikti klausimus pareiškėjui“ momento), nepatikslina įvykio aplinkybių, būtinų užregistruoti įvykį.

28. OVP darbuotojas, atlikęs Taisyklių 24 punkte nurodytus veiksmus ir nustatęs, kad gautas pranešimas apie įvykį yra susijęs su anksčiau užregistruotu pranešimu apie įvykį, Taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka juos tarpusavyje susieja.

29. OVP darbuotojas, telefonu gavęs pranešimą iš BPC apie policijos pareigūno korupcijos atvejį, tokio įvykio Registre neregistruoja ir:

29.1. nedelsdamas tokią informaciją elektroninių ryšių tinklais perduoda tikrinti Policijos departamento Imuniteto valdybos viršininkui ar jo paskirtam imuniteto padalinio pareigūnui;

29.2. tolesnius informacijos tikrinimo veiksmus derina su Policijos departamento Imuniteto valdybos viršininku ar jo paskirtu imuniteto padalinio pareigūnu.

30. Policijos departamento Imuniteto valdybos pareigūnai, patikrinę Taisyklių 29 punkte nurodytu būdu gautą informaciją apie policijos pareigūnų korupcijos atvejį, šią informaciją registruoja Registre. Registre registruojant su policijos pareigūnais susijusią korupcinio pobūdžio informaciją, gautą iš policijos pareigūnų, pranešėjo duomenys Registre nenurodomi.

31. Registro naudotojas, kuriam suteikta teisė registruoti įvykius, telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis, tiesiogiai iš asmens gavęs informaciją apie Taisyklių 16.1–16.2 papunkčiuose išvardytus įvykius, taip pat vykdydamas tiesiogines funkcijas matęs įvykį (išskyrus administracinius nusižengimus, kurie iš karto registruojami Administracinių nusižengimų registre (toliau – ANR)), įvertina pranešimo apie įvykį aplinkybes ir, prieš jį užregistruodamas,  visais atvejais privalo atlikti įvykių paiešką Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka ir įsitikinti, ar toks įvykis nebuvo užregistruotas Registre.

32. Registro naudotojas, atlikęs Taisyklių 31 punkte nurodytus veiksmus ir nustatęs, kad:

32.1. įvykis nebuvo užregistruotas Registre, užregistruoja įvykį Registre atlikdamas Taisyklių 20 punkte nurodytus veiksmus bei, atsižvelgdamas į įvykio tipą ir aplinkybes, pagal kompetenciją atlieka kitus būtinuosius pirminius veiksmus (surenka pirminę įvykio medžiagą);

32.2. įvykis jau buvo užregistruotas Registre, atlieka šiuos veiksmus:

32.2.1. tais atvejais, kai įvykis yra įvykęs ką tik ir į įvykio vietą yra išsiųstas PPV, apie tai nedelsdamas informuoja OVP darbuotoją ir įvykio vietoje dirbantį PPV (esant poreikiui, pateikia jam aktualią, papildomą su įvykiu susijusią informaciją) ir užregistruoja naują pranešimą apie įvykį Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka bei, atsižvelgdamas į įvykio tipą ir aplinkybes, pagal kompetenciją atlieka kitus būtinuosius pirminius veiksmus;

32.2.2. tais atvejais, kai įvykis yra įvykęs anksčiau (nepriklausomai nuo pirminio įvykio būsenos „Patikrintas“, „Vykdomas“, „Įvykdytas“ ar kt.), Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka užregistruoja naują pranešimą apie įvykį bei, atsižvelgdamas į įvykio tipą ir aplinkybes, pagal kompetenciją atlieka kitus būtinuosius pirminius veiksmus;

32.2.3. susijusius pranešimus apie įvykius susieja tarpusavyje Taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka.

33. Tais atvejais, kai informacija apie įvykį buvo gauta telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, ir, atsižvelgiant į įvykio aplinkybes į įvykio vietą išsiųsti PPV nereikia (įvykio kategorija yra C arba D), o pranešėjas informuoja, kad pats atvyks į policijos įstaigą, Registro naudotojas, užregistravęs įvykį, Registro lango „Įvykis“ lauke „Aplinkybės“ nurodo, kada pranešėjas planuoja atvykti į policijos įstaigą.

34. Pranešimą apie nusikalstamą veiką rekomenduojama pirmiausiai registruoti Registre ir tik po to duomenis perkelti į Integruotą baudžiamojo proceso sistemą (toliau – IBPS).

 

IV SKYRIUS

ĮVYKIO PERDAVIMAS IR VEIKSMAI JĮ GAVUS

 

35. Registre užregistruoti įvykiai, dėl kurių reikia atlikti papildomą patikrinimą ar patikslinimą, taip pat Taisyklių III skyriuje nustatytais atvejais ir susieti įvykiai perduodami policijos įstaigos, kurios veiklos teritorijoje įvyko įvykis, arba kito atsakingo padalinio, kuriam pagal kompetenciją pavesta nagrinėti įvykį, vadovui arba kitam įgaliotam darbuotojui (toliau – Atsakingas vadovas) sprendimui priimti Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka. Už įvykio perdavimą atsakingas įvykį užregistravęs Registro naudotojas. Esant poreikiui, Atsakingas vadovas, kuriam buvo perduotas įvykis, apie užregistruotą įvykį papildomai gali būti informuojamas el. paštu naudojantis Registro funkcionalumu „Siųsti el. paštu“.

36. OVP darbuotojas, užregistravęs įvykį ir:

36.1 nustatęs poreikį reaguoti į jį, naudodamasis Registro funkcionalumais užpildo langą „Pajėgų išsiuntimas“ (iš sąrašo (pajėgų lango) pasirinkdamas PPV) bei išsiunčia PPV tikrinti įvykio, apie tai PPV informuodamas ryšio priemonėmis. PPV valdymas vykdomas Policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių darbo organizavimo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 5-V-349 „Dėl Policijos įstaigų Operatyvaus valdymo padalinių darbo organizavimo instrukcijos patvirtinimo“ nustatyta tvarka;.

Tais atvejais, kai į įvykio vietą išsiųsti keli PPV, visi jie privalo būti nurodyti išsiųstų į įvykį pajėgų sąraše užpildant langą „Pajėgų išsiuntimas“. Draudžiama į įvykį išsiųstus PPV nurodyti Registro languose „Aplinkybės“, „Papildoma informacija apie patikrinimą“ ar kituose tam neskirtuose languose;

36.2. prie įvykio priskyręs PPV, o vėliau jį atšaukęs, lango „Įvykis“ skiltyje „Papildoma informacija apie patikrinimą“ privalo nurodyti į įvykio vietą siųsto PPV atšaukimo priežastį;

36.3. nustatęs, kad įvykis yra įvykęs kito aps. VPK teritorijoje, nedelsdamas perduoda įvykį pagal įvykio vietą kitam aps. VPK. Kai įvykiui nustatyta A ar B kategorija, prieš perduodamas įvykį apie tai telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis informuoja aps. VPK OVP darbuotoją, koreguoja įvykio kategoriją, pakeisdamas ją iš A ar B į C, ir, naudodamasis Registro funkcionalumu „Perduoti“,  įvykį perduoda atitinkamam aps. VPK OVP. Atitinkamo aps. VPK OVP darbuotojas, gavęs tokį įvykį, organizuoja reagavimą kaip į A ar B kategorijos įvykį.

37. OVP darbuotojas, dirbantis tik su D kategorijos įvykiais, patikrina iš BPC gautą informaciją apie policijos registruojamą įvykį, kuriam priskirta D kategorija, ir iš gautos informacijos nustatęs, kad įvykio apdoroti nuotoliniu būdu nėra galimybės ir būtina siųsti reaguojančias pajėgas, įvykio kategoriją keičia iš D į C ir automatizuotu būdu įvykį perduoda aps. VPK OVP, kurio veiklos teritorijoje įvyko įvykis.

38. Registro naudotojas turi teisę perduoti įvykius ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais.

39. Pagrindiniai Registro naudotojo veiksmai perduodant įvykį kitai policijos įstaigai:

39.1. užregistruoto įvykio lange pasirenkama funkcija „Perduoti“ ir atsidariusiame lango „Įvykio perdavimas kitai įstaigai“ laukelyje „Perduoti įstaigai“ iš klasifikatoriaus pasirenkama policijos įstaiga ar jos padalinys;

39.2. esant būtinumui, užpildomi lango „Įvykio perdavimas kitai įstaigai“ laukai „Priežastis“, „Komentaras“;

39.3. perdavimas baigiamas lange „Įvykio perdavimas kitai įstaigai“ pasirinkus funkciją „Patvirtinti“.

40. Perdavus įvykį, perduodamos ir teisės dirbti su duomenimis apie įvykį Registre.

41. Pagrindiniai Registro naudotojo veiksmai gavus įvykį (apie gautą įvykį Registro PĮ praneša garsiniu signalu ir mirksinčia žyma Registro lango viršutinėje dalyje):

41.1.nedelsdamas peržiūri informaciją apie gautą įvykį meniu juostoje pasirinkdamas Registro funkcionalumų langą „Pradžia“ ir lango „Pradžia“ dalyje „Gauti įvykiai“ pasirinkdamas paryškintu šriftu pažymėtą įvykį;

41.2. lange „Žinutės peržiūra“ susipažįsta su įvykio informacija ir, naudodamasis nuoroda (įvykio numeriu), atidaro įvykio duomenų langus;

41.3. ištrina peržiūrėtas žinutes Registro funkcionalumų lango „Pradžia“ dalyje „Gauti įvykiai“;

42. Gavęs įvykį, Registro naudotojas turi vykdyti kitus įvykio duomenų tvarkymo veiksmus, nurodytus šiose Taisyklėse ar kituose teisės aktuose.

 

V SKYRIUS

PRANEŠĖJO (PAREIŠKĖJO) INFORMAVIMAS APIE UŽREGISTRUOTĄ ĮVYKĮ

 

43. OVP darbuotojai, naudojantys tik jiems skirtą Registro versiją, Registre užregistravę pranešimą (pareiškimą) ar skundą, arba patikrinę iš BPC gautą pranešimą (išskyrus, pranešimus, gautus per Portalą epolicija.lt), naudodamiesi Registro funkcionalumu „Informuoti pranešėją apie įvykio įregistravimą“, pranešėjui (pareiškėjui) trumpąja SMS žinute ar elektroniniu paštu išsiunčia automatinį pranešimą apie tai, kad pranešėjo informacija yra užregistruota policijoje. Šiame pranešime nurodomas įvykiui suteiktas Registro ROIK.

44. Kiti Registro naudotojai, kuriems suteikta teisė registruoti įvykius, naudodami jiems skirtą Registro versiją ir užregistravę pranešimą (pareiškimą) ar skundą, naudodamiesi Registro funkcionalumu „Siųsti SMS“ pranešėjui (pareiškėjui) trumpąja SMS žinute ar elektroniniu paštu (naudojant Registro funkcionalumą „Siųsti el. Paštu“), išsiunčia pranešimą apie tai, kad pranešėjo informacija yra užregistruota policijoje. Šiame pranešime nurodomas įvykiui suteiktas Registro ROIK.

45. Rekomenduojama siunčiamuose pranešimuose naudoti tokį tekstą: „Informuojame, kad Jūsų pranešimas registruotas policijoje, jam suteiktas registracijos numeris (PRĮR ROIK): 01XXXXXXXXXXX. TAI AUTOMATINIS PRANEŠIMAS, TODĖL PRAŠOME Į JĮ NEATSAKYTI.“

46. Išimtys, kada pranešėjas (pareiškėjas) nėra informuojamas apie jo pateiktos informacijos užregistravimą policijoje:

46.1. kai nurodytas netikslus pranešėjo (pareiškėjo) telefono numeris, ar elektroninio pašto adresas;

46.2. kai turima duomenų, kad pranešimas gautas ne iš pranešėjo telefono numerio;

46.3. kai buvo gautas pranešimas dėl smurto artimoje aplinkoje (visais atvejais be išimties), ar dėl kito įvykio, kai pranešėjui ar jo interesams gali kilti grėsmė (kiekvienu atveju sprendžiama individualiai);

46.4. esant kitoms priežastims (kiekvienu atveju sprendžiama individualiai, atsakingai įvertinant pranešėjo (pareiškėjo) pateiktos informacijos turinį ir galimas grėsmes pranešėjui (pareiškėjui) ar jo interesams, jei būtų išsiųstas toks informacinis pranešimas).

47. Priėmus sprendimą pranešėjo neinformuoti, tokio sprendimo priežastis turi būti pažymima lange „Priežastis, dėl ko atsisakyta informuoti pranešėją“. Pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę „Kita priežastis“, papildomame lauke privaloma nurodyti konkrečią tokio sprendimo priežastį ar kitą reikalingą informaciją.

 

VI SKYRIUS

POKALBIO SU PRANEŠĖJU GARSO ĮRAŠO PERKLAUSYMAS

IR ĮRAŠO IŠSAUGOJIMAS

 

48. Registro naudotojai, tikslinantys įvykio aplinkybes, tiriantys nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, atliekantys tarnybinius patikrinimus ar vidaus kontrolės priemones ir turintys Registro budėtojo, tyrėjo ar vadovo teises (roles) naudodamiesi Registro funkcionalumu gali perklausyti ir (ar) atsisiųsti pokalbio su pranešėju garso įrašą. Įrašai perklausomi ir (ar) atsisiunčiami iš Registro konkretaus įvykio lango „Informacija“ laukelyje „BPC skambučių įrašai“. Atsiųstas garso įrašas išsaugomas Registre prie konkretaus ROIK įvykio failų.

49. OVP darbuotojai, naudojantys tik jiems skirtą Registro versiją, garso įrašus gali tik perklausyti. Visi kiti Registro naudotojai, pokalbio įrašą gali perklausyti ir (ar) atsisiųsti Registro lango „Informacija“ skiltyje „BPC skambučių įrašai“ tik nurodę pagrindą. Išimtiniais atvejais (neveikiant Registrui ar kitais panašiais atvejais) pokalbių garso įrašų kopijas galima gauti BPC budinčios pamainos vyresniajam pareigūnui elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikus rašytinį prašymą, kuriame nurodomas pokalbių garso įrašų kopijos gavimo pagrindas bei tikslas.

50. Naudojantis Registro funkcionalumu, pokalbio garso įrašą iš BPC informacinės sistemos galima perklausyti ir (ar) atsisiųsti vienus metus. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu įrašas reikalingas nusikalstamoms ar kitoms veikoms tirti, tarnybiniams patikrinimams atlikti ar vidaus kontrolės priemonėms atlikti, įrašą reikia atsisiųsti iki nurodyto termino pabaigos. Atsisiųstas įrašas Registre saugomas Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Jei dėl Registro ar kitų sistemų sutrikimų pokalbio garso įrašas į Registrą nebus perduotas, tačiau:

50.1. bus poreikis skubiai reaguoti į gautą įvykį ir nedelsiant perklausyti pokalbio garso įrašą, tokius duomenis galės suteikti BPC budinčios pamainos vyresnysis pareigūnas, gavęs aps. VPK OVP pamainos vyresniojo pareigūno arba Policijos departamento VTB PVV 1-ojo skyriaus pareigūno rašytinį prašymą. Toks prašymas turi būti siunčiamas el. paštu tiesiogiai BPC budinčios pamainos vyresniajam pareigūnui;

50.2. nebus poreikio skubiai gauti pokalbio garso įrašų, policijos įstaigų darbuotojai norėdami gauti reikiamą informaciją turėtų kreiptis tiesiogiai į BPC.

Tais atvejais, kai BPC gautas pranešimas apie įvykį yra susijęs ne tik su policijos kompetencija (pavyzdžiui, dėl gaisro, skubios pagalbos poreikio ar pan.) ir prioriteto tvarka šis įvykis pirmiausiai perduodamas kitai tarnybai, o ne policijai, tai tokio pokalbio įrašas automatizuotu būdu Registre nebus gaunamas. Tokiu atveju pokalbio garso įrašą galima gauti tiesiogiai kreipiantis į BPC Taisyklių 50.2 papunktyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

POLICIJOS REGISTRUOJAMO ĮVYKIO TIKRINIMO REZULTATAI

 

51. Registro naudotojas, reagavęs į įvykį ir atlikęs pirminį įvykio patikrinimą bei nustatęs kad:

51.1. informacija apie įvykį nepasitvirtino arba pasitvirtino, tačiau veika neturi nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo požymių, asmenims pagalba buvo suteikta vietoje arba įvykio, dėl kurio buvo kviesta policija, aplinkybės išsiaiškintos bei pasekmės pašalintos vietoje ir nebuvo pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą, patikslinimo medžiagą ar administracinę teiseną, PPV DV modulyje  pasirinkęs lauką „Patikrinimas ir failai“ lange „Pirminis informacijos patikrinimo rezultatas“ pasirenka įvykio klasifikatoriaus reikšmę „Informacija nepasitvirtino“ (kai informacija apie įvykį nepasitvirtino) arba „Kita“ (kai informacija apie įvykį pasitvirtino, tačiau veika neturi nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo požymių, asmenims pagalba buvo suteikta vietoje arba įvykio, dėl kurio buvo kviesta policija, aplinkybės išsiaiškintos bei pasekmės pašalintos vietoje ir nebuvo pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą, patikslinimo medžiagą ar administracinę teiseną). Atsižvelgiant į įvykio pobūdį Registro lange „Papildoma informacija apie patikrinimą“ išsamiai aprašo įvykio vietoje nustatytas aplinkybes, nurodo visus įvykyje dalyvavusius asmenis ir jų kontaktinius duomenis, kitas svarbias ir reikšmingas aplinkybes, kurių pagrindu buvo priimtas toks sprendimas,  pateikia išsamią informaciją apie įvykio vietoje atliktus veiksmus bei patikrinimo rezultatą ir įvykio patikrinimą baigia. Esant poreikiui, PPV DV modulio lauke „Patikrinimas ir failai“ paspaudus mygtuką „Įkelti“ iš įrenginio, kuriame dirbama su PPV DV moduliu, įkelia papildomus, su įvykiu susijusius dokumentų failus, nuotraukas ar pan.;

51.2. veika turi tik administracinio nusižengimo požymių, t. y. pradėjus administracinio nusižengimo teiseną ANR, PPV DV modulio lauke „Patikrinimas ir failai“ iš lango „Pirminis informacijos patikrinimo rezultatas“ pasirenka įvykio klasifikatoriaus reikšmę „Administracinis nusižengimas“, o lange „Papildoma informacija apie patikrinimą“ nurodo tik administracinio nusižengimo teisenos registracijos ANR numerį (ROIK) (taip pat, jeigu žinoma, rekomenduojama nurodyti asmens (-ų), traukiamo (-ų) administracinėn atsakomybėn vardą ir pavardę). Kitas įvykio vietoje nustatytas aplinkybes, įvykyje dalyvavusius asmenis ir jų anketinius duomenis būtina nurodyti tik tais atvejais, jei ši informacija nebuvo užfiksuota ANR surinktoje medžiagoje;

51.3. padaryta nusikalstama veika arba yra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti ar asmeniui dingus be žinios, PPV DV modulio lauke „Patikrinimas ir failai“ iš lango „Pirminis informacijos patikrinimo rezultatas“ pasirenka įvykio klasifikatoriaus reikšmę „Nusikalstama veika“. Naudodamasis Registro funkcionalumu (lauke „Sprendimai“ paspaudus mygtuką „Perduoti į IBPS), duomenis iš Registro perduoda į IBPS ir pradeda ikiteisminį tyrimą ar užregistruoja patikslinimo medžiagą. Atsižvelgiant į tai, kad Registre automatiškai (esant sąsajai su IBPS) lange „Sprendimai“ atsispindi pradėto ikiteisminio tyrimo ar patikslinimo medžiagos registracijos numeris, Registro lauko „Įvykis“ lange „Papildoma informacija apie patikrinimą“ pakanka tik nurodyti, kad buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ar IBPS M<...> medžiaga. Esant poreikiui, gali būti pateikiama ir kita tyrimui reikšminga informacija, jei ši informacija neatsispindi IBPS surinktoje medžiagoje. Tais atvejais, kai pirminę įvykio medžiagą surinko pareigūnas, kuris nėra IBPS naudotojas, PPV DV modulio lange „Papildoma informacija apie patikrinimą“ nurodo, kokie įvykio vietoje buvo atlikti pirminiai veiksmai;

51.4. veika turi baudžiamojo nusižengimo arba nesunkaus nusikaltimo požymių, jeigu nukentėjęs asmuo yra pilnametis ir jo veiksnumas nekelia abejonių, ir nukentėjusiam asmeniui atsisakius policijai pateikti pareiškimą, pranešimą ar skundą (tais atvejais, kai ikiteisminis tyrimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 167 straipsniu, gali būti pradedamas tik pagal nukentėjusiojo skundą), išskyrus atvejus, kai nusikalstamos veikos turi smurto artimoje aplinkoje požymių arba jei veika turi visuomeninę reikšmę, PPV DV modulio lauke „Patikrinimas ir failai“ iš lango „Pirminis informacijos patikrinimo rezultatas“ pasirenka įvykio klasifikatoriaus reikšmę „Nusikalstama veika“, o lange „Papildoma informacija apie patikrinimą“, atsižvelgiant į įvykio pobūdį, išsamiai aprašo įvykio vietoje nustatytas aplinkybes, nurodo visus įvykyje dalyvavusius asmenis ir jų kontaktinius duomenis, kitas svarbias ir reikšmingas aplinkybes, kurių pagrindu buvo priimtas toks sprendimas, taip pat pateikia išsamią informaciją apie įvykio vietoje atliktus veiksmus bei patikrinimo rezultatą ir įvykio patikrinimą baigia. Esant galimybei, iš nukentėjusio asmens paimamas oficialus raštas (paaiškinimas) dėl tyrimo atsisakymo, kuris vėliau nuskenuojamas ar nufotografuojamas ir Taisyklių 51.1 papunktyje nurodyta tvarka įkeliamas į PPV DV modulio lauką „Patikrinimas ir failai“ (visais atvejais nukentėjusiojo poziciją būtina užfiksuoti mobiliąja vaizdo stebėjimo priemone (angl. „Body Camera“)). Tais atvejais, kai veika turi smurto artimoje aplinkoje požymių ar visuomeninę reikšmę, vykdomi Taisyklių 51.3 papunktyje nurodyti veiksmai;

51.5. reikia atlikti smurto artimoje aplinkoje pavojaus rizikos vertinimą (kai buvo reaguota į įvykį dėl smurto artimoje aplinkoje), PPV DV modulio lauke „Patikrinimas ir failai“ iš lango „Pirminis informacijos patikrinimo rezultatas“ pasirenka klasifikatoriaus reikšmę „SAA pavojaus rizikos vertinimas“;

51.6. padaryta veika turi tarnybinės drausmės pažeidimo požymių, PPV DV modulio lauke „Patikrinimas ir failai“ iš lango „Pirminis informacijos patikrinimo rezultatas“ pasirenka klasifikatoriaus reikšmę „Tarnybinės drausmės pažeidimas“;

51.7. įvykyje dalyvavo nepilnamečiai (liudytojai, nukentėjusieji ar įtariamieji ir kt.), apie tai pažymi PPV DV modulio lange „Papildoma informacija apie patikrinimą“, o sulaikytą, nukentėjusį ar be priežiūros likusį nepilnametį perdavus tėvams, globėjams, rūpintojams, įstatyminiams atstovams, giminaičiams, vaiko teisių apsaugos darbuotojams ar kitiems asmenims, šiame lange nurodomi asmens, kuriam buvo perduotas nepilnametis kontaktiniai duomenys ir ryšys su nepilnamečiu.

52. Nesant techninių galimybių Taisyklių 51 punkte nurodytą informaciją surašyti į PPV DV modulio langą „Papildoma informacija apie patikrinimą“, šią informaciją Registro naudotojas žodžiu arba el. paštu (kai informacijos apimtis didelė) perduoda OVP darbuotojui, kuris ją suveda į Registrą.

53. Tarnybinis pranešimas (tais atvejais, kai nepradedamas ikiteisminis tyrimas ar  patikslinimo medžiaga, administracinio nusižengimo teisena), reagavus į įvykį, surašomas tik išimtiniais atvejais (dėl didelės gautos informacijos apimties arba OVP darbuotojui nurodžius) naudojantis PPV DV modulio dokumentų rengimo funkcionalumu (lauke „Dokumentai“ iš klasifikatoriaus pasirenkant dokumento šabloną „Tarnybinis pranešimas“). Esant poreikiui, naudojantis šiuo funkcionalumu, gali būti rengiami ir kiti dokumentai (pildant šablonus). Taip pat į PPV DV modulio lauke „Patikrinimas ir failai“ paspaudus mygtuką „Įkelti“ įkeliami visi įvykio vietoje gauti ar surinkti dokumentai, asmenų pareiškimai, prašymai ar paaiškinimai bei nuotraukos, išskyrus atvejus, kai pagal gautą pranešimą buvo pradėta administracinio nusižengimo teisena, pradėtas ikiteisminis tyrimas ar IBPS M<...> medžiaga arba įvykis užregistruotas eismo įvykių informacinėje sistemoje (toliau – EĮIS) ir visi minėti dokumentai yra įkelti į ANR, IBPS ar EĮIS.

54. Tais atvejais, kai į įvykį reagavo keli PPV, PPV DV modulyje kiekvienas PPV įvykio lange „Papildoma informaciją apie patikrinimą“ turi pateikti tik reikšmingą įvykio vietoje nustatytą informaciją, jei ši informacija nėra užfiksuota įvykio vietoje surinktoje medžiagoje.

55. OVP darbuotojas:

55.1. išsiuntęs PPV reaguoti į įvykį kiekvienu atveju turi atsakingai įvertinti pareigūnų reagavusių į įvykį, PPV DV modulio lange „Papildoma informacija apie patikrinimą“ pateiktą informaciją apie pirminio informacijos patikrinimo metu nustatytas aplinkybes ir atliktus veiksmus ir ją patvirtinti tik tuomet, kai informacija apie įvykio vietoje nustatytas aplinkybes ar atliktus veiksmus yra išsami, o įvykio vietoje atlikti visi būtini pirminiai veiksmai. Nustačius, kad pateikta informacija yra neišsami arba neatlikti visi būtini pirminiai veiksmai, paveda į įvykį reagavusiam PPV ją papildyti, patikslinti ar atlikti papildomus veiksmus;

55.2. tais atvejais, kai įvykyje dalyvavo nepilnamečiai (liudytojai, nukentėjusieji ar įtariamieji ir kt.), prieš patvirtindamas PPV pateiktą informaciją Registre privalo pažymėti langelį „Dalyvauja nepilnamečiai”;

55.3. patvirtinęs pirminį informacijos patikrinimo rezultatą, atsižvelgdamas į įvykio vietą, Registro lange „Įvykis“ lauke „Policijos komisariatas, kurio prižiūrimoje teritorijoje įvyko įvykis“ nurodo atitinkamą aps. VPK policijos komisariatą ir jo kodą.

 

VIII SKYRIUS

ĮVYKIO PAPILDOMAS PATIKRINIMAS AR PATIKSLINIMAS

 

56. OVP darbuotojas, atsižvelgęs į įvykio aplinkybes ir į pirminį įvykio patikrinimo rezultatą bei esant duomenų, kad būtina atlikti papildomą įvykio patikrinimą ar patikslinimą, naudodamasis Registro funkcionalumu, pasirinkęs funkciją „Perduoti sprendimo priėmimui“, lange „Įvykio perdavimas sprendimo priėmimui“ pasirenka Atsakingą vadovą ir perduoda jam įvykį rezoliucijai įrašyti. Esant poreikiui, lange „Įvykio perdavimas sprendimo priėmimui“ galima pažymėti įvykio perdavimo priežastį ar komentarą, o naudojantis Registro funkcionalumu „Siųsti el. Paštu“ Atsakingas vadovas apie užregistruotą įvykį gali būti informuojamas el. paštu.

57. Į policijos komisariatą, kurio prižiūrimoje teritorijoje įvyko įvykis, arba pagal kompetenciją į kitą struktūrinį padalinį atlikti papildomą įvykio patikrinimą ar patikslinimą neperduodami Registre registruoti pranešimai apie įvykius, kai iš pareigūno, reagavusio į įvykį PPV DV modulio laukelyje „Papildoma informacija apie patikrinimą“ pateiktos informacijos turinio akivaizdu, kad tolesnis įvykio aplinkybių patikslinimas ar patikrinimas yra netikslingas, taip pat įvykiai¸ kuriuose sprendimas buvo priimtas įvykio vietoje, t. y.:

57.1. pradėta administracinio nusižengimo teisena ANR;

57.2. IBPS pradėta patikslinimo medžiaga;

57.3. IBPS pradėtas ikiteisminis tyrimas;

57.4. asmenims ar tarnyboms pagalba suteikta vietoje arba įvykio, dėl kurio buvo kviesta policija, aplinkybės išsiaiškintos bei pasekmės pašalintos vietoje ir nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą, patikslinimo medžiagą ar administracinę teiseną;

57.5. įvykis nepasitvirtino ir nebus sprendžiama dėl atsakomybės už melagingą pranešimą;

57.6. ir kitais atvejais, kai įvykio patikrinimas yra baigtas ir tolesnis jo tyrimas yra nereikalingas.

58. OVP darbuotojas, užregistravęs per Portalą epolicija.lt gautą pranešimą apie įvykį, taip pat kiti Registro naudotojai Taisyklių nustatytais atvejais užregistravę pranešimą apie įvykį ir juos susieję su pirminiu pranešimu, Taisyklių 56 punkte nustatyta tvarka privalo perduoti Atsakingam vadovui sprendimui priimti.

59. Atsakingas vadovas, naudodamasis Registro funkcionalumais lange „Vadovo langas“, priima sprendimą dėl įvykio papildomo patikrinimo, patikslinimo arba tikrinimo užbaigimo.

60. Atsakingas vadovas, nustatęs, kad būtina atlikti papildomą įvykio patikrinimą ar patikslinimą, naudodamasis Registro „Vadovo langas“ funkcionalumu, paspaudęs mygtuką „V“ („Atlikti pavedimą“) užpildo (pažymi):

60.1. lauką „Rezoliucija“, – iš klasifikatoriaus pasirenka atitinkamą reikšmę, o esant poreikiui (arba visais atvejais pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę „Kita“), patikslina užduotį;

60.2. lauką „Kurti užduotį IBPS“, - tik esant poreikiui nedelsiant pavesti atlikti įvykio aplinkybių patikslinimą IBPS (suformuojama užduotis ir automatiškai sukuriama medžiaga IBPS, o patikrinimui ar patikslinimui atlikti automatiškai nustatomas 10 dienų terminas);

60.3. lauką “Kontrolė“ – tik tais atvejais, kai įvykiui reikalinga papildoma kontrolė (Registre automatiškai nustatomas 10 dienų terminas, kurį galima koreguoti);

60.4 lauką „Informuoti el. paštu“ – pažymimas visais atvejais, kad apie įvykio rezoliucijos įrašymą būtų informuotas darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti pranešimą apie įvykį;

60.5. lauką „Asmenys susipažinimui“, – paspaudus mygtuką „Pridėti“ pasirenkamas darbuotojas, kuriam tikslinga perduoti informaciją apie įvykį susipažinti;

61. Atsakingam vadovui užpildžius visus reikiamus Taisyklių 60 punkte išvardytus laukus ir paspaudus mygtuką „Patvirtinti“ įvykis automatiškai perduodamas paskirtam darbuotojui vykdyti, o kiti asmenys (jei tokie buvo nurodyti) informuojami apie įvykį.

62. Atsakingas vadovas, nustatęs, kad netikslinga atlikti įvykio aplinkybių patikrinimo ar patikslinimo naudojantis Registro „Vadovo langas“ funkcionalumu, paspaudęs mygtuką „V“ („Atlikti pavedimą“) lange „Rezoliucija“ pasirenka klasifikatoriaus reikšmę „Palikti nenagrinėtą“. Tokiu atveju kitų lango „Rezoliucija“ laukų pildyti nereikia, tačiau lango „Rezoliucija“ papildomame lauke būtina nurodyti priežastį, kodėl priimtas toks sprendimas.

63. Draudžiama pranešimus apie įvykius, gautus per Portalą epolicija.lt, kuriuos pateikė autentifikuoti (asmens tapatybę patvirtinę per Elektroninės valdžios vartų svetainę) fiziniai ar juridiniai asmenys, palikti nenagrinėtus.

64. Atsakingas vadovas Registro „Vadovo lange“ gavęs įvykį ir nustatęs, kad įvykis jam priskirtas neteisingai (t. y. ne pagal kompetenciją), naudodamasis PRĮR funkcionalumu „Perduoti sprendimo priėmimui“ perduoda pagal kompetenciją įvykį kitam Atsakingam vadovui atsidariusiame lange nurodydamas perdavimo priežastį.

65. Atsakingas vadovas ne darbo metu (atostogų, ligos ar kitais atvejais) „Vadovo lango“ lauke „Pavadavimai“ turi nurodyti jį pavaduojantį darbuotoją bei pavadavimo laiką. Tais atvejais, kai pavaduojamas padalinio vadovas, pasirenkamas „Pavadavimo tipas“ – „Vadovas“, kitais atvejais – „Vykdytojas“. Nepriklausomai nuo pavadavimo tipo, pavaduojantis darbuotojas matys visus pavaduojamam darbuotojui priskirtus įvykius.

66. Registro naudotojas su jam Atsakingo vadovo pavestais patikrinti ar patikslinti įvykiais (kurie buvo perduoti įrašius rezoliuciją) gali susipažinti naudodamasis Registro „Vadovo langas“ funkcionalumu lange „Man priskirti“ ir Registro funkcionalumų lange „Pradžia“.

67. Registro naudotojas, atlikdamas papildomą įvykio patikrinimą ar patikslinimą ir nustatęs, kad:

67.1. dėl to paties įvykio jau buvo užregistruotas pranešimas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka nebuvo susietas, privalo atlikti Taisyklių 22 punkte nustatytus veiksmus ir susieti įvykius tarpusavyje. Nustačius atvejus, kai įvykiai buvo susieti klaidingai, naudojantis tuo pačiu Registro funkcionalumu sąsajas būtina panaikinti;

67.2 įvykyje dalyvavo nepilnamečiai (liudytojai, nukentėjusieji ar įtariamieji ir kt.), apie tai pažymi Registro lange „Papildoma informacija apie patikrinimą“, o sulaikytą, nukentėjusį ar be priežiūros likusį nepilnametį perdavus tėvams, globėjams, rūpintojams, įstatyminiams atstovams, giminaičiams, vaiko teisių apsaugos darbuotojams ar kitiems asmenims šiame lange nurodomi asmens, kuriam buvo perduotas nepilnametis kontaktiniai duomenys ir ryšys su nepilnamečiu bei pažymimas langelis „Dalyvauja nepilnamečiai” (tik tais atvejais, jei jis dar nebuvo pažymėtas).

68. Registro naudotojas, atlikęs papildomą įvykio patikrinimą ar patikslinimą:

68.1. prieš suvesdamas patikrinimo rezultatus į Registro langą „Sprendimai“, privalo atlikti Taisyklių 51 punkte nurodytus veiksmus. t. y. užpildyti Registro langus „Pirminis informacijos patikrinimo rezultatas“ ir “Papildoma informacija apie patikrinimą”;

68.2. tarnybinį pranešimą (tais atvejais, kai nepradedamas ikiteisminis tyrimas ar patikslinimo medžiaga, administracinio nusižengimo teisena), surašo tik išimtiniais atvejais (pvz., dėl didelės gautos informacijos apimties) naudodamasis Registro lauke „Dokumentai“ iš klasifikatoriaus pasirinkdamas dokumento šabloną „Tarnybinis pranešimas“ ir paspaudęs mygtuką „Pridėti“). Esant poreikiui, naudojantis šiuo Registro funkcionalumu, gali būti rengiami ir kiti dokumentai (pildant šablonus). Taip pat Registro lango „Patikrinimas“ lauke „Failai“ paspaudus mygtuką „Pridėti“ įkeliami visi įvykio vietoje gauti ar surinkti dokumentai, asmenų pareiškimai, prašymai ar paaiškinimai bei nuotraukos, išskyrus atvejus, kai pagal gautą pranešimą buvo pradėta administracinio nusižengimo teisena, pradėtas ikiteisminis tyrimas ar IBPS M<...> medžiaga arba įvykis EĮIS ir visi minėti dokumentai yra įkelti į ANR, IBPS ar EĮIS.

69. Registro naudotojas, atlikęs papildomą įvykio patikrinimą ar patikslinimą, patikrinimo rezultatus privalo įvesti Registro lango „Sprendimai“ grafoje „Patikrinimo duomenys“, t. y.:

69.1. lange „Sprendimas“ turi būti pateikta informacija apie priimtą galutinį (o ne tarpinį) sprendimą, pasirenkant atitinkamą klasifikatoriaus reikšmę, tiksliai apibūdinančią išnagrinėto pranešimo apie įvykį būseną. Klasifikatoriaus reikšmė „Pradėtas aplinkybių patikslinimas“ pasirenkama tik tais atvejais, kai aplinkybių patikslinimas buvo pradėtas IBPS;

69.2. lange „Papildoma informacija apie sprendimą“ nurodo papildomą reikšmingą informaciją, susijusią su konkrečiu sprendimu (pvz., pradėjus administracinio nusižengimo teiseną, nurodomas ANR ROIK. Tais atvejais, kai nenustačius teisės pažeidimo požymių, procesinis sprendimas nebuvo priimtas, bet pagal gautą pareiškimą pranešėjui buvo parengtas atsakymas, nurodomas atsakymo registracijos Policijos dokumentų valdymo sistemoje numeris ir pan.);

69.3. tais atvejais, kai dėl to paties įvykio su rezoliucija per „Vadovo langą“ buvo gautas daugiau nei vienas ROIK, išnagrinėjus pirminį (pagrindinį) ROIK ir priėmus jame sprendimą (jį pažymėjus lauke „Sprendimas“), tą pačią dieną, pasirinkus analogišką klasifikatoriaus reikšmę, turi būti pažymėti sprendimai ir susijusiame (-iuose) ROIK (taip pat ir gautame (-uose) per Portalą epolicija.lt);

69.4. lange „Papildoma informacija apie sprendimą“ pateikiama glausta ir aiški informacija, susijusi tik su priimtu sprendimu ir jį detalizuojanti, o ne dubliuojama informacija iš lango „Įvykis“ lauko „Papildoma informacija apie patikrinimą“.

70. Informacija apie priimtą sprendimą privalo būti laiku pažymėta Registre (tą pačią dieną, kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, užregistruota patikslinimo medžiaga, pradėta administracinio nusižengimo teisena, parengtas atsakymas (kai procesinis sprendimas nepriimamas) ir pan.), o lauke „Patikrinimo pabaigos data“ turi būti nurodyta korektiška (faktinė) sprendimo priėmimo data.

71. Gautų pranešimų apie įvykius įvykdymą laiku kontroliuoja tiesioginis Registro naudotojo, atliekančio patikrinimą, vadovas ar kiti įgalioti darbuotojai, naudodamiesi Registro ataskaita „Terminų“ arba skirdami patikrinimą uždėdami žymą „Kontrolė“.

72. Registro naudotojų, kurie pagal kompetenciją nagrinėja pranešimus apie įvykius,   vadovai arba kiti įgalioti darbuotojai privalo:

72.1. užtikrinti, kad pagal kompetenciją perduoti įvykiai neliktų su nurodyta būsena „Patikrinta“ arba „Perduota vadovui“;

72.2. periodiškai atlikti perduotų nagrinėti įvykių papildomo patikrinimo ar patikslinimo terminų kontrolę naudojantis PRĮR ataskaita „Terminų“ (pasirinkus atitinkamą laikotarpį pažymimas laukelis „vykdomi, vėluojama“);

72.3. periodiškai pasirinktais kriterijais (pvz., pagal pasirinktą įvykio tipą ar pan.), vykdyti Registre registruotų pranešimų apie įvykius, kurių būsena „Patikrintas“, užregistruotų policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje, tačiau neperduotų nagrinėti pagal kompetenciją, kontrolę. Įvertinus Registro įvykio laukelyje „Papildoma informacija apie patikrinimą“ pateiktą informaciją ir nustačius, jog konkrečiu atveju tikslinga atlikti papildomą įvykio aplinkybių patikslinimą ar patikrinimą, tokį įvykį su rezoliucija naudojantis Registro funkcionalumu „Vadovo langas“ Taisyklių 60 punkte nustatyta tvarka perduoti Registro naudotojui;

72.4. periodiškai vykdyti PRĮR registruotų įvykių, kurių būsena „Įvykdytas“ priimtų sprendimų (ypač sprendimų „Patikrinimas baigtas nenustačius teisės pažeidimo požymių“) teisėtumo kontrolę. Nustačius, kad ROIK pateikta informacija yra neišsami ir (ar) nepagrindžia priimto sprendimo teisėtumo, pavesti ją papildyti. Jei įvertinus ROIK pateiktą informaciją nustatoma, kad priimtas netinkamas sprendimas arba neatlikti visi būtini veiksmai, tokį pranešimą su rezoliucija, naudojantis Registro funkcionalumu „Vadovo langas“, Taisyklių 60 punkte nustatyta tvarka pakartotinai perduoti nagrinėti Registro naudotojui.

 

IX SKYRIUS

PPV SEKTORIŲ, PAJĖGŲ IŠDĖSTYMO PLANO IR GRAFIKO SUDARYMAS

 

73. Registro naudotojai, įgalioti administruoti PPV:

73.1. naudodamiesi PPV administravimo modulio funkcionalumu, suskirsto (pažymi žemėlapyje) aps. VPK prižiūrimą teritoriją į nuolat naudojamus sektorius;

73.2 PPV administravimo modulyje sudaro ir koreguoja PPV išdėstymo planą, kuris yra formuojamas automatiškai pagal Registre sudaryto darbo grafiko ir PPV administravimo modulyje esamus PPV duomenis. Registro naudotojai koreguoja pajėgų išdėstymo planą, PPV pakeitus transporto priemonę, susirgus pareigūnui arba kitais atvejais pasikeitus PPV duomenims;

73.3 formuodami pajėgų išdėstymo planą turi užtikrinti, kad kiekvienai aps. VPK teritorijai būtų priskirtas bent vienas PPV (PPV gali turėti neribotą struktūrinių teritorijų skaičių), taip pat būtų tiksliai nurodytos PPV esamos specialiosios ar kitos turimos priemonės.

74. Policijos pajėgų pavadinimus kuria (koreguoja) ir darbo grafikus sudaro policijos įstaigos pareigūnas, atsakingas už policijos pajėgų ir priemonių paskirstymą, ir (ar) kitas paskirtas darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 5-V-23 „Dėl Radijo šaukinių policijos pajėgoms skyrimo taisyklių patvirtinimo“.

75. OVP darbuotojams suteikiamos teisės Registre koreguoti policijos pajėgų darbo grafikus ir PPV administravimo registre koreguoti pajėgų išdėstymo planus, kai pareigūnai negali išvykti į tarnybą dėl ligos ar kitų staiga paaiškėjusių priežasčių, pasikeitus naudojamai transporto priemonei ar pan.

76. Policijos pajėgų pavadinimai sudaromi Registre ir susiejami su Vieningosios pajėgų valdymo sistemos (toliau – VPVS) pajėgomis. Registre sudarant grafikus, kiekvienam pareigūnui konkrečiam laikotarpiui turi būti priskiriamos pajėgos.

77. Pagrindiniai veiksmai, kuriant policijos pajėgų pavadinimus:

77.1. registro meniu juostoje pasirenkama „Policijos pajėgos“ ir, norint įsitikinti, ar tokio kuriamo pajėgų pavadinimo dar nėra sukurta, lango „Policijos pajėgos“ laukelyje „PRĮR pajėgos“ įvedamas pajėgų pavadinimas (šaukinys) ar jo fragmentas bei pasirenkama funkcija „Ieškoti“;

77.2. nesuradus kuriamo pajėgų pavadinimo, pasirenkama funkcija „Sukurti“ ir lango „Policijos pajėgų įvedimas/koregavimas“ laukelyje „PRĮR pajėgos“ nurodomas pajėgų pavadinimas (šaukinys) (pvz., „DELTA 26“ arba „C9901“). Pajėgų, siunčiančių vietos nustatymo duomenis į VPVS, pavadinimas turi atitikti VPVS nurodytą pavadinimą;

77.3. lango „Policijos pajėgų įvedimas/koregavimas“ laukelyje „Policijos pajėgų valdymo sistemos pajėgos“ pajėgų pavadinimas, uždėjus žymą, VPVS susiejama su PPV, kuris siunčia vietos nustatymo duomenis. Jeigu pajėgų pavadinimo su PPV susieti VPVS negalima, žyma turi būti uždėta eilutėje, kur nėra įrašo apie VPVS pajėgų vienetą, tada pasirenkama funkcija „Saugoti“.

 

X SKYRIUS

Į POLICIJOS ĮSTAIGĄ PRISTATYTŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS

 

78. Visi į policijos įstaigą pristatyti asmenys registruojami Registro konkrečios ROIK kortelės, susijusios su konkrečiu įvykiu, lange „Pristatyti asmenys“ arba PASPR dalyje „Sulaikymo patalpos“ (pasirinktinai).

79. Į policijos įstaigą pristatytus asmenis (asmens pristatymą ir išleidimą iš policijos įstaigos) Registro lange „Pristatyti asmenys“ arba PASPR dalyje „Sulaikymo patalpos“ registruoja Registro naudotojai, kurie įformina medžiagą ar atlieka procesinius veiksmus su pristatytu asmeniu:

79.1. jei asmens pristatymo į policijos įstaigą priežastis yra anksčiau Registre registruotas įvykis, asmens duomenys apie pristatomą (pristatytą) asmenį nurodomi prie anksčiau Registre registruoto įvykio;

79.2. jei asmens pristatymo į policijos įstaigą priežastis nėra susijusi su anksčiau Registre užregistruotu įvykiu, tokiu atveju Registro naudotojas privalo Registre įregistruoti naują įvykį, dėl kurio asmuo buvo pristatytas į policijos įstaigą.

80. Pristatyto asmens registravimas:

80.1. registruojant pristatytą asmenį Registre, informaciją apie jį būtina susieti su policijos ROIK. Suradus įvykį, lange „Pristatyti asmenys“ pasirenkama reikšmė „Pridėti“, kuri atidaro asmens registravimo kortelę. Registrui informavus, kad asmenį būtina daktiloskopuoti, esant teisiniam pagrindui ir kai asmuo nebus uždaromas į policijos areštinę, turi būti paimami asmens pirštų atspaudai, asmens kortelėje pažymima žyma „Daktiloskopuotas“. Rekomenduojama pristatyto asmens daktiloskopavimo būtinybę patikrinti Daktiloskopinių duomenų registre;

80.2. registruojant pristatytą asmenį PASPR dalyje „Sulaikymo patalpos“ asmens registracija pradedama pasirinkus lango reikšmę „Pristatyti asmenys“ ir pasirinkus lauką „Registruoti“. Lauke „Pristatyto asmens registravimas“ suvedamas policijos ROIK, kad pristatytas asmuo būtų susietas su įvykiu. Registrui informavus, kad asmenį būtina daktiloskopuoti, esant teisiniam pagrindui ir kai asmuo nebus uždaromas į policijos areštinę, turi būti paimami asmens pirštų atspaudai, asmens kortelėje pažymima žyma „Daktiloskopuotas“. Rekomenduojama pristatyto asmens daktiloskopavimo būtinybę patikrinti Daktiloskopinių duomenų registre;

80.3 asmens kortelės laukuose privaloma užpildyti visą apie asmenį turimą informaciją (vardas, pavardė, lytis ir kita), jo pristatymo pagrindą ir kitus duomenis, taip pat asmuo turi būti nufotografuojamas ir į pristatyto į policijos įstaigą asmens kortelę įkeliama nuotrauka (-os);

80.4. pristatytam asmeniui nepateikus asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (su nuotrauka), tai turi būti pažymėta lauke „Nepatvirtinti duomenys“;

80.5. jei pristatytas asmuo yra pareigūnas, tai turi būti pažymėta lauke „Asmuo yra pareigūnas“;

80.6. jei pristatyto asmens anketiniai duomenys yra nežinomi, lauke „Asmens tapatybės požymiai“ turi būti aprašomi pristatyto asmens požymiai;

80.7. atsižvelgiant į numatytą asmens sulaikymo laikotarpį, registruojant asmenį į Registrą, kortelės laukelyje „Sulaikymo laikotarpis“ turi būti pasirenkamas asmens sulaikymo termino pradžios skaičiavimo laikas. Sulaikymo terminas turi būti užfiksuotas asmens kortelės lauke „Numatomas išleidimo laikas“, kurį pareigūnas gali koreguoti;

80.8. uždarant pristatytą asmenį į sulaikymo patalpas, naudojamas asmens kortelėje esantis funkcionalumas „Uždaryti į SP“. Uždarant asmenį į sulaikymo patalpas, reikia nurodyti asmens uždarymo į sulaikymo patalpas pagrindą (pasirinkti reikšmę iš klasifikatoriaus), nurodyti uždarymo laiką. Išvedant asmenį iš sulaikymo patalpų turi būti užpildomas langas „Išvesti iš SP“;

80.9. registruojant asmenį ir nustačius pristatyto į policijos įstaigą asmens girtumą, laukuose „Nustatytas girtumas“ ir „Faktinis girtumo nustatymo laikas“, nurodomas nustatytas girtumas ir jo nustatymo laikas, ši informacija perkeliama į lauką „Girtumo nustatymo istorija“. Jei asmeniui girtumas nustatomas ne kartą, tai turi atsispindėti lauke „Girtumo nustatymo istorija“. Jei pristatytas asmuo atsisakė tikrintis blaivumą, asmens kortelėje turi būti pažymėta žyma „Asmuo atsisakė tikrintis blaivumą“;

80.10. pristatytam asmeniui atlikus asmens apžiūrą ar paimant daiktus, rezultatai turi būti nurodomi asmens korteles grafoje „Apžiūra ir išimti daiktai“;

80.11. jei pristatytam asmeniui buvo panaudotos specialiosios policijos priemonės, jų panaudojimas turi būti pažymėtas asmens kortelės laukuose „Naudotos specialios priemonės“ ir „Kitos pagalbinės priemonės“;

80.12. jei pristatytam į ilgalaikio sulaikymo patalpas asmeniui buvo išduota patalynė, turi būti pažymėta žyma „Išduota patalynė“;

80.13. įregistruojant pristatytą asmenį, taip pat turi būti nurodomi policijos pareigūno, kuris pristatė tą asmenį į policijos įstaigą, duomenys. Šie duomenys turi būti suvesti į Registro lango „Pristatytas asmuo“ lauką „Asmenį pristatė“. Kai į policijos įstaigą asmenį pristato ne policijos pareigūnas, asmenį pristačiusių subjektų duomenys ( asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris) suvedami į Registro lango „Pristatytas asmuo“ lauką „Pastabos“. Lauke „Asmenį pristatė“ nurodomi policijos pareigūno, kuris aiškinosi asmens pristatymo teisėtumą, duomenys;

80.14. jei dėl pristatyto asmens yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, tokiu atveju turi būti užpildoma asmens kortelės grafa „Ikiteisminio tyrimo duomenys”;

80.15. suvedus Registro lange „Pristatyti asmenys“ arba PASPR dalyje „Sulaikymo patalpos“ esančios asmens kortelės laukus, duomenys turi būti išsaugoti;

80.16. Registro lange „Pristatyti asmenys“ registruojant į policijos įstaigą pristatytą asmenį, automatizuotu būdu būna pažymėta žyma, nurodanti, kad asmuo į policijos įstaigą buvo pristatytas teisėtai. Jei nustatoma, kad asmuo į policijos įstaigą buvo pristatytas neteisėtai, ši žyma turi būti panaikinta;

80.17. asmens kortelę išregistruoti gali tokias teises turintis darbuotojas, gavęs tarnybinį pranešimą su policijos įstaigos vadovo ar jo pavaduotojo rezoliucija arba policijos įstaigos raštą, pagrindžiantį priežastis, leidžiančias išregistruoti;

80.18. išleidžiant pristatytą asmenį, asmens kortelėje pasirenkama reikšmė „Išleisti“. Užpildžius langą „Asmens išleidimo registravimas“ informacija turi būti išsaugota.

 

XI SKYRIUS

Į POLICIJOS AREŠTINĘ UŽDARYTŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS

IR KITI VEIKSMAI UŽDARIUS ASMENIS Į AREŠTINĘ

 

81. Visi į policijos areštinę uždaromi asmenys registruojami PASPR dalyje „Areštinės modulis“.

82. Į policijos areštinę uždaromus asmenis PASPR dalyje „Areštinės modulis“ registruoja policijos areštinės pareigūnas.

83. Asmens registracija areštinės modulyje pradedama pasirinkus lango reikšmę „Paieška“.

84. Įvedus vieną iš galimų parametrų lange „Paieška“, pasirenkama reikšmė „Ieškoti“. Atsižvelgiant į tai, kokie paieškos metu gaunami rezultatai ir kokie yra tikslai, pasirenkamas asmens registravimo būdas:

84.1 jei asmuo į areštinę uždaromas pirmą kartą, taip pat pirmą kartą pagal tam tikrą faktą (bylą), tokiu atveju turi būti pradėta pildyti nauja asmens kortelė ir pasirenkama reikšmė „Registruoti“;

84.2 jei asmuo į areštinę uždaromas antrą ar vėlesnius kartus pagal tą patį faktą (bylą), tokiu atveju registracija tęsiama pagal anksčiau pradėtą pildyti kortelę pasirenkant reikšmę „Tęsti pradėtą asmens kortelę“, o atidarius pasirinktą asmens kortelę pasirenkama reikšmė „Tęsti pildymą“.

Registrui informavus, kad asmenį būtina daktiloskopuoti, paimami šio asmens pirštų atspaudai. Daktiloskopavus asmenį asmens kortelėje pažymima žyma „Daktiloskopuotas“. Rekomenduotina uždaromo į policijos areštinę asmens daktiloskopavimo būtinybę patikrinti Daktiloskopinių duomenų registre. Paėmus asmens DNR analitę, asmens kortelėje pažymima žyma prie žodžių „DNR analitė rasta“. Rekomenduotina uždaromo į policijos areštinę asmens DNR analitės paėmimo būtinybę patikrinti DNR duomenų registre.

85. Užpildžius asmens kortelės privalomus laukus, duomenų pildymas tęsiamas areštinės kamerų pasirinkimo lange priskiriant asmeniui tam tikrą kamerą.

86. Asmeniui priskyrus kamerą, pasirenkama asmens kortelės reikšmė „Žymos“, kur pasirenkama reikšmė „Išvedimai, apžiūros ir kratos“ ir joje esanti reikšmė „Pirminė apžiūra“.

87. Užpildžius reikšmės „Pirminė apžiūra“ būtinus laukus, duomenys išsaugomi paspaudus reikšmę „Fiksuoti ir spausdinti“. Taip pat atspausdinamas pirminės asmens kratos ir apžiūros rezultatų protokolas.

88. Pasikeitus policijos areštinėje laikomo asmens uždarymo pagrindui, jis turi būti pakeistas ir asmens kortelėje. Atsižvelgiant į konkrečių teisės aktų reikalavimus, pataisomas ir asmens laikymo terminas.

89. Registruojant asmenį PASPR, asmens kortelės lauke „Sulaikymo laikotarpis“ nurodomas sulaikymo, suėmimo ar kitas terminas (atsižvelgiant į tai, kokios kategorijos asmuo uždaromas į areštinę) ir pasirenkamas termino pradžios skaičiavimo laikas.

90. Kai asmenį į areštinę uždaro kitų institucijų (ne policijos) pareigūnai, asmens kortelės skiltyje „Uždariusi įstaiga“ iš klasifikatoriaus pasirenkamas asmenį į areštinę uždarančios įstaigos pavadinimas.

91. Esant pagrindui ir būtinumui iš PASPR pašalinti areštinėje laikyto asmens kortelę, būtina kreiptis į asmenį, turintį įgaliojimus pašalinti kortelę.

92. Areštinės medicinos darbuotojas gali atlikti asmens paiešką konkrečioje policijos areštinėje (kurioje dirba), daryti ir keisti įrašus asmens kortelės dalyje „Medicininė kortelė“.

93. Visi su asmeniu atliekami veiksmai turi būti fiksuojami asmens kortelėje esančiose skiltyse „Asmens duomenys“, „Žymos“, „Dokumentai“, „Medicininė kortelė“ ir „Istorija“.

94. PASPR galimi trys asmens, uždaryto į policijos areštinę, statusai:

94.1 „Areštinėje“, žymima kai asmuo yra areštinės kameroje;

94.2 „Išvestas“, – kai asmuo yra areštinės teritorijoje, bet ne kameroje. Asmenį išvedant iš areštinės kameros, pasirenkama reikšmė „Žymos“ ir joje esanti reikšmė „Išvedimas“. Klasifikatoriuje pasirinkus asmens išvedimo iš kameros tikslą ir užpildžius langą „Kratą atlikęs pareigūnas“, užpildyti duomenys užfiksuojami. Asmenį konvojuojant už policijos areštinės teritorijos ribų, papildomai privaloma užpildyti lauką „Perimantis asmuo“. Asmenį grąžinus į kamerą, lauke „Žymos“ daroma žyma apie jo grąžinimą;

94.3 „Išvežtas“, kai asmuo yra išvežtas už policijos areštinės teritorijos ribų. Asmenį išvežant už policijos areštinės teritorijos ribų, lange „Apžiūra, krata“ privaloma užpildyti lauką „Perimantis asmuo“ ir nurodyti konvojaus viršininką.

95. Asmenį paleidžiant iš policijos areštinės, asmens kortelėje pasirenkama reikšmė „Išleisti“. Įvedus išleidimo pagrindą duomenys turi būti išsaugoti. Prieš pasirenkant reikšmę „Išleisti“, lauke „Žymos“ fiksuojamas asmens išvedimas iš kameros, nurodant pareigūną, kuriam buvo perduotas išleidžiamas asmuo.

 

XII SKYRIUS

INFORMACIJOS PERDAVIMAS POLICIJOS DEPARTAMENTUI

IR SUVESTINĖS APIE NUSIKALSTAMAS VEIKAS IR KITUS ĮVYKIUS FORMAVIMAS

 

96. Registro lange „Informacija“ laukai „Informacijos skelbimas“ pildomi, kai:

96.1. reikia perduoti informaciją Policijos departamentui apie pradėtą ikiteisminį tyrimą arba užregistruotą įvykį;

96.2. duomenys apie pradėtą ikiteisminį tyrimą ar užregistruotą įvykį skelbiami policijos įstaigos paros suvestinėje apie įvykius ir nusikalstamas veikas;

96.3. duomenys apie pradėtą ikiteisminį tyrimą ar užregistruotą įvykį skelbiami policijos įstaigos paros suvestinėje apie įvykius ir nusikalstamas veikas, skirtoje žiniasklaidai.

97. Jei informacija apie įvykį, ar ikiteisminio tyrimo duomenis, vadovaujantis Operatyvaus informacijos apie ypatingus ir kitus susijusius su nusikalstamomis veikomis, galinčius sukelti rezonansą ar visuomenės susidomėjimą įvykius rinkimo, apdorojimo ir perdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2023 rugpjūčio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 5-V-652 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-242 „Dėl Operatyvaus informacijos apie ypatingus ir kitus įvykius rinkimo, apdorojimo, perdavimo bei jos saugojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis turi būti perduota Policijos departamentui, tokiu atveju Registro lange „Informacija“ lauke „Informacijos skelbimas“ turi būti pažymėta žyma „Informuoti Policijos departamentą“. Šią žymą turi pažymėti:

97.1 OVP darbuotojas, kai organizuoja, valdo ar koordinuoja į įvykį reaguojančias policijos pajėgas;

97.2 Registro naudotojas:

97.2.1. gavęs pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką, ar kitą teisės pažeidimą, registruodamas įvykį Registre;

97.2.2. nustatęs nusikalstamą veiką, registruodamas ikiteisminį tyrimą IBPS.

98. Paaiškėjus naujų duomenų apie įvykį, kai Policijos departamentas jau buvo informuotas apie šį įvykį, informacija pakartotinai turi būti perduota Policijos departamentui Registro lange „Informacija“ lauke „Informacijos skelbimas“ pažymėjus žymą „Papildomai informuoti Policijos departamentą“.

99. Registro lango „Informacija“ lauke „Informacijos skelbimas“ esančios žymos „Informacija skelbtina paros suvestinėje“ ir „Informacija skelbtina spaudoje“ turi būti žymimos atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.

100. Pranešimų apie ypatingus įvykius ir kitus įvykius, turinčius nusikalstamos veikos požymių, suvestinės formuojamos Registre naudojantis jo funkcionalumu „Suvestinės“ ir rengiamos Pranešimų apie ypatingus įvykius ir nusikalstamas veikas suvestinės rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 5-V-359 „Dėl Pranešimų apie ypatingus įvykius ir nusikalstamas veikas suvestinės rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

INFORMACIJOS PAIEŠKA REGISTRE

 

101. Informacijos paieška Registre atliekama naudojantis lauku „Įvykių paieška“. Paieška Registre gali būti vykdoma šiais tikslais:

101.1. paskirstant Registro naudotojams pagal kompetenciją nagrinėti (atlikti papildomą informacijos patikrinimą ar patikslinimą) perduotus įvykius;

101.2. nagrinėjant gautus asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, gautus paklausimus iš įvairių įstaigų, įmonių ar organizacijų, tiriant nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus;

101.3. registruojant naują įvykį (siekiant patikrinti, ar įvykis nebuvo užregistruotas Registre);

101.4. vykdant Registre tvarkomų duomenų (informacijos suvedimo, reagavimo į įvykius, nuotolinio įvykių apdorojimo, veiksmų atlikimo, priimtų sprendimų teisingumo (teisėtumo) ir pan.) nuotolinę stebėseną ir kontrolę;

101.5. susipažįstant su įvykiais ir kriminogenine situacija prižiūrimoje teritorijoje;

101.6. atliekant tarnybinius patikrinimus arba informacijos tikslinimą, vadovaujantis Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“;

101.7. Rengiant analitines pažymas, statistines duomenų ataskaitas ir pan.

102. Prieš atliekant paieškos veiksmus, paiešką vykdantis Registro naudotojas privalo nurodyti duomenų paieškos pagrindą užpildant laukus „Duomenų paieškos pagrindas“ (reikšmė pasirenkama iš klasifikatoriaus) ir „Papildomi duomenų paieškos duomenys“, kuriuose turi būti nurodyti išsamūs duomenys, pagrindžiantys teisę ieškoti įvykio ar kitos informacijos, t. y.:

102.1. paskirstant padalinyje pagal kompetenciją tirti (atlikti papildomą informacijos patikrinimą ar patikslinimą) perduotus įvykius, Registro naudotojas Registro funkcionalumų lango „Įvykių paieška“ lauke „Duomenų paieškos pagrindas“ iš klasifikatoriaus turi pasirinkti reikšmę „Kitas tarnybinis naudojimas“, o lange „Papildomi duomenų paieškos duomenys“ įrašyti reikšmę „Įvykių paskirstymas“;

102.2. nagrinėjant gautus asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, gautus paklausimus iš įvairių įstaigų, įmonių ar organizacijų Registro naudotojas Registro funkcionalumų lango „Įvykių paieška“ lauke „Duomenų paieškos pagrindas“, atsižvelgiant į gauto rašto pobūdį, iš klasifikatoriaus turi pasirinkti reikšmę „Skundo, prašymo, pareiškimo tyrimas“, „Paklausimo vykdymas“,  „Pranešimo, pavedimo, paklausimo tyrimas“ ir pan., o lange „Papildomi duomenų paieškos duomenys“ įrašyti gauto pavedimo, prašymo, skundo, ir pan. registracijos numerį arba administracinio nusižengimo, ikiteisminio tyrimo, IBPS patikslinimo medžiagos registracijos numerį;

102.3. OVP darbuotojas, dirbantis su Registru, kai reikia nedelsiant į Registro langus įvesti duomenis apie įvykius, Registro funkcionalumų lango „Įvykių paieška“ lauke „Duomenų paieškos pagrindas“ iš klasifikatoriaus turi pasirinkti reikšmę „Kitas tarnybinis naudojimas“, o lange „Papildomi duomenų paieškos duomenys“ įrašyti reikšmę „Įvykių valdymas“;

102.4 atliekant įvykių paiešką Taisyklių 101.3 papunktyje nustatytais atvejais, siekiant patikrinti, ar Registre nebuvo užregistruotas įvykis, Registro naudotojas Registro funkcionalumų lango „Įvykių paieška“ lauke „Duomenų paieškos pagrindas“ turi pasirinkti klasifikatoriaus reikšmę „Duomenų patikslinimas, sutikrinimas“, o lange „Papildomi duomenų paieškos duomenys“ įrašyti reikšmę „Įvykio paieška“;

102.5. atliekant įvykių paiešką Taisyklių 101.5 papunktyje nustatytais tikslais (susipažįstant su užregistruotais įvykiais teritorijoje), Registro naudotojas Registro funkcionalumų lango „Įvykių paieška“ lauke „Duomenų paieškos pagrindas“ turi pasirinkti klasifikatoriaus reikšmę „Kitas tarnybinis naudojimas“, o lange „Papildomi duomenų paieškos duomenys“ įrašyti reikšmę „Susipažinimas su įvykiais teritorijoje“;

102.6. atliekant įvykių paiešką Taisyklių 101.4 papunktyje numatytais kontrolės tikslais, Registro naudotojai, kurių pareigybių aprašyme viena iš funkcijų yra vidaus kontrolės vykdymas, arba pavesta kontroliuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, Registro funkcionalumų lango „Įvykių paieška“ lauke „Duomenų paieškos pagrindas“ turi pasirinkti klasifikatoriaus reikšmę „Pažymos rengimas“ (kai bus rengiama rezultatus apibendrinanti pažyma, ataskaita ar kt. dokumentas) arba „Kitas tarnybinis naudojimas“ (kai kontrolės rezultatai nebus pateikiami pažymoje, ataskaitoje ar kt. dokumente), o lange „Papildomi duomenų paieškos duomenys“ įrašyti reikšmę „Kontrolė“. Tais atvejais, kai įvykių paieška Registre atliekama vykdant policijos generalinio komisaro pavaduotojo patvirtintą tarnybinį pranešimą dėl einamųjų metų prioritetines kuruojamos veiklos srities krypčių svarbiausiems rizikos veiksniams mažinti, papildomai turi būti nurodoma tarnybinio pranešimo registracijos data ir numeris, o jei priemonės vykdomos pagal patvirtintus einamųjų metų vidaus kontrolės priemonių vykdymo planus, nurodoma plano registracijos data ir numeris). Tais atvejais, kai vykdyti kontrolę pavesta kituose teisės aktuose, nurodomas konkretaus teisės akto registracijos data, numeris ir konkretus punktas (papunktis)).

103. Registre įvykių ar kitos aktualios informacijos paieška gali būti standartinė arba vykdoma pagal tam tikrus kriterijus – pagal įvykio ar tyrimo duomenis, pagal įstaigą ar pareigūną:

103.1. lange „Standartinė“ įvykių paieška galima pagal konkretų panešimo ROIK arba IBPS ikiteisminio tyrimo ar patikslinimo medžiagos numerį, taip pat pagal įvykių, kurių įvestas patikrinimo rezultatas, arba dėl kurių nepriimtas procesinis sprendimas, dėl kurių atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą arba dėl kurių pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiame lange galima ieškoti tiek per tam tikrą pasirinktą laikotarpį (nuo–iki) užregistruotų (pažymėjus laukelį „Registruota“), tiek įvykusių (pažymėjus laukelį „Įvyko“) įvykių;

103.2. užpildžius standartinės paieškos duomenis, toliau vykdant paiešką „Pagal įvykio duomenis“ (naudojantis funkcionalumu „Teksto fragmentas“, ieškoti įvykių, aktualios informacijos ar kitų duomenų galima tiek įvykio aplinkybių, tiek kituose elementuose (Registro languose ir laukuose). Pasirinkus (pažymėjus varnele) abu kriterijus, t. y. ieškoti „Aplinkybių elemente“ ir „Kituose įvykio elementuose“ paieška bus vykdoma visame Registre)). Įvedus netikslų žodį, o ieškomo žodžio frazę ir po jos iš karto (be tarpo) parašius simbolį % (pvz., nepilnam%) bei pasirinkus ieškoti visame Registre (kai varnele pažymime abu laukeliai) bus surasti visi įvykiai, kur buvo įrašyti žodžiai „nepilnam” nepriklausomai nuo žodžio galūnės (pvz., nepilnametis, nepilnamečio, nepilnamečių ir pan.). Taip pat paieška šioje formoje galima pagal teisės pažeidimo ar įvykio požymius, įvykio vietą, kelio numerį ar tikslų vietos adresą;

103.3. vykdant informacijos ar duomenų paiešką pagal tyrimo duomenis, Registro lange “Pagal tyrimo duomenis” duomenų (informacijos) galima ieškoti pagal asmenį (fizinį ar juridinį), kuris dalyvavo įvykyje kaip pranešėjas, pareiškėjas ar pristatytas asmuo (įvedus turimus asmens anketinius duomenis). Taip pat paieška papildomai gali būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį ir jo dalį;

103.4. vykdant informacijos ar duomenų paiešką pagal įstaigą ar pareigūną, Registro lange „Pagal įstaigą, pareigūną” duomenų (informacijos) galima ieškoti pagal policijos įstaigą, kurioje įvykis užregistruota arba pagal policijos įstaigą, kurio veiklos teritorijoje įvykis įvyko. Taip pat duomenų paieška galima pagal konkretų policijos pareigūną (į atitinkamus laukus įvedus jo vardą ir pavardę), kuris: įregistravo įvykį, nurodė atlikti patikrinimą, koregavo duomenis, atlieka patikrinimą, atlieka ikiteisminį tyrimą.

104. Registro naudotojai gali susipažinti su Registre užregistruotais įvykiais vykdant tiesiogines funkcijas šia tvarka:

104.1. reagavimo į įvykius funkciją vykdantys pareigūnai, įtraukimo į policijos pajėgų išdėstymo planą metu, gali susipažinti su Registre užregistruotais įvykiais, įvykusiais jų prižiūrimose savivaldybių teritorijose;

104.2. policijos komisariatų veiklos pareigūnai, atliekantys pavedimų vykdymo, sprendimų priėmimo, ikiteisminio tyrimo funkcijas, gali susipažinti su Registre užregistruotais įvykiais, įvykusiais visoje šalies teritorijoje;

104.3. policijos komisariatų bendruomenės pareigūnai, atlikdami kriminogeninės situacijos analizę prižiūrimoje teritorijoje, gali susipažinti su Registre užregistruotais įvykiais, įvykusiais policijos komisariato prižiūrimoje savivaldybių teritorijoje;

104.4 aps. VPK specializuotų padalinių darbuotojai, atlikdami kriminogeninės situacijos analizę prižiūrimoje teritorijoje, gali susipažinti su Registre užregistruotais įvykiais, įvykusiais visoje šalies teritorijoje;

104.5. specializuotų policijos įstaigų, taip pat Policijos departamento darbuotojai atlikdami savo funkcijas gali susipažinti su Registre užregistruotais įvykiais, įvykusiais visoje šalies teritorijoje;

104.6 policijos įstaigų padalinių vadovai, atlikdami kontrolės ir koordinavimo funkcijas, gali susipažinti su tais Registre užregistruotais įvykiais, su kuriais jiems pavaldūs darbuotojai gali susipažinti Taisyklių 104.1–104.5 papunkčiuose nustatyta tvarka.

 

XIV SKYRIUS

ASMENŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ IDENTIFIKAVIMO, VEIKLOS VYKDYMO KONTROLĖS IR PAŽEIDIMŲ FIKSAVIMO PLATFORMOS NAUDOJIMAS

 

105. Pareigūnai, norintys naudoti Asmenų, transporto priemonių identifikavimo, veiklos vykdymo kontrolės ir pažeidimų fiksavimo platformą, ja gali naudotis tik būdami įtraukti į aktyvias reaguojančias pajėgas. Be to, norint GPA naudoti mobiliuose įrenginiuose, juose turi būti įjungta vietos nustatymo funkcija. Taip pat galima naudotis internetine GPA versija (https://gpa.policija.lt).

106. GPA funkcionalumas „TP patikra” naudojamas tik sustabdytų transporto priemonių ir jas vairuojančių asmenų patikrai. Pradėjus transporto priemonės patikrą draudžiama nutraukti patikros procesą ir palikti nepatikrinto transporto priemonę vairavusio asmens. Patikros procesas gali būti nutrauktas tada, kai:

106.1. pareigūnui ar asmeniui gresia pavojus;

106.2. gautas A arba B kategorijos įvykis, į kurį nedelsiant reikia reaguoti;

106.3. kyla pavojus eismo saugumui;

106.4. nustatoma, kad tikrinama transporto priemonė yra ieškoma;

106.5. transporto priemonę vairuoja užsienietis.

107. Norint patikrinti sustabdytą transporto priemonę, GPA pasirenkamas funkcionalumas „TP patikra“. Paieškos tikrinimo pagrindo (priežasties) langas yra užpildytas automatiškai, tačiau, esant reikalui, tikrinimo pagrindą (priežastį) galima pakeisti.

108. GPA gali patikrinti tik Lietuvos Respublikoje užregistruotų transporto priemonių valstybinius numerius, Lietuvos Respublikos piliečius arba užsienio šalių piliečius, turinčius laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, kai jiems suteiktas lietuviškas asmens kodas. Užsienio šalių piliečiai turėtų būti tikrinami kituose policijos registruose.

109. Nufotografuotus transporto priemonės valstybinį numerį GPA atpažįsta automatiškai. Patikrinus transporto priemonę pagal jos valstybinį numerį, platformos ekrane parodoma informacija, susijusi su tikrinama transporto priemone. Pasirinkus funkciją „Atlikti asmens patikrą“ galima patikrinti duomenis apie transporto priemonės savininką. Jeigu transporto priemonės vairuotojas nėra automobilio savininkas, tuomet toje pačioje eilutėje įvedus vairuotojo asmens kodą galima patikrinti transporto priemonės vairuotoją. Tikrinant vairuotoją pagal jo asmens kodą, platformoje bus atvaizduojama informacija apie šį asmenį, taip pat galima peržiūrėti tikrinamojo asmens nuotrauką.

110. Jeigu norima patikrinti automobilyje kartu vykstančius keleivius, tokią patikrą galima atlikti naudojant platformos funkcionalumą „Tikrinti keleivius“.

111. Tikrinimo metu trikampio formos raudoname fone galintys atsirasti šauktukai prie atvaizduojamos informacijos apie tikrinamą objektą skirti atkreipti GPA naudotojo dėmesį. Informacija, į kurią svarbu atkreipti dėmesį yra nurodoma šalia šauktuko.

112. Jeigu tikrinant transporto priemonę ir (arba) asmenį langas atvaizduojamas:

112.1. žalios spalvos, tai reiškia, kad pažeidimų nenustatyta;

112.2. geltonos spalvos, tai reiškia, kad būtina atkreipti dėmesį į pateiktą detalią informaciją, kurioje aprašyti nustatyti trūkumai, ar perspėjimai. Nustačius administracinį nusižengimą, darbas GPA platformoje baigiamas, o administracinio nusižengimo fiksavimas tęsiamas ANR;

112.3. raudonos spalvos, tai reiškia, kad tikrinama transporto priemonė arba asmuo yra ieškomas viename iš registrų, arba asmeniui yra taikoma (-os) prevencinė (-ės) poveikio priemonė (-ės). Tokiu atveju būtina imtis visų atsargumo priemonių ir GPA baigus patikrą detalesnės informacijos ieškoti Ieškomų asmenų registre (toliau – IAR), Ieškomų transporto priemonių registre (toliau – ITPR), Prevencinių poveikio priemonių taikymo registre ( toliau – PPPTR), Teisėsaugos institucijų naršyklėje (toliau – TIN).

113. Norint per GPA užfiksuoti administracinį nusižengimą, platformoje turi būti pasirenkamas funkcionalumas „ANR“.

114. Administracinis nusižengimas per GPA platformą gali būti užfiksuotas tais atvejais, kai:

114.1. nusižengimą padariusio asmens nusižengimo vietoje nėra;

114.2. transporto priemonė registruota Lietuvos Respublikoje.

Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nusižengimas privalo būti užfiksuotas tiesiogiai ANR.

115. Reaguojant į Registre registruotus (gautus) įvykius, susijusius su transporto priemonių stovėjimo (parkavimo) pažeidimais ir juos užfiksavus naudojantis GPA platformoje esančiu ANR funkcionalumu, Registro lange „Papildoma informacija apie patikrinimą“ įrašomi užfiksuotų transporto priemonių valstybiniai numeriai ir nurodoma, kad pažeidimai užfiksuoti naudojant GPA.

116. GPA platformoje pasirinkus „ANR“ funkcionalumą naudotojui automatiškai bus atvaizduojamas vietos, kurioje jis tuo metu yra, adresas. Rodomas vietos adresas gali ne visuomet sutapti su tikslia GPA vartotojo buvimo vieta. Jeigu GPA platformoje nustatyta vieta yra nutolusi toliau nei 150 metrų atstumu nuo tikslios buvimo vietos arba naudojamam įrenginiui nepavyksta aptikti vietos adreso, tokiu atveju yra galimybė vietos adresą parinkti rankiniu būdu pasinaudojant integruotu žemėlapiu (funkciją „Naudoti žemėlapį“). Preliminari naudotojo buvimo vieta žemėlapyje turi būti pažymėta melsvu apskritimu. Esant reikalui, naudojamas žemėlapis gali būti priartinamas prie reikiamos vietos ir pažymima fiksuojamo nusižengimo vieta, arba šalia esantis pastatas. Pažymėtoje vietoje atsiras raudonas žymeklis ir žemėlapio apačioje bus atvaizduojamas tikslus vietos adresas. Jeigu pažymėjus tašką, adresas nebus atvaizduojamas teisingai, tuomet vietą reikia žymėti pakartotinai, kol bus atvaizduojamas tinkamas vietos adresas. Žemėlapyje nustačius tikslią buvimo vietą, duomenys patvirtinami, o nusižengimo fiksavimas tęsiamas toliau.

117. Toliau registruojant fiksuojamą nusižengimą, GPA privaloma nurodyti padaryto nusižengimo tipą:

117.1 transporto priemonė sustojo (stovėjo) Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) punkto ribojimo zonoje;

117.2 transporto priemonė sustojo (stovėjo) KET ženklo zonoje.

118. Fiksuojant nusižengimą, fotografavimo lange privaloma pridėti ne mažiau kaip dvi nuotraukas, kuriose būtų matomas padarytas nusižengimas. Fotografuojant vaizdą, rekomenduojama pasirinkti tokį fotografavimo kampą, kad į nuotrauką patektų kuo mažiau su pažeidimu nesusijusių asmenų ir jų asmeninių duomenų (transporto priemonių valstybinių numerių, asmenų veidų ir pan.):

118.1. pirmoje nuotraukoje turi matytis transporto priemonės valstybinis numeris;

118.2. antroje nuotraukoje turi matytis pažeidimo esmė kartu su aplinkoje esančiais stacionariais objektais, leidžiančiais įrodyti nusižengimo faktą;

118.3. trečioje (alternatyviai pridedamoje) nuotraukoje gali būti užfiksuotas papildomas nusižengimą įrodantis vaizdas (t. y. nusižengimo vietos aplinka, elektroninių ar rankinių atstumo matuoklių rodmenys ar kita.).

119. Užpildžius visus privalomus langus, suvesti duomenys turi būti patvirtinti. Naujai atsivėrusiame lange parodoma visa su pažeidimu susijusi informacija, kurią privaloma dar kartą patvirtinti. Antrą kartą patvirtinus suvestą informaciją, GPA automatiškai sugeneruoja specialų  pranešimą, kurį automatizuotu būdu išsiunčia į ANR. Išsiuntus pranešimą naudotojas turėtų būti grąžinamas į pagrindinį meniu.

120. Jeigu per 24 valandų laikotarpį pažeidimas, kuriame užfiksuotas tas pats automobilis fiksuojamas antrą kartą, apie tai GPA įspėja naudotoją raudoname fone atvaizduojamu pranešimu. Esant tokiam sutapimui, prieš fiksuojant nusižengimą privaloma įsitikinti, ar tai nėra tęstinis nusižengimas.

121. Jeigu GPA fiksuojant administracinį nusižengimą paaiškėjo, kad transporto priemonė yra ieškoma, arba pažeidimą fiksuojančios pajėgos gavo Registro A arba B kategorijos įvykį, arba paaiškėjo aplinkybės, kuomet administracinio nusižengimo teisena negalima, nusižengimo registravimas nutraukiamas.

122. Norint per GPA užfiksuoti Kaliningrado tranzito patikrinimą, platformoje turi būti pasirenkamas funkcionalumas „Kaliningrado tranzitas“.

123. Pasirinkus funkciją „Tranzito atmintinė“ yra galimybė papildomai susipažinti su Kaliningrado tranzito tikrinimu susijusia aktualia informacija.

124. Atliekant su Kaliningrado tranzitu susijusius patikrinimus, patikrinimo lange turi būti įvedami tikrinamos transporto priemonės valstybinis numeris, markė ir modelis. Suvedus šiuos duomenis ir juos patvirtinus, bei suvedus tikrinamojo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, turi būti pasirenkama funkcija „Set“. Taip pat turi būti suvestas tikrinamojo asmens pateikto dokumento (paso, vizos) numeris.

125. Žyma:

125.1. „Ar supaprastintas tranzitas“ žymima, kai asmuo per Lietuvos Respublikos teritoriją vyksta su supaprastinto tranzito dokumentu. Tokiu atveju atsidariusiame lange būtina nurodyti asmens atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją datą ir laiką minučių tikslumu;

125.2. „Ar pažeistas buvimo LR teritorijoje laikas?“ žymima, kai yra nustatomas pažeidimas, susijęs su tikrinamojo asmens buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laiku;

125.3. „Ar su tikrinimu yra susijęs ROIK“ žymima, kai su atliekamu patikrinimu yra susijęs policijos ROIK. Pažymėjus žymą ant šio žymeklio ir tęsiant duomenų pildymą, platformoje turi būti įrašytas įvykio ROIK, susijęs su šiuo tikrinimu. Jeigu dėl užfiksuoto Kaliningrado tranzito atvejo yra pradėta administracinė teisena, ar pradėtas ikiteisminis tyrimas, tuomet pagal pobūdį aktyvuojamas vienas iš žemiau esančių žymeklių ir atsivėrusiame langelyje turi būti įrašytas policijos ROIK.

126. Jeigu tikrinamajame automobilyje yra daugiau tikrintinų asmenų, tuomet pasirinkus funkciją „Pridėti asmenį“ visi duomenys šiuos asmenis turi būti suvesti į patikrinimo langus. Suvedus visus šiuos duomenis į platformos langus arba, jei automobilyje yra tik vienas vairuotojas, patikrinimas baigiamas. Tokiu būdu patikrinus asmenis GPA platformoje patikrinimas baigiamas, o patikrinti duomenys lieka užfiksuoti lange „Istorija“. 

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

127. Įvykį išregistruoti iš Registro gali tik Registro naudotojas, turintis teises išregistruoti įvykį, gavęs tarnybinį pranešimą su policijos įstaigos vadovo ar jo pavaduotojo rezoliucija, leidžiančia išregistruoti įvykį, kuriame išdėstytos priežastys, dėl kurių būtina išregistruoti konkretų (nurodomas policijos ROIK) įvykį.

128. Siekiant užtikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, visi veiksmai, tvarkant Registre esančius duomenis yra fiksuojami automatiniu būdu. Kiekvienas duomenų tvarkymo veiksmas, kurį atlieka Registro naudotojas, turi būti naudojamas tik atliekant tarnybines funkcijas. Registro naudotojas, esant būtinumui, privalo įrodyti, dėl kokių priežasčių jis duomenis įrašė, keitė, peržiūrėjo, spausdino, ištrynė ar atliko kitus duomenų tvarkymo veiksmus.

129. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, kontroliuoti OVP darbuotojų ar kitų susijusias funkcijas atliekančių pareigūnų reagavimą į įvykius telefonu, duomenų įvedimo į Registrą, ar kitus policijoje naudojamus registrus ar informacines sistemas tvarką, siekiant sutikrinti įvestų duomenų teisingumą ir sudaryti sąlygas objektyviai išnagrinėti policijoje gautus skundus, pareiškimus ar pranešimus OVP darbuotojų pokalbių įrašai įrašomi:

129.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informatikos ir ryšių departamento garso pokalbių įrašymo saugyklose, kai paslaugą teikia stacionarias telefoninio ryšio paslaugas teikiantys operatoriai;

129.2. judriojo telefoninio ryšio paslaugas teikiančių operatorių saugyklose, kai paslaugas teikia judriojo telefoninio ryšio operatoriai.

130. Pokalbių garso įrašai policijos įstaigose tvarkomi vadovaujantis Policijos darbuotojų telefoninių pokalbių su asmenimis įrašų duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2023 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 5-V-274 „Dėl Policijos darbuotojų telefoninių pokalbių su asmenimis įrašų duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“.

_____________________

part_de6a6c0eaaa246a59a61a25e0d9319a4_end