LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2023 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1K-28 „DĖL VALSTYBĖS DUOMENŲ VALDYSENOS 2023 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. 1K-89

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybės duomenų valdysenos 2023 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1K-28 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos 2023 metų programos patvirtinimo“, ir 17 punktą išdėstau taip:

17.

Energetinio skurdo žemėlapio sudarymas ir prognozavimo modelio sukūrimas

Vyriausybės kanceliarija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
VDA

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“
Valstybės duomenų agentūros nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Valstybės duomenų agentūros nuostatų patvirtinimo“

SPIS
Nekilnojamojo turto kadastras ir registras
Centralizuotos šilumos tiekėjų duomenys (AB Vilniaus šilumos tinklai, akcinė bendrovė „Kauno energija“, akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“ ir kiti centralizuotos šilumos tiekėjai)

Biudžeto lėšos“.

 

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė