Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

 

NUTARIMAS

DĖL KOMISIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMO SU KONTINENTINĖS EUROPOS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIU REŽIMU KLAUSIMAMS KOORDINUOTI SUDARYMO

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 387

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ (toliau – Planas), 22 punktu ir atsižvelgdama į Baltijos šalių, Lenkijos ir Europos Komisijos 2019 m. birželio 20 d. pasirašytą politinį susitarimą dėl Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu per Lenkijos Respublikos elektros energetikos sistemą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1.  Sudaryti Komisiją Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu klausimams koordinuoti (toliau – Komisija):

Ministras Pirmininkas (Komisijos pirmininkas);

energetikos ministras (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

aplinkos ministras;

finansų ministras;

užsienio reikalų ministras;

žemės ūkio ministras;

LITGRID AB generalinis direktorius;

UAB „EPSO-G“ generalinis direktorius.

2.  Pavesti Komisijai nagrinėti klausimus, susijusius su:

2.1. Plano vykdymu ir elektros energetikos sistemos patikimo veikimo užtikrinimu rengiantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos desinchronizacijai nuo Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemos (IPS / UPS sistema);

2.2. kitais svarbiais, su elektros energetikos sistemos patikimo veikimo užtikrinimu ir sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu susijusiais klausimais.

3.  Nustatyti, kad:

3.1. personalinę Komisijos sudėtį tvirtina Ministras Pirmininkas;

3.2. Komisija prireikus gali pasitelkti nepriklausomų ekspertų, valstybės institucijų, įstaigų ir kitų organizacijų atstovų;

3.3. Komisiją techniškai aptarnauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

4.  Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1263 „Dėl Komisijos elektros energijos gamybos, sinchronizacijos ir rinkos veikimo klausimams spręsti sudarymo“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                Saulius Skvernelis

 

 

Energetikos ministras                                                                                                Žygimantas Vaičiūnas