Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 3.2761 STRAIPSNĮ BEI VAIKŲ, KURIEMS NUSTATYTA GLOBA (RŪPYBA), IR VAIKO GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) CENTRALIZUOTOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 2 d. Nr. 440

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.2761 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba) tvarkyti vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotą apskaitą.

2. Patvirtinti Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

3. Nustatyti, kad iki 2018 m. birželio 1 d. į vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotą apskaitą būtų įtraukti duomenys apie:

3.1. vaikus, kuriems globa (rūpyba) nustatyta laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos ir nėra pasibaigusi;

3.2. vaiko globėjus (rūpintojus), kurie paskirti į šias pareigas laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos ir nėra atleisti ar nušalinti nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų;

3.3. asmenis, kurie teismo nutartimi laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos nušalinti nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų.

4. Nustatyti, kad iki 2018 m. gruodžio 31 d. į vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotą apskaitą būtų įtraukti duomenys apie:

4.1. vaikus, kuriems globa (rūpyba) nustatyta iki 2017 m. gruodžio 31 d. ir iki 2018 m. gruodžio 31 d. nėra pasibaigusi;

4.2. vaiko globėjus (rūpintojus), kurie paskirti į šias pareigas iki 2017 m. gruodžio 31 d. ir iki 2018 m. gruodžio 31 d. nėra atleisti ar nušalinti nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų;

4.3. asmenis, kurie teismo nutartimi iki 2018 m. gruodžio 31 d. nušalinti nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų.

5. 2018 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo:

5.1. 4 punkto redakcija:

4. Tarnybos teritoriniai skyriai į SPIS įtraukia duomenis apie vaikus, kuriems nustatyta globa (rūpyba), fizinius asmenis, šeimynas, vaikų socialinės globos įstaigas, globos centrus, paskirtus vaikų globėjais (rūpintojais), ir asmenis, nušalintus nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų Civilinio kodekso nustatyta tvarka (toliau – duomenys).“

5.2. 5 punkto redakcija:

5. Tarnybos teritoriniai skyriai per 5 darbo dienas nuo informacijos apie vaikus, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir asmenis, paskirtus vaiko globėjais (rūpintojais), taip pat informacijos apie asmenis, nušalintus nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų, gavimo dienos ją įtraukia į SPIS arba ją atnaujina. Neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis Tarnybos teritoriniai skyriai nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo jų paaiškėjimo dienos juos ištaiso, atnaujina ar papildo.“

5.3. 7 punto redakcija:

7. Tarnybos teritoriniai skyriai, siekdami spartinti institucijose globojamų (rūpinamų) vaikų globos (rūpybos) nustatymą pas fizinius asmenis, šeimynose ar globos centruose, informuoja fizinius asmenis, šeimynas ir globos centrus, paskirtus vaikų globėjais (rūpintojais), esant jų rašytiniam prašymui, apie savo ir kitų savivaldybių teritorijose veikiančiose vaikų socialinės globos įstaigose globojamus (rūpinamus) vaikus, nurodydami tik vaikų amžių ir lytį.“

5.4. 8 punkto redakcija:

8. Tarnybos teritoriniai skyriai privalo užtikrinti, kad, teikiant Aprašo 7 punkte nurodytą informaciją, nebūtų atskleisti vaikų asmens duomenys ir ši informacija nebūtų teikiama kitiems asmenims, išskyrus Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytus asmenis.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                           Linas Kukuraitis       

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 440

 

VAIKŲ, KURIEMS NUSTATYTA GLOBA (RŪPYBA), IR VAIKO GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) CENTRALIZUOTOS APSKAITOS TVARKOS

APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų, kuriems Lietuvos Respublikoje nustatyta vaiko globa (rūpyba), globėjų (rūpintojų), kurie Lietuvos Respublikoje paskirti vaiko globėjais (rūpintojais), ir asmenų, nušalintų nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų, centralizuotos apskaitos (toliau – centralizuota apskaita) Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) vykdymo bei naudojimosi SPIS esančiais duomenimis tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Vaiko globos organizavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ ĮTRAUKIMO, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 

3. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) vykdo centralizuotos apskaitos SPIS administravimą, tvarko SPIS esančius duomenis ir jais naudojasi bei disponuoja.

4. Savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyriai į SPIS įtraukia duomenis apie vaikus, kuriems nustatyta globa (rūpyba), fizinius asmenis, šeimynas, vaikų socialinės globos įstaigas, globos centrus, paskirtus vaikų globėjais (rūpintojais), ir asmenis, nušalintus nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų Civilinio kodekso nustatyta tvarka (toliau – duomenys).

5. Savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyriai per 5 darbo dienas nuo informacijos apie vaikus, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir asmenis, paskirtus vaiko globėjais (rūpintojais), taip pat informacijos apie asmenis, nušalintus nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų, gavimo dienos ją įtraukia į SPIS arba ją atnaujina. Neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyriai nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo jų paaiškėjimo dienos juos ištaiso, atnaujina ar papildo.

6. Tarnyba informaciją apie vaikus, kuriems nustatyta globa (rūpyba), fizinius asmenis, šeimynas, vaikų socialinės globos įstaigas, globos centrus, paskirtus vaikų globėjais (rūpintojais), ir asmenis, nušalintus nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų, už praėjusius kalendorinius metus iki kitų metų sausio 31 d. pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija), asmens duomenų ministerijai neteikdama.

7. Savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyriai, siekdami spartinti institucijose globojamų (rūpinamų) vaikų globos (rūpybos) nustatymą pas fizinius asmenis, šeimynose ar globos centruose, informuoja fizinius asmenis, šeimynas ir globos centrus, paskirtus vaikų globėjais (rūpintojais), esant jų rašytiniam prašymui, apie savo ir kitų savivaldybių teritorijose veikiančiose vaikų socialinės globos įstaigose globojamus (rūpinamus) vaikus, nurodydami tik vaikų amžių ir lytį.

8. Savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyriai privalo užtikrinti, kad, teikiant Aprašo 7 punkte nurodytą informaciją, nebūtų atskleisti vaikų asmens duomenys ir ši informacija nebūtų teikiama kitiems asmenims, išskyrus Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytus asmenis.

9. Su duomenimis, esančiais centralizuotoje apskaitoje, teisę susipažinti ir jais naudotis pagal suteiktą prieigos teisių lygmenį turi SPIS naudotojai, nurodyti SPIS nuostatuose, kuriuos tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.

10. Asmenys, atsakingi už centralizuotoje apskaitoje esančių duomenų tvarkymą, bei asmenys, turintys teisę susipažinti su centralizuotoje apskaitoje tvarkomais asmens duomenimis ir jais naudotis, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis ir užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą.

11. Centralizuotoje apskaitoje esantys duomenys apie vaikus, kuriems Lietuvos Respublikoje nustatyta vaiko globa (rūpyba), globėjus (rūpintojus), kurie Lietuvos Respublikoje paskirti vaiko globėjais (rūpintojais), ir asmenis, nušalintus nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų, saugomi SPIS nuostatuose nustatytais terminais.

____________________