LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 21 D. NUTARIMO NR. VII-84 „DĖL DOKTORANTŲ STIPENDIJŲ UŽ AKADEMINIUS PASIEKIMUS IR PARAMOS DOKTORANTŲ AKADEMINĖMS IŠVYKOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. VIII-41

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos“, n u t a r i a:

1. Pakeisti Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. VII-84 „Dėl doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintas Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                               Dainius H. Pauža


PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2011 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. VII-84

(Lietuvos mokslo tarybos
2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. VIII-41 redakcija)

 

Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės biudžeto lėšų skyrimo stipendijoms mokslo ir meno doktorantams (toliau – doktorantas) už akademinius pasiekimus ir paramos jų akademinių išvykų išlaidoms padengti (toliau – parama doktorantų akademinėms išvykoms) tvarką, reikalavimus paraiškoms, paraiškų teikimo, vertinimo ir atrankos, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. akademinė išvyka – mokslo ar meno doktoranto išvykimas ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui iš savo nuolatinės studijų vietos Lietuvos mokslo ir studijų institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu į tarptautinį mokslo ar meno renginį (toliau – renginys) pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, tarptautinį seminarą ar doktorantų mokyklą, stažuotę mokslo ir studijų ar kitoje institucijoje, vykdančioje mokslinius tyrimus;

2.2. institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija;

2.3. meno doktorantas – meno srities trečiosios universitetinių studijų pakopos nuolatinės ir ištęstinės doktorantūros studijų formos studentas ir tyrėjas;

2.4. meninė veikla – meno doktorantų doktorantūros metu vykdoma meninė-kūrybinė ir tiriamoji veikla;

2.5. mokslo doktorantas – vienos iš mokslo sričių trečiosios universitetinių studijų pakopos nuolatinės ir ištęstinės doktorantūros studijų formos studentas ir tyrėjas.

3. Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus (toliau – doktoranto stipendija) ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms tikslas – skatinti doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus.

4. Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) doktorantų stipendijas ir (ar) paramą doktorantų akademinėms išvykoms Aprašo nustatyta tvarka kasmet skiria:

4.1. mokslo doktorantams, aktyviai vykdantiems mokslinius tyrimus, tai yra turintiems paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų;

4.2. meno doktorantams, aktyviai vykdantiems tyrimus ir (ar) kuriantiems, atliekantiems ir viešai pristatantiems meno kūrinius, tai yra turintiems kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių (toliau – tyrimai ir meno kūriniai).

5. Taryba doktorantų stipendijas ir paramą doktorantų akademinėms išvykoms skiria bei moka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos“ 1.7 punktą.

6. Doktorantų paraiškas Taryba nagrinėja ir vertina, vadovaudamasi skaidrumo, viešumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais.

7. Doktorantas gali gauti ne didesnę kaip 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (bazinės socialinės išmokos dydis patvirtintas Lietuvos Vyriausybės nutarimu) stipendiją per mėnesį ir ne didesnę kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžio paramą doktoranto akademinei išvykai.

8. Taryba, suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija, kasmet nustato lėšų sumą doktorantų stipendijoms ir paramai doktorantų akademinėms išvykoms.

9. Konkursai doktorantų stipendijoms gauti vykdomi atskirai 2 grupėse (pirmų–antrų metų nuolatinės doktorantūros studijų formos bei pirmų–trečių metų ištęstinės doktorantūros studijų formos doktorantų ir trečių–ketvirtų metų nuolatinės doktorantūros studijų formos bei ketvirtų–šeštų metų ištęstinės doktorantūros studijų formos doktorantų) ir mokslo bei meno sričių pogrupiuose.

10. Mokslo bei meno sričių pogrupiai sudaromi atsižvelgus į gautų paraiškų doktoranto stipendijai gauti skaičių. Paprastai sudaromi tokie pogrupiai:

10.1. humanitarinių mokslų;

10.2. socialinių mokslų;

10.3. meno;

10.4. fizinių mokslų;

10.5. biomedicinos ir žemės ūkio mokslų;

10.6. technologijos mokslų.

11. Konkursas paramai doktorantų akademinėms išvykoms gauti vykdomas visų mokslo ir meno sričių doktorantams kartu.

12. Paramai doktorantų akademinėms išvykoms skirtos lėšos paskirstomos dviems kvietimams. Nepanaudotos ir (ar) grąžintos stipendijų ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms lėšos pirmąjį pusmetį gali būti perskirstytos, panaudojant jas pirmojo ar, esant reikalui, antrojo kvietimų paraiškoms paramai doktoranto akademinei išvykai gauti finansuoti. Nepanaudotos ir (ar) grąžintos stipendijų ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms lėšos antrąjį pusmetį gali būti perskirstytos, panaudojant jas antrojo kvietimo paraiškoms paramai doktoranto akademinei išvykai gauti finansuoti.

13. Doktoranto stipendija skiriama vieneriems kalendoriniams metams, bet ne ilgiau kaip iki doktorantūros pabaigos. Doktoranto stipendija ir (ar) parama doktoranto akademinei išvykai neskiriamos paskutiniais doktorantūros metais, jeigu jo doktorantūra pasibaigia pirmąjį tų metų ketvirtį. Jei doktorantūra baigiasi iki mėnesio 15 dienos, stipendija už tą mėnesį neskiriama, o jei baigiasi mėnesio penkioliktą dieną ir vėliau, skiriama visa mėnesio stipendija.

14Doktorantas viename kvietime teikti paraiškas paramai doktoranto akademinei išvykai gali teikti tik vieną paraišką ir per vienerius kalendorinius metus gali gauti paramą akademinei išvykai ne daugiau kaip vieną kartą.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

15. Kvietimą teikti paraiškas Taryba skelbia savo svetainėje www.lmt.lt (toliau – svetainė). Skelbdama kvietimą, Taryba gali nurodyti minimalų paramos doktoranto akademinei išvykai dydį bei kitas sąlygas.

16. Paraiškos doktoranto stipendijai gauti teikiamos kasmet nuo spalio 15 d. iki gruodžio 15 d., paraiškos paramai doktorantų akademinėms išvykoms – nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d. ir nuo balandžio 15 d. iki gegužės 15 d.

17. Doktorantas gali teikti paraišką doktoranto stipendijai ir (arba) paraišką paramai doktoranto akademinei išvykai gauti.

18. Norintieji dalyvauti konkurse doktoranto stipendijai gauti Tarybos elektroninėje sistemoje, kurios adresas nurodomas kvietime, užpildo Tarybos pirmininko patvirtintą paraiškos doktoranto stipendijai gauti formą. Paraišką sudaro:

18.1. doktoranto prašymas;

18.2. doktoranto mokslinės ar meninės veiklos aprašas;

18.3. institucijos rekomendacija skirti doktoranto stipendiją;

18.4. doktoranto vadovo rekomendacija.

19. Norintieji dalyvauti konkurse paramai doktoranto akademinei išvykai gauti Tarybos elektroninėje sistemoje, kurios adresas nurodomas kvietime, užpildo Tarybos pirmininko patvirtintą paraiškos paramai doktoranto akademinei išvykai gauti formą. Paraišką sudaro:

19.1. doktoranto prašymas;

19.2. doktoranto mokslinės ar meninės veiklos aprašas ir informacija apie akademinę išvyką;

19.3. institucijos rekomendacija skirti paramą doktoranto akademinei išvykai;

19.4. doktoranto vadovo rekomendacija.

20Lėšos paramai doktoranto akademinei išvykai apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis. Paramos lėšos gali būti naudojamos:

20.1dienpinigiams (arba maitinimo išlaidoms), neviršijant Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytų dienpinigių normų;

20.2. kelionės į užsienio valstybę (-es) visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidoms, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, taip pat nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje (lengvuoju automobiliu taksi – tik miesto, kuriame gyvena doktorantas, teritorijoje) į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidoms;

20.3. gyvenamojo ploto nuomos išlaidoms, neviršijant Finansų ministro nustatytų gyvenamojo ploto nuomos normų užsienio valstybėse;

20.4. renginio dalyvio mokesčiui;

20.5. draudimo išlaidoms (vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimas, sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas);

20.6. vizoms apmokėti.

21. Taryba gali pareikalauti pateikti papildomų dokumentų paraiškoje (-ose) išdėstytai informacijai patikslinti.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖ PATIKRA

 

22. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

23. Administracinę patikrą vykdo Mokslo fondas. Jos metu tikrinama kiekvienos konkursui pateiktos paraiškos atitiktis Apraše ir kvietime nurodytiems reikalavimams. Nustačius neesminių neatitikčių, doktorantui suteikiama galimybė jas pašalinti per dvi darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo paraiškoje nurodytu doktoranto elektroniniu paštu dienos. Paraiškos teikimo klaidos, kurias galima pataisyti, nurodomos Tarybos pirmininko patvirtintoje administracinės patikros pažymos formoje. Taisant paraiškos neesmines klaidas negalima keisti publikacijų parengtumo lygio ir pridėti naujų publikacijų.

24. Paraiškos, atitikusios administracinės patikros reikalavimus, teikiamos ekspertiniam vertinimui. Likusios paraiškos toliau nevertinamos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ DOKTORANTO STIPENDIJAI GAUTI EKSPERTINIS VERTINIMAS

 

25. Paraiškas doktorantų stipendijoms gauti vertina Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto bei Gamtos ir technikos mokslų komiteto (toliau – Komitetai) sudarytos ekspertų grupės. Grupių sudėtis ir jų pirmininkus tvirtina Tarybos valdyba.

26. Paraiškos vertinamos pagal Tarybos pirmininko patvirtintą paraiškos doktoranto stipendijai gauti ekspertinio įvertinimo formą, pagal kiekvieną kriterijų suteikiant įverčius balais.

27. Paraiškų vertinimo kriterijai:

27.1. mokslinių publikacijų, tyrimų publikacijų ir (ar) meno kūrinių kiekis ir lygis;

27.2. mokslinės ir (ar) meninės veiklos kokybė ir reikšmingumas.

28. Įvertinusi paraiškas doktoranto stipendijai gauti, ekspertų grupė išdėsto jas pirmumo tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PARAIŠKŲ PARAMOS DOKTORANTO AKADEMINEI IŠVYKAI GAUTI VERTINIMAS

 

29. Paraiškas paramai doktoranto akademinei išvykai gauti vertina Paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo komisija (toliau – komisija), į kurią narius skiria Komitetai, kiekvienai mokslo sričiai ir menui numatant po vieną komisijos narį, ir vieną komisijos narį – Tarybos valdyba.

30. Komisijos sudėtį tvirtina ir jos pirmininką bei pavaduotoją paskiria Tarybos valdyba.

31. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių ir tarp jų komisijos pirmininkas (pirmininko pavaduotojas). Posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas. Paraiškoms vertinti komisija gali pasitelkti ekspertų.

32. Komisijos nutarimai priimami bendru sutarimu. Jei susitarti nepavyksta, balsuojama. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, galutinį sprendimą lemia posėdžio pirmininko balsas.

33. Komisija nutarimą gali priimti balsuodama elektroniniu paštu. Šiuo atveju nutarimo projektą komisijos nariams pateikia komisijos pirmininkas, nurodo tokio balsavimo priežastis ir paaiškina teikiamą projektą. Nutarimai, priimti balsuojant elektroniniu paštu, yra teisėti, jeigu per balsuoti skirtą laikotarpį (ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos) už nutarimą balsavo daugiau kaip pusė komisijos narių ir nebuvo balsavusių prieš. Priimto nutarimo tekste turi būti atsižvelgta į komisijos narių pateiktas redakcines pastabas.

34. Kalendoriniais metais kilus klausimams dėl skirtos paramos akademinėms išvykoms esminių naudojimo pakeitimų (išvykos trukmės, tikslo, rezultatų ir pan. keitimas) ar dalykinių akademinių išvykų ataskaitų vertinimo, sprendimą priima komisijos pirmininkas arba, esant reikalui, komisija. Sprendimus dėl neesminių paramos akademinėms išvykoms naudojimo pakeitimų (išvykos laiko, kelionės būdo, lėšų panaudojimo pagal išlaidų rūšį ir pan.) priima Mokslo fondas.

35. Paraiškos paramai doktoranto akademinei išvykai gauti vertinamos pagal Tarybos pirmininko patvirtintą paraiškos paramai doktoranto akademinei išvykai gauti ekspertinio įvertinimo formą, pagal kiekvieną kriterijų suteikiant įverčius balais.

36. Paraiškų vertinimo kriterijai:

36.1. mokslinių publikacijų, tyrimų publikacijų ir (ar) meno kūrinių kiekis ir lygis;

36.2. mokslinės ir (ar) meninės veiklos kokybė ir reikšmingumas;

36.3. tarptautinio mokslo ar meno renginio, seminaro, doktorantų mokyklos ar stažuotės institucijos, į kurią vykstama, mokslinis ar meninis lygis.

37Įvertinusi paraiškas paramai doktoranto akademinei išvykai gauti, komisija suskirsto jas į finansuotinas ir nefinansuotinas; finansuotinas paraiškas išdėsto pirmumo tvarka, nurodo kiekvieno doktoranto akademinei išvykai skirtinas lėšas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ATRANKA, SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS

 

38Tarybos valdyba Tarybos pirmininko teikimu, atsižvelgdama į gautų paraiškų skaičių, doktorantų mokslinių darbų ar tyrimų ir meno kūrinių kiekį ir jų lygį, doktorantų stipendijoms ir paramai doktorantų akademinėms išvykoms numatytą skirti lėšų sumą, kasmet nustato:

38.1. stipendijoms ir paramai akademinėms išvykoms skiriamas lėšas;

38.2. paramos doktorantų akademinėms išvykoms lėšų paskirstymą dviems kvietimams;

38.3. stipendijos (-ų) dydį;

38.4. stipendijoms skiriamas lėšas tarp mokslo ir meno sričių grupių ir pogrupių.

39. Komitetai, vadovaudamiesi Aprašo 38 punkte išvardytais Tarybos valdybos sprendimais ir ekspertų grupių sudarytais paraiškų, išdėstytų pirmumo tvarka, sąrašais, parengia siūlymus dėl doktorantų stipendijų skyrimo.

40. Tarybos pirmininkas, vadovaudamasis Komitetų siūlymais, skiria doktorantų stipendijas. Sprendimas dėl stipendijų skyrimo turi būti priimtas iki kovo 1 d.

41. Komisija, vadovaudamasi Aprašo 38 punkte išvardytais Tarybos valdybos sprendimais, sudaro finansuojamų paraiškų paramai doktorantų akademinėms išvykoms gauti sąrašą. Pirmojo ir antrojo kvietimų finansuojamų paraiškų sąrašai turi būti patvirtinti atitinkamai iki vasario 1 d. ir liepos 1 d. Papildoma parama gali būti skiriama vadovaujantis Aprašo 12 ir 37 punktais.

42. Pareiškėjas Tarybos elektroninėje sistemoje su vertinimu gali susipažinti, kai Tarybos pirmininkas išleidžia įsakymą dėl doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus skyrimo ir komisija sudaro finansuojamų paraiškų paramai doktorantų akademinėms išvykoms gauti sąrašą.

43Apeliacijos dėl paraiškų ekspertinio įvertinimo nesvarstomos.

44. Svetainėje skelbiami:

44.1. doktorantų, kuriems skirtos stipendijos, sąrašas (nurodant paraiškos registracijos numerį, mokslo ar meno sritį, doktoranto vardą ir pavardę, doktoranto vadovo (-ų) vardą ir pavardę, institucijos pavadinimą, stipendijos dydį);

44.2. doktorantų, kuriems skirta parama akademinėms išvykoms, sąrašas (nurodant paraiškos registracijos numerį, mokslo ar meno sritį, doktoranto vardą ir pavardę, institucijos pavadinimą, valstybę ir miestą, kur vykstama, akademinės išvykos tikslą ir paskirtas lėšas).

45. Apie Tarybos pirmininko įsakymu skirtas doktorantų stipendijas ir komisijos nutarimą dėl paramos doktorantų akademinėms išvykoms Taryba informuoja doktorantų institucijas.

 

IV SKYRIUS

Doktorantų Stipendijų išmokėjimas ir atsiskaitymas

 

46. Doktorantų stipendijos išmokamos vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu doktorantų, kuriems skirtos stipendijos, sąrašu, lėšas pervedant į doktoranto sąskaitą ketvirčiais ne vėliau kaip iki kiekvieno ketvirčio paskutinio mėnesio 25 dienos, išskyrus paskutinį ketvirtį – ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d.

47. Stipendiją gavęs doktorantas iki tų pačių metų gruodžio 15 d. pateikia Tarybai dalykinę ataskaitą apie per metus atliktus mokslinius tyrimus ir parengtas bei rengiamas mokslines publikacijas arba atliktus tyrimus, parengtas bei rengiamas publikacijas kultūros ir meno leidiniuose ir (ar) meno kūrinius, užpildydamas Tarybos pirmininko patvirtintą formą Tarybos elektroninėje sistemoje. Doktorantas, baigęs doktorantūrą anksčiau nei gruodžio 15 d., ataskaitą pateikia per 10 dienų po doktorantūros pabaigos, bet ne vėliau nei gruodžio 15 d. Ataskaitos pateikti nereikia, jei stipendija doktorantui buvo mokama trumpiau kaip 3 mėnesius.

48. Dalykines ataskaitas įvertina Komitetų sudarytos ekspertų grupės, sudarytos įvertinti einamaisiais metais pateiktas paraiškas doktoranto stipendijai gauti. Grupių sudėtis ir jų pirmininkus tvirtina Tarybos valdyba.

49. Doktorantams, kurie apgynė daktaro disertaciją ar meno projektą anksčiau negu institucijos nustatytas doktorantūros pabaigos terminas, Taryba išmoka likusią skirtos doktoranto stipendijos dalį per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie apgintą disertaciją ar meno projektą dienos.

50. Doktorantui nutraukus doktorantūros studijas, jis pats ir institucija, rekomendavusi doktorantui skirti stipendiją, privalo apie tai per 10 dienų pranešti Tarybai. Stipendija nebemokama už tą ketvirtį, kurį doktorantas nutraukė doktorantūros studijas. Permokėta stipendijos dalis eurų tikslumu grąžinama Tarybai per 10 dienų nuo pranešimo apie tai dienos. Doktorantas privalo pateikti dalykinę ataskaitą už laiką, kai jam buvo mokama stipendija, jei tas laikas buvo ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai.

51. Doktorantui išėjus akademinių atostogų, jis pats ir institucija, rekomendavusi doktorantui skirti stipendiją, privalo apie tai per 10 dienų pranešti Tarybai. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo išėjimo į akademines atostogas dienos. Tokiu atveju išmokamos stipendijos dydis nustatomas proporcingai to ketvirčio doktorantūros studijų dienų skaičiui iki išėjimo į akademines atostogas, išskyrus atvejį, kai tą ketvirtį doktorantūroje studijuota daugiau kaip mėnesį. Šiuo atveju apskaičiuojant išmokamos stipendijos dydį už visą studijuotą mėnesį išmokama visa tais metais nustatyto dydžio mėnesio stipendija, nepriklausomai nuo to, kiek dienų šiame mėnesyje yra. Permokėta stipendijos dalis eurų tikslumu grąžinama Tarybai per 10 dienų nuo pranešimo apie tai dienos. Doktorantas privalo pateikti dalykinę ataskaitą už laiką, kai jam buvo mokama stipendija, jei tas laikas buvo ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai. Tais pačiais metais atnaujinus doktorantūrą, stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

 

V SKYRIUS

paramos doktorantų akademinėms išvykoms Išmokėjimas ir atsiskaitymas

 

52. Remiantis komisijos sudarytu finansuojamų paraiškų paramai doktorantų akademinėms išvykoms gauti sąrašu, tarp Tarybos, institucijos ir doktoranto pasirašoma Tarybos pirmininko patvirtintos formos paramos sutartis (toliau – paramos sutartis).

53. Doktoranto akademinė išvyka finansuojama išlaidų kompensavimo ir avansinio apmokėjimo būdais. Avansu skiriamų lėšų dydis nustatomas pagal kelionės išlaidoms ir akademinės išvykos dalyvio mokesčiui (jei toks yra) sumokėti paskirtas lėšas. Avansu skiriamų lėšų dydis, lėšų pervedimo tvarka ir terminai nustatomi paramos sutartyje. Avansu pervestomis lėšomis padengus doktoranto akademinės išvykos kelionės išlaidas ir dalyvio mokestį (jei toks yra), likusios lėšos gali būti panaudotos kitoms doktoranto akademinei išvykai numatytoms išlaidoms padengti.

54. Atsiskaitydami už skirtą paramą doktoranto akademinei išvykai paramos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais:

54.1. institucija Tarybai pateikia Tarybos pirmininko patvirtintos formos popierinę paramos lėšų panaudojimo ataskaitą (toliau – lėšų panaudojimo ataskaita) kartu su doktoranto pateiktų juridinę galią turinčių išlaidų dokumentų kopijomis, turinčiomis tikrumo žymą, akademinės išvykos išlaidų kompensavimui;

54.2. doktorantas Tarybos elektroninėje sistemoje užpildo Tarybos pirmininko patvirtintos formos dalykinę doktoranto akademinės išvykos ataskaitą (toliau – dalykinė ataskaita).

55. Dalykinę ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms lėšų panaudojimo ataskaitas vertina Tarybos Mokslo fondas, kuris, prireikus, gali kreiptis į komisijos pirmininką. Teigiamai įvertinus šias ataskaitas, institucijai pervedamos likusios paramos doktorantų akademinėms išvykoms lėšos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Doktoranto, kuris negrąžino permokėtų stipendijos lėšų ar kurio dalykinė ataskaita už gautą doktoranto stipendiją ar paramą doktoranto akademinei išvykai nepateikta arba pateikta pavėluotai, arba įvertinta neigiamai, vėlesnių metų paraiškos stipendijai ir (ar) paramai doktoranto akademinei išvykai gauti nesvarstomos.

57. Gavus informacijos ir Tarybai nustačius, kad doktorantas lėšas panaudojo akademinės išvykos išlaidoms, kurios jau buvo finansuotos iš kitų šaltinių, jo vėlesnių metų paraiškos doktoranto stipendijai ir (ar) paramai doktoranto akademinei išvykai gauti nesvarstomos.

___________________