ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-171 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. spalio 10 d. Nr. T-315

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 36 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo darbo grupės, patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 11 d. potvarkiu Nr. M-86 „Dėl  Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo darbo grupės sudarymo“, 2023 m. rugsėjo 20 d. protokolą Nr. KO-151(3.48E), Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu:

1.1. Pakeisti 5.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

5.2. darbo grupė (toliau – Darbo grupė) – Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupė sudaroma iš 10 narių dvejų metų kadencijai: Savivaldybės vicemero, Savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos, Ekonomikos ir verslo plėtros, Finansų, Informacinių technologijų, Investicijų ir projektų valdymo, Kultūros, Turto valdymo skyrių darbuotojų, jaunimo reikalų koordinatoriaus ir seniūnijos seniūno. Darbo grupė veiklą vykdo vadovaudamasi Aprašu ir veiklos reglamentu, kurį tvirtina Savivaldybės meras. Darbo grupę techniškai aptarnauja Savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Darbo grupės sekretorius, neturintis balsavimo teisės;“.

1.2. Pakeisti 5.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:

5.4. pareiškėjas – Šiaulių rajone gyvenamąją vietą deklaravęs fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų ir siūlantis iniciatyvų, skirtų gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjas. Savivaldybės gyvenamojoje teritorijoje, kurioje buvo įgyvendintas projektas pagal Aprašą, galima teikti projekto idėjos pasiūlymą ne anksčiau nei po vienų metų (įgyvendintų projektų sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto www.siauliuraj.lt. rubrikoje „Dalyvaujamasis biudžetas“). Vieno pareiškėjo teikiamų projektų idėjų pasiūlymų skaičius nėra ribojamas.“  

1.3. Pakeisti 5.6 papunktį ir išdėstyti jį taip:

5.6. projektas – laiku apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, įgyvendinama vadovaujantis Aprašo ir kitų teisės aktų nuostatomis. Savivaldybės administracijos ne ilgiau kaip per vienus metus įgyvendinamas nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas.“

1.4. Pakeisti 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

6. Kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus gyventojų inciatyvoms, skirtoms gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti, kitiems metams paskelbiamas iki einamųjų metų spalio 1 d. Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt ir (ar) Savivaldybės socialiniuose tinkluose. Kvietimo ir kitų su kvietimo paskelbimu susijusių dokumentų projektus, kuriems pritarimą teikia Darbo grupė, rengia Darbo grupės sekretorius.“

1.5. Pakeisti 7 punktą ir išdėstyti jį taip:

7. Pareiškėjas siekdamas pateikti projekto idėjos pasiūlymą turi užpildyti kvietime nurodytą pavyzdinę Projekto idėjos pasiūlymo formą (Aprašo priedas) ir sudaryti preliminarią projekto sąmatą, kuri turi būti pagrįsta komerciniu pasiūlymu, patvirtintu komercinio pasiūlymo teikėjo parašu.“

1.6. Pakeisti 14.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:

14.4. projekto idėjos pasiūlyme projektui nurodytos išlaidos neviršija 45 000 Eur;“.

1.7. Pakeisti 27 punktą ir išdėstyti jį taip:

27. Finansavimas skiriamas ne daugiau kaip 2 (dviem) daugiausiai gyventojų balsų surinkusiems projektams įgyvendinti, kai projektas surenka minimalų balsų skaičių, skiriant vienam projektui ne daugiau kaip 45 000 Eur. Einamaisiais metais vienoje Savivaldybės gyvenamojoje teritorijoje gali būti įgyvendinamas 1 (vienas) daugiausiai gyventojų balsų surinkęs projektas. Projektai 100 proc. finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.“

1.8. Pakeisti 29.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

29.1. Savivaldybės tarybai skirti papildomą ne didesnį kaip 30 proc. nuo bendros projekto vertės finansavimą projektui;“.

1.9. Pakeisti 33 punktą ir išdėstyti jį taip:

33. Infrastruktūrinius projektus įgyvendina ir lėšas jų įgyvendinimui, techninių projektų parengimui kitiems metams Savivaldybės biudžete planuoja Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius. Projekto rezultatų (įrengtos ir (ar) patobulintos infrastruktūros) priežiūros išlaidas kitiems metams Savivaldybės biudžete planuoja Savivaldybės administracijos seniūnijos.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis sprendimas, išskyrus jo 1.4 papunktį, įsigalioja 2023 m. spalio 15 d.;

2.2. šio sprendimo 1.4 papunkčio nuostatos įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Česlovas Greičius