LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ AR DALININKĖ, TURINTI DAUGIAU NEGU PUSĘ BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, YRA VALSTYBĖ AR SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ IR DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-2349

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, (toliau – viešoji įstaiga) vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas.

2. Šis įstatymas netaikomas:

1) valstybinėms aukštosioms mokykloms;

2) valstybiniams mokslinių tyrimų institutams;

3) asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

 

2 straipsnis. Viešosios įstaigos vadovo darbo užmokestis

1. Viešosios įstaigos vadovo darbo užmokestį sudaro:

1) pareiginė alga, kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, jeigu valstybė ar savivaldybė turi daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, (toliau – visuotinis dalininkų susirinkimas) arba viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, jeigu viešosios įstaigos savininkė yra valstybė, (toliau – viešosios įstaigos savininkė) arba savivaldybės meras, jeigu viešosios įstaigos savininkė yra savivaldybė, (toliau – savivaldybės meras) iš šio įstatymo priede nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo pagal viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo arba viešosios įstaigos savininkės, arba savivaldybės mero patvirtintą viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą;

2) papildoma darbo užmokesčio dalis, kuri priklauso nuo užsibrėžtų viešosios įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimo ir (arba) viešosios įstaigos vadovui numatytų užduočių įvykdymo. Šie tikslai (mažėjančios administracinių ir (ar) viešųjų paslaugų teikimo laiko sąnaudos ir kiti tikslai) ir (arba) užduotys (susijusios su viešosios įstaigos vidaus administravimu ir veiklos efektyvumo didinimu) turi būti išreikšti konkrečiais veiklos rodikliais. Viešosios įstaigos veiklos tikslus ir (arba) viešosios įstaigos vadovo užduotis bei veiklos rodiklius, papildomos darbo užmokesčio dalies dydį, atsižvelgiant į veiklos tikslų ir (arba) užduočių įgyvendinimą, nustato visuotinis dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininkė, arba savivaldybės meras. Papildoma darbo užmokesčio dalis nustatoma ir išmokama vieną kartą, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus viešosios įstaigos metinius finansinių ataskaitų rinkinius, atsižvelgiant į praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimo ir (arba) viešosios įstaigos vadovui numatytų užduočių įvykdymo rezultatus. Jeigu viešosios įstaigos vadovas neįgyvendina visų užsibrėžtų viešosios įstaigos veiklos tikslų ir (arba) neįvykdo visų jam numatytų užduočių, papildoma darbo užmokesčio dalis neišmokama, o jeigu viešosios įstaigos vadovas šiuos tikslus įgyvendina ir (arba) šias užduotis įvykdo iš dalies, – proporcingai mažinama. Papildoma darbo užmokesčio dalis negali viršyti 30 procentų viešosios įstaigos vadovui praėjusiais finansiniais metais išmokėtos pareiginės algos sumos ir turi būti išmokama per mėnesį nuo viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo dienos. Įsteigtos naujos viešosios įstaigos vadovui ar priimtam naujam viešosios įstaigos vadovui viešosios įstaigos veiklos tikslai ir (arba) viešosios įstaigos vadovo užduotys bei veiklos rodikliai nustatomi per vieną mėnesį nuo viešosios įstaigos vadovo priėmimo dienos. Jeigu viešosios įstaigos vadovo darbo viešojoje įstaigoje pradžios data yra vėlesnė negu spalio 1 diena, jam viešosios įstaigos veiklos tikslai ir (arba) viešosios įstaigos vadovo užduotys bei veiklos rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi;

3) premija. Viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininkė, arba savivaldybės meras gali priimti sprendimą skirti viešosios įstaigos vadovui premiją už išskirtinį jo indėlį įgyvendinant viešosios įstaigos veiklos tikslus arba pasiektus papildomus išskirtinius rezultatus, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Ši premija negali būti didesnė negu 4 viešosios įstaigos vadovo pareiginės algos dydžiai;

4) priemokos. Viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininkė, arba savivaldybės meras gali priimti sprendimą skirti viešosios įstaigos vadovui priemokas: už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą (jeigu dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos); už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą (jeigu padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės). Skiriamos priemokos dydį nustato visuotinis dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininkė, arba savivaldybės meras. Skiriama priemoka negali būti mažesnė negu 10 procentų viešosios įstaigos vadovo pareiginės algos, o skiriamų priemokų, nurodytų šiame punkte, suma negali viršyti 80 procentų viešosios įstaigos vadovo pareiginės algos;

5) mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, ar budėjimą. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ar darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, viešosios įstaigos vadovui mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 1–5 ir 7 dalyse nustatyta tvarka. Už budėjimą viešosios įstaigos vadovui mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.

2. Viešosios įstaigos vadovo pareiginė alga skaičiuojama taikant Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatytą pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį (toliau – pareiginės algos bazinis dydis).

3. Viešosios įstaigos vadovo pareiginė alga apskaičiuojama pareiginės algos koeficientą padauginus iš pareiginės algos bazinio dydžio.

4. Visuotinis dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininkė, arba savivaldybės meras nustato viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą, kurioje pagal šio įstatymo priedą detalizuojami viešųjų įstaigų vadovų pareiginės algos koeficiento nustatymo kriterijai (viešosios įstaigos kategorija, nustatyta pagal šio įstatymo 5 straipsnį, viešosios įstaigos veiklos kriterijai (veiklos pobūdis, veiklos ir (arba) sprendimų galiojimo ribos, veiklos mastas, žmogiškieji ištekliai, vadovo kompetencija ar kiti kriterijai) ir, atsižvelgiant į pasirinktus kriterijus, nustatomi pareiginės algos koeficientų intervalai, jų peržiūrėjimo tvarka, premijų skyrimo kriterijai, priemokų skyrimo tvarka. Viešųjų įstaigų vadovų pareiginė alga peržiūrima ir keičiama viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemoje nustatyta tvarka.

 

3 straipsnis. Viešosios įstaigos darbuotojų darbo užmokestis

1. Viešosios įstaigos darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

1) pareiginė alga;

2) priemokos;

3) mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, ar budėjimą;

4) premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už veiklos rezultatus, mokamos pagal viešosios įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą (toliau – darbuotojų darbo apmokėjimo sistema);

5) kitos darbo užmokesčio dalys, jeigu jų taikymas nustatytas darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje.

2. Viešosios įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje, kuri nustatoma vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis.

3. Viešosios įstaigos darbuotojų pareiginė alga nustatoma iš darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo, kurio minimalūs pareiginės algos koeficientų dydžiai už nekvalifikuotą darbą negali būti mažesni negu viena Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA), o už kvalifikuotą darbą negali būti mažesni negu 1,1 MMA. Viešosios įstaigos darbuotojų maksimalus pareiginės algos koeficiento dydis negali viršyti viešosios įstaigos vadovo maksimalaus pareiginės algos koeficiento dydžio, nustatyto šio įstatymo priede, išskyrus atvejus, kai pagal darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, atsižvelgiant į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tam tikrų profesijų atstovų trūkumą Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, darbuotojui numatoma didesnė pareiginė alga, bet ne daugiau negu 100 procentų didesnė už atitinkamai viešųjų įstaigų vadovų kategorijai nustatytą maksimalų pareiginės algos koeficiento dydį. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje, atsižvelgiant į šio įstatymo ir Darbo kodekso nuostatas, detalizuojami viešosios įstaigos pareigybių sąraše esančių pareigybių pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijai (darbo patirtis, išsilavinimas, veiklos sudėtingumas, atsakomybės ir savarankiškumo lygis, papildomų įgūdžių ar žinių, svarbių einamoms pareigoms, turėjimas, darbo sąlygos ar kiti kriterijai) ir, atsižvelgiant į pasirinktus kriterijus, nustatomi maksimalūs pareiginės algos koeficientų dydžiai, pareiginės algos koeficientų intervalai konkrečioms pareigybėms. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje taip pat nustatomi priemokų, premijų ar kitų darbo užmokesčio sudedamųjų dalių dydžiai ir jų skyrimo tvarka. Viešųjų įstaigų darbuotojų pareiginė alga peržiūrima ir keičiama darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje nustatyta tvarka.

4. Viešosios įstaigos darbuotojų pareiginė alga skaičiuojama taikant pareiginės algos bazinį dydį ir apskaičiuojama darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje numatytą pareiginės algos koeficientą padauginus iš pareiginės algos bazinio dydžio.

5. Viešosios įstaigos darbuotojui gali būti skiriamos priemokos: už pavadavimą (jeigu raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas); už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą (jeigu dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos); už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą (jeigu padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės). Skiriamos priemokos dydį nustato darbuotoją į pareigas priimantis asmuo. Skiriama priemoka negali būti mažesnė kaip 10 procentų darbuotojo pareiginės algos, o skiriamų priemokų, nurodytų šioje dalyje, suma negali būti didesnė negu 80 procentų darbuotojo pareiginės algos.

6. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ar darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, viešosios įstaigos darbuotojams mokama Darbo kodekso 144 straipsnio 1–5 ir 7 dalyse nustatyta tvarka. Už budėjimą viešosios įstaigos darbuotojams mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.

7. Darbdavio lygmens ir darbovietės lygmens kolektyvinėje sutartyje gali būti numatytos palankesnės darbuotojų apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą bei budėjimą sąlygos.

 

4 straipsnis. Mokėjimas už dalyvavimą paramos teikimo arba vystomojo bendradarbiavimo projektuose

1. Viešosios įstaigos vadovui ar darbuotojui gali būti mokama už dalyvavimą viešosios įstaigos, kurioje jis eina pareigas, ar kitos valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos įgyvendinamuose projektuose, taip pat veikloje, atliekamoje pagal viešosios įstaigos sudarytas bendradarbiavimo sutartis su tarptautinėmis ar remiantis Europos Sąjungos teisės aktais įsteigtomis institucijomis (toliau – veikla pagal bendradarbiavimo sutartis), jeigu šie projektai ar veikla turi konkrečius ir išmatuojamus tikslus, suderinamus su viešosios įstaigos veiklos tikslais, nustatytas jų įgyvendinimo terminas ir jiems numatytas atskiras biudžetas. Už dalyvavimą Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai finansuojamuose paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektuose ar veikloje pagal bendradarbiavimo sutartis iš Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių lėšų mokama projektų ar bendradarbiavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis (pagal įkainius). Jeigu sąlygos (ir įkainiai) nenustatyti, mokėjimo už dalyvavimą įgyvendinant projektus ar veikloje pagal bendradarbiavimo sutartis įkainius viešosios įstaigos vadovui nustato viešosios įstaigos dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininkė, arba savivaldybės meras, o viešosios įstaigos darbuotojui – viešosios įstaigos vadovas.

2. Už laiką, kurį viešosios įstaigos vadovas ar darbuotojas dalyvauja šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose projektuose ar veikloje pagal bendradarbiavimo sutartis, už kurį mokama šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, darbo užmokestis iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų viešosios įstaigos vadovui ar darbuotojui nemokamas.

 

5 straipsnis. Viešosios įstaigos kategorija

1. Visuotinis dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininkė, arba savivaldybės meras rašytiniu sprendimu, atsižvelgdami į viešosios įstaigos veiklos pobūdį, priskiria viešąją įstaigą vienai iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų kategorijų.

2. Viešosios įstaigos skirstomos į:

1) I kategorijos – viešoji įstaiga, turinti viešojo administravimo įgaliojimus;

2) II kategorijos – kitos viešosios įstaigos.

 

6 straipsnis. Iš viešosios įstaigos lėšų mokamos materialinės pašalpos

Viešosios įstaigos vadovas gali priimti sprendimą viešosios įstaigos darbuotojui, o visuotinis dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininkė, arba savivaldybės meras viešosios įstaigos vadovui iš viešosios įstaigos lėšų skirti iki 5 MMA dydžio materialinę pašalpą, jeigu jų materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka yra paskirti viešosios įstaigos darbuotojai ar vadovai, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, kai yra rašytinis viešosios įstaigos darbuotojo ar vadovo prašymas ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai. Mirus viešosios įstaigos darbuotojui ar vadovui, materialinė pašalpa išmokama jo šeimos nariams, jeigu yra mirusio viešosios įstaigos darbuotojo ar vadovo šeimos nario (narių) rašytinis prašymas ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai.

 

7 straipsnis. Informacijos apie darbo užmokestį skelbimas ir teikimas

1. Viešoji įstaiga kiekvienais metais, kai visuotinis dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininkė, arba savivaldybės meras viešosios įstaigos vadovui nustato šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus viešosios įstaigos veiklos tikslus ir (arba) viešosios įstaigos vadovui keliamas užduotis, veiklos rodiklius, nuo kurių priklausys viešosios įstaigos vadovui skiriamos papildomos darbo užmokesčio dalies dydis, bei praėjusių metų veiklos rodiklių įgyvendinimo rezultatus, šią informaciją viešai paskelbia savo interneto svetainėje tuo pačiu metu, kai skelbia viešųjų įstaigų vadovų ir darbuotojų darbo užmokesčio dydžius Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi teisę iš valstybės institucijų, kurios įgyvendina viešosios įstaigos savininko ar dalininko, turinčio daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, teises ir pareigas, bei savivaldybių institucijų arba savivaldybės administracijos gauti informaciją apie šio įstatymo įgyvendinimą (viešųjų įstaigų kategoriją, viešųjų įstaigų vadovų pareiginės algos dydį, paskirtos papildomos darbo užmokesčio dalies dydį, premiją (jos dydį ir paskyrimo datą), priemokas (jų dydžius ir paskyrimo datas), mokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, darbą, kai buvo nukrypstama nuo normalių darbo sąlygų, budėjimą, papildomai darbo užmokesčio daliai nustatyti taikytus veiklos rodiklius, viešosios įstaigos vadovui nustatytas užduotis ir jų įvykdymo rezultatus, viešosios įstaigos veiklos tikslus).

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3 ir 8 dalis, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Viešosios įstaigos dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininkė, arba savivaldybės meras iki šio įstatymo įsigaliojimo priskiria viešąją įstaigą vienai iš šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytų kategorijų, pagal tai parengia ir patvirtina viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemas.

3. Viešosios įstaigos vadovas iki šio įstatymo įsigaliojimo, vadovaudamasis Darbo kodeksu, patvirtina darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, o jeigu viešojoje įstaigoje yra galiojanti darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, ją peržiūri ir prireikus pakeičia.

4. Jeigu viešosios įstaigos vadovui iki šio įstatymo įsigaliojimo nebuvo nustatyti konkretūs viešosios įstaigos veiklos tikslai ir (arba) viešosios įstaigos vadovo užduotys, veiklos rodikliai, visuotinis dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininkė, arba savivaldybės meras šiuos rodiklius nustato iki 2024 m. sausio 31 d.

5. Įsigaliojus šiam įstatymui, viešosios įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas ir darbuotojų bazinis darbo užmokestis (jeigu jį skaičiuojant buvo taikomas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis) perskaičiuojami viešosios įstaigos vadovo ir darbuotojų iki šio įstatymo įsigaliojimo gautą pareiginę algą padalijant iš Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Gautas koeficientas apvalinamas viešosios įstaigos vadovo ar darbuotojo naudai iki šimtųjų dalių. Tais atvejais, kai skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra didesnis už 0, prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetas. Įsigaliojus šiam įstatymui, viešųjų įstaigų vadovams iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta pareiginė alga ir darbuotojams taikytas bazinis darbo užmokestis negali būti sumažinti tol, kol jie eina tas pačias pareigas.

6. Jeigu, įsigaliojus šiam įstatymui, viešosios įstaigos vadovui ir jo pavaduotojams 2023 metais nustatyta mėnesinės algos kintamoji dalis už 2022 metais pasiektus viešosios įstaigos veiklos rezultatus liko neišmokėta, ji apskaičiuojama pagal mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalių dydžius, nustatytus iki šio įstatymo įsigaliojimo, ir mokama iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

7. Mėnesinės algos kintamoji dalis už 2023 metais pasiektus viešosios įstaigos veiklos rezultatus apskaičiuojama pagal mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalių dydžius, nustatytus iki šio įstatymo įsigaliojimo, ir išmokama vieną kartą šiame įstatyme nustatyta papildomos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo tvarka.

8. Vyriausybė iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

Lietuvos Respublikos

viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar

dalininkė, turinti daugiau negu

pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo

priedas

 

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS

KOEFICIENTAI

 

(Pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)

Viešosios įstaigos kategorija

Viešosios įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas

I

2–3,98

II

1,1–3,4

____________________