Logo  Description automatically generated with medium confidence

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimo nr. 1270 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SAVARANKIŠKUMO IR PATIKIMUMO STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. liepos 28 d. Nr. 591

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 punktais ir įgyvendindama Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, 1.2.1, 42.1.4 ir 42.4.3 papunkčius, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Pakeisti 2.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, iki kiekvieno kalendorinių metų pusmečio pabaigos gavus duomenis iš Priemonių plane nurodytų priemonių vykdytojų, ne vėliau kaip per mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų pusmečio pabaigos informaciją apie Priemonių plano įgyvendinimo eigą ir prireikus pasiūlymus dėl reikalingų sprendimų įgyvendinant Priemonių planą teikti Komisijai Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įgyvendinimo, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taikymo klausimams koordinuoti, sudarytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 26 „Dėl Komisijos Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įgyvendinimo, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taikymo klausimams koordinuoti.“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtinto Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano 2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„2.3. Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimas ir veikimas

Energy cells, UAB

2022 m. II ketv.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                        Dainius Kreivys