A picture containing text  Description automatically generated

LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO

2018 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 4-250 „dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-MITA-T-852 „INOSTARTAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 patvirtinimo PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 4-150

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, ir 22 punktą išdėstau taip:

22. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1, 213.5 ir 403.3 papunkčiuose nustatytų terminų.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                       Aušrinė Armonaitė