Pagėgių savivaldybės taryba

sprendimas

 

dėl pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1)

 

2019 m. kovo 26 d. Nr. T-44

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, atsižvelgdama į asignavimų valdytojų ir programų koordinatorių prašymus,  Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ 1, 2, 4, 6, 7  priedus (pridedama).

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Virginijus Komskis