Suvestinė redakcija nuo 2024-04-25

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13787

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRANSLIAVIMO IR RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJŲ SĄLYGŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 18 d. Nr. KS-101

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 3 dalimi, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 46 punktu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a :

patvirtinti Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                         Edmundas Vaitekūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. KS-101

 

TRANSLIAVIMO IR RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJŲ SĄLYGŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) išduotų transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo atvejus, tvarką, terminus, nustato reikalavimus prašymams pakeisti transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygas ir jų nagrinėjimo tvarką.

2. Apraše nustatyti reikalavimai prašymams dėl transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų pakeitimo, jų nagrinėjimo tvarka, licencijų sąlygų keitimo atvejai, tvarka ir terminai mutatis mutandis taikomi ir VšĮ „LIETUVOS RADIJAS IR TELEVIZIJA“   prašymams keisti leidimus.

3. Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijos (toliau – licencija) sąlygos gali būti keičiamos šiais atvejais:

3.1. licencijos turėtojo prašymu;

3.2. Komisijos iniciatyva.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO PAKEISTI LICENCIJOS SĄLYGAS PATEIKIMO TVARKA

 

5. Transliavimo licencijos turėtojas, norėdamas pakeisti licencijos sąlygas, turi pateikti Komisijai motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

5.1. prašomos pakeisti licencijos numeris;

5.2. licencijos sąlygų keitimo motyvai;

5.3. licencijos sąlygos, kurias prašoma pakeisti;

5.4. licencijos sąlygos, į kurias prašoma pakeisti galiojančias licencijos sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-174, 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-14, i. k. 2021-21522

 

6. Prie motyvuoto prašymo dėl licencijos sąlygų pakeitimo turi būti pridėti dokumentai (jei tokie yra), pagrindžiantys licencijos sąlygų keitimo motyvus (pavyzdžiui, verslo planas, audituotas įmonės balansas, sutartys ir pan.).  

7. Retransliuojamo turinio licencijos turėtojas, norėdamas pakeisti licencijos sąlygas, turi pateikti Komisijai motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

7.1. prašomos pakeisti licencijos numeris;

7.2. licencijos punktas ar sąlygos, kurias prašoma pakeisti;

7.3. licencijos sąlygos, į kurias prašoma pakeisti galiojančias licencijos sąlygas. Jeigu licencijos turėtojas prašo pakeiti licencijoje nurodytą retransliuojamą televizijos programą, apie numatomą retransliuoti televizijos programą ir retransliuojamos programos pakeitimą kita turi pateikti šią informaciją:

7.3.1. televizijos programos pavadinimą, pobūdį;

7.3.2. televizijos programos transliuotojo pavadinimą;

7.3.3. valstybę, kurios jurisdikcijai priklauso televizijos programos transliuotojas;

7.3.4. kalbas, kuriomis transliuojama televizijos programa, pirminę ir papildomas kalbas, kuriomis bus retransliuojama (subtitruojama) televizijos programa;

7.3.5. duomenis (procentine ar skaitine išraiška), atspindinčius, kaip pasikeis retransliuojamų televizijos programų kalbų balansas (priskiriant retransliuojamas televizijos programas oficialia Europos Sąjungos kalba ir neoficialia Europos Sąjungos kalba retransliuojamų televizijos programų kategorijoms, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 34 straipsnio 5 ir 6 dalyse);

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-61, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16394

 

7.3.6. paaiškinimus, kokios įtakos turės licencijos sąlygų pakeitimas retransliuojamų televizijos programų žanrų įvairovei; 

7.3.7. televizijos programos retransliavimo trukmę per parą. Jeigu televizijos programa bus retransliuojama ne visą parą, būtina nurodyti konkretų paros laiką (valandas), kuriuo ji bus retransliuojama;

7.3.8. informaciją, ar televizijos programa bus retransliuojama naudojant sąlyginę prieigą.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PAKEISTI LICENCIJOS SĄLYGAS PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR LICENCIJŲ SĄLYGŲ KEITIMAS

 

8. Licencijų, išduotų konkurso būdu, sąlygos keičiamos ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams nuo licencijoje nurodytos licencijuojamos veiklos pradžios.

81. Transliavimo licencijų sąlygų dėl radijo ar televizijos programos sandaros ir turinio pakeitimai neatliekami Komisijos atliekamo transliavimo licencijos turėtojo veiklos planinio ar neplaninio patikrinimo atlikimo metu.

Papildyta punktu:

Nr. KS-61, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16394

 

9. Aprašo 8 punktas Komisijos sprendimu gali būti netaikomas, jei licencijos turėtojas pagrindžia savo prašymą pakeisti licencijos sąlygas aplinkybėmis, kurias Komisija pripažįsta kaip nenugalimą jėgą (force majeure).

10. Komisija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pakeisti licencijos sąlygas gavimo Komisijoje dienos išnagrinėja jį ir priima sprendimą tenkinti prašymą ir pakeisti licencijos sąlygas arba netenkinti prašymo. Kai licencijos turėtojas nurodo konkrečią datą, nuo kurios prašo pakeisti licencijos sąlygas, Komisija šį prašymą nagrinėja likus vienam mėnesiui iki prašomos licencijos sąlygų pakeitimo dienos.

11. Kai per Aprašo 10 punkte nurodytą terminą Komisija negali priimti sprendimo dėl objektyvių priežasčių, Komisija gali pratęsti Aprašo 10 punkte nurodytą prašymo nagrinėjimo terminą, bet ne ilgiau nei 10 darbo dienų. Licencijos turėtojui apie termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai prašymas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

111. Komisija, gavusi prašymą pakeisti licencijos sąlygas ir nustačiusi, kad jis neatitinka Aprašo 5, 6 ir (ar) 7 punkto (punktų) reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pakeisti licencijos sąlygas gavimo Komisijoje dienos informuoja licencijos turėtoją apie pateikto prašymo pakeisti licencijos sąlygas trūkumus ir nustato terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos, jiems pašalinti. Jeigu licencijos turėtojas per Komisijos nustatytą terminą nepašalina Komisijos nurodytų prašymo pakeisti licencijos sąlygas trūkumų, prašymas pakeisti licencijos sąlygas paliekamas nenagrinėtas.

Papildyta punktu:

Nr. KS-61, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16394

 

12. Komisija gali nustatyti terminą, bet ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos, per kurį licencijos turėtojas turi pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus Komisijos sprendimui dėl licencijos sąlygų pakeitimo priimti. Jeigu licencijos turėtojas per Komisijos nustatytą terminą nepateikia prašomos papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, Komisija priima sprendimą netenkinti prašymo ir atsisakyti pakeisti licencijos sąlygas.

13. Komisija gali atsisakyti pakeisti licencijos sąlygas, jeigu:

13.1. patenkinus transliavimo licencijos turėtojo prašymą, sutrumpėtų transliavimo licencijoje nustatyta radijo ar televizijos programą sudarančių programų, išskyrus muziką, trukmė per savaitę daugiau kaip 30 procentų;

13.2. patenkinus transliavimo licencijos turėtojo prašymą, pasikeistų licencijoje nustatytas radijo ar televizijos programos pobūdis (formatas);

13.3. prašymą pateikęs licencijos turėtojas prašyme pakeisti licencijos sąlygas pateikė neteisingus duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-61, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16394

 

13.4. patenkinus licencijos turėtojo prašymą nebūtų užtikrinta nepilnamečių apsauga nuo galimo neigiamo viešosios informacijos poveikio;

13.5. yra pagrindo manyti, kad, patenkinus licencijos turėtojo prašymą, būtų pažeistas viešasis interesas arba kad licencijos turėtojas bus nepajėgus įvykdyti prisiimtų  įsipareigojimų;

13.6. retransliuojamo turinio licencijos turėtojas prašo į licencijoje nustatytą retransliuojamų televizijos programų sąrašą įrašyti televizijos programą, kurios laisvas priėmimas Lietuvos Respublikoje yra laikinai sustabdytas įstatymų nustatyta tvarka;

13.7. patenkinus retransliuojamo turinio licencijos turėtojo prašymą, nebūtų tinkamai užtikrinta vartotojų teisė į nešališką informaciją, nuomonių, kultūrų, kalbų įvairovę;

13.8. prašomas licencijos sąlygų pakeitimas prieštarautų imperatyvioms teisės  normoms.

14. Laikoma, kad transliuojamos radijo ar televizijos programos pobūdis (formatas) pasikeitė,  jei radijo ar televizijos programą  sudarančių programų bendra trukmė ir (ar) atskirų radijo ar televizijos programą sudarančių programų trukmė pasikeičia daugiau kaip 50 procentų, palyginti su transliavimo licencijos išdavimo metu nustatyta radijo ar televizijos programos trukme.

 

 

IV SKYRIUS

LICENCIJŲ SĄLYGŲ KEITIMAS KOMISIJOS INICIATYVA

 

15. Komisija savo iniciatyva keičia licencijos sąlygas:

15.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pakeitus licencijoje nurodytą radijo dažnį (kanalą) kitu radijo dažniu (kanalu) ir (ar) pakeitus elektroninių ryšių tinklų pagrindines veiklos sąlygas;

15.2. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Patenkinus licencijos turėtojo prašymą pakeisti licencijos sąlygas, kitas licencijos turėtojo prašymas pakeisti licencijos sąlygas svarstomas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo licencijos sąlygų paskutinio pakeitimo dienos.

17. Komisija, atsižvelgdama į licencijos turėtojo prašyme nurodytas objektyvias priežastis ir pripažinusi jas svarbiomis, gali nuspręsti svarstyti licencijos turėtojo prašymą pakeisti licencijos sąlygas anksčiau nei Aprašo 16 punkte nurodytas terminas. 

 

18. Komisijos sprendimas pakeisti ar atsisakyti pakeisti licencijos sąlygas priimamas atviru balsavimu paprasta visų Komisijos narių balsų dauguma.

19. Komisijos sprendimas dėl licencijos sąlygų pakeitimo ar atsisakymo pakeisti licencijos sąlygas, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas pirmosios instancijos administraciniam teismui.

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-94, 2024-04-24, paskelbta TAR 2024-04-24, i. k. 2024-07471

 

_______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-61, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16394

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

 

2.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-174, 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-14, i. k. 2021-21522

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-94, 2024-04-24, paskelbta TAR 2024-04-24, i. k. 2024-07471

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo