Suvestinė redakcija nuo 2020-08-29 iki 2020-12-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04642

 

baltos zuvys

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL švenčionių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. T-38

Švenčionys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir įgyvendindama Švenčionių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-7 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės strateginio planavimo“, 19 punkto nuostatas, Švenčionių  rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Rimantas Klipčius

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

01 programa (1 priedo (1 ir 2 lentelės))

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

Švenčionių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

01 programa (1 priedas)

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

03 programa (3 priedas)

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

04 programa (4 priedas)

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

03 programa (3 priedo (1 ir 2 lentelės))

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

02 programa (2 priedo (1 ir 2 lentelės))

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

02 programa (2 priedas)

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

06 programa (6 priedas)

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

04 programa (4 priedo (1 ir 2 lentelės))

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

05 programa (5 priedas)

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

06 programa (6 priedo 1 ir 2 lentelės))

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

05 programa (5 priedo (1 ir 2 lentelės))

Priedo pakeitimai:

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Švenčionių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-131, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17985

Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo