Suvestinė redakcija nuo 2024-01-04 iki 2024-08-31

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12063

 

Nauja redakcija nuo 2024-01-04:

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 11 d. Nr. 679

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 67 straipsnio 1, 11 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Rekomenduoti savivaldybėms iš savivaldybių biudžetų asignavimų šio nutarimo 1 punktu patvirtinto Aprašo 172.1 ir 172.2 papunkčiuose nurodytoms klasėms (grupėms) papildomai skiriamas lėšas apskaičiuoti, iš bazinių ugdymo lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašą kaip atitinkamai klasei, turinčiai nustatytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, atėmus pagal Aprašą klasei (grupei) skiriamas bazines ugdymo lėšas.

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                 Vilius Šapoka

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Jurgita Petrauskienė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. liepos 11 d. nutarimu

Nr. 679

 

MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) skiriamų mokymo lėšų apskaičiavimą, paskirstymą ir panaudojimą valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų, teikiančių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą (toliau kartu – mokyklos), mokinių, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo programas (toliau – mokiniai), ugdymo reikmėms tenkinti, taip pat atvejus, kuomet savivaldybės dalį mokymo lėšų paskirsto ugdymo reikmėms savo nustatyta tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Bazinės ugdymo lėšos – vienai sąlyginei klasei (grupei) metams ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti skiriamos lėšos, kurių dydis priklauso nuo sąlyginio klasės (grupės) dydžio mokinių sraute.

2.2. Mažiausias sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičius – nustatytas mažiausias mokinių skaičius mokinių sraute, kuriam esant laikoma, kad yra viena sąlyginė klasė (grupė), kuriai skiriama atitinkamo mokinių srauto mažiausio dydžio bazinės ugdymo lėšos.

2.3. Mokinių srautas – mokyklos (jos filialo arba skyriaus, esančių kitoje gyvenamojoje vietovėje) mokinių grupė, iš kurios gali būti formuojamos vienarūšės pagal ugdymo turinį ir ugdymo proceso organizavimą klasės (grupės) ir kuriai priskiriami mokiniai, ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio arba bendrojo ugdymo programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I gimnazijos), 10 (II gimnazijos), III ir IV gimnazijos klasėse.

2.4. Sąlyginės klasės (grupės) – tai mokinių grupės, į kurias sąlyginai suskaidomi mokinių srautai, kad, kiekvienai iš jų skiriant bazines ugdymo lėšas, būtų apskaičiuotos lėšos ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti.

2.5. Sąlyginis klasės (grupės) dydis – dydis, apskaičiuojamas pagal mokinių skaičių mokinių sraute ir sąlyginį klasių (grupių) skaičių jame.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

2.6. Sąlyginis klasių (grupių) skaičius – dydis, nustatomas pagal mokinių skaičių mokinių sraute, kurį padauginus iš bazinių ugdymo lėšų, apskaičiuojamos mokinių srauto ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti skiriamos lėšos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

2.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

3. Mokinių srautai atskiriami pagal Aprašo 2.3 papunktyje nurodytus ir šiuos kriterijus:

3.1. iš mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, grupių pagal amžių, kuriems tais kalendoriniais metais sueina: iki 2 metų, nuo 2 iki 3 metų arba nuo 3 metų;

3.2. iš mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas klasėse, iš kurių, vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės), yra sudarytos jungtinės klasės (išskyrus Aprašo 5 priede nurodytus atvejus);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 832, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-22, i. k. 2022-17376

 

3.3. iš mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, tam tikro tipo (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Klasių tipų klasifikatorių), paskirties (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Klasių paskirčių klasifikatorių), mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdo (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą), mokomosios kalbos ir kitus mokinių srautų nustatymo kriterijus, nustatytus Aprašo 5 priede.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

II SKYRIUS

MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMAS

 

4. Mokymo lėšos (ML) apskaičiuojamos sudėjus lėšas ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup), lėšas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (Lišlyg) ir lėšas kitoms ugdymo reikmėms, nurodytoms Aprašo 1 priede (Lkmr), tai yra ML = Lup + Lišlyg + Lkmr.

5. Lėšas ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup) sudaro tam tikro dydžio bazinių ugdymo lėšų (BULn) tam tikruose mokinių srautuose ir atitinkamų sąlyginių klasių (grupių) skaičių (kn) juose sandaugų suma, tai yra Lup = ∑ BULn × kn.

6. Bazinių ugdymo lėšų (BULn) dydis apskaičiuojamas vidutinį sąlyginį mokytojo pareiginės algos koeficientą (R) padauginus iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio (BD) (toliau – pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (BD)), sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (grupei) (pn), 12 mėnesių ir socialinio draudimo koeficiento (ksoc), tai yra BULn = R × BD × pn × 12 × ksoc, laikantis šių nuostatų:

Punkto pakeitimai:

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

6.1. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos koeficientas (R) nustatomas mokytojų, ugdančių pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas, darbo užmokesčiui atitinkamiems metams numatytas valstybės biudžeto lėšas padalijus iš sąlyginio pareigybių skaičiaus, 12 mėnesių ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio (BD).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1146, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27619

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

6.2. Sąlyginis pareigybių skaičius klasei (grupei) (pn) apskaičiuojamas:

6.2.1. ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui – grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičių per savaitę (h),  nurodytą Aprašo 2 priede, padalijus iš 36 valandų;

6.2.2. bendrajam ugdymui:

6.2.2.1. visais atvejais, išskyrus nurodytus Aprašo 5 priede, – klasės kontaktinių valandų skaičių per mokslo metus (hknt) padalijus iš vidutinės kontaktinių valandų, tenkančių vienai pareigybei, normos per mokslo metus (pknt) pagal sąlyginį klasės dydį (šie rodikliai nurodyti Aprašo 3 priede), o Aprašo 3 priedo 7 punkte nurodytais atvejais – ir padauginus iš šiame punkte nurodyto sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficiento;

6.2.2.2. Aprašo 5 priede nurodytais atvejais – sąlyginį pareigybių skaičių klasei, apskaičiuotą pagal Aprašo 6.2.2.1 papunktį, padauginus iš Aprašo 5 priede nurodyto sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficiento.

6.3. Socialinio draudimo koeficientas (ksoc) apskaičiuojamas taikant teisės aktų nustatytą valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifą, išreikštą vieneto dalimis (tsoc), pagal formulę: ksoc = 1 + tsoc.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1300, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26623

 

7. Sąlyginis klasių (grupių) skaičius (kn) nustatomas taip:

7.1. Visais atvejais, išskyrus nurodytus Aprašo 5 priede:

7.1.1. kai mokinių skaičius mokinių sraute yra ne mažesnis už Aprašo 2 ir 3 prieduose nurodytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių – mokinių skaičių mokinių sraute padalijus iš bazinio klasės (grupės) dydžio, nurodyto Aprašo 2 ir 3 prieduose, ir prie gauto sveikojo skaičiaus pridėjus 1, jeigu gautojo dalmens liekana yra ne mažesnė už 1;

7.1.2. kai mokinių skaičius mokinių sraute yra mažesnis už mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, – pagal mokinių skaičių mokinių sraute, vadovaujantis Aprašo 4 priedu.

7.2. Aprašo 5 priede nurodytais atvejais – mokinių skaičių mokinių sraute padalijus iš bazinio klasės dydžio, nurodyto Aprašo 5 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

8. Bendrojo ugdymo mokinių srautui skiriamos bazinės ugdymo lėšos (BULn) skaičiuojamos, atsižvelgiant į nustatytą sąlyginį klasės dydį. Sąlyginis klasės (grupės) dydis apskaičiuojamas mokinių skaičių mokinių sraute padalijus iš sąlyginio klasių (grupių) skaičiaus jame.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

9. Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (Lišlyg) sudaro 2,4 procentus, apskaičiuotus nuo lėšų ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup) sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

10. Lėšas kitoms ugdymo reikmėms, nurodytoms Aprašo 1 priede (Lkmr), sudaro Aprašo 1 priede nurodytų ugdymo reikmių koeficientų, padaugintų iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio (BD) ir iš atitinkamų mokinių skaičių, suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

11. Savivaldybėms skiriama mokymo lėšų suma apskaičiuojama pagal mokinių skaičių rugsėjo 1 dieną, o ligoninių mokykloms (ligoninių klasėms), sanatorijų mokykloms (sanatorijų klasėms), nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų mokykloms (nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų klasėms), tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokykloms (suaugusiųjų klasėms), specialiosioms mokykloms (skyriams), skirtoms elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams, taip pat specialiosioms mokykloms, skirtoms sveikatos problemų turintiems mokiniams (sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis, dėl kurių jie turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), bendrojo ugdymo mokyklų išlyginamosioms lietuvių kalbos klasėms – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas, sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Mėnesio vidutinis mokinių skaičius apskaičiuojamas, sudėjus kiekvieną dieną buvusius mokinius ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Apskaičiuojant vidutinį metinį mokinių skaičių ir mėnesio vidutinį mokinių skaičių neįskaičiuojamas Vyriausybės paskelbto karantino laikotarpis. Į mokinių skaičių įskaitomi tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi. Apskaičiuojant sanatorijų mokyklų (sanatorijų klasių) mokymo lėšas 2022 metams, vidutinis mokinių skaičius apskaičiuojamas taikant koeficientą 1,37.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Nr. 933, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17915

Nr. 1146, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27619

 

III SKYRIUS

MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS IR PANAUDOJIMAS

 

12. Savivaldybėms skiriamos šios mokymo lėšos, kurias jos paskirsto vadovaudamosi Aprašo 13 punktu savo nustatyta tvarka, šioms ugdymo reikmėms tenkinti:

12.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti;

12.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose (darbo užmokesčiui mokėti, paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba, prevencinėms programoms įgyvendinti);

12.3. mokymosi pagalbai (mokinių, įgijusių pradinį ar pagrindinį išsilavinimą arba baigusių pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir nepasiekusių vertinto dalyko patenkinamo pasiekimų lygmens pagal nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ar pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatus, konsultacijų išlaidoms padengti: mokytojų, teikiančių konsultacijas, darbo užmokesčiui mokėti, apmokėti už konsultacijų teikimo paslaugas);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

 

12.4. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

 

12.5. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti (apmokėti už darbą mokytojams, dirbantiems pagal šias programas, jų kvalifikacijai tobulinti, su šių programų įgyvendinimu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms pagal finansų ministro tvirtinamą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją);

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

 

12.6. skaitmeninio ugdymo plėtrai (švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1300, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26623

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

 

12.7. mokyklų bibliotekų darbuotojams išlaikyti;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

 

12.8. ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti:

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

 

12.8.1. pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant pareiginės algos koeficientų padidinimą dėl veiklos sudėtingumo), ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

12.8.2. finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose;

12.8.3. finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams sumažinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1146, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27619

 

13. Savivaldybių tvirtinamuose mokymo lėšų, skiriamų Aprašo 12 punkte nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo tvarkų aprašuose rekomenduojama nustatyti šių lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms kriterijus, o Aprašo 19 punkte nurodytais atvejais – ir jų perskirstymo tarp švietimo įstaigų per mokslo metus terminus. Kiekvienai iš Aprašo 12.2, 12.3, 12.5, 12.6 ir 12.7 papunkčiuose nurodytų ugdymo reikmių tenkinti savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų laikantis Aprašo II skyriaus nuostatų, o patenkinus tam tikros ugdymo reikmės finansavimo poreikius ir dėl objektyvių priežasčių (dėl darbuotojų ligos, nesant galimybių tam tikrą laiką užpildyti laisvas pareigybes, esant mažesnėms, nei planuota, prekių ir paslaugų įsigijimo ar darbo apmokėjimo išlaidoms) likus nepanaudotų lėšų, jos skiriamos kitoms Aprašo 12 punkte nurodytoms ugdymo reikmėms. Aprašo 12.5 papunktyje nurodytos lėšos, apskaičiuotos pagal mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių, paskirstomos savivaldybių ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms, atsižvelgiant į šių mokinių, besimokančių pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičių, nurodytą Mokinių registre. Ne mažiau kaip 8 procentus lėšų Aprašo 12.1 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir mokinių skaičių, savivaldybėms rekomenduojama skirti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos kintamajai daliai. Likusioms pagal Aprašo 12.1 papunktį ir 12.4 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės skiria lėšų pagal poreikį. Visos Aprašo 12.8 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti skirtos lėšos paskirstomos mokykloms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Nr. 674, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17705

Nr. 1146, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27619

Nr. 832, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-22, i. k. 2022-17376

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

131. Neteko galios nuo 2022-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 933, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17915

Papildyta punktu:

Nr. 933, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17915

Punkto pakeitimai:

Nr. 1264, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23804

Nr. 274, 2021-04-21, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-08916

 

14. Mokykloms skiriamos mokymo lėšos šioms ugdymo reikmėms tenkinti:

14.1. ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą mokėti, taip pat sumokėti už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, finansuojamą iš mokymo lėšų);

14.2. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms (įsigyti ir nuomoti, įskaitant ir skaitmenines versijas), kurios naudojamos, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamu Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 674, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17705

 

14.3. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui, kurias rekomenduojama naudoti, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinėmis rekomendacijomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 674, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17705

 

14.4. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, kurios naudojamos kvalifikacijai tobulinti, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais, taip pat komandiruočių išlaidoms padengti, kai vykstama tobulinti kvalifikacijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 674, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17705

 

14.5. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti (internetui diegti ir naudoti, duomenų bazėms, elektroniniams dienynams tvarkyti, IKT aptarnaujantiems darbuotojams už darbą mokėti ir kitoms išlaidoms, susijusioms su IKT).

141. Kiekvienai iš Aprašo 14.1–14.5 papunkčiuose nurodytų ugdymo reikmių tenkinti mokyklos turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų laikantis Aprašo II skyriaus nuostatų, o patenkinus tam tikros ugdymo reikmės finansavimo poreikius ir dėl objektyvių priežasčių (dėl darbuotojų ligos, nesant galimybių tam tikrą laiką užpildyti laisvas pareigybes, esant mažesnėms, nei planuota, prekių ir paslaugų įsigijimo ar darbo apmokėjimo išlaidoms) likus nepanaudotų lėšų, jos skiriamos kitoms Aprašo 14 punkte nurodytoms ugdymo reikmėms.

Papildyta punktu:

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

 

15. Neteko galios nuo 2020-11-13

Punkto naikinimas:

Nr. 1264, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23804

 

16. Iš mokymo lėšų, skiriamų pagal Aprašą ikimokykliniam ugdymui, finansuojamas ne trumpesnis kaip 20 valandų per savaitę mokinių ugdymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 674, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17705

 

17. Iš mokymo lėšų mokama:

17.1. privalomos su darbuotojų, kuriems už darbą mokama iš mokymo lėšų, darbo santykiais susijusios valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos, išmokos ir kompensacijos šiems darbuotojams;

17.2. už darbą pedagoginiams darbuotojams, nurodytiems švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąraše, išskyrus užmokestį už darbą auklėtojams, taip pat užmokestį už darbą kitiems pedagoginiams darbuotojams, kai mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Nr. 1480, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29204

 

17.3. už darbą mokyklos bibliotekos darbuotojams, gestų kalbos vertėjams, mokytojų padėjėjams, taip pat darbuotojams, kurių funkcijoms priskiriamas mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas;

17.4. tarptautinis mokestis už tarptautinio bakalaureato klases.

171. Mokymo lėšos neskiriamos:

171.1. pradinės mokyklos, progimnazijos, pagrindinės mokyklos ar gimnazijos tipo mokykloms, kuriose pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas mokosi mažiau mokinių, nei Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 1 priede nustatytas leidžiamas mažiausias mokinių skaičius mokykloje, išskyrus nevalstybines mokyklas, vaikų socializacijos centrus, specialiojo ugdymo centrus ir specialiąsias mokyklas-daugiafunkcius centrus;

171.2. klasėms, kuriose mokoma pagal bendrojo ugdymo programas, jeigu mokinių skaičius mokinių sraute yra mažesnis už Aprašo 3 priede nustatytą mažiausią sąlyginės klasės mokinių skaičių, nustatytą, atsižvelgiant į Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 2 priede nurodytą mažiausią mokinių skaičių klasėje, jungtinėje klasėje, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 4 priede ir 5 priedo 1, 2 punktuose, 3.1, 3.3–3.5 papunkčiuose ir 4–8 punktuose;

171.3. III gimnazijos klasei ir IV gimnazijos klasei, jeigu mokinių skaičius III gimnazijos klasės arba IV gimnazijos klasės mokinių sraute yra nuo 1 iki 30 mokinių, išskyrus atvejus, kai pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles mokyklose gali būti sudaroma viena III gimnazijos klasė arba viena IV gimnazijos klasė. Mokyklų, kuriose pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles gali būti sudaroma viena III gimnazijos klasė arba viena IV gimnazijos klasė (išskyrus nevalstybines mokyklas), sąrašus tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras;

171.4. klasėms, kuriose ugdoma pagal bendrojo ugdymo programas ir kuriose Vyriausybės nustatyta tvarka yra sustabdytas bendrojo ugdymo programos ar jos dalies vykdymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

172. Mokymo lėšos mažinamos:

172.1. klasėms (grupėms), kuriose ugdoma pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir kuriose mokinių skaičius yra mažesnis už mažiausią sąlyginės grupės mokinių skaičių, nurodytą Aprašo 2 priede;

172.2. Aprašo 4 priede nurodytoms klasėms, kuriose ugdoma pagal bendrojo ugdymo programas ir kuriose mokinių skaičius yra mažesnis už mažiausią sąlyginės klasės mokinių skaičių, nurodytą Aprašo 3 priede, bet tokių klasių sudarymas atitinka Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 2 priedo nuostatas dėl mažiausio mokinių skaičiaus klasėje, jungtinėje klasėje taikymo šioms klasėms;

172.3. valstybinių ar savivaldybių mokyklų klasėms, jungtinėms klasėms, kuriose ugdoma pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus Aprašo 5 priede nurodytus atvejus), kurių mokinių skaičius, einamųjų metų rugsėjo 1 d. duomenimis, viršija Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 2 priede nustatytą didžiausią mokinių skaičių klasėje, jungtinėje klasėje.

Papildyta punktu:

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

173. Aprašo 172.1 ir 172.2 papunkčiuose nurodytais atvejais, apskaičiuojant skiriamas mokymo lėšas, taikomas Aprašo 7.1.2 papunktis. Aprašo 172.3 papunktyje nurodytais atvejais mokymo lėšos mažinamos Aprašo 174 punkte nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

IV SKYRIUS

MOKYMO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS

 

18. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į pakitusį mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d., perskirsto specialios tikslinės dotacijos dalį, skirtą ugdymo reikmėms finansuoti nuo rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų pabaigos (jeigu tokia galimybė numatyta atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme), tarp savivaldybių, laikydamasi šių nuostatų:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

18.1. Pirmiausia kiekvienai savivaldybei skiriama mokymo lėšų suma, apskaičiuota pagal mokinių ir sąlyginį klasių (grupių) skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. Šios lėšos paskirstomos ir naudojamos laikantis Aprašo III skyriaus nuostatų.

18.2. Specialios tikslinės dotacijos suma, gauta iš bendros perskirstomos sumos atėmus sumą, perskirstomą pagal Aprašo 18.1 papunktį, savivaldybėms paskirstoma proporcingai joms iki perskirstymo nustatytoms metinėms specialios tikslinės dotacijos sumoms. Šias lėšas savivaldybės skiria pedagoginiams darbuotojams, kuriems už darbą mokama iš mokymo lėšų, darbo užmokesčiui, išeitinėms išmokoms ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms ir kompensacijoms mokėti.

18.3. Tais atvejais, kai specialios tikslinės dotacijos dalis, skirta ugdymo reikmėms finansuoti nuo rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų pabaigos, yra mažesnė už lėšų sumą, kuri turi būti skiriama pagal Aprašo 18.1 papunktį, atitinkamai mažinama lėšų dalis ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti, nurodyta Aprašo 9 punkte.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 674, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17705

 

19. Savivaldybės mokymo lėšas tarp mokyklų perskirsto pakitus mokinių ir sąlyginiam klasių (grupių) skaičiui einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. Mokymo lėšas Aprašo 12 punkte nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės gali perskirstyti tarp švietimo įstaigų per mokslo metus savo nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 674, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17705

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Bendras sąlyginis pareigybių skaičius apskaičiuojamas, sąlyginį pareigybių skaičių klasei (grupei) (pn) padauginus iš sąlyginių klasių (grupių) skaičiaus. Aprašo 5 priedo 6.1–6.8, 6.10 ir 6.11 papunkčiuose nurodytais atvejais bendras sąlyginis pareigybių skaičius apima ir specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų pareigybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

21. Švietimo informacinių technologijų centrui švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka informaciją, kurios reikia mokymo lėšų sumai apskaičiuoti, teikia valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės mokyklos, teikiančios ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį arba vidurinį ugdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

22. Savivaldybės už mokymo lėšų panaudojimą atsiskaito švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

23. Mokyklų, kuriose vykdomos priešmokyklinio ugdymo arba bendrojo ugdymo programos mokoma tautinės mažumos kalbos, sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Papildyta punktu:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Punkto pakeitimai:

Nr. 674, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17705

 

24. Tais atvejais, kai valstybinėje arba savivaldybės mokykloje iš visų klasių, kuriose mokoma pagal pagrindinio ugdymo programą, yra viena klasė, kuriai mokymo lėšos neskiriamos pagal Aprašo 171.2 papunktį, mokyklos savininko (dalyvių susirinkimo) iš jam numatytų valstybės biudžeto asignavimų (valstybinei mokyklai) arba savivaldybės biudžeto asignavimų (savivaldybės mokyklai) ir (arba) kitų dalininkų lėšų mokyklai papildomai skiriamos mokymo lėšos (išskyrus pagal Aprašą skiriamas mokymo lėšas) apskaičiuojamos pagal Aprašą kaip atitinkamai klasei, turinčiai nustatytą mažiausią sąlyginės klasės mokinių skaičių.

Papildyta punktu:

Nr. 832, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-22, i. k. 2022-17376

 

––––––––––––––––––––

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo,

paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

UGDYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS

 

Ugdymo reikmės

Ugdymo reikmių koeficientai (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)

1. Ugdymo reikmės, finansuojamos iš savivaldybėms skiriamų mokymo lėšų:

 

1.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti:

 

1.1.1. mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

0,0933

1.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas

0,1865

1.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose:

 

1.2.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti, prevencinėms programoms įgyvendinti

0,0203

1.2.2. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 1.2.3 ir 1.2.4 papunkčiuose

0,0801

1.2.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams:

 

1.2.3.1. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

0,8209

1.2.3.2. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

1,3450

1.2.3.3. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

0,5177

1.2.3.4. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

1,0180

1.2.4. migrantams

0,4132

1.3. mokymosi pagalbai

0,0529

1.4. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti

0,0015

1.5. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti

0,0126

1.6. skaitmeninio ugdymo plėtrai

0,0112

1.7. mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti

0,0305

2. Ugdymo reikmės, finansuojamos iš mokykloms skiriamų mokymo lėšų:

 

2.1. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms:

 

2.1.1. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiuose

0,0148

2.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas tautinės mažumos kalba (kalbos) arba valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje

0,0172

2.1.3. mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba (kalbos)

0,0154

2.2. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

0,0025

2.3. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti

0,0046

2.4. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti

0,0035

 

Pastabos:

1. Šio priedo 1.2.3 papunktis taikomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išskyrus mokinius, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 2310, 2311, 2312, 2313, taip pat 2321, kai mokiniai turi nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių).

2. Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantai, taikomi tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams nustatyti švietimo pagalbos mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose koeficientai, nustatyti šio priedo 1.2.3.1 arba 1.2.3.2 papunktyje.

3. Šio priedo 1.2.4 papunktis taikomas užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo klasėse (migrantams) ne ilgiau kaip dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje ir nemoka valstybinės kalbos.

4. Šio priedo 1.3 papunktis taikomas tik mokiniams, įgijusiems pradinį ar pagrindinį išsilavinimą arba baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir nepasiekusiems vertinto dalyko patenkinamo pasiekimų lygmens pagal nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ar pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatus.

5. Šio priedo 1.4–1.7 papunkčiai taikomi tik mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

6. Šio priedo 2.1.2 papunktis taikomas mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas: tautinės mažumos kalba (kalbos); valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje (jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba – ne valstybinė kalba).

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1324, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21663

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO LĖŠŲ UGDOMAJAI VEIKLAI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Rodiklis

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

iki 2 m.

nuo 2 iki 3 m.

nuo 3 m.

1. Bazinis grupės dydis (mokinių skaičius)

10

15

20

20

2. Mažiausias sąlyginės grupės mokinių skaičius

5

8

10

10

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos koeficientas (R)

1,1368

4. Sąlyginis grupės dydis (mokinių skaičius)

5 ir daugiau

8 ir daugiau

10 ir daugiau

10 ir daugiau

5. Grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičius per savaitę (h)

44,11

44,11

44,11

46,20

 

Pastabos:

1. Mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas specialiosiose mokyklose arba specialiosiose grupėse, pagal šio priedo rodiklius apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos didinamos 2 kartus.

2. Didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bendrosios paskirties grupėse, skaičius mokinių sraute didinamas 2 kartus.

3. Mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba (kalbos pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą mokyklų sąrašą), pagal šio priedo rodiklius apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos didinamos 6,25 procentais.

4. Mokiniams, kurie ugdomi (ugdosi) šeimoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pagal šio priedo rodiklius apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos apskaičiuojamos taikant koeficientą 0,25.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Nr. 1324, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21663

Nr. 933, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17915

Nr. 1480, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29204

Nr. 1146, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27619

Nr. 832, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-22, i. k. 2022-17376

Nr. 1300, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26623

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir

panaudojimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

BENDROJO UGDYMO LĖŠŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D.

 

Rodiklis

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I

gimna-zijos) kl.

10 (II gimna-

zijos) kl.

III

gimna-zijos kl.

IV

gimna-zijos kl.

1. Bazinis klasės dydis (mokinių skaičius)

24

30

2. Mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius

8

12

12

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos koeficientas (R)

1,1712

4. Sąlyginis klasės dydis (mokinių skaičius)

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

5. Klasės kontaktinių valandų skaičius per mokslo metus (hknt):

5.1. klasės, išskyrus jungtines klases

910

910

910

945

980

1015

980

1015

1050

980

1015

1050

1129

1240

1462

1184

1332

1628

1240

1388

1647

1295

1406

1665

1369

1517

1776

1406

1554

1813

1620

1908

1620

1908

5.2. jungtinės klasės, kai sujungtos dvi klasės

1155

1260

1295

1155

1260

1295

1155

1260

1295

1155

1260

1295

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Vidutinė kontaktinių valandų, tenkančių vienai pareigybei, norma per mokslo metus (pknt)

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

732

776

732

776

7. Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai:

 

7.1. profesinėse mokyklose

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,7680

0,7680

0,7680

0,7680

7.2. mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba (kalbos)

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

7.3. mokiniams, besimokantiems valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

 

Pastabos:

1. Šio priedo 2 punkte III gimnazijos klasei nustatytas mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius taikomas tais atvejais, kai pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, gali būti sudaroma viena III gimnazijos klasė.

2. Šio priedo 5.2 papunktis netaikomas Aprašo 5 priede nurodytais atvejais.

3. Mokiniams, atitinkantiems šio priedo 7.1 papunktyje nurodytą kriterijų ir 7.2 arba 7.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus, taikomi kiekviename iš šių papunkčių nurodyti sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai.

4. Mokiniai laikomi besimokančiais daugiakalbėje aplinkoje, jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba yra kita, ne valstybinė kalba.

5. Savivaldybių ir valstybinėms mokykloms, įgyvendinančioms sausumos arba jūrų kadetų ugdymo sampratas arba jų elementus, taip pat specializuoto pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas, kurios neturi jungtinių klasių, sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai didinami 10 procentų.

 

________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Nr. 1324, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21663

Nr. 933, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17915

Nr. 674, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17705

Nr. 1146, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27619

Nr. 832, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-22, i. k. 2022-17376

Nr. 1300, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26623

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir

panaudojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

SĄLYGINIS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIUS, KAI MOKINIŲ SKAIČIUS MOKINIŲ SRAUTE YRA MAŽESNIS UŽ MAŽIAUSIĄ SĄLYGINĖS KLASĖS (GRUPĖS) MOKINIŲ SKAIČIŲ

 

Klasė (grupė)

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Bendrasis ugdymas

iki 2 m.

nuo 2 iki 3 m.

nuo 3 m.

1–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

Mokinių skaičius mokinių sraute

1–2

3–4

1–4

5–7

1–5

6–9

1–5

6–9

1–4

5–7

1–11

Sąlyginis klasių (grupių) skaičius

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,5

 

Pastabos:

1. Šiame priede 1–10 (I–II gimnazijos) klasėms nustatytas sąlyginis klasių (grupių) skaičius taikomas:

1.1. kai mokinių skaičius mokinių sraute yra 1–4 mokiniai – nevalstybinių mokyklų 1–10 (I–II gimnazijos) klasėms;

1.2. kai mokinių skaičius mokinių sraute yra 5–7 mokiniai – savivaldybių ir valstybinių mokyklų 5–10 (I–II gimnazijos) klasėms, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba (kalbos), Vilniaus, Šalčininkų rajonų ir Neringos savivaldybių teritorijoje esančių mokyklų 5–10 (I–II gimnazijos) klasėms, kuriose mokoma valstybine mokomąja kalba, ir nevalstybinių mokyklų 1–10 (I–II gimnazijos) klasėms.

2. Šiame priede III–IV gimnazijos klasėms nustatytas sąlyginis klasių (grupių) skaičius taikomas mokyklų, ugdymą vykdančių skirtingomis mokomosiomis kalbomis, tačiau vidurinio ugdymo programą įgyvendinančių pagal šių mokyklų parengtą bendrą vidurinio ugdymo planą, III gimnazijos klasei ir IV gimnazijos klasei, jei mokinių skaičius atitinkamoje klasėje, kurioje mokoma pagal bendrą vidurinio ugdymo planą, yra ne mažiau kaip 12. Šių mokyklų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

3. Šiame priede III–IV gimnazijos klasėms nustatytas sąlyginis klasių (grupių) skaičius taikomas bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose vykdomas profesinis mokymas kartu su viduriniu ugdymu ir kuriose vieno mokinių srauto dvi grupės sujungiamos mokyti bendrojo ugdymo dalykų, III gimnazijos klasei ir IV gimnazijos klasei, jei mokinių skaičius atitinkamoje klasėje, kurioje mokoma pagal bendrą vidurinio ugdymo programą, yra ne mažiau kaip 12. Šių mokyklų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 679, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12063

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

 

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

SPECIALIŲJŲ MOKINIŲ SRAUTŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ IR SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Specialieji mokinių srautų nustatymo kriterijai

Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai

Bazinis klasės dydis

mokyklos (klasės, grupės, mokymosi formos, programos, mokinių) apibūdinimas

mokymosi forma / mokymo proceso organizavimo būdas / ugdymo programa

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I gimnazijos) kl.

10 (II gimnazijos) kl.

III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

1–4 kl.

5–8 kl.

9–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

1.

Mokyklos, skirtos mokiniams, dėl išskirtinių gabumų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

bendrajam ugdymui2

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1343

1,0128

0,9779

0,9779

1,0229

0,9066

0,9066

0,9066

1,0377

1,0165

0,9577

0,9577

24

30

30

30

1.2.

sportiniam ugdymui (kartu su bendruoju ugdymu)

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

 

 

 

 

2,3334

2,0683

2,0683

2,0683

2,5390

2,4872

2,5627

2,5627

 

30

30

30

1.3.

meniniam ugdymui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

dailei

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

1,2246

1,0934

1,0557

1,0557

1,1044

0,9789

0,9789

0,9789

1,1203

1,0974

1,0339

1,0339

24

30

30

30

1.3.2.

muzikai

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

2,8879

2,5785

2,4896

2,4896

2,6043

2,3084

2,3084

2,3084

2,6420

2,5881

2,4383

2,4383

24

30

30

30

1.3.3.

baletui

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

3,6365

3,2468

3,1349

3,1349

3,2793

2,9067

2,9067

2,9067

3,3268

3,2590

3,0703

3,0703

24

30

30

30

1.3.4.

choreografijai

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

1,7494

1,5619

1,5081

1,5081

1,5776

1,3983

1,3983

1,3983

1,6004

1,5678

1,4771

1,4771

24

30

30

30

2.

Jaunimo mokyklos (klasės) 12–16 metų mokiniams3

grupinio / kasdienio / pagrindinio ugdymo

 

 

 

 

1,4673

1,3451

1,3087

1,3087

1,5027

1,4669

 

 

 

16

16

 

3.

Suaugusiųjų mokyklos (klasės) (išskyrus tardymo izoliatorius); 16–17 metų dirbančio jaunimo klasės4; pataisos įstaigos mokyklos (klasės):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

pataisos namų mokykla (klasė) 14-15 metų mokiniams5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1753

1,1301

1,0882

1,0882

1,0075

0,9445

0,9159

0,8889

1,0279

1,0008

 

 

6

6

6

 

3.2.

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,8704

0,7772

0,7504

0,7504

0,9782

0,8671

0,8671

0,8671

0,9586

0,9390

0,8971

0,8971

24

30

30

30

3.3.

pataisos įstaigų suaugusiųjų mokyklos (klasės)

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,7254

0,6716

0,6477

0,6477

0,7270

0,6664

0,6484

0,6484

0,7057

0,6889

0,6645

0,6645

20

20

20

20

3.4.

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programos)6

pavienio / neakivaizdinio, nuotolinio, kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

grupinio / neakivaizdinio, nuotolinio, kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

0,0106

0,0102

0,0098

0,0098

0,0061

0,0058

0,0056

0,0054

0,0045

0,0044

0,0036

0,0036

1

1

1

1

3.5.

grupinio / neakivaizdinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

pavienio / savarankiško, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

0,3897

0,3479

0,3360

0,3360

0,5703

0,5055

0,5055

0,5055

0,5832

0,5713

0,5788

0,5788

24

30

30

30

4.

Mokiniai tardymo izoliatoriuose:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

nepilnamečiai (14–15 metų)8:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

grupinio / kasdienio, nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

1,6677

1,6036

1,5442

1,5442

1,3742

1,2883

1,2493

1,2125

1,4177

1,3804

 

 

6

6

6

 

4.1.2.

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,9939

0,9557

0,9203

0,9203

0,6935

0,6502

0,6305

0,6119

0,5624

0,5476

 

 

8

8

8

 

4.2.

suaugusieji (16 metų ir vyresni):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.

grupinio / kasdienio, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,6166

0,5929

0,5709

0,5709

0,5811

0,5448

0,5283

0,5128

0,5623

0,5475

0,5648

0,5648

8

8

8

8

4.2.2.

pavienio / savarankiško / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)7

0,4224

0,4062

0,3911

0,3911

0,4768

0,4470

0,4334

0,4207

0,4405

0,4289

0,3443

0,3443

8

8

8

8

5.

Mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas savarankiško, ugdymosi šeimoje ar nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

mokomi namie (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / nuotolinio /  pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

grupinio / nuotolinio / pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

0,3983

0,3830

0,3688

0,3688

0,4015

0,3764

0,3650

0,3543

0,3673

0,3576

0,3359

0,3359

1

1

1

1

5.2.

nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.

Lietuvos Respublikos mokiniai, kurie laikinai ar nuolat gyvena ir mokosi užsienyje (jeigu gyvenamąją vietą užsienyje yra deklaravę Lietuvos Respublikos gyventojų registre) pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas (grupinio, pavienio mokymosi forma)

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

0,0162

0,0155

0,0150

0,0150

0,0123

0,0115

0,0112

0,0108

0,0124

0,0121

0,0112

0,0112

1

1

1

1

5.2.2.

kiti mokiniai, kurie mokosi pavienio mokymosi forma pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

0,0162

0,0155

0,0150

0,0150

0,0123

0,0115

0,0112

0,0108

0,0124

0,0121

0,0112

0,0112

1

1

1

1

5.3.

ligoninių mokyklose (klasėse)5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1912

1,1454

1,1030

1,1030

0,8866

0,8312

0,8060

0,7823

0,7638

0,7437

0,6419

0,6419

10

10

10

10

5.4.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairiomis ligomis (išskyrus įvairių formų tuberkuliozę)5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,5723

1,4559

1,4039

1,4039

1,3114

1,2021

1,1696

1,1696

1,1380

1,1109

1,1778

1,1778

16

16

16

16

5.5.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairių formų tuberkulioze5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

2,0610

1,9083

1,8402

1,8402

1,5946

1,4618

1,4222

1,4222

1,3850

1,3521

1,1778

1,1778

16

16

16

16

5.6.

ugdomi (ugdosi) šeimoje (pagal Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

pavienio / ugdymosi šeimoje / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

0,0413

 

0,0397

0,0382

0,0382

0,0958

0,0898

0,0871

0,0845

0,0776

0,0756

0,0393

0,0393

1

1

1

1

6.

Specialiosios mokyklos, specialiosios klasės (lavinamosios klasės, parengiamosios klasės), išlyginamosios klasės, vaikų socializacijos centrai:

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

specialiosios klasės turintiesiems sveikatos problemų9

2,3016

2,1311

2,0550

2,0550

1,8342

1,6813

1,6359

1,6359

1,8784

1,8336

 

 

16

16

16

 

6.2.

specialiosios klasės turintiesiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (parengiamosios klasės)10

1,7262

1,5983

1,5413

1,5413

1,3756

1,2610

1,2269

1,2269

1,4088

1,3752

 

 

12

12

12

 

6.3.

specialiosios klasės akliesiems ir silpnaregiams (parengiamosios klasės), specialiosios klasės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems  (kochlearinių implantų naudotojams) (parengiamosios klasės)11

2,0372

1,9589

1,8863

1,8863

1,6437

1,5409

1,4942

1,4503

1,4311

1,3934

1,2206

1,2206

10

10

10

10

6.4.

specialiosios klasės turintiesiems judesio ir padėties sutrikimų12

1,4385

1,3832

1,3320

1,3320

1,1852

1,1111

1,0774

1,0457

1,2227

1,1905

0,7794

0,7794

10

10

10

10

6.5.

specialiosios klasės turintiesiems nežymių intelekto sutrikimų13 ir kitiems mokiniams (išskyrus nurodytus šio priedo 6.1–6.4, 6.6–6.11 papunkčiuose)

1,7262

1,5983

1,5413

1,5413

1,3756

1,2610

1,2269

1,2269

1,4088

1,3752

 

 

12

12

12

 

6.6.

Specialiosios (lavinamosios) klasės turintiesiems vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą14, 15

2,5431

2,4453

2,3547

2,3547

1,7745

1,6636

1,6132

1,5658

1,4388

1,4009

 

 

10

10

10

 

6.7.

Specialiosios (lavinamosios) klasės turintiesiems kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas16, 17

1,6784

1,6139

1,5541

1,5541

1,1712

1,0980

1,0647

1,0334

0,9496

0,9246

 

 

6

6

6

 

6.8.

specialiosios klasės turintiesiems įvairiapusių raidos sutrikimų; specialiosios klasės turintiesiems elgesio ir emocijų sutrikimų18

1,1508

1,1065

1,0656

1,0656

0,9481

0,8889

0,8620

0,8366

0,9782

0,9524

 

 

6

6

6

 

6.9.

išlyginamosios klasės19

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų / suaugusiųjų)

1,1803

1,1349

1,0929

1,0929

0,8236

0,7721

0,7487

0,7267

0,6678

0,6502

0,5842

0,5842

10

10

10

10

6.10.

vaikų socializacijos klasės

 

 

 

 

1,3742

1,2883

1,2493

1,2125

1,4177

1,3804

 

 

 

6

6

 

6.11.

specialiosios (socialinių įgūdžių) klasės20:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.1.

vaikų socializacijos centruose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8406

 

 

 

 

6

 

6.11.2.

kitose mokyklose programos, kuriose nėra profesinio mokymo dalykų21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4009

 

 

 

 

10

 

6.11.3.

kitose mokyklose programos, kuriose yra profesinio mokymo dalykų (kai programos kreditų skaičius – 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0791

 

 

 

 

10

 

6.11.4.

kitose mokyklose programos, kuriose yra profesinio mokymo dalykų (kai programos kreditų skaičius – 45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9087

 

 

 

 

10

 

6.11.5.

kitose mokyklose programos, kuriose yra profesinio mokymo dalykų (kai programos kreditų skaičius – 60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7383

 

 

 

 

10

 

6.11.6.

kitose mokyklose programos, kuriose yra profesinio mokymo dalykų (kai programos kreditų skaičius – 90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3976

 

 

 

 

10

 

7.

Gimnazijos tarptautinio bakalaureato klasės

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo (vaikų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3952

1,3952

 

 

 

30

8.

Lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių ir lietuvių kilmės užsieniečių klasės5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,9672

1,7565

1,6959

1,6959

2,0159

1,7869

1,7869

1,7869

2,0452

2,0035

1,8875

1,8875

24

30

30

30

 

1 Taikoma tik bendrojo ugdymo mokykloms, skirtoms mokiniams, atitinkantiems vieną iš šio priedo 1.3 papunktyje nurodytų kriterijų.

2 Mokiniams, atitinkantiems šio priedo 1.1 papunktyje nurodytą kriterijų ir vieną iš 1.3 papunktyje nurodytų kriterijų, lėšos ugdymo planui įgyvendinti skaičiuojamos pagal kiekvieną iš jų.

3 Taikoma ir vyresniems nei 16 metų mokiniams, jeigu jų priėmimo į mokyklą (klasę) metų rugsėjo 1 d. jie buvo 12–16 metų, tačiau nėra baigę pagrindinio ugdymo programos.

4 Dirbančio 16–17 metų jaunimo klasės rodikliai taikomi ir vyresniems nei 17 metų mokiniams, jeigu jų priėmimo į mokyklą (klasę) metų rugsėjo 1 d. jie buvo 16–17 metų, tačiau nėra baigę pagrindinio arba vidurinio ugdymo programos.

5 Mokyklų, nurodytų šio priedo 3.1, 5.3–5.5 papunkčiuose ir 8 punkte, sąrašus tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

6 Taikoma mokiniams, laikinai ar nuolat gyvenantiems užsienyje (jeigu gyvenamąją vietą užsienyje yra deklaravę Lietuvos Respublikos gyventojų registre) ir mokomiems pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas, taip pat mokiniams, kurie mokosi ne visų dalykų (visomis mokymo formomis ir mokymo proceso organizavimo būdais).

7 Išskyrus pakartotinai pageidaujamus mokytis suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos dalykus (už kuriuos mokinys sumoka savo lėšomis).

8 Taikoma mokiniams, kuriems rugsėjo 1 d. nėra sukakę 16 metų.

9 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Klasių paskirčių klasifikatoriuje (toliau – Klasių paskirčių klasifikatorius), yra 210201.

10 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210203, 210403.

11 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra šie: 210401, 210402, 210205, 210206, taip pat jeigu mokiniai turi šių specialiųjų ugdymosi poreikių, nurodytų švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje (toliau – Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatorius): 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1320, 1330, 1340, 1350, 1400, 1700, 2221, 2222, 2231, 2232.

12 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210202.

13 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210204.

14 Taikoma, jeigu mokiniai turi šiuos specialiuosius ugdymosi poreikius, nurodytus Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1120, 1130, 1140, 1150, 1800.

15 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210301.

16 Taikoma, jeigu mokiniai turi šiuos specialiuosius ugdymosi poreikius, nurodytus Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1700, 1800, 1120, 1130, 1140, 1150.

17 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210302.

18 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210207, 210208.

19 Taikoma ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų mokymosi pasiekimų) tik bendrųjų klasių, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210702 ir 210703, mokiniams, kurie mokosi ne daugiau kaip 28 pamokas per savaitę.

20 Taikoma mokiniams, kurie mokosi pagal socialinių įgūdžių (darbinio) ugdymo programą ne ilgiau kaip 3 mokslo metus (iki asmeniui sueina 21 metai).

21Jei tokie mokiniai mokomi namie, jiems taikomas šio priedo 5.1 papunktyje nustatytas mokinių, mokomų namie (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą) 10 (II gimnazijos) klasėje sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientas 0,3576.

 

Pastaba:

Specialiojo ugdymo centrams, skirtiems šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai didinami 5 procentais. Jų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Nr. 933, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17915

Nr. 674, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17705

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 875, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-29, i. k. 2019-13680

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1324, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21663

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 933, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17915

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1264, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23804

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1480, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29204

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 274, 2021-04-21, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-08916

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 674, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17705

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1146, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27619

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 832, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-22, i. k. 2022-17376

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1300, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26623

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 676, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16749

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 675, 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-25, i. k. 2023-16748

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2, 2024-01-03, paskelbta TAR 2024-01-03, i. k. 2024-00075

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo