Suvestinė redakcija nuo 2023-04-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07269

 

 

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 2 d. Nr. T-157

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. A1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-223 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Artūras Visockas

 


PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-157

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – Jaunimo reikalų taryba) tikslus, funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.

2. Jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba), Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) ir 14–29 metų amžiaus Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – savivaldybė) veikiančių Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos (toliau – Jaunimo organizacijų taryba) deleguotų atstovų.

3. Jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijai.

4. Jaunimo reikalų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

5. Jaunimo reikalų taryba sudaroma ir Nuostatai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

II SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

6. Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai:

6.1. nagrinėti savivaldybėje su jaunimo politika susijusius klausimus;

6.2. teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų rengimo;

6.3. stiprinti savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su jaunimu ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis.

7. Jaunimo reikalų taryba numatytų tikslų siekia įgyvendindama šias funkcijas:

7.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose ir įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;

7.2. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

7.3. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;

7.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių;

7.5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant Savivaldybės strateginį veiklos planą ir Strateginį plėtros planą;

7.6. dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;

7.7. teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus Savivaldybės merui dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-42, 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03854

 

7.8. teikia pasiūlymus savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;

7.9. užtikrina jaunimo dalyvavimą sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

7.10. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriumi (toliau – jaunimo reikalų koordinatorius) jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;

7.11. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

 

III SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TEISĖS

 

8. Jaunimo reikalų taryba turi šias teises:

8.1. gauti iš savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Jaunimo reikalų tarybos funkcijoms atlikti;

8.2. kviestis į Jaunimo reikalų tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus);

8.3. prašyti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, specialistų (ekspertų) pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politikos įgyvendinimu;

8.4. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikai aktualūs klausimai.

9. Jaunimo reikalų taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

 

IV SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Jaunimo reikalų taryba lygybės principu sudaroma iš 12 (dvylikos) narių: 6 (šeši) nariai – Savivaldybės tarybos 4 (keturi) ir Savivaldybės administracijos 2 (du) atstovai (Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui), 6 (šeši) nariai – savivaldybės jaunimo atstovai (14–29 m.) (dvejų metų kadencijai).

11. Savivaldybės jaunimo atstovus į Jaunimo reikalų tarybą deleguoja Jaunimo organizacijų taryba.

12. Nesant Jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą per 60 kalendorinių dienų nuo oficialaus jaunimo reikalų koordinatoriaus paklausimo dėl jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą delegavimo, jaunimo atstovai išrenkami viešai organizuotame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybėje, susirinkime, už kurio organizavimą yra atsakingas jaunimo reikalų koordinatorius.

13. Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Jaunimo reikalų tarybą tvarką nustato Savivaldybės taryba.

14. Demokratiškai išrinkti ir (ar) deleguoti jaunimo atstovai turi sudaryti ne mažiau negu pusę Jaunimo reikalų tarybos narių.

15. Jaunimo reikalų koordinatorius negali būti Jaunimo reikalų tarybos narys, tačiau gali būti skiriamas Jaunimo reikalų tarybos sekretoriumi.       

16. Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją išrenka Jaunimo reikalų tarybos nariai pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo atstovas. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus jaunimo atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos atstovas.

17. Jaunimo reikalų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

17.1. jis atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Jaunimo reikalų tarybos kadencija;

17.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar administracijoje;

17.3. jis pašalinamas dėl posėdžių nelankymo, jeigu per kalendorinius metus be pateisinamos priežasties praleidžia iš eilės tris posėdžius.

18. Į Jaunimo reikalų tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo reikalų taryboje deleguojamas kitas asmuo, vadovaujantis Nuostatuose numatytais reikalavimais.

19. Nepasibaigus Jaunimo reikalų tarybos kadencijai, jos sudėtis atnaujinama tik Nuostatų 17 punkte numatytais atvejais nutrūkus Jaunimo reikalų tarybos nario (-ių) įgaliojimams. Už Jaunimo reikalų tarybos sudėties atnaujinimą (kreipimąsi į atitinkamą savivaldybės instituciją, administraciją ar Jaunimo organizacijų tarybą dėl naujo (-ų) nario (-ių) delegavimo ir, esant poreikiui, jaunimo atstovų rinkimų organizavimą) atsakingas jaunimo reikalų koordinatorius.

20. Jaunimo reikalų taryba darbą organizuoja vadovaudamasi Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentu, kurį patvirtina pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos darbo forma yra posėdžiai. Jaunimo reikalų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas.

21. Jaunimo reikalų tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo reikalų tarybos narių.

22. Jaunimo reikalų tarybą posėdžių metu techniškai aptarnauja jaunimo reikalų koordinatorius arba kitas Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-42, 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03854

 

23. Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

24. Jaunimo reikalų taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo reikalų tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

25. Jaunimo reikalų tarybos sprendimai įforminami Jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo reikalų tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms, jos viešai skelbiamos oficialioje Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (toliau – Savivaldybės interneto svetainė).

26. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas rengia ir teikia Jaunimo reikalų tarybai posėdžių darbotvarkes, veiklos planus, ataskaitas.

27. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planai, teikiamos ataskaitos, informacija apie įvyksiančius ir jau įvykusius posėdžius ir posėdžių protokolai privalo būti viešinami ir prieinami Savivaldybės interneto svetainėje.

__________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-42, 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03854

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_65cb0e8d2e6a4b6386bc65f1652940d0_end