Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26446

 

Nauja redakcija nuo 2023-02-16:

Nr. VE-116 (1.3 E), 2023-02-15, paskelbta TAR 2023-02-15, i. k. 2023-02719

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL elektroninio pristatymo paslaugų teikimo NACIONALINĖS ELEKTRONINIŲ SIUNTŲ PRISTATYMO, NAUDOJANT PAŠTO TINKLĄ, INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS SUTARTIES IR SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. VE-888 (1.3 E)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų, elektroninio pristatymo paslaugų teikimo šios sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo ir tarifo nustatymo“, 12.3 papunkčiu ir 15 punktu:

1.  T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties formą;

1.2. Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiųjų sąlygų, kai mokama po šių paslaugų suteikimo, formą;

1.3. Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiųjų sąlygų, kai mokama prieš suteikiant šias paslaugas, formą.

2. N u s t a t a u, kad Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiosios sąlygos, kai mokama po šių paslaugų suteikimo, taikomos viešojo administravimo subjektams. Kitiems paslaugų gavėjams taikomos Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiosios sąlygos, kai mokama prieš suteikiant šias paslaugas, išskyrus atvejus, kai paslaugų gavėjas pageidauja už paslaugas mokėti po paslaugų suteikimo ir pateikia rašytinį prašymą paslaugų teikėjui.

3.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. NVE-2 (1.3 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiųjų sąlygų patvirtinimo" su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                   Saulius Urbanavičius

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Specialiųjų sąlygų, kai mokama prieš suteikiant šias paslaugas, forma

Priedo pakeitimai:

Nr. VE-116 (1.3 E), 2023-02-15, paskelbta TAR 2023-02-15, i. k. 2023-02719

Nr. VE-446 (1.3 E), 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-23, i. k. 2023-16549

 

Specialiųjų sąlygų, kai mokama po šių paslaugų suteikimo, forma

Priedo pakeitimai:

Nr. VE-116 (1.3 E), 2023-02-15, paskelbta TAR 2023-02-15, i. k. 2023-02719

Nr. VE-446 (1.3 E), 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-23, i. k. 2023-16549

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės įmonė Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-116 (1.3 E), 2023-02-15, paskelbta TAR 2023-02-15, i. k. 2023-02719

Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VE-888 (1.3 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties ir Sutarties specialiųjų sąlygų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybės įmonė Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-446 (1.3 E), 2023-08-23, paskelbta TAR 2023-08-23, i. k. 2023-16549

Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VE-888 (1.3 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties ir sutarties specialiųjų sąlygų formų patvirtinimo“ pakeitimo