Suvestinė redakcija nuo 2018-12-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18684

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

GeneraliniS direktorius

 

Įsakymas

dėl DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMų FINANSAVIMO

valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų KRITERIJŲ aprašo

patvirtinimo

 

2017 m. lapkričio 23 d. Nr. V-974

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 9 straipsnio 4 punktu, 15 straipsniu 3 dalimi ir 21 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktais, 7 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsniu, įgyvendindamas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statuso pakeitimo ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“, 9.9, 9.20, 16.2 ir 16.7 papunkčius ir atsižvelgdamas į Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašą, patvirtintą Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u  Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas taikomas skirstant 2018 metų ir vėlesnių metų Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės disponuojamas valstybės biudžeto lėšas nevyriausybinių organizacijų pateiktoms didelio meistriškumo sporto programoms įgyvendinti.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                              Edis Urbanavičius

 

Patvirtinta

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

generalinio direktoriaus

2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-974

 

Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašas (toliau – Aprašas) nustato pareiškėjų pateiktų didelio meistriškumo sporto programų vertinimo principus ir pagrindus, kuriais vadovaujantis nusprendžiama, kokia Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) disponuojamų valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) suma turėtų būti skirta konkrečios programos įgyvendinimui.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Atranka – procesas, kurio metu siekiama išpildyti tarptautinės (pasaulio ar Europos) federacijos nustatytas sąlygas ir įgyti teisę dalyvauti atitinkamų tarptautinių sporto varžybų finaliniame etape.

2.2. Komanda – komandinių sporto žaidimų ar individualios sporto šakos komandinėje rungtyje dalyvaujantys ir tą patį subjektą (valstybę, sporto organizaciją ar pan.) atstovaujantys sportininkai.

2.3. Teniso sporto šakos aukščiausios kategorijos turnyrai teniso sporto šakos tarptautinės varžybos, kurias kaip svarbiausias tos amžiaus kategorijos varžybas yra pripažinusi atitinkamai tarptautinė (pasaulio ar Europos) federacija ir (arba) Profesionalų teniso asociacija.

2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme bei Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos apraše, patvirtintame Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašas), vartojamas sąvokas.

 

II. valstybės biudžeto lėšų sumos, skirtos didelio meistriškumo sporto programų finansavimui, išskaidymas pagal grupes (procentais)

 

3. Visa valstybės biudžeto lėšų suma, skirta didelio meistriškumo sporto programų finansavimui, išskaidoma (procentais) į 4 grupes, numatant, kad:

3.1. strateginių sporto šakų grupės didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui tenka 55,10 proc. visos didelio meistriškumo sporto programų finansavimui numatytos valstybės biudžeto lėšų sumos;

3.2. kitų nei numatyta Aprašo 3.1 papunktyje, į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų grupės didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui tenka 18,98 proc. visos didelio meistriškumo sporto programų finansavimui numatytos valstybės biudžeto lėšų sumos;

3.3. kitų nei numatyta Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose sporto šakų grupės didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui tenka 14,43 proc. visos didelio meistriškumo sporto programų finansavimui numatytos valstybės biudžeto lėšų sumos;“

3.4. neįgaliųjų sporto organizacijų pateiktų didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui tenka 11,49 proc. visos didelio meistriškumo sporto programų finansavimui numatytos valstybės biudžeto lėšų sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1362, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20113

 

III. Specialieji aprašo 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiuose numatytoms grupėms priskirtų didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis kriterijai

 

4. Sprendžiant klausimą dėl Aprašo 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiuose numatytoms grupėms priskirtinų didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui skirtinos valstybės biudžeto lėšų sumos, vadovaujamasi principu, jog atitinkamai grupei Aprašo 3 punkte numatyta valstybės biudžeto lėšų dalis išskaidoma taip:

4.1. 75 proc. šios valstybės biudžeto lėšų dalies paskirstoma už atitinkamos grupės sporto šakos sportininkų (komandų) pasiektus rezultatus Aprašo 1 priede nurodytose tarptautinėse sporto varžybose;

4.2. 15 proc. šios valstybės biudžeto lėšų dalies paskirstoma įvertinus atitinkamos grupės sporto šakos nacionalinių varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičių;

4.3. 10 proc. šios valstybės biudžeto lėšų dalies paskirstoma įvertinus atitinkamos grupės pareiškėjo organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos rezultatus.

5. Pirmiausiai nustatoma valstybės biudžeto lėšų suma, skirtina už kiekvienos iš Aprašo
4 punkte numatytų ir pateiktoje didelio meistriškumo sporto programoje aprašytų pareiškėjo veiklų rezultatus atskirai.

6. Aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose numatytų ir pateiktose didelio meistriškumo sporto programose aprašytų pareiškėjo veiklų rezultatai įvertinami balais.

7. Sprendžiant dėl Aprašo 4.1 papunktyje nurodytos valstybės biudžeto lėšų dalies paskirstymo didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui, vadovaujamasi šiais kriterijais:

7.1. balų vertės už atitinkamos sporto šakos konkrečiose tarptautinėse sporto varžybose sportininko (komandos) iškovotą vietą bei tos sporto šakos rungtyje aplenktų sportininkų (komandų) skaičių, nustatomos pagal Aprašo 1 priedą;

7.2. vertinami atitinkamos sporto šakos sportininkų (komandų) Aprašo 1 priede nurodytose tarptautinėse sporto varžybose per paskutinių 4 metų laikotarpį pasiekti rezultatai;

7.3. jeigu Aprašo 1 priede nurodytos tarptautinės sporto varžybos rengiamos kas 4 metus, už Aprašo 1 priede nurodytą sportininko (komandos) iškovotą atitinkamą vietą skiriama 100 proc. priede nurodyto balo, jeigu kas 2 metus – 75 proc., jeigu kas 1 metus – 40 proc. Jeigu Aprašo
1 priede nurodytos tarptautinės sporto varžybos per 4 metus rengiamos tris kartus, už Aprašo
1 priede nurodytą sportininko (komandos) iškovotą atitinkamą vietą ir aplenktų sportininkų (komandų) skaičių skiriama 52 proc. priede nurodyto balo;

7.4. tose sporto šakose, kuriose pasaulio ar Europos čempionatai nevykdomi, o vietoje jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio ar Europos taurės varžybos, už šių taurių galutinėje įskaitoje sportininko (komandos) iškovotą vietą ir aplenktų sportininkų (komandų) skaičių skiriamas toks pat balų skaičius, kaip ir už atitinkamos sporto šakos pasaulio ar Europos čempionate iškovotą vietą;

7.5. už teniso sporto šakoje organizuojamuose atitinkamos amžiaus kategorijos aukščiausios kategorijos turnyruose per atitinkamus kalendorinius metus sportininko (komandos) iškovotą vieną aukščiausią vietą ir aplenktų sportininkų skaičių skiriamas toks pat balų skaičius, kaip ir už teniso sporto šakoje organizuojamame atitinkamos amžiaus kategorijos pasaulio ar Europos čempionate (taurės varžybose, jeigu atitinkami čempionatai nevykdomi) sportininko iškovotą atitinkamą vietą ir aplenktų sportininkų skaičių. Balai už šiame papunktyje nurodytose sporto varžybose sportininkų iškovotas vietas skaičiuojami tik tuo atveju, jeigu nėra vykdomi teniso sporto šakos atitinkamos rungties atitinkamos amžiaus kategorijos (jaunučių, jaunių, jaunimo ar suaugusiųjų) pasaulio ar Europos čempionatai (taurės varžybos), kuriuose laimėtojas nustatomas tuo pačiu principu, kaip ir aukščiausios kategorijos turnyruose;

7.6. jeigu Europos žaidynių metu kartu vyksta ir atitinkamos sporto šakos Europos čempionatas, tai balai už šios sporto šakos sportininkų (komandų) Europos žaidynėse iškovotas vietas ir balai už  aplenktų sportininkų (komandų) skaičių prilyginami už Europos čempionate iškovotas vietas (aplenktus sportininkus (komandas) balams;

7.7. prie gauto balo už atitinkamą Aprašo 1 priede nurodytose tarptautinėse sporto varžybose (tarptautinių sporto varžybų rungtyje) užimtą vietą pridedamas Aprašo 1 priede nurodytas balas už aplenktų sportininkų (komandų) skaičių sporto šakos rungtyje ir gaunamas bendras balas;

7.8. Aprašo 1 priede nurodytas balas už aplenktų sportininkų (komandų) skaičių sporto šakos rungtyje gaunamas konkrečioje atitinkamos sporto šakos rungtyje aplenktų sportininkų (komandų) skaičių dauginant iš atitinkamo Aprašo 1 priede nurodyto balo už aplenktą sportininką (komandą) sporto šakos rungtyje. Skaičiuojant, kiek sportininkų (komandų) sportininkas aplenkė, laikoma, kad maksimalus galimų aplenkti sportininkų (komandų) skaičius yra 1 mažesnis, nei Aprašo 1 priede atitinkamoms tarptautinėms sporto varžyboms numatytų vietų, už kurias skiriami balai, skaičius (pvz., olimpinėse žaidynėse maksimalus galimų aplenkti sportininkų (komandų) skaičius yra 35, pasaulio čempionatuose – 31, Europos čempionatuose – 23 ir t. t.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-565, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11974

 

7.9. Aprašo 1 priede nurodytas balas už aplenktų sportininkų (komandų) skaičių sporto šakos rungtyje gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. balo už iškovotą vietą konkrečioje sporto šakos rungtyje vertės. Apskaičiuojant Aprašo 1 priede nurodyto balų už aplenktą sportininką (komandą) sporto šakos rungtyje sumą yra taikomas ir Aprašo 7.3 papunktyje numatytas apribojimas;

7.10. jeigu sportininkas (komanda) tose pačiose į olimpinių žaidynių programą įtrauktos sporto šakos (toliau – olimpinė sporto šaka) tarptautinėse sporto varžybose varžėsi keliose rungtyse ir iškovojo kelias Aprašo 1 priede nurodytas vietas, Aprašo 1 priede nurodyti balai už atitinkamas vietas ir aplenktų sportininkų (komandų) skaičių sporto šakos rungtyje yra susumuojami;

7.11. jeigu sportininkas (komanda) tose pačiose į olimpinių žaidynių programą neįtrauktos sporto šakos (toliau – neolimpinė sporto šaka) tarptautinėse sporto varžybose varžėsi keliose rungtyse ir iškovojo kelias Aprašo 1 priede nurodytas vietas, už aukščiausią iškovotą vietą yra skaičiuojama 100 proc. Aprašo 7.7 papunktyje nurodyto bendro balo, o už kitas vietas – 50 proc. bendro balo;

7.12. už komandinių žaidimų ir individualių sporto šakų komandinėse rungtyse pasiektus laimėjimus Aprašo 7.7 papunktyje nurodytas bendras balas dauginamas iš komandos sportininkų skaičiaus;

7.13. jeigu patekimui į Aprašo 1 priede nurodytas tarptautines sporto varžybas (pagal tarptautinės (pasaulio ar Europos) sporto šakos federacijos nustatytas taisykles) nebuvo vykdyta atranka, balai už Aprašo 1 priede nurodytų sporto varžybų atitinkamoje sporto šakos rungtyje sportininko (komandos) iškovotą vietą ir aplenktų sportininkų (komandų) skaičių skaičiuojami tik tuomet, jei sporto varžybų sporto šakos rungtyje sportininkas (komanda) aplenkė ne mažiau, kaip 30 proc. sportininkų (komandų);

7.14. jeigu į individualių sporto šakų atitinkamų tarptautinių sporto varžybų finalinį etapą vyko atranka (pagal tarptautinės (pasaulio ar Europos) sporto šakos federacijos nustatytas taisykles), tai balai už Aprašo 1 priede nurodytų sporto varžybų atitinkamoje rungtyje sportininko (komandos) iškovotą vietą ir aplenktų sportininkų (komandų) skaičių skaičiuojami tik tuomet, jei sportininkas (komanda) atitinkamos sporto šakos tarptautinių varžybų finalinio etapo konkrečioje sporto šakos rungtyje aplenkė ne mažiau, kaip 10 proc. sportininkų (komandų). Šis reikalavimas netaikomas vertinant olimpinėse žaidynėse iškovotus pasiekimus;

7.15. jeigu vyko atranka (pagal tarptautinės (pasaulio ar Europos) sporto šakos federacijos nustatytas taisykles) į komandinių žaidimų atitinkamų tarptautinių sporto varžybų finalinį etapą ir komanda į šį finalinį etapą nepateko, tai skaičiuojami (išskyrus atranką į olimpines žaidynes) balai už atrankos metu iškovotą vietą ir aplenktų komandų skaičių. Nustatant atrankos metu iškovotą vietą vadovaujamasi tarptautinės (pasaulio ar Europos) federacijos sprendimais dėl konkrečios komandos atrankoje (įskaitant sporto varžybų finalinį etapą) užimtos vietos;

7.16. jeigu atitinkamose tarptautinėse sporto varžybose (kartu su atranka), dalyvavo mažiau sportininkų (komandų) nei Aprašo 1 priede atitinkamoms sporto varžyboms numatyta vietų, už kurias skiriami balai, tai už sportininko (komandos) iškovotą 4 ir žemesnę vietą numatytas balas proporcingai mažinamas atsižvelgiant į faktinį varžybose (kartu su atranka) dalyvavusių sportininkų (komandų) skaičių. Šis reikalavimas netaikomas vertinant olimpinėse žaidynėse iškovotus pasiekimus;

7.17. balai už neolimpinių sporto šakų rungtyse iškovotas vietas ir aplenktų sportininkų (komandų) skaičių skiriami, jeigu šiose rungtyse varžėsi ne mažiau kaip 8 sportininkai (komandos), o tarptautinėse sporto varžybose (įskaitant atranką) dalyvavo ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai;

7.18. balai už iškovotą vietą ir aplenktų sportininkų (komandų) skaičių atskirame aviacijos, automobilių, motociklų ar motorlaivių sporto šakos pasaulio ar Europos čempionato etape (jeigu toje sporto šakoje pasaulio ar Europos čempionatai nevykdomi, o vietoje jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio ar Europos taurės varžybos – atskirame pasaulio ar Europos taurės varžybų etape) apskaičiuojami Aprašo 1 priede nurodytų sporto varžybų atitinkamai vietai priskirtą balą ir balą už aplenktą sportininką (komandą) padalijus iš viso sporto varžybų etapų skaičiaus;

7.19. įvertinant atskirose sporto šakose naudojamo specialaus inventoriaus transportavimo kaštus Aprašo 7.7 papunktyje nurodytas gautas bendras balas dauginamas: pareiškėjams, pateikusiems didelio meistriškumo sporto programas golfo, lengvosios atletikos, šaudymo, šaudymo iš lanko ar šiuolaikinės penkiakovės sporto šakose – iš koeficiento 1,02, dviračių, biatlono, ledo ritulio ar slidinėjimo sporto šakose – iš koeficiento 1,04, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo ar buriavimo sporto šakose – iš koeficiento 1,05, aviacijos, automobilių, motociklų, motorlaivių ar žirginio sporto šakose – iš koeficiento 1,10;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-565, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11974

 

7.20. jeigu sporto šakoje vykdomos kelios tos pačios amžiaus kategorijos (jaunučių, jaunių, jaunimo ar suaugusiųjų), tačiau skirtingų amžiaus grupių Aprašo 1 priede nurodytos tarptautinės sporto varžybos, tai vertinami tik vyresnės amžiaus grupės atitinkamos amžiaus kategorijos (jaunučių, jaunių, jaunimo ar suaugusiųjų) tarptautinėse sporto varžybose sportininkų (komandų) pasiekti rezultatai, pvz., jeigu vykdomas Europos jaunimo iki 20 m. sunkiosios atletikos čempionatas ir Europos jaunimo iki 23 m. sunkiosios atletikos čempionatas, tai bus vertinami tik antrajame čempionate pasiekti rezultatai. Šis kriterijus netaikomas Aprašo 7.21 papunktyje nurodytu atveju;

7.21. jeigu atitinkamoje sporto šakoje nevykdomos vienos iš amžiaus kategorijų (atitinkamai jaunučių, jaunių arba jaunimo) Aprašo 1 priede nurodytos tarptautinės sporto varžybos, tačiau vykdomos kelios kitos amžiaus kategorijos (atitinkamai jaunučių, jaunių arba jaunimo) skirtingų amžiaus grupių tarptautinės sporto varžybos, tuomet skaičiuojami balai už kitos amžiaus kategorijos (atitinkamai jaunučių, jaunių arba jaunimo) dviejų amžiaus grupių tarptautinėse sporto varžybose pasiektus rezultatus, pvz., jeigu atitinkamos sporto šakos sportininkai (komandos) dalyvavo Europos čempionate, Europos jaunimo iki 23 m. čempionate, Europos jaunimo iki 21 m. čempionate ir Europos jaunių čempionate, tačiau šioje sporto šakoje nėra vykdomas Europos jaunučių čempionatas, tai skiriant balus už sportininkų (komandų) pasiekimus, vertinamos visuose nurodytuose čempionatuose (tame tarpe ir abiejų amžiaus grupių jaunimo čempionatuose) sportininkų (komandų) iškovotos vietos ir aplenktų sportininkų (komandų) skaičius;

7.22. jeigu sportininkui sudalyvavus tarptautinėse sporto varžybose šių varžybų protokole nurodoma ne konkreti sportininko iškovota vieta, o vietų intervalas, tai skaičiuojant balą už sportininko iškovotą vietą ir aplenktų varžovų skaičių imamas vietų intervalo vidurkis (jei nustatant vietų intervalo vidurkį gaunamas ne sveikasis skaičius –apvalinama į pareiškėjui naudingesnę pusę).

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-565, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11974

 

7.23. Už iškovotą vietą ir aplenktų komandų skaičių į olimpinių žaidynių programą įtrauktose sporto šakose vykdomuose pasaulio ar Europos komandiniuose čempionatuose, kuriuose šių varžybų nugalėtojas nustatomas komandinės įskaitos principu, skiriamas toks pat balų skaičius kaip ir už atitinkamos sporto šakos į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų rungčių pasaulio ar Europos čempionatuose iškovotą vietą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-565, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11974

 

7.24. Jeigu atitinkamos sporto šakos sporto varžybų nugalėtojas nustatomas sumuojant kelių tos sporto šakos rungčių rezultatus, tai skaičiuojant balą už sportininko iškovotą vietą ir aplenktų varžovų skaičių vertinama tik sportininko iškovota vieta, nustatyta susumavus atskirose sportininko atstovautose rungtyse pasiektus rezultatus, t. y., atskirose rungtyse sportininko pasiekti rezultatai nėra vertinami.

Jeigu atitinkamos sporto šakos sporto varžybų nugalėtojas nustatomas pagal kiekvienos tos sporto šakos rungties rezultatą atskirai ir tose pačiose sporto šakos sporto varžybose nustatoma atskirose rungtyse dalyvavusio sportininko užimta vieta suminėje įskaitoje (pagal atskirose sportininko atstovautose rungtyse pasiektus rezultatus), skaičiuojant balą už sportininko tose sporto varžybose pasiektus rezultatus vertinamos tik sportininko iškovotos vietos ir aplenktų varžovų skaičius atskirose rungtyse, tačiau ne suminėje įskaitoje, t. y., sportininko užimta vieta, nustatyta susumavus atskirose sportininko atstovautose rungtyse pasiektus rezultatus, nėra vertinama.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-565, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11974

 

7.25. nustačius kiekvieno iš pareiškėjų Aprašo 4.1 papunktyje nurodytos veiklos Aprašo 7.7 papunktyje numatytą bendrą balą, nustatoma konkrečios didelio meistriškumo programos įgyvendinimui skirtina valstybės biudžeto lėšų suma: 1 balo už atitinkamos Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose numatytos grupės sporto šakos sportininkų (komandų) pasiektus rezultatus Aprašo 1 priede nurodytose tarptautinėse sporto varžybose vertę, nustatytą pagal Aprašo 7.26 papunktį, padauginus iš pareiškėjui skirtos balų sumos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-565, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11974

 

7.26. vieno balo už atitinkamos Aprašo 3.1-3.3 papunkčiuose numatytos grupės sporto šakos sportininkų (komandų) pasiektus rezultatus Aprašo 1 priede nurodytose tarptautinėse sporto varžybose vertė nustatoma atitinkamai grupei už sporto šakos sportininkų (komandų) pasiektus rezultatus Aprašo 1 priede nurodytose tarptautinėse sporto varžybose numatytą valstybės biudžeto lėšų sumą padalinus iš bendros visų atitinkamos grupės pareiškėjų balų sumos.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. V-565, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11974

 

8. Sprendžiant dėl Aprašo 4.2 papunktyje nurodytos valstybės biudžeto lėšų dalies paskirstymo didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui, vadovaujamasi šiais kriterijais:

8.1. įvertinama pareiškėjų pateikta informacija (pagal Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos apraše pateiktą formą) apie atitinkamos sporto šakos nacionalinių sporto varžybų sistemoje dalyvaujančių atitinkamos amžiaus kategorijos (jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) sportininkų skaičių;

8.2. nustatomas bendras atitinkamai Aprašo 3.1, 3.2 ar 3.3 papunktyje numatytai grupei tenkantis sportininkų skaičius;

8.3. nustatomas bendras atitinkamai Aprašo 3.1, 3.2 ar 3.3 papunktyje numatytai grupei tenkantis balas už nacionalinių sporto varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičių, vadovaujantis principu, jog už vieną nacionalinių varžybų sistemoje dalyvaujantį olimpinės sporto šakos į olimpinių žaidynių programą įtrauktos rungties ar neolimpinės sporto šakos sportininką skiriamas 1 balas, o už vieną nacionalinių varžybų sistemoje dalyvaujantį olimpinės sporto šakos į olimpinių žaidynių programą įtrauktos rungties sportininką – 0,2 balo;

8.4. apskaičiuojama 1 balo už atitinkamos sporto šakos nacionalinių sporto varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičių vertė eurais: atitinkamai Aprašo 3.1, 3.2 ar 3.3 papunktyje numatytai grupei tenkanti valstybės biudžeto lėšų suma padalinama iš šiai grupei nustatytų balų už atitinkamos sporto šakos nacionalinių sporto varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičių sumos;

8.5. nustatoma už atitinkamos sporto šakos nacionalinių sporto varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičių konkretaus pareiškėjo didelio meistriškumo sporto programai skirtina valstybės biudžeto lėšų suma: konkretaus pareiškėjo nurodytas atitinkamos sporto šakos nacionalinių sporto varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičius dauginamas iš Aprašo
8.4 papunktyje nurodyto 1 balo vertės eurais.

9. Sprendžiant dėl Aprašo 4.3 papunktyje nurodytos valstybės biudžeto lėšų dalies paskirstymo didelio meistriškumo sporto programoms, vadovaujamasi šiais kriterijais:

9.1. įvertinama pareiškėjų pateikta informacija (pagal Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos apraše pateiktą formą) apie jų organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos metinius rezultatus;

9.2. valstybės biudžeto lėšų dalis, numatyta už Aprašo 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiuose numatytų grupių pareiškėjų organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos rezultatus, paskirstoma laikantis Aprašo 2 priede nurodytų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo proporcijų;

9.3. pareiškėjui skirtina valstybės biudžeto lėšų suma už Aprašo 2 priede nurodyto konkretaus veiklos rodiklio rezultatą apskaičiuojama (išskyrus Aprašo 2 priedo III dalies veiklos rodiklius) konkretaus veiklos rodiklio mato vieneto vertę, nustatytą pagal Aprašo 9.4 papunktį, padauginus iš pareiškėjo nurodyto (pagal Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos apraše pateiktą formą) veiklos rodiklio mato vienetų kiekio;

9.4. Aprašo 9.3 papunktyje nurodyta pareiškėjo veiklos rodiklio mato vieneto vertė nustatoma atitinkamam veiklos rodikliui numatytą valstybės biudžeto lėšų sumą padalinus iš bendros visų Aprašo 3.1, 3.2 ar 3.3 papunkčiuose numatytos grupės pareiškėjų nurodytos šio veiklos rodiklio mato vienetų kiekio sumos;

9.5. pareiškėjui skirtina valstybės biudžeto lėšų suma už Aprašo 2 priedo III dalyje nurodyto konkretaus veiklos rodiklio rezultatą apskaičiuojama balo už atitinkamo sporto renginio organizavimą vertę, nustatytą pagal Aprašo 9.6 papunktį, padauginus iš pareiškėjui skirtų balų už Aprašo 2 priedo III dalyje nurodytų sporto renginių organizavimą sumos;

9.6. Aprašo 9.5 papunktyje nurodyta balo už atitinkamo sporto renginio organizavimą vertė nustatoma Aprašo 2 priedo III dalies veiklos rodikliams numatytą valstybės biudžeto lėšų sumą padalinus iš bendros visų Aprašo 3.1, 3.2 ar 3.3 papunkčiuose numatytos grupės pareiškėjų už šioje dalyje nurodytų sporto renginių organizavimą  balų sumos;

9.7. galutinis didelio meistriškumo sporto programos įgyvendinimui už pareiškėjo organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos metinius rezultatus skirtinos valstybės biudžeto lėšų sumos dydis nustatomas sudėjus Aprašo 9.3 ir 9.5 papunkčiuose nurodytas sumas.

10. Nustačius atitinkamo pareiškėjo didelio meistriškumo sporto programai skirtinas valstybės biudžeto lėšų sumas pagal kiekvieną iš Aprašo 4 punkte nurodytų pareiškėjo veiklos sričių, nustatoma bendra atitinkamai didelio meistriškumo programai skirtina valstybės biudžeto lėšų suma, sudedant pagal Aprašo 7.25, 8.5 ir 9.7 papunkčius programos įgyvendinimui skirtinas valstybės biudžeto lėšų sumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-565, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11974

 

IV. Specialieji aprašo 3.4 papunktyje numatytai grupei priskirtų didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis kriterijai

 

11. Sprendžiant klausimą dėl Aprašo 3.4 papunktyje numatytai grupei priskirtinų didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui skirtinos valstybės biudžeto lėšų sumos, vadovaujamasi principu, jog prioritetas (pirmumo eile) gauti finansavimą teikiamas:

11.1. skėtinių neįgaliųjų sporto organizacijų pateiktų didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui;

11.2. didelio meistriškumo sporto programoms, apimančioms į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktas sporto šakų rungtis;

11.3. didelio meistriškumo sporto programoms, apimančioms į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas neįtrauktas rungtis;

11.4. didelio meistriškumo sporto programoms, apimančioms priemones, susijusias su sportininkų (komandų), per paskutinius 4 metus iškovojusių prizines vietas paralimpinėse ar kurčiųjų žaidynėse arba į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų rungčių pasaulio ar  Europos čempionatuose, rengimu ir dalyvavimu sporto varžybose;

11.5. didelio meistriškumo sporto programoms, apimančioms priemones, susijusias su sportininkų (komandų), per paskutinius 4 metus iškovojusių prizines vietas į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas neįtrauktų rungčių pasaulio ar  Europos čempionatuose, rengimu ir dalyvavimu sporto varžybose;

11.6. didelio meistriškumo sporto programoms, apimančioms priemones, susijusias su perspektyvių jaunų  sportininkų (iki 23 m.), per paskutinius 4 metus iškovojusių prizines vietas į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų rungčių jaunimo pasaulio ar  Europos čempionatuose, rengimu ir dalyvavimu sporto varžybose;

11.7. didelio meistriškumo sporto programoms, apimančioms priemones, susijusias su perspektyvių jaunų  sportininkų (iki 23 m.), per paskutinius 4 metus iškovojusių prizines vietas į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas neįtrauktų rungčių jaunimo pasaulio ar  Europos čempionatuose, rengimu ir dalyvavimu sporto varžybose;

11.8. didelio meistriškumo sporto programoms, apimančioms priemones, susijusias su sportininkų (komandų), per paskutinius 4 metus iškovojusių prizines vietas kituose, nei nurodyta Aprašo 11.4-11.7 papunkčiuose, pasaulio ar Europos čempionatuose arba specialiosios olimpiados žaidynėse, rengimu ir dalyvavimu sporto varžybose.

11.9. didelio meistriškumo sporto programoms, apimančioms priemones, susijusias su sportininkų (komandų), per paskutinius 4 metus atstovavusių Lietuvos Respublikai Aprašo
11.4-11.8 papunkčiuose nurodytose tarptautinėse sporto varžybose, tačiau neiškovojusių šiuose papunkčiuose nurodytų rezultatų.

12. Įvertinus, kurios Aprašo 3.4 papunktyje numatytai grupei priskirtinos didelio meistriškumo sporto programos skirstant valstybės biudžeto lėšas laikytinos prioritetinėmis, sprendžiama dėl šiai grupei numatytos valstybės biudžeto lėšų konkrečios dalies skyrimo atitinkamų programų įgyvendinimui laikantis principo, jog didelio meistriškumo sporto programų priemonių vykdymui valstybės biudžeto lėšų skiriama tik tuomet, jeigu jų lieka patenkinus visų didelio meistriškumo sporto programų svarbesnės (pagal Aprašo 13 punkte numatytą hierarchiją) kategorijos priemonių finansavimo poreikį, pvz., Kategorijų aprašo 13.2 papunktyje numatytų priemonių vykdymui valstybės biudžeto lėšos galėtų būti skirtos tik tuomet, kai bus patenkintas visų didelio meistriškumo sporto programų, į kurias įtraukta Aprašo 13.1 papunktyje numatyta priemonė, šios priemonės vykdymui reikalingas valstybės biudžeto lėšų poreikis.

13. Aprašo 3.4 papunktyje numatytai grupei priskirtinų didelio meistriškumo sporto programų priemonės pagal svarbą:

13.1. veiklos, apimančios sportininkų (komandų), per paskutinius 4 metus iškovojusių prizines vietas paralimpinėse, kurčiųjų žaidynėse ar į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų pasaulio, Europos čempionatuose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau kaip 50 proc. sportininkų (komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose;

13.2. veiklos, apimančios sportininkų (komandų), per paskutiniuosius 4 metus iškovojusių
4-6 vietas paralimpinėse, kurčiųjų žaidynėse ar į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų pasaulio, Europos čempionatuose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau kaip 50 proc. sportininkų (komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose;

13.3. veiklos, apimančios jaunimo (iki 23 m.) nacionalinių rinktinių narių, per paskutiniuosius 4 metus iškovojusių prizines vietas į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų jaunimo pasaulio ar Europos čempionatuose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau kaip 50 proc. sportininkų (komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose;

13.4. veiklos, apimančios sportininkų (komandų), per paskutinius 4 metus iškovojusių prizines vietas paralimpinėse, kurčiųjų žaidynėse ar į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų pasaulio, Europos čempionatuose, tačiau rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių mažiau kaip 50 proc. sportininkų (komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose;

13.5. veiklos, apimančios jaunimo (iki 23 m.) nacionalinių rinktinių narių, per paskutiniuosius 4 metus iškovojusių 4-6 vietas į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų jaunimo pasaulio ar Europos čempionatuose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau kaip 50 proc. sportininkų (komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose;            

13.6. veiklos, apimančios sportininkų (komandų), per paskutinius 4 metus iškovojusių
4-6 vietas paralimpinėse, kurčiųjų žaidynėse ar į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų pasaulio, Europos čempionatuose, tačiau
rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių mažiau kaip 50 proc. sportininkų (komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose;

13.7. veiklos, apimančios jaunimo (iki 23 m.) nacionalinių rinktinių narių, per paskutinius
4 metus iškovojusių prizines vietas į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų jaunimo pasaulio ar Europos čempionatuose, tačiau
rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių mažiau kaip 50 proc. sportininkų (komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose;

13.8. veiklos, apimančios sportininkų (komandų), kuriems pagal pasaulio ar Europos specialiosios olimpiados komitetų patvirtintą Lietuvos Respublikai kvotą suteikiama teisė dalyvauti atitinkamai  pasaulio ar Europos specialiosios olimpiados žaidynėse ar čempionatuose, rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose;

13.9. veiklos, apimančios jaunimo (iki 23 m.) nacionalinių rinktinių narių, per paskutiniuosius 4 metus iškovojusių 4-6 vietas į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų jaunimo pasaulio ar Europos čempionatuose, tačiau rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių mažiau kaip 50 proc. sportininkų (komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose;

13.10. veiklos, apimančios sportininkų (komandų), per paskutinius 4 metus iškovojusių
7-9 vietas paralimpinėse, kurčiųjų žaidynėse ar į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų pasaulio, Europos čempionatuose ir
rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau kaip 50 proc. sportininkų (komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose;

 

13.11. veiklos, apimančios sportininkų (komandų), per paskutinius 4 metus iškovojusių prizines vietas į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas neįtrauktų sporto šakų pasaulio ar Europos čempionatuose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau kaip 50 proc. sportininkų (komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose;

13.12. veiklos apimančios kitų, nei nurodyta Aprašo 13.1-13.11 papunkčiuose sportininkų (komandų), per paskutiniuosius 4 metus, atstovavusių Lietuvos Respubliką tarptautinių neįgaliųjų sporto organizacijų vykdomose į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų varžybose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau kaip 30 proc. sportininkų (komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose.

14. Skiriant valstybės biudžeto lėšų Aprašo 3.4 papunktyje numatytai grupei priskirtinų didelio meistriškumo sporto programų priemonių, susijusių su nacionalinių rinktinių rengimu, vykdymui vadovaujamasi šiais kriterijais:

14.1. už sportininkų (komandų) iškovotas analogiškas vietas vienodose pagal svarbą (pagal Aprašo 15 punkte numatytą hierarchiją) tarptautinėse sporto varžybose, nepriklausomai nuo negalios rūšies (regėjimo, judėjimo, klausos ar intelekto) ir atstovaujamos sporto šakos, valstybės biudžeto lėšos didelio meistriškumo sporto programų priemonių vykdymui skiriamos laikantis principo, jog:

14.1.1. lėšų skiriama vienodam pasirengimo sporto varžyboms stovyklų dienų skaičiui;

14.1.2. nakvynės išlaidos pasirengimo sporto varžyboms stovyklų Lietuvos Respublikos teritorijoje metu 1 asmeniui 1 parai yra fiksuoto dydžio ir lygios;

14.1.3. išlaidos maisto papildams ir medikamentams pasirengimo sporto varžyboms stovyklų metu 1 sportininkui 1 parai yra vienodos, nepriklausomai nuo atstovaujamos sporto šakos;

14.1.4. išlaidos sportinei aprangai ir avalynei įsigyti vienam Lietuvos Respublikai tarptautinėse sporto varžybose atstovaujančiam delegacijos nariui yra vienodos, nepriklausomai nuo sporto šakos;

14.2. išlaidos sporto bazių nuomai pasirengimo sporto varžyboms stovyklų metu atitinkamų sporto šakų grupėms (komandinių žaidimų, dvikovinių ar individualių sporto šakų) yra vienodos.

15. Sprendžiant dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Aprašo 3.4 papunktyje numatytai grupei priskirtinų didelio meistriškumo sporto programų priemonių, susijusių su sportininkų rengimu ir dalyvavimu sporto varžybose, vykdymui, laikoma, jog tarptautinės sporto varžybos pagal svarbą skirstomos taip:

15.1. paralimpinės ar  kurčiųjų žaidynės;

15.2. į paralimpinių ar  kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų rungčių suaugusiųjų pasaulio čempionatai;

15.3. į paralimpinių ar  kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų rungčių suaugusiųjų Europos čempionatai;

15.4. į paralimpinių ar  kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų rungčių jaunimo pasaulio čempionatai, žaidynės;

15.5. į paralimpinių ar  kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų rungčių jaunimo Europos čempionatai, žaidynės;

15.6. Pasaulio ar Europos specialiosios olimpiados žaidynės ar čempionatai;

15.7. į paralimpinių ar  kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų žemesnio diviziono čempionatai, taurių varžybos, kurias organizuoja tarptautinės (pasaulio ar Europos) neįgaliųjų sporto organizacijos;

15.8. į paralimpinių ar  kurčiųjų žaidynių programas neįtrauktų sporto šakų pasaulio čempionatai;

15.9. į paralimpinių ar  kurčiųjų žaidynių programas neįtrauktų sporto šakų Europos čempionatai;

15.10. kitos tarptautinės sporto varžybos, kurias organizuoja tarptautinės (pasaulio ar Europos) neįgaliųjų sporto organizacijos.

16. Sprendimas dėl Aprašo 3.4 papunktyje numatytos valstybės biudžeto lėšų dalies skyrimo konkrečiai Aprašo 3.4 papunktyje numatytai grupei, priskirtinai didelio meistriškumo sporto programai, priimamas įvertinus šios programos priemones pagal visus Aprašo 11-15 punktus, tačiau bet kokiu atveju valstybės biudžeto lėšų dalis Aprašo 3.4 papunktyje numatytai grupei priskirtinų didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui išskaidoma tokiomis proporcijomis:

16.1. iki 54 proc. šios valstybės biudžeto lėšų dalies neįgaliųjų sporto organizacijų pateiktų didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui skiriama Aprašo 13 punkte nurodytoms veikloms (išskyrus Aprašo 16.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio treneriams mokėjimą), tai yra, neįgaliųjų sportininkams Aprašo 15 punkte nurodytoms varžyboms pasirengti ir dalyvauti jose, laikantis Aprašo 11-15 punktuose nustatytų reikalavimų;

16.2. iki 1 proc. šios valstybės biudžeto lėšų dalies neįgaliųjų sporto organizacijų pateiktų didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui skiriama narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiams pagal pateiktus oficialius tokių mokesčių sumokėjimą pagrindžiančius tarptautinių organizacijų dokumentus sumokėti;

16.3. iki 10 proc. šios valstybės biudžeto lėšų dalies neįgaliųjų sporto organizacijų pateiktų didelio meistriškumo sporto programų įgyvendinimui yra skiriama išlaidų, susijusių su suaugusiųjų rinktinių trenerių, kurių sportininkai per pastaruosius 4 metus paralimpinių, kurčiųjų žaidynių programų sporto šakose iškovojo I-IV vietas paralimpinėse, kurčiųjų žaidynėse ir I-III vietas pasaulio ir Europos čempionatuose bei aplenkė ne mažiau kaip 50 proc. varžovų, darbo užmokesčio mokėjimu, padengimui. Valstybės biudžeto lėšomis mokėtina trenerio 1 mėnesio darbo užmokesčio suma apskaičiuojama, atsižvelgiant į nustatytą Lietuvos minimalų mėnesinį atlyginimą (toliau – MMA). Lėšos trenerių darbo užmokesčio sumokėjimui yra apskaičiuojamos taip:

16.3.1. 1-2 sportininkus treniruojančiam treneriui yra mokamas 0,5 MMA dydžio atlyginimas;

16.3.2. 3-4 sportininkus treniruojančiam treneriui yra mokamas 0,75 MMA dydžio atlyginimas;

16.3.3. 5 ir daugiau sportininkų treniruojančiam treneriui yra mokamas 1 MMA dydžio atlyginimas;

16.3.4. Sunkios negalios sportininkus treniruojančiam treneriui (darbingumas 0 iki 40 proc.) yra mokamas 1,5 MMA dydžio atlyginimas;

16.3.5. Jeigu susumavus visų neįgaliųjų sporto organizacijų, pateikusių didelio meistriškumo sporto programas, poreikį trenerių darbo užmokesčiams mokėti lėšų nepakanka, atitinkamai proporcingai mažinama valstybės biudžeto lėšomis mokėtina išlaidų, susijusių su kiekvieno trenerio darbo užmokesčio mokėjimu, dalis;

16.4. iki 13 proc. šios valstybės biudžeto lėšų dalies yra skiriama respublikos neįgaliųjų sporto šakų čempionatų vykdymui. Lėšų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į einamųjų metų tokių čempionatų faktinį dalyvių, kaip jie apibrėžti šių čempionatų nuostatuose, skaičių;

16.5. iki 2 proc. šios valstybės biudžeto lėšų dalies yra skiriama neįgaliųjų sporto organizacijų rinktinių narių dalyvavimui sveikųjų žmonių sporto renginiuose finansuoti. Lėšų suma apskaičiuojama pagal einamaisiais metais sveikųjų žmonių sporto renginiuose dalyvavusių neįgaliųjų sportininkų skaičių;

16.6. iki 25 proc. šios valstybės biudžeto lėšų dalies yra skiriama neįgaliųjų sporto organizacijų programų administravimo išlaidoms (kaip jos apibrėžtos Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo 30 punkte). Lėšų suma apskaičiuojama pagal neįgaliųjų sporto organizacijų pateiktas programas, kiekvienai neįgaliųjų sporto organizacijai prie Aprašo 16.1–16.5 papunkčiuose apskaičiuotos lėšų sumos papildomai pridedant iki 25 proc. lėšų neįgaliųjų sporto organizacijų pateiktų didelio meistriškumo sporto programų administravimui finansuoti, tačiau bet kuriuo atveju, nustatant kiekvienos neįgaliųjų sporto organizacijos pateiktos didelio meistriškumo sporto programos administravimo išlaidoms skiriamą konkrečią valstybės biudžeto lėšų dalį, prioritetas teikiamas Aprašo 16.1 papunktyje nurodytų veiklų finansavimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1362, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20113

 

______________

 

Didelio meistriškumo sporto programų

finansavimo valstybės biudžeto lėšomis

specialiųjų kriterijų aprašo

2 priedas

 

Valstybės biudžeto lėšų dalies už pareiškėjo organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos rezultatus paskirstymo proporcijos

 

Eil Nr.

Veiklos rodiklis

Mato vnt. pavadinimas

Dalis (proc.)

 

I dalis – 1,16 proc.1

 

1.

Tarptautinės kategorijos teisėjai

Asmenys

14,30

 

2.

Treneriai, su pareiškėju sudarę darbo ar sportinės veiklos sutartis

Asmenys

21,43

 

3.

Pareiškėjo deleguoti asmenys į atstovaujamos sporto šakos tarptautinės (pasaulio ar Europos) federacijos valdymo organus, komisijas, darbo grupes ir pan.

Asmenys

42,84

 

4.

Pareiškėjo valdymo organuose pareigas einančių moterų skaičius2

Procentai

21,43

 

II dalis – 1,02 proc.1

 

5.

Pareiškėjo deleguoti asmenys į atstovaujamos sporto šakos tarptautinės (pasaulio ar Europos) federacijos organizuotas klinikas, seminarus, konferencijas,  kvalifikacijos tobulinimo kursus užsienio šalyse

Asmenys/dienos

33,30

 

6.

Pareiškėjo rengiamos klinikos, seminarai, konferencijos, kvalifikacijos tobulinimo kursai atstovaujamos sporto šakos treniravimo metodikos temomis (treneriams), teisėjavimo ir varžybų organizavimo temomis (teisėjams ir varžybų organizatoriams), mokymai savanoriams

Asmenys/dienos

33,30

 

7.

Pareiškėjo rengiami seminarai manipuliavimo sporto varžybomis, kovos su brutaliu žiūrovų elgesiu, antidopingo temomis 

Asmenys/dienos

33,40

 

III dalis – 2,17 proc.1, 3

Koef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Lietuvos Respublikoje surengtas pasaulio čempionato finalinis etapas (išskyrus į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų rungčių pasaulio čempionatų finalinius etapus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnt.

 

408

Lietuvos Respublikoje surengtas Europos čempionato finalinis etapas (išskyrus į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų rungčių Europos čempionatų finalinius etapus)

 

204

Lietuvos Respublikoje surengtas į olimpinių žaidynių programą įtrauktos sporto šakos į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų rungčių pasaulio čempionato finalinis etapas

 

85

Lietuvos Respublikoje surengtas į olimpinių žaidynių programą įtrauktos sporto šakos į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų rungčių Europos čempionato finalinis etapas

 

68

Lietuvos Respublikoje surengtas jaunimo pasaulio čempionato finalinis etapas4

 

68

Lietuvos Respublikoje surengtas jaunimo Europos čempionato finalinis etapas4

 

34

Lietuvos Respublikoje surengtas jaunių pasaulio čempionato finalinis etapas4

 

51

Lietuvos Respublikoje surengtas jaunių Europos čempionato finalinis etapas4

 

25.5

Lietuvos Respublikoje surengtas jaunučių pasaulio čempionato finalinis etapas4

 

21.25

Lietuvos Respublikoje surengtas jaunučių Europos čempionato finalinis etapas4

 

17

 

Lietuvos Respublikoje surengtos atrankos į pasaulio čempionatą varžybos

 

 

204

 

Lietuvos Respublikoje surengtos atrankos į Europos čempionatą varžybos

 

 

102

 

Lietuvos Respublikoje surengtos į olimpinių žaidynių programą įtrauktos sporto šakos į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų rungčių  atrankos į pasaulio čempionatą varžybos

 

 

42.5

 

Lietuvos Respublikoje surengtos į olimpinių žaidynių programą įtrauktos sporto šakos į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų rungčių Europos čempionato atrankos varžybos

 

 

34

 

Lietuvos Respublikoje surengtos atrankos į jaunimo pasaulio čempionatą varžybos4

 

 

34

 

Lietuvos Respublikoje surengtos atrankos į jaunimo Europos čempionatą varžybos4

 

 

17

 

Lietuvos Respublikoje surengtos atrankos į jaunių pasaulio čempionatą varžybos4

 

 

25.5

 

Lietuvos Respublikoje surengtos atrankos į jaunių Europos čempionatą varžybos4

 

 

12.75

 

Lietuvos Respublikoje surengtos atrankos į jaunučių pasaulio čempionatą varžybos4

 

 

10.625

 

Lietuvos Respublikoje surengtos atrankos į jaunučių Europos čempionatą varžybos4

 

 

8.5

Lietuvos Respublikoje surengtas tarptautinės (pasaulio) sporto šakos federacijos kongresas

 

102

Lietuvos Respublikoje surengtas tarptautinės (Europos) sporto šakos federacijos kongresas

 

51

IV dalis – 4,25 proc.1

9.

Nuosavomis lėšomis (be skirtų valstybės biudžeto lėšų) padengtos pareiškėjo patirtos išlaidos, susijusios su sporto klasių (sporto grupių) finansavimu savivaldybėse ir neapimančios 10-12 punktuose nurodytų išlaidų

Asmenys/Eur

25

 

10.

Nuosavomis lėšomis (be skirtų valstybės biudžeto lėšų) padengtos pareiškėjo patirtos išlaidos, susijusios su pasirengimo sporto varžyboms stovyklų vykdymu ir neapimančios 9 ir 12 punktuose nurodytų išlaidų

Asmenys/Eur

25

 

11.

Nuosavomis lėšomis (be skirtų valstybės biudžeto lėšų) padengtos pareiškėjo patirtos išlaidos, susijusios su dalyvavimu tarptautinėse sporto varžybose ir neapimančios 9 ir 12 punktuose nurodytų išlaidų

Asmenys/Eur

25

 

12.

Nuosavomis lėšomis (be skirtų valstybės biudžeto lėšų) padengtos pareiškėjo patirtos kitos išlaidos, susijusios su trenerių, kito sportininkus aptarnaujančio personalo atlygiu, sportininkų stipendijomis  ir pan. ir neapimančios 9-11 punktuose nurodytų išlaidų

Eur

25

 

V dalis – 1,4 proc.1

 

13.

Fizinių ir juridinių (išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas bei tarptautines (pasaulio ar Europos) sporto šakų federacijas) asmenų pareiškėjui skirtos paramos suma, narių mokesčiai bei pareiškėjo, vykdant jo steigimo dokumentuose nurodytas funkcijas, gautos lėšos, pvz., pajamos už sporto renginių metu parduotus bilietus, licencijų organizuoti sporto renginius ar dalyvauti renginiuose išdavimą ir pan.

Eur

_

 

1Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiuose numatytoms grupėms tenkančios valstybės biudžeto lėšų dalies už organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos rezultatus dalis (procentais).

2 Veiklos rodikliui įvertinti laikoma, kad maksimali pareiškėjo valdymo organuose pareigas einančių moterų imtis yra iki 50 proc. visų pareiškėjo valdymo organų narių skaičiaus.

3 Tose sporto šakose, kuriose pasaulio ar Europos čempionatai nevykdomi, o vietoje jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio ar Europos taurės varžybos, už šių tarptautinių varžybų finalinio etapo organizavimą skiriamas toks pat balų skaičius, kaip ir už pasaulio ar Europos čempionatų finalinio etapų varžybų organizavimą.

4 Balas už į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų rungčių pasaulio ar Europos čempionato ar atrankos į šiuos čempionatus varžybų organizavimą dalinamas iš 4.

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas pagal V-565 (nauja redakcija)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-565, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11974

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-1025, 2017-12-14, paskelbta TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20164

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-974 „Dėl Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-565, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11974

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-974 „Dėl Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-1362, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20113

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-974 „Dėl Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo