Suvestinė redakcija nuo 2024-01-20 iki 2024-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 47-1365, i. k. 1002250ISAK00000301

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

 

2000 m. gegužės 31 d. Nr. 301

Vilnius

 

 

Siekdamas reglamentuoti profilaktinių sveikatos tikrinimų vykdymą ir kokybę bei apmokėjimo už juos tvarką ir vykdydamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo nuostatas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1072, 2009-12-29, Žin., 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

Nr. V-967, 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08887

 

1. Tvirtinu:

1.1. Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšis ir apmokėjimo tvarką (1 priedas);

1.2. Nėščiųjų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai, sveikatos tikrinimo tvarką (2 priedas);

1.3. Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (3 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-586, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3769 (2010-06-26), i. k. 1102250ISAK000V-586

Nr. V-383, 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04324

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

1.4. Stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (4 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-506, 2023-04-25, paskelbta TAR 2023-04-25, i. k. 2023-07901

 

1.5. Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką (5 priedas);

1.6. Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarką (6 priedas);

1.7. Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (7 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-973, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

 

1.8. Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimo tvarką (8 priedas);

1.9. Vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimo tvarką (9 priedas);

1.10. Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės tikrinimo tvarkos aprašą (10 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-649, 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3030 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-649

 

1.11. Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (11 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-320, 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02740

 

1.12. Traukinio mašinistų ir darbuotojų, atliekančių eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (12 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2009-12-23, Žin., 2010, Nr. 1-45 (2010-01-05), i. k. 1092250ISAK00V-1062

Nr. V-101, 2011-02-03, Žin., 2011, Nr. 17-816 (2011-02-10), i. k. 1112250ISAK000V-101

Nr. V-506, 2023-04-25, paskelbta TAR 2023-04-25, i. k. 2023-07901

 

1.13. Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (13 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1072, 2009-12-29, Žin., 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

 

1.14. Neteko galios nuo 2003-10-02

Punkto naikinimas:

Nr. V-540, 2003-09-18, Žin. 2003, Nr. 92-4164 (2003-10-01), i. k. 1032250ISAK000V-540

 

1.15. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1521, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20985

Punkto pakeitimai:

Nr. V-990, 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

 

1.16. Neteko galios nuo 2015-08-22

Punkto naikinimas:

Nr. V-974, 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12478

 

1.17. Asmenų, norinčių susituokti, sveikatos tikrinimo tvarką (17 priedas);

1.18.  Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys, kainų sąrašą (18 priedas).

TAR pastaba: įsakymo pakeitimo nuostatos taikomos atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2023 m. sausio 1 d

Punkto pakeitimai:

Nr. V-990, 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

Nr. V-175, 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02219

 

2. Pavedu:

2.1. Neteko galios nuo 2009-04-08

Punkto naikinimas:

Nr. V-178, 2009-03-13, Žin. 2009, Nr. 39-1480 (2009-04-07), i. k. 1092250ISAK000V-178

 

2.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams užtikrinti šio įsakymo vykdymą.

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymą Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“;

3.2. Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 12 13 įsakymą Nr. 432 „Dėl 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos papildymo“ (Žin., 1994, Nr. 99-1992);

3.3. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 05 įsakymą Nr. 131 „Dėl asmenų, dirbančių kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis, privalomo sveikatos tikrinimo ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 23-613);

3.4. Sveikatos apsaugos ministerijos 1995 05 16 įsakymą Nr. 260 „Dėl valdininkų sveikatos patikrinimo“;

3.5. Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 06 12 įsakymą „Dėl sportuojančių asmenų sveikatos priežiūros ir medicinos priežiūros sporto renginių metu tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,1996, Nr. 57-1368);

3.6. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 10 28 įsakymą Nr. 541 „Dėl 1992 04 21 sveikatos apsaugos ministerijos įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 2 priedo ir 4 priedo 3 skyriaus pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 109-2493);

3.7. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 10 29 įsakymą Nr. 544 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nustatytų draudžiamųjų sveikatos profilaktinių tikrinimų tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 109-2494);

3.8. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 11 14 įsakymą Nr. 575 „Dėl ketinančiųjų susituokti sveikatos tikrinimo tvarkos“;

3.9. sveikatos apsaugos ministro 1998 01 30 įsakymą Nr. 55 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 10 priedo pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 20-526);

3.10. sveikatos apsaugos ministro 1999 03 18 įsakymą Nr. 125 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 01 30 įsakymo Nr. 55 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 10 priedo pakeitimo“ dalinio pakeitimo“.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1072, 2009-12-29, Žin., 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                   RAIMUNDAS ALEKNA

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

1 priedas

 

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ RŪŠYS IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

I. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ RŪŠYS

 

1. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.1. nėščiųjų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai (2 priedas);

1.2 vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas (3 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-586, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3769 (2010-06-26), i. k. 1102250ISAK000V-586

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

1.3. stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių (4 priedas);

1.4. stojančiųjų į krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų nustatyta tvarka;

1.5. sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas (išskyrus profesionalus) (5 priedas);

1.6. neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės (6 priedas);

1.7. dispanserizuotųjų (atskira tvarka);

1.8. Vairuotojų (7 priedas)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-973, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

 

1.9. norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą (8 priedas);

1.10. vykstančiųjų į užsienį (9 priedas);

1.11. Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų (10 priedas)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-649, 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3030 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-649

 

1.12. išankstiniai (prieš pradedant darbą ar veiklą) ir periodiniai (darbo metu ar kai veikla tęsiama) profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.12.1. jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių (11 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-320, 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02740

Nr. V-967, 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08887

 

1.12.2. traukinio mašinistų ir  darbuotojų, atliekančių eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis (12 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2009-12-23, Žin., 2010, Nr. 1-45 (2010-01-05), i. k. 1092250ISAK00V-1062

Nr. V-967, 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08887

Nr. V-506, 2023-04-25, paskelbta TAR 2023-04-25, i. k. 2023-07901

 

1.12.3. aviacijos darbuotojų (10 priedas);

1.12.4. vairuotojų (7 priedas);

1.12.5. asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus) (13 priedas);

1.12.6. darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis (atliekami vadovaujantis Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašu ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2596, 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

 

1.13. kiti profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.13.1. gydytojų, norinčių gauti medicinos praktikos licenciją (15 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-990, 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

 

1.13.2. Neteko galios nuo 2015-08-22

Punkto naikinimas:

Nr. V-974, 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12478

 

1.13.3. asmenų, atvykusių tikrintis savo noru, profilaktiniai sveikatos tikrinimai (tarp jų – asmenų, norinčių susituokti (17 priedas));

1.14. Neteko galios nuo 2015-08-20

Punkto naikinimas:

Nr. V-990, 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

 

II. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

2. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.1–1.3, 1.5–1.7 ir 1.13 papunkčiuose, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos (šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto, teikiančio šeimos gydytojo paslaugas) apmokamos pagal nustatytą metinę vieno gyventojo pirminės sveikatos priežiūros bazinę kainą, šiuo įsakymu reglamentuojamos gydytojų specialistų konsultacijos – pagal gydytojų specialistų profilaktinio tikrinimo bazinę kainą, nurodytą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“. Lietuvos sporto centro Sporto medicinos departamente profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką (5 priedas). Šių tikrinimų išlaidos apmokamos lėšomis, skirtomis Lietuvos sporto centro Sporto medicinos departamentui išlaikyti.

TAR pastaba: įsakymo pakeitimo nuostatos taikomos atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2023 m. sausio 1 d

Punkto pakeitimai:

Nr. V-175, 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02219

 

3. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.4 punkte, krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos sveikatos priežiūros įstaigose apmokamos iš lėšų, skirtų šioms įstaigoms išlaikyti. Šiais atvejais asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurią pacientai yra pasirinkę, išduoda išrašą (F Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos (F Nr. 025/a) ar asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a), ne trumpesnę kaip paskutinių 5 metų (F Nr. 025/a išduodama tik prašant asmens sveikatos priežiūros įstaigai).

4. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.8–1.11 punktuose, apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal sveikatos apsaugos ministro 1999 07 30 įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 67-2175) patvirtintas mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas.

5. Išankstinių (prieš pradedant darbą) ir periodinių profilaktinių 1.12 papunkčiuose nurodytų sveikatos tikrinimų paslaugos apmokamos šia tvarka:

5.1. įsidarbinant (1.12 papunktis) numatytos šios tvarkos prieduose pirminės sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (nustatytos pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos), 1.12.1–1.12.5 papunkčiuose nurodytų sveikatos tikrinimų antrinės sveikatos priežiūros paslaugos ir pirminės sveikatos priežiūros specializuotos darbo medicinos paslaugos apmokamos iš darbdavio lėšų pagal šiuo įsakymu patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą. 1.12.6 papunktyje nurodytų sveikatos tikrinimų (darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis) antrinės sveikatos priežiūros paslaugas apmoka pats pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal šiuo įsakymu patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2596, 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

 

5.2. periodinių sveikatos tikrinimų (1.12 papunktis) išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.

5.3. Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos, nurodytos Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys, kainų sąraše (18 priedas), gali būti indeksuojamos taikant koeficientą, apskaičiuotą Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, 2 punkte nustatyta tvarka. Kainos gali būti indeksuojamos, kai koeficientas yra ne mažesnis kaip 1,2.

TAR pastaba: įsakymo pakeitimo nuostatos taikomos atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Papildyta punktu:

Nr. V-481, 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 63-3002 (2011-05-26), i. k. 1112250ISAK000V-481

Punkto pakeitimai:

Nr. V-990, 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

Nr. V-1512, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21686

Nr. V-175, 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02219

 

6. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus nėščiąsias) už visas profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys ar už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal profilaktinių tikrinimų ar paslaugų kainas, nustatytas Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 26 įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ (Žin.,1996, Nr. 35-892).

7. Jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą.

8. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems šios tvarkos numatytais atvejais apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos), kai apdraustiesiems šios paslaugos suteikiamos toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią jie nustatyta tvarka yra pasirinkę. Jei apdraustieji dėl šių paslaugų kreipiasi į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, už paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Pirminės sveikatos priežiūros profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos atliekamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

9. Pacientas gali būti siunčiamas konsultuotis pas kitus gydytojus specialistus (nenurodytus šio įsakymo prieduose), jei profilaktinio sveikatos tikrinimo metu nustatomos medicininės indikacijos. Šios konsultacijos apmokamos pagal patvirtintą gydytojo specialisto konsultacijos bazinę kainą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

10. Atvykusių savo noru profilaktinių sveikatos tikrinimų (1.13.3 papunktis), jei teisės aktai nenumato kitaip, periodiškumą, siuntimą atlikti tyrimus ir konsultuotis nustato pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas. Šios sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos). Pas specialistus konsultuotis siunčiama tik esant medicininių indikacijų.

 

III. MEDICININĖS DOKUMENTACIJOS PILDYMAS ATLIKUS PROFILAKTINIUS SVEIKATOS TIKRINIMUS

 

11. Profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenys įrašomi į paciento asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a) ar vaiko sveikatos raidos istoriją (F Nr. 025-112 a) ir kitus reikiamus dokumentus.

12. Atlikus profilaktinį tikrinimą, pacientui išduodama nustatytos formos pažyma.

______________

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

2 priedas

 

NĖŠČIŲJŲ IR MOTINŲ, IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

Eil. Nr.

 

Tikrinamųjų kontingentai

Tikrintojas

Sveikatos tikrinimų tvarką reglamentuojantys teisės aktai

 

 

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros gydytojai

Privalomos antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijos

1.

Ambulatorinė nėščiųjų priežiūra

Akušeris-ginekologas arba BPG (pagal Lietuvos medicinos normą MN 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1999, Nr. 109-3196) arba kvalifikuota akušerė

Privaloma:

• Odontologo konsultacija • BPG ar apylinkės terapeuto konsultacija, jei tikrina akušeris-ginekologas

Oftalmologo

Kitų specialistų, jei yra indikacijų

Sveikatos apsaugos ministro 1999 03 15 įsakymas Nr. 117 „Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 28-811)

2.

Motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai, sveikatos tikrinimas

Akušerės patronažas

Akušerio-ginekologo (arba BPG) apžiūra 6-8 savaitę po gimdymo

Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas

Kitų specialistų konsultacijos ir tyrimai, jei yra indikacijų

Sveikatos apsaugos ministro 1999 03 15

įsakymas Nr. 117 „Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 28-811)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2015 m. kovo 23 d. įsakymo

Nr. V-383 redakcija)

3 priedas

 

 

VAIKŲ IR PILNAMEČIŲ MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomo profilaktinio vaikų, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytų 18 metų ir vyresnių mokinių, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas,      (toliau – pilnamečių mokinių) sveikatos bei ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 4 metų) psichomotorinės raidos tikrinimo reikalavimus, šių paslaugų teikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

2. Vaiko amžiaus tarpsniai:

2.1. naujagimisnuo gimimo iki 28 dienų amžiaus;

2.2. kūdikisnuo gimimo iki 1 metų amžiaus;                   

2.3. ankstyvojo amžiaus vaikas  – nuo 1 iki 4 metų amžiaus;

2.4. viduriniojo amžiaus vaikas  – nuo 4 iki 10 metų amžiaus;

2.5. paauglys – nuo 10 iki 18 metų amžiaus. 

3. Apraše nustatyto profilaktinio vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos  tikrinimo tikslas – išaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar  dėl sveikatos būklės jis gali lankyti švietimo įstaigą ir  pan.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

4. Apraše nustatyto vaikų psichomotorinės raidos tikrinimo tikslas – ankstyvas vaikų, turinčių raidos sutrikimų riziką, išaiškinimas ir  siuntimas toliau tirti bei gydyti.

5. Vaikų, pilnamečių mokinių sveikatos ir vaikų psichomotorinės raidos tikrinimas atliekamas licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas turinčioje įstaigoje (toliau – ASPĮ), kurioje asmuo yra prirašytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio      9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ nustatyta tvarka (toliau – prirašytas). Vaikų sveikatos tikrinimą atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantis šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas, kurį pacientas (jo tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą) yra pasirinkęs. Pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimą atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantis šeimos gydytojas ar vidaus ligų gydytojas, kurį pacientas yra pasirinkęs.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

6. Vaikų ir pilnamečių mokinių dantų ir burnos higienos būklę pagal kompetenciją tikrina ir informavimo dantų ir burnos ligų profilaktikos klausimais paslaugą teikia gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, arba burnos higienistas ASPĮ, teikiančiose pirminės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

7. Sveikatą tikrinantys specialistai, esant indikacijų ar poreikiui tikslinti diagnozę, paskiria tyrimus, nustato jų dažnumą, siunčia kito reikiamos profesinės kvalifikacijos specialisto konsultacijos ar atlikti diagnostinių tyrimų, atsižvelgdami į Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytus vaiko amžiaus tarpsnius bei periodiškumą, vadovaudamiesi šiuo Aprašu bei kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

PROFILAKTINIO VAIKŲ IR PILNAMEČIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

8. Profilaktinio vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo reikalavimai taikomi sveikatos priežiūrai ir profilaktiniam sveikatos tikrinimui, nustatyti Aprašo 1 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

9. Imunoprofilaktika atliekama pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-283 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“.

10. Prieš vaikui pradedant lankyti ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigą ir pereinant į kitą ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigą, profilaktiškai ASPĮ atliekami nuograndų ir išmatų helmintologiniai tyrimai.

11. Fizinio ugdymo grupė, kurioje vaikui ar pilnamečiam mokiniui rekomenduojama dalyvauti kūno kultūros pamokose, nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos metodinėmis rekomendacijomis „Kūno kultūra silpnesnės sveikatos moksleiviams“ (1999 m., antrasis leidimas, 2003 m).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

12. Pilnametis mokinys, vaikas, jo tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą ASPĮ informuojami apie higienos įgūdžius, o švietimo ar kitą ugdymo įstaigą lankančio vaiko tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą informuojami, kaip nuolat prižiūrėti odą, nagus, plaukus, kaip tikrinti dėl utėlių ir niežų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

13. Duomenis apie profilaktinį sveikatos tikrinimą Aprašo 5 ir 6 punktuose bei Aprašo 1 priede nurodyti specialistai įrašo į:

13.1. formą Nr. 025-112/a „Vaiko sveikatos raidos istorija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025-112/a), jeigu buvo patikrinta vaiko sveikata;

13.2. formą Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, jeigu buvo patikrinta pilnamečio mokinio sveikata.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

III SKYRIUS

VAIKŲ PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA

 

14. Vaiko psichomotorinės raidos tikrinimas (toliau – raidos tikrinimas) apima pagrindines vaiko raidos sritis: bendrąją motoriką, smulkiąją motoriką, pažinimą, kalbos supratimą, kalbos išraišką, savitvarką, socialinę emocinę raidą.    

15. Raida tikrinama Aprašo 1 priede nurodytais amžiaus tarpsniais ir periodiškumu. Neišnešiotų naujagimių raida tikrinama sulaukus 3, 6, 9 mėnesių koreguoto amžiaus,  o ankstyvojo amžiaus vaikų – 12, 18, 24 mėnesių koreguoto amžiaus bei 36 ir 48 mėnesių chronologinio amžiaus. Leidžiamas tikrinimo laiko nukrypimas nuo nustatyto laiko – ne daugiau kaip 2 savaitės.

16. Raidos tikrinimas pagal vaiko amžių ir įgūdžius nustatytas Vaiko psichomotorinės raidos tikrinimo lape (2 priedas).

17. Tikrinant raidą naudojamos šios priemonės: barškutis ar varpelis, plastikinis puodelis arba analogiško dydžio dėžutė, kaladėlės, dėlionė: lenta su 3 pagrindinėmis formomis (trikampis, kvadratas, apskritimas) arba plastikinė dėžutė su atitinkamų formų angomis, knygutė su paveikslėliais, skirta 1–3 metų vaikams, lėlė,  popierius, vaikiškos piešimo kreidelės arba pieštukai.

18. Atitinkamo amžiaus vaiko raidos  įgūdžius, nurodytus Aprašo 2 priede, galima tikrinti ne eilės tvarka.

19. Raidos tikrinimas atliekamas tik pagal vaiko amžiaus tarpsnio užduotis. Svarbu atkreipti dėmesį ir įvertinti raidos sutrikimo riziką, kai tėvai pasako apie  anksčiau turėtų įgūdžių praradimą, t. y. vaikas nebesugeba atlikti to, ką anksčiau atliko gerai.

20. Kiekvieno raidos tikrinimo metu Aprašo 5 punkte nurodytas gydytojas įvertina, kaip vaikas pagal savo amžių atlieka atitinkamas užduotis, ir užpildo Vaiko psichomotorinės raidos tikrinimo lapą (atitinkama Aprašo 2 priedo lentelė):

20.1. jeigu vaikas atlieka vertinamo amžiaus tarpsnio užduotis, įrašo išvadą „Normali raida“ ir tėvams pateikia kito laikotarpio vaiko įgūdžių lavinimo rekomendacijas, informuoja apie kito tikrinimo terminą;

20.2. jeigu vaikas neatlieka bent vienos iš vertinamo amžiaus tarpsnio užduočių, įrašo išvadą „Raidos sutrikimo rizika“.

21. Vaiko psichomotorinės raidos tikrinimo lapai įklijuojami į Aprašo 5 punkte nurodyto gydytojo pildomą formą Nr. 025-112/a.

22. Gydytojas su vaiko tėvais ar kitais vaiko atstovais pagal įstatymą aptaria kiekvieno raidos tikrinimo vertinimo rezultatus. Jei nustatoma raidos sutrikimo rizika, numatomas išsamesnis raidos vertinimas.

23. Jeigu po raidos tikrinimo pacientas siunčiamas pas antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį specialistą atlikti išsamesnio raidos vertinimo ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos į antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančią ASPĮ, apie tai įrašoma formoje Nr. 025-112/a. Siunčiant išsamiau įvertinti psichomotorinės raidos, išrašo iš medicinos dokumentų formoje Nr. 027/a įrašoma, kurių raidos tikrinimo užduočių vaikas neatliko.

24. Nesant galimybės pagal vaiko gyvenamąją vietą teikti antrinio lygio ambulatorinių vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų, Aprašo 5 punkte nurodytas gydytojas vaiką siunčia vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos arba vaikų neurologo konsultacijos.

25. Jei vaikas toliau stebimas ir gydomas vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančioje ASPĮ dėl raidos sutrikimo, raidos tikrinimas pirminės ASPĮ nebeatliekamas ir Aprašo 5 punkte nurodytas gydytojas tai įrašo jo formoje Nr. 025-112/a.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Atlikus privalomą profilaktinį pilnamečio mokinio ar vaiko, lankančio švietimo ar kitą ugdymo įstaigą, sveikatos tikrinimą, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) užpildoma elektroninės statistinės apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ (toliau – forma E027-1), kurioje įrašomi reikiami duomenys, išvados ir rekomendacijos švietimo ar kitai ugdymo įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

Nr. V-1535, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21774

 

261. Esant ESPBI IS arba ASPĮ vidinių informacinės sistemos veikimo sutrikimų, forma E027-1 užpildoma atkūrus sistemos / sistemų veiklą.

Papildyta punktu:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

27. Jeigu nepasibaigus formos Nr. E027-1 galiojimo laikui vaiko ar pilnamečio mokinio sveikatos būklė pasikeičia taip, kad turi būti keičiama jo fizinio ugdymo grupė arba atsiranda naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jam dalyvaujant ugdymo veikloje, ši informacija įrašoma į formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d.  įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, kuri pateikiama visuomenės sveikatos specialistui, vykdančiam sveikatos priežiūrą mokykloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

28. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą, pilnamečiam mokiniui ar švietimo ar kitą ugdymo įstaigą lankančiam vaikui (jo tėvams arba kitiems atstovams pagal įstatymą) pageidaujant, ASPĮ nustatyta tvarka išduodama formos Nr. E027-1 kopija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

29. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

291. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu sustabdomas arba apribojamas vaikų profilaktinio patikrinimo paslaugų teikimas, iki karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos paskelbimo dienos paskutinė išduota forma Nr. E027-1 laikoma galiojančia iki einamųjų metų pabaigos toliau nurodytas sąlygas atitinkantiems pilnamečiams mokiniams ir vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą:

291.1. kurių ugdymas naujais mokslo metais bus tęsiamas toje pačioje švietimo įstaigoje arba toje pačioje ugdymo įstaigoje;

291.2. kurių sveikatos būklė nuo paskutinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje.

Papildyta punktu:

Nr. V-1615, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15197

 

30. Sudėtingais atvejais (kai dėl medicininių priežasčių reikia priimti individualius sprendimus) išvadą ar rekomendacijas dėl tinkamumo dėl medicininių priežasčių lankyti švietimo ar kitą įstaigą pateikia ASPĮ gydytojų konsultacinė komisija.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Nr. V-586, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3769 (2010-06-26), i. k. 1102250ISAK000V-586

Nr. V-383, 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04324

 

 

 

Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų

pagal bendrojo ugdymo programas,

tikrinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PROFILAKTINIO VAIKŲ IR PILNAMEČIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

Amžius

 

Sveikatos priežiūra

Profilaktinis sveikatos tikrinimas

Periodiškumas

 

Specialistai

 

 

Privalomieji veiksmai ir būtini tyrimai

 

Periodiškumas

 

Specialistai

 

Privalomieji veiksmai

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujagimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kartą per 3 darbo dienas nuo išvykimo iš akušerijos stacionaro

 

Šeimos medicinos paslaugas teikiantis šeimos arba vaikų ligų gydytojas (toliau – gydytojas) arba bendrosios praktikos slaugytojas (toliau – slaugytojas), akušeris

 

1.1. Aplankyti ir apžiūrėti  naujagimį namuose.

 

1.2. Įvertinti šeimos socialinį, psichologinį pasirengimą.

 

1.3. Patarti tėvams naujagimio priežiūros, higienos (ypač odos, bambos), maitinimo krūtimi,  mamos mitybos klausimais.

 

1.4. Informuoti tėvus apie prisiregistravimo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PASPĮ) tvarką.

 

1.5. Įvertinti įrašus apie akių dugno raudono reflekso tyrimo (toliau – tyrimas) ir klausos tikrinimo (toliau – tikrinimas) atlikimą bei kraujo paėmimą visuotiniam naujagimių tikrinimui dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų (toliau – kraujo paėmimas dėl ĮMAL) formos Nr. 113/a dalyje „Žinios apie naujagimį.“ Jei tyrimas ir tikrinimas neatlikti, siųsti pas atitinkamus specialistus ištirti ir patikrinti, o jei nepaimtas kraujas dėl ĮMAL, paimti.

 

1.6. Prireikus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuoti socialinį darbuotoją ir (ar) savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą.

1 kartą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydytojas oftalmologas,

otorinolarin-gologas,

jeigu naujagimis nebuvo patikrintas akušerijos stacionare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akių dugno raudono reflekso tyrimas,

klausos tikrinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–2 kartus per mėnesį

 

Gydytojas

1.7. Naujagimiui apsilankius PASPĮ,  įvertinti jo sveikatos būklę.

 

1.8. Skatinti motiną naujagimį maitinti krūtimi.

1.9. Rachito profilaktika.

1–2 kartus per mėnesį

Slaugytojas arba akušeris

1.10. Įvertinti naujagimio priežiūros kokybę.

1.11. Paaiškinti maitinimo krūtimi, dienos, mitybos režimo reikšmę, migdymo padėtį, šeimos sanitarinį higieninį pasirengimą.

1.12. Informuoti tėvus apie sveikos gyvensenos ugdymą, ligų, traumų, uždusimo, apsinuodijimo, nudegimų, prievartos profilaktiką, imunoprofilaktiką.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūdikis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–6 mėn. amžiaus

1 kartą per mėnesį

 

Gydytojas

 

2.1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti kūdikio sveikatos būklę, fizinę būklę pagal atitinkamą ūgio ir  svorio kitimo  diagramą, nubrėžiant asmeninę augimo kreivę.

2.2. Nustatyti ir įvertinti rizikos sveikatai veiksnius. Atkreipti dėmesį į klubo sąnarių būklę, širdies veiklą, momenėlio būklę, raumenų tonusą.

2.3. Atlikti, patikrinti ir įvertinti:

2.3.1. 3 mėn. ir 6 mėn. amžiaus kūdikio psichomotorinę raidą;

 

 

 

 

 

4–6 mėn. amžiaus 1 kartą

Gydytojas

2.3.2. bendrą kraujo tyrimą (kūdikio, priskirto rizikos grupei: jeigu jis gimė neišnešiotas, jei buvo  ABO ar Rh nesuderinamumas; įgimtos infekcijos; iš daugiavaisio nėštumo, mažo gimimo svorio (<2500g).

1–6 mėn. amžiaus

1 kartą per mėnesį

Slaugytojas

2.4. Kiekvieno apsilankymo metu pamatuoti kūdikio galvos apimtį, ūgį ir svorį, įrašyti jų kitimą į  atitinkamas ūgio ir svorio kitimo diagramas.

2.5. Suteikti žinių apie kūdikio aplinkos higieną ir jos saugumą.

2.6. Informuoti tėvus apie ligų ir traumų, nudegimų ir prievartos profilaktiką, imunoprofilaktiką.

2.7. Padėti formuoti racionalios kūdikio ir motinos mitybos įgūdžius, skatinti maitinimą krūtimi.

2.8. Informuoti tėvus apie dantų ėduonies profilaktiką ir pamokyti burnos higienos pagrindų – išdygus pirmajam dančiui mokyti jį valyti.

2.9. Atkreipti dėmesį dėl motinos pogimdyminės depresijos pasireiškimo.

7–12 mėn. amžiaus

2–3 kartus

 

Gydytojas

 

2.10. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti  kūdikio sveikatos būklę, atkreipti dėmesį į regėjimo organus, klubo sąnarių būklę, fizinę būklę pagal atitinkamą ūgio ir svorio kitimo diagramą, nubrėžiant asmeninę augimo kreivę.

2.11. Atlikti, patikrinti ir įvertinti:

2.12. 9 mėn. amžiaus kūdikio psichomotorinę  raidą;

9–11 mėn. amžiaus

1 kartą

 

Vaikų ligų gydytojas

Nustatyti ir įvertinti rizikos sveikatai veiksnius.

Esant indikacijų, paskirti kitų gydytojų specialistų profilaktinius patikrinimus.

9–12 mėn. amžiaus 1 kartą

Gydytojas

2.13. bendrą kraujo tyrimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7–12 mėn. amžiaus

2–3 kartus

 

 

Slaugytojas

2.14. Kiekvieno apsilankymo metu pamatuoti galvos apimtį, ūgį ir svorį, įrašyti jų kitimą į atitinkamas diagramas bei svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo diagramą.

2.15. Paaiškinti apie kūdikio aplinkos saugumą.

2.16. Padėti formuoti racionalios kūdikio ir šeimos mitybos įgūdžius.

2.17. Informuoti tėvus:

2.17.1. apie ligų ir traumų, nudegimų, prievartos profilaktiką, imunoprofilaktiką;

2.17.2. apie dantų ėduonies profilaktiką ir pamokyti burnos higienos pagrindų – išdygus pirmajam dančiui mokyti jį valyti.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstyvojo amžiaus vaikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kartą per metus

 

 

 

 

 

 

 

Gydytojas

3.1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti:

3.1.1. vaiko sveikatos būklę;

3.1.2. fizinę būklę pagal galvos apimties bei  svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo diagramas pagal lytį nuo gimimo iki 2 metų, o nuo 2 metų amžiaus – pagal asmenines svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo kreives pagal lytį;

3.1.3. regėjimą;

3.1.4. atramos judamąjį aparatą;

3.1.5. klausą.

3.2. Atlikti, patikrinti ir įvertinti:

3.2.1. 12 mėn.; 18 mėn.; 24 mėn.; 36 mėn.;  48 mėn. amžiaus vaiko psichomotorinę raidą;

3.2.2. arterinį kraujo spaudimą (toliau – AKS) iki 3 metų amžiaus – rizikos grupių vaikams:  neišnešiotiems, jei naujagimio svoris buvo mažesnis negu 1500 g, kuriems buvo kateterizuota bambos vena, turintiems įgimtą širdies ydą,  sergantiems inkstų ligomis, esant padidėjusiam intrakranijiniam spaudimui, po širdies ar kepenų transplantacijos, o nuo 3 metų amžiaus – visiems vaikams kiekvieno apsilankymo metu;

1–3 metų amžiaus 1 kartą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydytojas oftalmologas

 

 

 

 

 

Vaikų ligų gydytojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinti refrakciją, regėjimą (žvairumas, astigmatizmas, įgimtos anomalijos).

Nustatyti ir įvertinti rizikos sveikatai veiksnius.

Esant indikacijų, paskirti kitų gydytojų specialistų profilaktinius patikrinimus.

12–18 mėn. amžiaus

1 kartą

Gydytojas

3.2.3. šlapimo tyrimą;

15–18 mėn. amžiaus

1 kartą

 

Gydytojas

 

3.2.4. bendrą kraujo tyrimą – 2.3.2 papunktyje nurodytų rizikos grupių vaikams, taip pat tiems, kurių racione > 600 ml karvės  / ožkos pieno,  tiems, kurių tėvai vegetarai, tiems, kurie turi specialiųjų sveikatos poreikių (serga lėtinėmis ligomis, dažnai serga, nustatytas neharmoningas augimas).

1 kartą per metus

 

 

Gydytojas odontologas arba

gydytojas odontologas specialistas

 

3.3. 1–2 metų amžiaus įvertinti dantų dygimą;

3.4. Atlikti ankstyvo dantų ėduonies diagnostiką;

 

3.5. Įvertinti burnos higienos būklę ir išdygus pirmajam dančiui tėvus mokyti burnos higienos pagrindų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kartą per metus

Gydytojas odontologas arba

gydytojas odontologas specialistas,

arba burnos higienistas

3.6. Atlikti ankstyvo dantų ėduonies profilaktiką.

 

3.7. Įvertinti burnos higienos būklę ir išdygus pirmajam dančiui  tėvus pamokyti burnos higienos pagrindų, sveikos mitybos pagrindų.

1 kartą per metus

Slaugytojas

 

3.8. Kiekvieno apsilankymo iki 2 m. amžiaus metu pasverti vaiką, pamatuoti galvos apimtį, ūgį, šiuos duomenis įrašyti į augimo diagramą, o nuo 2 metų – pasverti, pamatuoti ūgį ir įrašyti į atitinkamą svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo diagramą.

3.9. Informuoti tėvus ir vaikus apie racionalią mitybą, traumų, nudegimų ir smurto, žalingų sveikatai įpročių profilaktiką.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viduriniojo amžiaus vaikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kartą per metus

 

Gydytojas

4.1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti vaiko sveikatos būklę, fizinę būklę, įvertinti augimą, nubrėžiant  asmeninę ūgio ir svorio bei svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo kreives pagal lytį; įvertinti:

4.1.1. kūno masės indeksą (toliau – KMI);

4.1.2. klausą;

4.1.3. regėjimą;

4.1.4. atramos judamąjį aparatą;

4.1.5. psichikos būklę;

4.1.6. mitybos ir higienos įgūdžius;

4.1.7. AKS.

 

6–7 metų amžiaus

1 kartą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydytojas oftalmologas

 

 

 

 

 

Vaikų ligų gydytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinti refrakciją, regėjimą (žvairumas, astigmatizmas, įgimtos anomalijos).

Nustatyti ir įvertinti rizikos sveikatai veiksnius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6–7 metų amžiaus

1 kartą

Gydytojas

 

4.2. Atlikti ir įvertinti:

4.2.1. bendrą kraujo tyrimą;

4.2.2. šlapimo tyrimą;

4.2.3. tyrimą dėl helmintozių;

4.2.4. elektrokardiogramą;

4.2.5. tuberkulino mėginį (rizikos grupės vaikams – kasmet).

1 kartą per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydytojas odontologas

arba gydytojas odontologas specialistas

 

 

 

 

4.3. Įvertinti 5–7 metų vaiko nuolatinių dantų dygimą.

 

4.4. Atlikti dantų ėduonies diagnostiką, krūminių dantų silantavimą – priklausomai nuo dantų dygimo laiko, esant reikalui, pagydyti  ar skirti  gydymo laiką, siųsti gydyti.

4.5. Įvertinti nuolatinių dantų sąkandį, nustatyti, ar nėra sąkandžio anomalijų, esant reikalui, pagydyti ar skirti gydymo laiką / siųsti konsultacijos / gydyti.

1 kartą per metus

Gydytojas odontologas

arba gydytojas odontologas specialistas,

arba burnos higienistas

4.6. Atlikti dantų ėduonies profilaktiką.

 

4.7. Įvertinti burnos higienos būklę ir pamokyti burnos higienos pagrindų (dantų valymo šepetėliu ir tarpdančių siūlu).

 

4.8. Patikrinti burnos sveikatą prieš einant į mokyklą.

1 kartą per metus

 

 

 

 

 

Slaugytojas

 

 

 

 

4.9. Kiekvieno apsilankymo metu pamatuoti AKS, ūgį, svorį ir šiuos duomenis įrašyti į atitinkamas ūgio ir svorio bei  svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo diagramas, apskaičiuoti KMI.

4.10. Informuoti tėvus ir vaikus apie fizinį aktyvumą, racionalią mitybą, traumų, nudegimų, paskendimo, smurto, ligų ir žalingų sveikatai įpročių profilaktiką, sveiko gyvenimo būdo ir lytinio švietimo principus.

4.11. Pagal amžiaus ir lyties ypatumus padėti vaikui ir tėvams formuoti higienos, racionalios mitybos, sveiko gyvenimo būdo, imunoprofilaktikos nuostatas.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paauglys, pilnametis mokinys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kartą per metus

 

 

Šeimos gydytojas

arba

šeimos medicinos paslaugas teikiantis vaikų ligų gydytojas (tik paaugliams)

arba

šeimos medicinos paslaugas teikiantis vidaus ligų gydytojas (tik pilnamečiams mokiniams)

 

 

5.1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti paciento sveikatos būklę, fizinę būklę, lytinį brendimą, augimą, nubrėžiant  asmenines ūgio ir svorio bei  svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo kreives pagal lytį; įvertinti KMI, AKS, mitybos įpročius, fizinį aktyvumą, atramos judamąjį aparatą, psichikos būklę, regėjimo aštrumą, klausos aštrumą, įsitraukimą į rizikingą sveikatai elgseną (pvz., patyčios, smurtas), lytinio aktyvumo bei lytinės elgsenos saugumą bei, atsižvelgiant į amžiaus ypatumus, informuoti pacientą, jo tėvus ar kitus atstovus pagal įstatymą apie sveikos gyvensenos ugdymą, rekomenduoti profilaktines priemones, mokyti sveikos gyvensenos principų, pagal paciento poreikius teikti sveikatos informavimo ir konsultavimo paslaugas toliau išvardytais klausimais:

5.1.1. asmens higienos;

5.1.2. racionalios mitybos;

5.1.3. miego ir budrumo režimo;

5.1.4. burnos sveikatos;

5.1.5. fizinio aktyvumo (rekomenduotina ne mažiau kaip 1 val. kasdien) lauke, ir sveiko gyvenimo būdo;

5.1.6. regėjimo sutrikimų, sukeliamų darbo su videoterminalais, profilaktikos, taisyklingos laikysenos sėdint prie kompiuterio, darbo ir poilsio režimo;

5.1.7. traumų, prievartos, uždusimo, paskendimo, apsinuodijimų, nudegimų ir kitų nelaimingų atsitikimų, saugaus elgesio kelyje ir kitoje aplinkoje profilaktiką, imunoprofilaktiką;

5.1.8. žalingų sveikatai įpročių (alkoholio, nikotino ir narkotinių medžiagų vartojimo);

5.1.9. atsparumo rizikingai sveikatai elgsenai;

5.1.10. lytinės elgsenos saugumo;

5.1.11. sveikatos priežiūros pagalbos neįgalaus vaiko šeimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kartą per 2 metus

 

Šeimos gydytojas

arba

šeimos medicinos paslaugas teikiantis vaikų ligų gydytojas (tik paaugliams)

arba

šeimos medicinos paslaugas teikiantis vidaus ligų gydytojas (tik pilnamečiams mokiniams)

 

5.2. Atlikti ir įvertinti:

5.2.1. bendrą kraujo tyrimą, jei yra šie rizikos veiksniai: neracionali mityba (ypač – vegetarams), gausios menstruacijos, pacientas sportuoja, gyvena blogomis socialinėmis sąlygomis, augimo spurto metu ir jei paauglys netenka kūno masės;

5.2.2. kapiliarinės glikemijos tyrimą, jei yra šie klinikiniai simptomai: poliurija, polidipsija, svorio kritimas, nuovargis; nuo 10 metų arba prasidėjus lytiniam brendimui, kai KMI viršija 85 procentilę ir yra rizikos veiksnių, tokių kaip cukrinis diabetas ir (ar) širdies kraujagyslių ligos šeimoje,  atsparumo insulinui požymių (juodoji akantozė, dislipidemija, hipertenzija, policistinių kiaušidžių sindromas);

visiems, kurių KMI viršija 95 procentilę pagal amžių ir lytį;

5.2.3. bendrą šlapimo tyrimą.

1 kartą per metus

Gydytojas odontologas, gydytojas odontologas specialistas arba burnos higienistas

5.3. Atlikti dantų ėduonies diagnostiką, krūminių dantų silantavimą – priklausomai nuo dantų dygimo laiko, jei reikia, pagydyti ar skirti gydymo laiką / siųsti gydyti.

5.4. Įvertinti nuolatinių dantų sąkandį, nustatyti, ar nėra sąkandžio anomalijų, jei reikia, pagydyti ar siųsti konsultacijos / gydyti.

1 kartą per metus

Gydytojas odontologas,

gydytojas odontologas specialistas

arba burnos higienistas

5.5. Atlikti dantų ėduonies profilaktiką.  

5.6. Įvertinti burnos higienos būklę ir pamokyti burnos higienos ir racionalios mitybos pagrindų, informuoti apie deimantų ant dantų, auskarų liežuvyje žalą. 

1 kartą per metus

 

Slaugytojas

 

5.7. Kiekvieno apsilankymo metu pamatuoti paciento AKS, ūgį bei svorį ir šiuos duomenis įrašyti į asmeninę svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo diagramą pagal lytį, apskaičiuoti KMI.

5.8. Pagal amžiaus ir lyties ypatumus padėti pacientui susiformuoti racionalios mitybos, fizinio aktyvumo, sveiko gyvenimo būdo nuostatas.

5.9. Informuoti apie sveiką gyvenimo būdą,  ligų ir žalingų sveikatai įpročių profilaktiką, imunoprofilaktiką, lytinės elgsenos saugumą.“

 

______________

Papildyta priedu:

Nr. V-383, 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04324

Priedo pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

Nr. V-2130, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20108

 

 

Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų

pagal bendrojo ugdymo programas,

tikrinimo tvarkos aprašo 

2 priedas

____________________

Vaiko vardas, pavardė, formos Nr. 025-112/a, į kurią įklijuojama, Nr.

VAIKO PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMO LAPAS (KŪDIKIS)

1 lentelė

Nr.

Kūdikio

amžius

Įgūdžio aprašymas

Įgūdžio vertinimas

Išvada

Data

Gydytojo parašas, spaudas

Taip

Ne

1.

3 mėn.

 

 

1.1. Laiko galvą gulėdamas ant pilvo.

Gulėdamas ant pilvo gerai laiko galvą, ją sukinėja į visas puses.

 

 

□ Normali

raida

 

□ Raidos sutrikimo rizika

 

 

1.2. Gulėdamas ant nugaros suveda rankas į vidurio liniją.

Gulėdamas ant nugaros rankas suveda ant krūtinės, gali viena ranka suimti kitą.

 

 

1.3. Šypsosi kalbinamas.

Kai šypsodamasis suaugusysis kalbina vaiką, vaikas atsako šypsena.

 

 

2.

6 mėn.

2.1. Verčiasi nuo nugaros ant pilvo.

Vaikas, gulėdamas ant nugaros, visiškai arba dalinai apsiverčia  ant pilvo.

 

 

□ Normali

raida

 

□ Raidos sutrikimo rizika

 

 

2.2. Tikslingai paima paduotą žaislą.

Vaikas, gulėdamas ant nugaros arba sėdėdamas mamai ant kelių, paima duodamą kaladėlę.

 

 

2.3. Vaikas lokalizuoja garso šaltinį.

Vaikui sėdint mamai ant kelių iš nugaros pusės 10–15 cm atstumu nuo ausies pabarškinama barškučiu ar paskambinama varpeliu. Vaikas pasuka galvą ir akis garso  link.

 

 

3.

9 mėn.

3.1. Sėdi savarankiškai.

Vaikas ilgai ir laisvai sėdi tiesia nugara ant kieto pagrindo.

 

 

 

□ Normali

raida

 

□ Raidos sutrikimo rizika

 

 

 

3.2. Stovėdamas tvirtai remiasi kojomis.

Vaikas tvirtai remiasi abiem kojomis, stovėdamas ant kieto pagrindo. Gali svorį perkelti nuo vienos kojos ant kitos.

 

 

 

3.3. Ima žaislus abiem rankomis.

Vaikas abiem rankomis paima po daiktą (pvz., kaladėlę, barškutį) ir laiko.

 

 

 

3.4. Siekia daikto už akiračio ribų.

Vaikas stengiasi paimti daiktą, kurį gali pasiekti tik pakeitęs kūno padėtį.

 

 

 

3.5. Čiauška skiemenimis.

Vaikas sako sudvigubintus skiemenis (pvz., da-da, ba-ba ir pan.).

Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis.

 

 

 

______________

 


 

 

____________________

Vaiko vardas, pavardė, formos Nr. 025-112/a, į kurią įklijuojama, Nr.

 

VAIKO PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMO LAPAS (ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKAS)

2 lentelė

 

Nr.

Vaiko amžius

Įgūdžio aprašymas

Įgūdžio vertinimas

 

Išvada

Data

Gydytojo parašas, spaudas

Taip

Ne

 

 

1.

12 mėn.

(1 m.)

 

1.1. Ropoja.

Vaikas juda kryžminės koordinacijos būdu.

 

 

□ Normali

raida

 

□ Raidos sutrikimo rizika

 

 

1.2. Eina pristatomu žingsniu.

Vaikas eina laikydamasis už baldų.

 

 

1.3. Atlieka veiksmus su dviem daiktais.

Vaikas įdeda žaislą į dėžutę arba padaužo du žaislus vienas į kitą.

 

 

1.4. Mėgdžioja veiksmus, garsus.

Vaikas pakartoja suaugusiojo atliekamus veiksmus arba sakomus skiemenis.

 

 

 

1.5. Reaguoja į savo vardą.

Pašauktas vardu vaikas suklūsta, atsisuka.

 

 

 

1.6. Sako

„mama“, „tete“.

Vaikas sako „mama“, „tete“, kreipdamasis į mamą, tėtį.

Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis.

 

 

1.7. Ima maistą rankomis ir valgo.

Vaikas gali paimti rankomis maistą (pvz., sausainį), įsidėti į burną ir valgyti.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 mėn.

(1,5 m.)

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Vaikšto savarankiškai.

Vaikas pereina per kambarį.

 

 

 

□ Normali

raida

 

□ Raidos sutrikimo rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Žaidžia funkcinius žaidimus.

Vaikas žaisdamas naudoja žaislus pagal paskirtį: važiuoja su mašinėle, piešia pieštuku, šukuoja šukomis, varto knygutę.

 

 

2.3. Vykdo žodinį nurodymą „duok“.

Paprašytas  paduoda artimam asmeniui daiktą.

 

 

2.4. Rodo rodomuoju pirštu, kas jį sudomino.

Pats vaikas prašo daikto, rodydamas pirštu.

 

 

2.5. Sako 3 prasmingus žodžius.

Vaikas sako 3 prasmingus žodžius daiktams ar veiksmams  įvardyti.

Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis.

 

 

 

3.

 

 

24 mėn.

(2 m.)

3.1. Žaidimas kaladėlėmis: pastato bokštą.

Vaikas sudeda  2 kaladėles vieną ant kitos.

 

 

 

□ Normali

raida

 

□ Raidos sutrikimo rizika

 

 

3.2. Piešimas: piešia keverzonę.

Vaikas braižo popieriuje netaisyklingas linijas.

 

 

 

3.3. Rodo kūno dalis. 

Vaikas parodo bent vieną kūno dalį ją įvardijus.

 

 

3.4. Rodo paveikslėlius.

Vaikas parodo bent vieną paveikslėlį knygoje jį įvardijus.

 

 

3.5. Taria dviejų žodžių frazes.

Vaikas sako frazes, pvz., „mama duok“, „mama, niam“  ir pan.

Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis.

 

 

 

3.6. Savarankiškai valgo.

Vaikas gali suvalgyti kelis šaukštus maisto savarankiškai.

Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis.

 

 

3.7. Atneša daiktus norėdamas juos parodyti.

Vaikas savarankiškai atneša parodyti daiktus tėvams. Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis.

 

 

4.

36 mėn.

(3 m.)

4.1. Žaidžia konstravimo žaidimus.

Vaikas žaidžia su konstruktoriais, pvz., kaladėlėmis, lego ir kt., statydamas statinius ir pan.

 

 

□ Normali

raida

 

□ Raidos sutrikimo rizika

 

 

4.2. Sudeda dėlionę.

Vaikas sudeda 3 formų dėlionę ( ∆ O ) nesuklysdamas.

 

 

 

4.3. Piešia apskritimą.

Vaikas nupiešia popieriuje apskritimą savarankiškai arba pagal pavyzdį.

 

 

4.4. Skiria spalvas.

Vaikas parodo bent 1 spalvą iš 3, prašant parodyti pieštukus, žaislus ar paveikslėlius.

 

 

4.5. Supranta kalbos sąvokas.

Vaikas supranta bent vieną sąvoką iš 5: „toks pats“,“ didelis“, „mažas“, „vienas“, „daug“,  prašant parodyti žaislus ar paveikslėlius.

 

 

4.6. Jungia žodžius į 3 žodžių frazes, sakinius.

Vaikas sako trijų žodžių frazes, sakinius.

Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis.

 

 

 

5.

 

 

48 mėn.

(4 m.)

5.1. Žaidžia vaidmeninius žaidimus.

Vaikas, žaisdamas su kitais asmenimis, gali vaidinti įvairius vaidmenis (žmonių, gyvūnų ir pan.).

-

 

 

□ Normali

raida

 

□ Raidos sutrikimo rizika

 

 

5.2. Nupiešia atpažįstamą objektą.

Vaikas nupiešia atpažįstamą objektą, pvz., mašiną, žmogų iš 2–3 dalių ir pan.

 

 

5.3. Piešia  pliusą

(+).

Vaikas nupiešia pliusą (+) savarankiškai arba pamėgdžiodamas pagal pavyzdį.

 

 

5.4. Supranta prielinksnius.

Vaikas įvykdo bent 3 iš 4 prašymų su  prielinksniais: „padėk ant kėdės“,  „padėk po stalu,“„ įdėk į dėžutę,“  „padėk nugaros.“

 

 

 

5.5. Papasakoja trumpą pasakojimą.

Vaikas paklaustas gali  keliais sakiniais papasakoti apie įvykius,  Įvykusius, pvz., namuose,  ugdymo įstaigoje.

 

 

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-383, 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04324

Priedo pakeitimai:

Nr. V-566, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

 

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

4 priedas

 

STOJANČIŲJŲ Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS IR ĮDARBINAMŲ NEPILNAMEČIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-506, 2023-04-25, paskelbta TAR 2023-04-25, i. k. 2023-07901

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sveikatos tikrinimo tikslas – vadovaujantis Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 518 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 518), nustatyti, ar dėl sveikatos būklės tikrinamas asmuo profesinio mokymo metu galės atlikti praktines užduotis bei dirbti.

2. Asmenys, stojantys mokytis į profesinio mokymo mokyklas, ir norintys įsidarbinti nepilnamečiai privalo tikrintis sveikatą.

3. Stojančių mokytis į profesinio mokymo mokyklas ir norinčių įsidarbinti nepilnamečių sveikatos tikrinimas (toliau – sveikatos tikrinimas) atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), turinčioje licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

4. Sveikatos tikrinimą atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas.

5. Sveikatą tikrinantis gydytojas turi būti susipažinęs su Nutarimu Nr. 518.

6. Esant indikacijų, šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas siunčia tikrinamą asmenį kitų profesinių kvalifikacijų specialistų konsultacijos, skiria reikalingus tyrimus.

7. Sveikatos tikrinimo duomenys įrašomi paciento elektroniniame dokumente E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“, nurodytame Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede, o išvada apie tinkamumą mokytis ar dirbti – į Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a), nurodytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-506, 2023-04-25, paskelbta TAR 2023-04-25, i. k. 2023-07901

 

II Skyrius

LIGOS, KURIOMIS SERGANTYS asmenys negali STOTI Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS

 

8. Į profesinio mokymo mokyklas negali stoti asmenys, sergantys:

8.1. bet kokios lokalizacijos tuberkulioze, kuria sergant išskiriamos mikobakterijos;

8.2. ūmiomis užkrečiamosiomis ligomis (sprendžiama pacientui pasveikus).

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-506, 2023-04-25, paskelbta TAR 2023-04-25, i. k. 2023-07901

 

III SKYRIUS

12 priedasLIGOS IR SVEIKATOS BŪKLĖS, DĖL KURIŲ RIBOJAMA TEISĖ MOKYTIS PROFESINIO MOKYMO MOKYKLOSE PAGAL ATSKIRAS PROGRAMAS

 

Eil. Nr.

Mokymo programa

Kenksmingi veiksniai

Papildomi medicininiai priešparodymai

1.

Meno dirbinių gamintojų

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant plaštakos

1.

Dažnai paūmėjančios rankų odos ligos dirbant su

 

Mokymosi kodas

ir pirštų, pečių juostos raumenims, darbo poza,

 

dirginančiomis medžiagomis

 

(M kodas) 31812

pasilenkimai, įtampa, dėmesys, regos analizatorius

2.

Plaštakos funkcijos sutrikimai (nykščio deformacija ar trijų

 

 

 

 

dirbamosios rankos pirštų nebuvimas), trukdantys

 

 

 

 

profesinei veiklai

 

 

 

3.

Spalvų jutimo sutrikimas

 

 

 

4.

Miopija daugiau kaip 8,0 D

 

 

 

5.

Regėjimas su korekcija 0,7 viena ir 0,4 kita akimi

 

 

 

 

(graveriui – 0,8 viena ir 0,7 – kita akimi. Vertinti be

 

 

 

 

korekcijos, nes dirba su apsauginiais akiniais)

 

 

 

6.

Alergija cheminėms medžiagoms

2.

2.1. Fotografų ir interjero

Cheminės medžiagos, darbo poza (stovint),

Dažnai paūmėjančios rankų odos ligos ar alergija dirbant su

 

 

apipavidalintojų

regos analizatorius

cheminėmis medžiagomis

 

 

M kodas 31899

 

 

 

 

2.2. Baleto artistų

Stereotipiniai darbo judesiai, darbo poza,

1.

Plokščiapėdystė, kitos skeleto-raumenų sistemos ligos ir

 

M kodas 31899

pasilenkimai, įtampa, monotonija

 

defektai, trukdantys judėjimui

 

 

 

2.

Kojų venų išsiplėtimas

 

 

 

3.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

 

 

4.

Širdies ydos

 

 

 

5.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

 

 

6.

CNS susirgimų ar traumų padariniai su judesių

 

 

 

 

sutrikimais, trukdančiais profesinei veiklai

 

 

 

7.

Vestibulinės funkcijos sutrikimai

3.

Sekretorės

Įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir pranešimų

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,6 viena ir 0,2 – kita

 

 

M kodas 33404

priėmimas, regos ir klausos analizatoriai

akimi

 

4.

Apskaitininkės –

Dėmesys, regos analizatorius, dėmesio koncentra-

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,6 viena ir 0,3 – kita

 

 

kasininkės

vimo trukmė į stebimus objektus

akimi

 

 

M kodas 33432

 

 

 

5.

Verslo organizatorių

Darbo įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir

 

 

 

M kodas 33439

pranešimų priėmimas, regos ir klausos analizatoriai

 

 

6.

Socialinių slaugytojų

Judėjimo atstumas, krovinio pernešimas, darbo

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

M kodas 35012

įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir pranešimų

 

profesinei veiklai

 

 

priėmimas, regos ir klausos analizatoriai

2.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

 

 

 

3.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų bei intelekto pakitimų,

 

 

 

 

trukdančių profesinei veiklai

7.

Ortopedų – protezuotojų

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei

 

 

M kodas 35099

pirštų, pečių juostos raumenims, darbo poza,

veiklai

 

 

 

liemens palenkimai, regos analizatorius

 

 

8.

Maisto pramonės ir mais-

Judėjimo atstumas, stereotipiniai darbo judesiai,

1.

Grybelinės, pūlingos plaštakų odos ligos su dažnais

 

to ruošimo specialisto

dalyvaujant rankų pirštų ir plaštakos raumenims,

 

paūmėjimais

 

M kodas 35212

dėmesys, regos ir klausos analizatoriai,

2.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

 

mėsininkui – darbo poza, pasilenkimai,

 

 

 

 

virėjui – aukšta temperatūra

 

 

9.

Statybininkų, pastatų res-

Oro temperatūra, apšvita, judrus darbas, krovinio

1.

Skeleto -raumenų sistemos defektai, trukdantys

 

tauratorių, elektromontuo-

kėlimas, pernešimas, stereotipiniai darbo judesiai,

 

profesinei veiklai

 

tojų, mūro montuotojų ir

dalyvaujant rankų, pečių juostos raumenims,

2.

Rankų plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai. trukdantys

 

betonuotojų, santechnikų

statinis krūvis, darbo poza, liemens palenkimai,

 

profesinei veiklai

 

M kodas 35216

judėjimo atstumas, įtampa, dėmesys, regos ir

3.

Epilepsija ir kiti sąmonės netekimai dirbant aukštyje

 

 

klausos analizatoriai, monotonija

4.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų, trukdančių profesinei veiklai

 

 

 

5.

Miopija didesnė kaip 8,0 D (esant fizinei įtampai)

 

 

 

6.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,6 viena ir

 

 

 

 

0,3 – kita akimi

 

 

 

7.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

 

 

 

sutrikimu

 

 

 

8.

Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos su ryškiu

 

 

 

 

kraujotakos nepakankamumu

 

 

 

9.

Vestibulinės funkcijos ryškus sutrikimas (dirbant

 

 

 

 

aukštyje)

10.

Elektromechanikų,

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Miopija didesnė nei 6,0 D

 

elektros įrenginių, radijo

plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims,

2.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,8 viena ir

 

ir televizijos aparatūros

darbo poza, pasilenkimai, darbo įtampa, dėmesys,

 

0,7 – kita akimi

 

taisytojų

regos ir klausos analizatoriai, informacinių signalų

3.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

M kodas 35222

priėmimas, monotonija

4.

Plaštakos funkcijos ryškus sutrikimai, trukdantys

 

 

 

 

profesinei veiklai

11.

Kalvių, metalo apdirbimo

Aukšta temperatūra, apšvita, judrus darbas,

1.

Regėjimas be korekcijos silpnesnis kaip 0,8 viena ir

 

staklininkų, suvirintojų,

stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

 

0,7 – kita akimi (suvirintojas dirba su apsauginiais akiniais)

 

šaltkalvių

plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims,

2.

Epilepsija

 

M kodas 35232

darbo poza, liemens palenkimai, jonizuojančioji

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

spinduliuotė, aerozoliai, metalų dulkės

 

profesinei veiklai

 

 

 

4.

Lėtinės plaučių ligos su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

 

 

 

sutrikimu

12.

Automechanikų automo-

Oro temperatūra, apšvieta, judrus darbas, krovinio

1.

Miopija didesnė kaip 6,0

 

bilių kėbulų remontininkų,

kėlimas, pernešimas, stereotipiniai darbo judesiai,

2.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir

 

lengvosios pramonės

darbo poza, liemens palenkimas, judėjimo atstumas,

 

0,2 – kita akimi

 

mašinų mechanikų,

dėmesys, regos ir klausos analizatoriai, informacinių

3.

Klausos susilpnėjimas (tikrinant šnabždesiu iki 3 m)

 

žemės ūkio technikos

signalų priėmimas, monotonija

4.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

mechanikų,

 

 

profesinei veiklai

 

ryšių įrenginių

 

 

 

 

mechanikų

 

 

 

 

M kodas 35242

 

 

 

 

Lėktuvų mechaniko

 

Vadovautis aviacijos darbuotojų tikrinimo tvarka

 

13.

13.1. Baldžių, stalių

Stereotipiniai darbo judesiai, judrus darbas,

1.

Miopija didesnė nei 6,0 (esant fizinei įtampai)

 

 

krovinio kėlimas, pernešimas, statinis krūvis,

2.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir

 

 

darbo poza, liemens palenkimai, judėjimo atstumas,

 

0,2 – kita akimi

 

 

medienos dulkės, lakios medžiagos,

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

aerozoliai

 

profesinei veiklai

 

 

 

4.

Lėtinės plaučių ligos su ryškiu funkcijos sutrikimu

 

13.2. Miško ruošos ir

Vibracija, oro temperatūra, stereotipiniai darbo

5.

Cukrinis (nekompensuotas) diabetas – miško ruošos

 

medienos apdirbėjų

judesiai, dalyvaujant rankų plaštakos ir pirštų,

 

specialistams

 

 

pečių juostos raumenims, darbo įtampa, dėmesys,

6.

Epilepsija su dažnais paroksizmais (miško ruošos

 

 

regos ir klausos analizatoriai, medienos dulkės

 

specialistams)

 

 

 

7.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų (miško ruošos specialistams)

 

 

 

 

 

 

13.3. Pynėjų iš vytelių

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei

 

 

 

plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims, darbo

veiklai

 

 

M kodas 35262

įtampa, dėmesys, regos analizatoriai

 

 

14.

Ventiliacijos, oro kondicionavimo

Judrus darbas, krovinio kėlimas, pernešimas,

1.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir

 

sistemų

darbo poza, liemens palenkimai

 

0,2 – kita akimi

 

gamintojų

 

2.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

M kodas 35264

 

 

profesinei veiklai

15.

Avalynės gamintojų,

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Odos lėtinės ligos su dažnais paūmėjimais

 

avalynininkų

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis,

2.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

M kodas 35274

darbo poza, pasilenkimas, regos ir klausos

 

sutrikimu

 

 

analizatoriai, monotonija, cheminės medžiagos

3.

Regos korekcija mažesnė kaip 05/02

 

 

(dažai, klijai)

 

 

16.

Audėjų, audinių gamybos

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Bronchinė astma su ryškiu funkcijos sutrikimu

 

įrenginių operatorių, ver-

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis,

2.

Miopija didesnė kaip 6,0D. Regos korekcija iki 07/04

 

pėjų, verpinių gamybos

darbo poza, pasilenkimas, regos ir klausos

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai

 

įrenginių operatorių

analizatoriai, monotonija, dulkės

4.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai

 

M kodas 35274

 

 

su judesių sutrikimais, trukdančiais profesinei veiklai

 

 

 

5.

Epilepsija, dirbant su judančiais mechanizmais

 

 

 

6.

Alergija dulkėms, vilnai, sintetinėms ir kt. medžiagoms

 

 

 

7.

Klausos susilpnėjimas (šnabždesiu iki 3 m) – audėjui

17.

Mezgėjų, mezgimo maši-

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

nų operatorių, siuvėjų, su-

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis,

 

profesinei veiklai

 

kirpėjų – konstruktorių

darbo poza, pasilenkimai, judėjimo atstumas,

2.

Odos ligos su dažnais paūmėjimais

 

M kodas 35276

dėmesys, regos analizatorius, monotonija, besi-

3.

Alergija vilnai, dulkėms

 

 

kartojančios operacijos

4.

Miopija daugiau kaip 6,0 D. Regos korekcija mažesnė

 

 

 

 

kaip 07/04

 

 

 

5.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

 

 

6.

Epilepsija su dažnais paroksizmais mezgimo mašinų

 

 

 

 

operatoriams

 

 

 

7.

Klausos susilpnėjimas (tikrinant šnabždesiu iki 3 m) -

 

 

 

 

mezgimo mašinų operatoriams

18.

Plokščiosios ir ofsetinės

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai trukdantys

 

spaudos spaudėjų, tekstų

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis, darbo

 

profesinei veiklai

 

rinkėjų, archyvarų,

poza, liemens pasilenkimai, judėjimo atstumas,

2.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

knygrišių

dėmesys, regos analizatorius, monotonija, besikartojančios operacijos

 

sutrikimu

 

M kodas 35278

 

3.

Miopija daugiau kaip 6,0D

 

 

 

4.

Regos korekcija mažesnė kaip 07/04 – tekstų rinkėjui

19.

Cheminio pluošto, naftos

Cheminės medžiagos, oro temperatūra, darbo

1.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

perdirbimo, chemijos ir

poza, judėjimo atstumas, regos analizatorius

 

sutrikimu

 

naftos produktų gamybos

 

2.

Odos ligos su dažnais paūmėjimais kontaktuojant su

 

operatorių

 

 

cheminėmis medžiagomis

 

M kodas 35299

 

3.

Alergija cheminėms medžiagoms

 

 

 

4.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija mažesnė

 

 

 

 

kaip 06/03

20.

Žemės matininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, dėmesys,

 

 

 

M kodas 35402

informacinių pranešimų skaičius, regos analizatorius,

 

 

 

 

monotonija

 

 

21.

Braižytojų ir kompiuterinės

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų,

1.

Miopija didesnė kaip 6,0D

 

įrangos operatorių

plaštakų, pirštų raumenims, poza, dėmesys,

2.

Regos korekcija mažesnė kaip 05/02

 

M kodas 35406

regos analizatorius, monotonija

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

 

 

profesinei veiklai

 

 

 

4.

Binokulinio matymo sutrikimas

22.

Kelių statytojų

Oro temperatūra, judrus darbas, krovinio kėlimas,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 35416

stereotipiniai darbo judesiai, statinis krūvis, darbo

2.

Cukrinis diabetas (nekompensuotas)

 

 

poza, pasilenkimai, judėjimo atstumas, regos,

3.

Lėtinės dažnai paūmėjančios sąnarių ligos

 

 

klausos analizatoriai, dulkės, cheminės medžiagos

4.

Lėtinės dažnai paūmėjančios inkstų ligos

 

 

 

5.

Širdies kraujagyslių ligos su ryškiu kraujotakos sutrikimu

23.

Ūkininkų

Judėjimo atstumas, oro temperatūra, darbo poza,

 

 

 

M kodas 36201

judrus darbas, regos, klausos analizatorius

 

 

24.

Arklininkų

 

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 36203

 

2.

Alergija arklio šeriams

25.

Sodininkų, želdinių

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

tvarkytojų

liemens palenkimai, stereotipiniai darbo judesiai,

 

profesinei veiklai

 

M kodas 36206

krovinio kėlimas, pernešimas

2.

Polinozė

26.

Bitininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

Alergija bičių nuodams

 

 

M kodas 36249

regos analizatorius

 

 

27.

Miškininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 36262

regos analizatorius

2.

Cukrinis diabetas esant komplikacijų

28.

Žuvininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Epilepsija

 

M kodas 36272

regos analizatorius

2.

Cukrinis diabetas esant komplikacijų

29.

Namų ūkio ekonomės,

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, judrus

 

 

 

pagalbininkės, meistro,

darbas, stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant

 

 

 

komunalinio ūkio meistro

pečių, rankų, plaštakų, pirštų raumenims, darbo

 

 

 

M kodas 36606

poza, pasilenkimai, informacinių signalų priėmimas

 

 

 

 

regos, klausos analizatoriai

 

 

30.

Jūreivių, laivų motoristų,

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, judrus

Vadovautis jūrininkų sveikatos tikrinimo tarka

 

 

korpusų remontininkų,

darbas, stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant

 

 

 

suvirintojų, sistemų

pečių, rankų, plaštakų, pirštų raumenims, darbo

 

 

 

surinkėjų

poza, pasilenkimai, informacinių signalų priėmimas,

 

 

 

 

regos, klausos analizatoriai

 

 

 

Nekeleivinių laivų

Aplinkos temperatūra, darbo judesiai, dalyvaujant

Vadovautis jūrininkų sveikatos tikrinimo tvarka

 

 

jūreivių, virėjų

rankos, plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza,

 

 

 

M kodas 37004

judėjimo atstumas

 

 

31.

Lokomotyvo mašinistų, padėjėjų, keleivinių traukinių vagonų palydovų, stoties budėtojų, SCB ir kontaktinio tinklo elektromontuotojų, riedmenų vagonų remontininkų, automotoristų, drezinų, geležinkelio kranų mašinistų ir remontininkų

M kodas 37006

Oro temperatūra, judrus darbas, informacinių signalų priėmimas, regos, klausos analizatoria

Vadovautis Traukinio mašinistų ir darbuotojų, atliekančių eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašu

 

32.

Pašto operatorių, teletaipo,

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Klausos susilpnėjimas (tiriant šnabždesiu – iki 3m)

 

telefakso, kompiuterio

plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza, dėmesys

2.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 05/02

 

operatorių

regos ir klausos analizatoriai, informacinių

3.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

M kodas 37026

signalų priėmimas

 

ligai sparčiai progresuojant

33.

Kirpėjų, kosmetikų

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 37812

plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza, dėmesys

2.

Alergija cheminėms medžiagoms

 

 

regos analizatorius, informacinių signalų

3.

Rankų odos lėtinės ligos

 

 

priėmimas, klausos analizatorius, monotonija,

4.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 08/07

 

 

cheminės medžiagos

5.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

 

 

6.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

 

 

 

7.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų

34.

Padavėjų, barmenų, virėjų

Oro temperatūra, judrus darbas, krovinio kėlimas,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 37822

statinis krūvis, darbo poza, judėjimo atstumas,

2.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

dėmesys, informacinių signalų priėmimas, klausos

 

profesinei veiklai

 

 

analizatorius, aukšta temperatūra – virėjams

3.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 07/04

 

 

 

4.

Ryškūs kalbos defektai (padavėjui, barmenui)

 

 

 

5.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

35.

Pardavėjų ir prekių žinovų

Judrus darbas, darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Klausos susilpnėjimas (tiriant šnabždesiu -iki 3 m)

 

M kodas 37862

plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza,

2.

Centrinės nervų sistemos ar traumų padariniai su ženkliu

 

 

dėmesys, regos, klausos analizatoriai

 

judesių sutrikimu, trukdantys profesinei veiklai

 

 

 

3.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

36.

Viešbučių ir turizmo kompleksų

Judrus darbas, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

darbuotojų

dėmesys, regos, klausos, analizatoriai, darbo

 

ligai sparčiai progresuojant

 

M kodas 378872

judesiai, dalyvaujant rankos, plaštakos, pirštų

 

 

 

 

raumenims

 

 

37.

Drabužių priežiūros

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

meistrų, floristų

plaštakos, pirštų raumenims, judrus darbas,

 

profesinei veiklai

 

M kodas 37899

darbo poza, dėmesys, regos analizatorius

2.

Alergija cheminėms medžiagoms arba žiedadulkėms

 

 

 

 

 

______________

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-506, 2023-04-25, paskelbta TAR 2023-04-25, i. k. 2023-07901

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-506, 2023-04-25, paskelbta TAR 2023-04-25, i. k. 2023-07901

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Sveikatos

apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d.

įsakymu Nr. 301

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2011 m. vasario 28 d.

įsakymo Nr. V-184 redakcija)

5 priedas

 

SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Asmenys, lankantys bet kokias organizuotas kūno kultūros ir sporto pratybas bei dalyvaujantys varžybose, privalo reguliariai tikrintis sveikatą.

1.2. Profilaktiškai sveikatą tikrina:

1.2.1. sportininkų, kurie sistemingai ir nuolat treniruojasi, dalyvauja sporto varžybose, – sporto medicinos centrų sporto medicinos gydytojai, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir skiria privalomus arba, esant indikacijų, kitus tyrimus;

1.2.2. sportuotojų, kurie laikosi sveikos gyvensenos principų, ir sporto mokymo įstaigų pradinio rengimo grupių narių – profilaktinius sveikatos tikrinimus atliekantys šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir skiria privalomus arba, esant indikacijų, kitus tyrimus;

1.2.3. Lietuvos olimpinės ir atskirų sporto šakų rinktinių narių – sporto medicinos centrų gydytojai, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir skiria privalomus arba, esant indikacijų, kitus tyrimus;

1.2.4. neįgalieji sportininkai su amputuotomis galūnėmis, stuburo smegenų pažeidimais ar turintys cerebrinį paralyžių, silpnaregiai ar kurtieji tikrinami bendra tvarka. Papildomai jiems, išskyrus kurčiuosius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 598 „Dėl sportuojančių asmenų su negalia medicininio ištyrimo“ (Žin., 1996, Nr. 115-2684) bei metodinėmis rekomendacijomis, turi būti nustatyta medicininė ir funkcinė klasifikacija. Medicininei ir funkcinei klasifikacijai tinkamai atlikti neįgaliuosius patartina siųsti į sporto medicinos centrus.

1.3. Sportininkų ir sportuotojų sveikatą tikrinantys sporto medicinos centrų sporto medicinos gydytojai arba šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai:

1.3.1. įvertina tiriamojo sveikatos bei funkcinę būkles;

1.3.2. siunčia, esant indikacijų, pas kitus specialistus konsultuotis ir tirtis;

1.3.3. daro išvadą apie tiriamojo asmens galimybes lankyti pasirinktos sportinės veiklos pratybas ir dalyvauti varžybose („sveikas“, „gali dalyvauti pasirinktos sporto šakos treniruotėse ir varžybose“), teikia atitinkamas rekomendacijas dėl fizinio krūvio intensyvumo, traumų profilaktikos, nurodo pakartotinės patikros datą;

1.3.4. pagal kompetenciją gydo sportininkus ir sportuotojus;

1.3.5. sudėtingais atvejais pirminės sveikatos priežiūros įstaigos profilaktinę sveikatos patikrą atliekantys šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai siunčia sportuojančius asmenis į artimiausius sporto medicinos centrus.

1.4. sportininkų, kurie sistemingai ir intensyviai treniruojasi, siekia aukštų sporto rezultatų, sveikatą tikrinantys sporto medicinos centrų sporto medicinos gydytojai papildomai:

1.4.1. nustato fizinį išsivystymą, funkcinių organizmo rezervų rodiklius, organizmo prisitaikymą prie pasirinktos sportinės veiklos bei fizinių krūvių;

1.4.2. sudaro ir vykdo sportininkų organizmo atsigavimo po treniruočių krūvių skatinimo programas;

1.4.3. vykdo sportininkų pratybų ir mokomųjų treniruočių stovyklų specializuotą medicininę priežiūrą (vykdo funkcinį testavimą ir vertina sportininkų organizmo prisitaikymą prie krūvių, registruoja, gydo traumas ir ligas, teikia ataskaitą renginio organizatoriams ir sporto medicinos centro direktoriui ir kt.).

1.5. Profilaktinio sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi į sportuojančio asmens sveikatos tikrinimo kortelę (forma Nr. 061/a) ir pažymimi asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025a) arba vaiko sveikatos raidos istorijoje (forma Nr. 025-112a).

1.6. Už sportininkų treniravimąsi ir dalyvavimą sporto varžybose be gydytojo leidimo atsako treneriai, varžybų vyriausieji teisėjai.

1.7. Sportuojančių asmenų sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos sporto medicinos centruose, apmokamos iš valstybės biudžeto.

1.8. Sportininkų ir sportuotojų sveikatą tikrinantys sporto medicinos centrų sporto medicinos gydytojai arba šeimos medicinos paslaugas teikiantys pirminės sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai vadovaujasi sporto šakų klasifikacija pagal dinaminio ir statinio fizinio krūvio (toliau – SDK klasifikacija) poveikį:

 

 

A

Žemas dinaminis krūvis

B

Vidutinis dinaminis krūvis

C

Aukštas dinaminis krūvis

I. Žemas statinis krūvis

Biliardas

Boulingas

Kriketas

Golfas

Šaudymas

Kerlingas

Fechtavimas

Beisbolasx

Stalo tenisas

Tenisas (dvejetas)

Tinklinis

Badmintonas

Sportinis ėjimas

Slidinėjimas (klasikiniu būdu)

Orientacinis sportas

Ilgų distancijų bėgimas

Skvošas

II. Vidutinis statinis krūvis

Šaudymas iš lanko

Buriavimas

Karatė/dziudo!

Šuoliai į vandenį!

Žirgų sportas!

Automobilių sportas!

Motosportas!

Lengvoji atletika (šuoliai)

Lengvoji atletika (sprintas)

Dailusis čiuožimasx

Šuoliai

Sprintas

Regbisx !

Burlenčių sportasx !

Sinchroninis plaukimas

Povandeninis plaukimas

Krepšinisx

Biatlonas

Ledo ritulysx

Žolės riedulysx

Futbolasx

Slidinėjimas (čiuožėjo žingsniu)

Lengvoji atletika (vidutinių ir ilgų distancijų bėgimas)

Šiuolaikinė penkiakovė

Plaukimas

Tenisas (vienetai)

Rankinis

III. Aukštas statinis krūvis

Bobslėjus!

Alpinizmas

Kovų menaix

Sunkumų kilnojimasx !

Burlenčių sportas

Vandens slidėsx !

Gimnastikax !

Lengvoji atletika (metimai)

Buriavimasx !

Kultūrizmasx !

Kalnų slidinėjimasx !

Imtynėsx

Snieglentėsx !

Riedlentėsx !

Boksasx

Baidarių ir kanojų irklavimas

Dviračių sportasx

Lengvoji atletika (dešimtkovė)

Irklavimas

Greitasis čiuožimasx !

Triatlonasx !

Dekatlonas x !

 

x – didelė su(si)žeidimų rizika; ! – didelė pasikartojančių sinkopių rizika.“

 

II. ligų ir patologinių būsenų SĄRAŠAS, kurioms esant Ribojamas fizinis krŪvis arba nerekomenduojama sportuoti

 

Eil. Nr.

Ligos ir patologinės būsenos

Asmenims, lankantiems sporto mokymo įstaigas, sporto klases, sporto gimnazijas; Lietuvos olimpinio sporto centro sportininkams, Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatams ir sportininkams, esantiems šios rinktinės rezerve

Sportuotojams, sveikos gyvensenos puoselėtojams, individualiai sportuojantiesiems

2.1.

Visos ūmios ligos ir lėtinių ligų paūmėjimo stadijos

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.2.

Fizinio išsivystymo ypatybės

2.2.1.

Ryškus fizinio vystymosi atsilikimas, trukdantis atlikti pratimus ir normatyvus, numatytus ugdymo programose; ryški kūno ir galūnių disproporcija. M95-M99

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

2.2.2.

Visos rankų deformacijos, trukdančios atlikti įvairius fizinius pratimus. M95

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

2.2.3.

Ryški krūtinės ląstos deformacija, trikdanti normalią krūtinės ląstos organų funkciją. M99

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.2.4.

Ryški dubens deformacija, turinti įtakos laikysenai bei eisenos biomechanikai. M95, M99

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

2.2.5.

Viena koja trumpesnė daugiau nei 3 cm (net esant visavertei eisenai); kojų deformacijos: iškrypimas į vidų („X“ formos) ar į išorę („O“ formos), kai atstumas tarp vidinių šlaunies krumplių arba vidinių kulkšnelių paviršiaus yra daugiau nei 12 cm. M99

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

2.3.

Nervų ir psichikos ligos. Centrinės ir periferinės nervų sistemos traumos

2.3.1.

Psichoziniai ir nepsichoziniai psichikos sutrikimai dėl organinio galvos smegenų pakenkimo. Endogeninės psichozės: šizofrenija ir afektinės psichozės. Simptomatinės psichozės ir kiti egzogeninės etiologijos psichikos sutrikimai. G00-G09, F00-F09, F20-F29, F50-F59, F70-79, F99

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.3.2.

Reakcinės psichozės ir neurotiniai sutrikimai. F40-48

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

2.3.3.

Protinis atsilikimas. F70-F79

Nerekomenduojama

Tik specialiose grupėse

2.3.4.

Epilepsija. G40-47

Nerekomenduojama

Atsižvelgiant į ligos eigą, nerekomenduojamos treniruotės vandenyje, aukštyje, su įrankiais

2.3.5.

Centrinės nervų sistemos infekcinės, parazitinės, virusinės ligos ir jų padariniai. Galvos ir stuburo smegenų pažeidimai esant bendroms infekcijoms, ūmioms ir lėtinėms intoksikacijoms ir jų padariniai (asteninė, neurocirkuliacinė distonija, nuolatiniai išsėtiniai organiniai požymiai). G00-G09, G10-G13, G35-G37

Nerekomenduojama

Tik specialiose grupėse

2.3.6.

Galvos ir stuburo smegenų traumos ir jų padariniai. S00-S09, T90

Nerekomenduojama

Atsižvelgiant į traumos sunkumą

2.3.7.

Galvos ir stuburo smegenų kraujagyslių ligos ir jų padariniai (subarachnoidiniai, vidiniai smegenų ir kiti intrakranijiniai kraujo išsiliejimai, infarktas, tranzitorinė smegenų išemija ir kt. G00-G09, G44, G45

Nerekomenduojama

Atsižvelgiant į ligos sunkumą

2.4.

Vidaus ligos

2.4.1.

Įgimtos širdies ydos:

 

 

2.4.1.1.

Prieširdžių pertvaros defektas (PPD). I51.0 nedidelis PPD, esant normaliam dešiniam skilveliui, be plaučių hipertenzijos;

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

didelis PPD ir nepakitęs spaudimas plaučių arterijoje;

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

PPD ir vidutinio laipsnio plaučių arterijos hipertenzija

Nerekomenduojama

IA klasės sporto šakos pagal statinio ir dinaminio krūvio klasifikaciją (toliau – SDK klasifikacija)

PPD ir vidutinio laipsnio plaučių arterijos hipertenzija, esant plaučių arterijos vožtuvo stenozei, cianozei ir dideliam šuntui iš dešinės į kairę;

Nerekomenduojama

Sportuoti nerekomenduojama

po PPD uždarymo operacijos

Sprendžiama individualiai

Sportuoti gali po 3–6 mėn., jei nėra:

plaučių hipertenzijos, ritmo ir laidumo sutrikimų, miokardo disfunkcijos

2.4.1.2.

Skilvelių pertvaros defektas (SPD). I51.0 SPD ir normalus spaudimas plaučių arterijoje;

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

didelis SPD;

Nerekomenduojama

Operacinis gydymas

po SPD operacinio gydymo;

Nerekomenduojama

Po 3–6 mėn. gali sportuoti, jei nėra nusiskundimų, nėra defekto recidyvo, plaučių arterijos hipertenzijos, tachikardijos, miokardo disfunkcijos

esant vidutinio laipsnio plaučių hipertenzijai

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.1.3.

Atviras arterinis latakas (AAL). I70-I79 nedidelis AAL ir normalus kairysis skilvelis;

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

vidutinis ar didelis AAL su kairiojo skilvelio padidėjimu;

Nerekomenduojama

Būtinas operacinis gydymas

3–6 mėn. po operacijos, pacientai be klinikinių simptomų, nesant plaučių hipertenzijos ir kairiojo skilvelio padidėjimo

Sprendžiama individualiai

Galimos visos sporto šakos

2.4.1.4.

Plaučių arterijos stenozė. I28

jei maks. sistolinis gradientas per vožtuvą <40 mm Hg ir normali dešiniojo skilvelio funkcija;

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos, bet privalo tikrintis kasmet

jei maks. sistolinis gradientas > 40 mm Hg;

Nerekomenduojama

Gali dalyvauti IA ir IB klasės sporto šakose (pagal SDK klasifikaciją); siūlomas chirurginis gydymas

po operacijos, jei nėra klinikinių simptomų

Sprendžiama individualiai

Galimos visos sporto šakos

2.4.1.5.

Aortos vožtuvo stenozė (AVS). I35.2

nedidelė AVS ( jei normali EKG, fizinio krūvio tolerancija, nebuvę krūtinės skausmų, sinkopių, tachiaritmijų anamnezėje);

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

vidutinė AVS;

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA, IB, IIA sporto šakos

jei echoskopija nerodo KS hipertrofijos, jei krūvio metu nestebima išemijos ar tachiaritmijos epizodų,

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA ir IB sporto šakos

jei normali krūvio trukmė ir kraujospūdžio kitimas; didelė AVS

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.1.6.

Dviburis aortos vožtuvas (DAV) ir aortos šaknies dilatacija. I35.8

DAV + aortos šaknies dilatacija <40 mm;

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

DAV + aortos šaknies dilatacija 40–50 mm;

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA, IB, IIA ir IIB, vengti traumų

DAV + aortos šaknies dilatacija >45 mm;

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA sporto šakos

2.4.1.7.

Aortos koarktacija (AK). I35.9

nedidelė AK, esant geroms kolateralėms, normaliam krūvio testui (AKS<230 mmHg) ir mažam spaudimų gradientui tarp rankų ir kojų (< 20 mm Hg);

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

sistolinis gradientas tarp rankų ir kojų >20 mm Hg ir sistolinis kraujospūdis krūvio metu >230 mm Hg ;

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA sporto šakos iki gydymo

pirmaisiais metais po operacijos (nesant patologijos);

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama IIIA, IIIB ir IIIC sporto šakos

pirmaisiais metais po operacijos, jei išlieka reikšminga aortos dilatacija

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA ir IB sporto šakos

2.4.2.

Įgytos širdies ligos:

 

 

2.4.2.1.

Mitralinė stenozė (MS). I34

nedidelė MS + sinusinis ritmas + maksimalus spaudimas plaučių arterijoje < 50 mm Hg;

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

vidutinė MS + sinusinis ritmas ar prieširdžių virpėjimas + maksimalus spaudimas plaučių arterijoje < 50 mmHg;

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA, IB ir IIB sporto šakos

didelė MS;

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

netiesioginio veikimo antikoaguliantus vartojantys pacientai (dėl PV)

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos, išskyrus tas, kuriose galimos traumos

2.4.2.2.

Mitralinio vožtuvo nesandarumas (MVN). I34

nedidelis ar vidutinis MVN+sinusinis ritmas+nomalus KS dydis ir funkcija+normalus spaudimas plaučių arterijoje;

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

vidutinis MVN + KS nedidelis padidėjimas;

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC sporto šakos

didelis MVN

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.2.3.

Aortos vožtuvo stenozė (AVS). I35

nedidelė AVS;

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos, bet sveikatą tikrintis ne rečiau kaip kartą per metus

vidutinė AVS;

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA sporto šakos

vidutinė AVS, jei fizinio krūvio testas neigiamas, nėra ST depresijos ir tachiaritmijų, normalus kraujospūdis;

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA, IB, IIA sporto šakos

didelė AVS

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.2.4.

Aortos vožtuvo nesandarumas (AVN). I35.2–I35.8 nedidelis ar vidutinis:

a) jei KS diastolinis diametras (dd) normalus ar nežymiai padidėjęs;

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

b) jei KS diastolinis diametras 60–65 mm;

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC sporto šakos

c) jei skilvelinės ekstrasistolės krūvio metu ar ramybėje;

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA sporto šakos

vidutinis AVN ir KS diastolinis diametras > 65 mm;

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

nedidelis AVN ir kylančios aortos dilatacija (45 mm), jei nėra Marfano sindromo

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA sporto šakos

2.4.2.5.

Triburio vožtuvo nesandarumas. I36, jei DS funkcija nesutrikusi, spaudimas DP < 20 mm Hg

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

2.4.2.6.

Protezuoti širdies vožtuvai. T82

mitralinio vožtuvo bioprotezas (be antikoaguliantų, esant normaliai vožtuvo funkcijai ir KS būklei);

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA, IB, IIA sporto šakos

mechaninis ar biologinis aortos protezas (normali funkcija ir KS būklė);

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA sporto šakos

nepriklausomai nuo kitų sąlygų, sportininkai su vožtuvų protezais, vartojantys antikoaguliantus

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA sporto šakos. Nerekomenduojama, jei yra traumų pavojus

2.4.3.

Genetinės širdies ligos:

 

 

2.4.3.1.

Mitralinio vožtuvo prolapsas (MVP). I34

MVP, jei nėra:

a) sinkopių anamnezėje;

b) Holterio tyrime fiksuotų skilvelinių

ekstrasistolių;

c) supraventrikulinių paroksizmų;

d) vidutinio laipsnio miokardo nepakankamumo;

e) kairiojo skilvelio IF < 50 %;

f) buvusios embolijos;

g) staigių mirčių šeimoje dėl MVP.

Sprendžiama individualiai

Galimos visos sporto šakos

MVP ir minėti pakitimai

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA sporto šakos

2.4.3.2.

Marfano sindromas. Q87.4

Nerekomenduojama

Galimos sporto šakos IA ir IIA , jei nėra:

a) aortos šaknies dilatacijos;

b) vidutinio ar didelio mitralinio nesandarumo;

c) staigios mirties

šeimyninės anamnezės dėl Marfano sindromo

2.4.3.3

Visos kardiomiopatijos. I42

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.4.

Reumatas, širdies reumatinės ligos (reumatoidinis perikarditas, miokarditas, reumatinės širdies vožtuvų ydos). I05-I09

Nerekomenduojama

Praėjus dviem metams po visiško pasveikimo

2.4.5.

Nereumatiniai miokarditai, endokarditai. I30-I52

Asmenys, persirgę ne reumatiniu miokarditu, nesukėlusiu miokardosklerozės, ir neturintys širdies ritmo bei laidumo sutrikimų, gerai toleruojantys fizinį krūvį, gali pradėti sportuoti praėjus 24 mėn. po visiško pasveikimo

Asmenys, persirgę ne reumatiniu miokarditu, nesulėlusiu miokardosklerozės, ir neturintys širdies ritmo bei laidumo sutrikimų, gerai toleruojantys fizinį krūvį, gali pradėti sportuoti praėjus 24 mėn. po visiško pasveikimo

2.4.6.

Širdies ritmo ir laidumo sutrikimai. I44

Sprendžiama individualiai

Sprendžiama individualiai

2.4.6.1.

Aritmogeninė dešiniojo skilvelio displazija (monomorfinė kairiosios Hiso pluošto kojytės blokados morfologijos su ašies nuokrypiu į kairę su skilvelių tachikardija). I44

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.6.2.

Supraventrikulinė tachikardija. I47

Nerekomenduojama

Po kateterinės abliacijos gydymo

2.4.6.3.

WPW sindromas. I45.6

Gali sportuoti po 3 mėn. po abliacijos, jei EKG nėra skilvelių preeksitacijos požymių arba po abliacijos per 3 mėn. nesant tachikardijos priepuolių

Gali sportuoti po 3 mėn. po abliacijos, jei EKG nėra skilvelių preeksitacijos požymių arba po abliacijos per 3 mėn. nesant tachikardijos priepuolių

2.4.6.4.

Prieširdžių virpėjimas. I49

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.6.5.

Dažnos skilvelinės ekstrosistolės, registruojamos EKG fizinio krūvio metu. I49.4

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.6.6.

Neurokardiogeninės sinkopės. I51

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.6.7.

Gyvybei grėsmingos skilvelių tachiaritmijos (visos skilvelių tachikardijos kartu esant struktūrinei širdies ligai, Torsade de pointes, polimorfinė skilvelinė tachikardija, skilvelių virpėjimas). I47

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.6.8.

Katecholaminerginė skilvelių tachikardija. I47.1

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.6.9.

Ilgo QT sindromas (II derivacijoje >440 ms vyrams ir >460 ms moterims). I49

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.6.10.

Brugada sindromas (dešinės Hiso pluošto kojytės blokada ir ST pakilimas V1-V3). I44

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.6.11.

I laipsnio AV blokada bei II laipsnio Venkebacho tipo blokada, išnykstanti krūvio metu. I44

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

2.4.6.12.

II laipsnio II tipo ar visiška blokada, susijusi su simptomais. I44

Nerekomenduojama

Gali su implantuotu EKS

2.4.7.

Hipertoninė liga. I10-I15

maža rizika širdies-kraujagyslių sistemai;

Sprendžiama individualiai

Rekomenduojami sportiniai žaidimai, jei gerai kontroliuojamas paciento AKS

vidutinė rizika ŠKS;

Nerekomenduojama

Rekomenduojami sportiniai žaidimai, jei gerai kontroliuojamas paciento AKS ir rizikos veiksniai (išskyrus pacientus, kuriems nustatyta IIIC hipertoninės ligos stadija)

aukšta rizika ŠKS;

Nerekomenduojama

Rekomenduojami sportiniai žaidimai, jei gerai kontroliuojamas paciento AKS ir rizikos veiksniai (išskyrus pacientus, kuriems nustatyta IIIA–IIIC hipertoninės ligos stadija)

labai aukšta rizika

Nerekomenduojama

Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojami IA, IB klasės sportiniai žaidimai

2.4.8.

Išeminė širdies liga. I20-I25

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.9.

Neurocirkuliacinė distonija (hipertenzinio, hipotenzinio, kardialinio ar mišraus tipo). I70-I79

Sprendžiama individualiai

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į susirgimo sunkumą ir simptomus

2.4.10

Lėtinės nespecifinės plaučių ir pleuros ligos, ne tuberkuliozinės kilmės diseminuojančios plaučių ligos (įskaitant ligas su nereikšmingu kvėpavimo funkcijos sutrikimu). I95-I99

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į susirgimo sunkumą ir simptomus, kvėpavimo funkcijos sutrikimus

2.4.11.

Bronchinė astma. J45

Nesant priepuolių paskutinius 5 ir daugiau metų. Nerekomenduojama fizinio krūvio išprovokuotai astmai

Nesant priepuolių paskutinius 5 ir daugiau metų, bet išlikus bronchų reaktyvumo pokyčiams, galima leisti kultivuoti atskiras sporto šakas, atsižvelgiant į plaučių funkcijos būklę. Nerekomenduojamos sporto šakos, ugdančios ištvermę, žiemos sporto šakos, sporto pratybos salėse, kuriose naudojama daug talko, kanifolijos ir pan.

2.4.12.

Skrandžio ir 12-pirštės žarnos opos paūmėjimo, remisijos stadijos, esant virškinimo funkcijos sutrikimų ir dažnų paūmėjimų. K20-K31

Nerekomenduojama

Sergantiems asmenims, esant 6 metų remisijai ir neturintiems virškinimo funkcijos sutrikimų, nerekomenduojamos ištvermę ugdančios sporto šakos

2.4.13.

Kitos skrandžio ir 12-pirštės žarnos ligos:

autoimuninis gastritas ir ypatingos gastritų formos (granuliomatozinis, eozinofilinis, hipertrofinis, limfocitinis), tulžies pūslės ir jo latakų, kasos, plonojo ir storojo žarnyno ligos, esant reikšmingiems ir vidutiniams funkcijų sutrikimams ir dažniems paūmėjimams. K80-K87, K90-K93

Nerekomenduojama

Asmenims, sergantiems helikobakteriniu gastritu, galima sportuoti tik po atitinkamo gydymo. Asmenims, sergantiems lėtiniu gastritu ir gastroduodenitu, kai funkcijos sutrikimai nereikšmingi ir reti priepuoliai, taip pat sergantiems tulžies latakų diskinezija su retais priepuoliais, galima sportuoti

2.4.14.

Lėtinės kepenų ligos (įskaitant nepiktybinę hiperbilirubinemiją, hepatitą A, B, C, kepenų cirozę). K80-K87

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.15.

Stemplės ligos (ezofagitai, opos) – iki visiško pasveikimo; kardiospazmai, stenozė, divertikulai, esant ryškiems ir vidutiniams funkcijos sutrikimams. K20-K31

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.16.

Lėtinės inkstų ligos (lėtinis glomerulonefritas, lėtinis pirminis pielonefritas, nefrosklerozė, nefrotinis sindromas, pirminis inkstų susiraukšlėjimas, inkstų amiloidozė, lėtinis intersticinis nefritas ir kitos nefropatijos). N08, N10-N16, N17-N19, N25-N29, N30-N39

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.17.

Pielonefritas (antrinis), hidronefrozė, inkstų akmenligė. N20-N23

Nerekomenduojama

Esant instrumentiniu būdu pašalintam ar savaiminiam vieno akmens išėjimui iš šlapimo takų (geldelės, šlapimtakio, šlapimo pūslės), jei akmenys nebuvo skaldomi šlapimo sistemoje, smulkūs (iki 0,5 cm) pavieniai inkstų ir šlapimo pūslės konkrementai, kurie patvirtinami tik ultragarsiniu ištyrimu, be pakitimų šlapime, vienpusei ar abipusei I stadijos nefroptozei, nėra draudžiama sportuoti

2.4.18.

Sisteminės jungiamojo audinio ligos. M00-M99, M30-M36

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.19.

Sąnarių ligos: reumatinis artritas, artritai kartu su spondyloartrozėmis, ankilozuojantis spondyloartritas, osteoartrozės, metaboliniai artritai, infekcinių artritų padariniai. M00-M25

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.4.20.

Sisteminiai vaskulitai. I95-I99

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.5.

Kraujo ir kraujodaros organų ligos

 

 

Asmenims, turintiems laikinų funkcinių nesisteminių kraujo sutrikimų, galima leisti sportuoti visiškai išgijus

Asmenims, turintiems laikinų funkcinių nesisteminių kraujo sutrikimų, galima leisti sportuoti visiškai išgijus

2.5.1.

Patvarūs periferinio kraujo sudėties pakitimai (leukocitų kiekis <4,0x109/l arba >9,0x109/l, trombocitų kiekis <180,0x109/l, hemoglobino kiekis <=?135–160?>= g/l vyrams ir <=?120–150>=? moterims. R70-R79

Nerekomenduojama, kol neišaiškinta priežastis

Sprendžiama individualiai

2.5.2.

Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos. D70-D77

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.5.3.

Ūmi spindulinė bet kokios stadijos liga anamnezėje, taip pat praeityje gautas apspinduliavimas avarijos metu arba atsitiktinio apspinduliavimo dozes, 5 kartus viršijančios metines leistinas normas (tai yra 76/87). D80-D89

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.5.4.

Endokrininės sistemos ligos, mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimai (paprasta struma, netoksinė struma, tireotoksikozė, tireoiditas, hipotireozė, cukrinis diabetas, akromegalija, podagra, III–IV laipsnio nutukimas. E00-E07, E65-E68, E70-E90

Nerekomenduojama

Esant II–III laipsnio nutukimui spręsti individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

2.6.

Chirurginės ligos

2.6.1.

Stuburo ir jo ligų padariniai (spondiliozė ir su ja susijusi būklė, tarpslankstelinių diskų ligos, kitos stuburo ligos, pasireiškiančios stuburo padėties sutrikimais sagitalinėje plokštumoje: rachitinė kifozė, tuberkuliozinė kifozė, Sheuerman-Mau liga, Kalve liga, skoliotinė liga, išreikšto nestabilumo požymiai). M40-M54

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

2.6.2.

Stuburo, krūtinės ląstos, rankų ir kojų, dubens lūžimų padariniai, esant funkcijų sutrikimams. S00-S99

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

2.6.3.

Aortos, magistralinių ir periferinių arterijų ir venų, limfagyslių ligos ir jų padariniai: obliteruojantys endarteritai, aneurizmos, flebitai, flebotrombozės, varikozinė ir potrombolitinė liga, limfedema (dramblialigė), varikozinių venų išsiplėtimas (vidutinio ir ryškaus laipsnio), angiotrofoneurozės, hemangiomos. I80-I89

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.6.4.

Stambių sąnarių, kaulų, kremzlių chirurginės ligos, osteopatijos, įgytos kaulų ir raumenų deformacijos (pažeidimai sąnario viduje, osteomielitai, periostitai, kiti kaulų pažeidimai, deformuojantis osteitas ir osteopatijos, osteochondropatijos, sąnarių patvarios kontraktūros), kitos sąnarių ir kremzlių ligos bei pažeidimai. M30-M79

Šių ligų atveju sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šakos specifiką

Šių ligų atveju sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šakos specifiką

2.6.5.

Įsisenėjęs arba įprastas stambių sąnarių išnirimas, įvykstantis esant nedideliems fiziniams krūviams. S00-S99, T90-T98

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.6.6.

Plaštakos pirštų nebuvimas arba jų defektai, trukdantys plaštakos funkcijai. S60-S69

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

2.6.7.

Pėdos pirštų nebuvimas arba jų defektai, trukdantys visavertiškai atramai, apsunkinantys ėjimą ir avalynės dėvėjimą. S90-S99

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

2.6.8.

Plokščia pėda ir kitos pėdos deformacijos, esant reikšmingam ar vidutiniam jos funkcijos sutrikimui. Jei vienos kojos plokščiapėdystė II laipsnio, o kitos I laipsnio, sprendimas priimamas pagal II laipsnio plokščiapėdystę. M90-M99

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką

Asmenims turintiems I laipsnio plokščiapėdystę, arba II laipsnio, jei nėra kulnikaulio artrozės, galima leisti sportuoti

2.6.9.

Išvaržos (kirkšnies, pilvo, kitos pilvo ertmės išvaržos).Vieno ar abiejų kirkšnies žiedų didėjimas standinantis, išvaržos palpavimo metu per pilvaplėvę čiuopiasi pilvo ertmės turinys. K40-K46

Nerekomenduojama

Esant mažai bambos išvaržai, baltosios linijos lipomai ir kirkšnies žiedų praplatėjimui fizinio krūvio metu ir standinantis (kai pilvo ertmės turinys neužčiuopiamas) nėra draudžiama sportuoti

2.6.10.

Hemarojus, esant dažniems paūmėjimams ir antrinei anemijai, iškrentant mazgams (II–III stadija). Recidyvuojanti išangės įplėša. I80-I89

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šakos specifiką

2.6.11.

Tiesiosios žarnos visų sienelių išsikišimas standinantis. I95-I99

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.6.12.

Odos ir poodinės ląstelienos sužeidimų padariniai, trikdantys judesių funkcijas arba apsunkinantys drabužių, avalynės ar sportinio inventoriaus dėvėjimą. L80-L99

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.6.13.

Po operacijų ar sužeidimų nesutvirtėję randai, apsunkinantys fizinių pratimų atlikimą; randai, turintys polinkį išopėti; randai, sulipę su aplinkiniais audiniais ir trukdantys judėti per vieną ar kitą sąnarį fizinių pratimų metu. I95-I99

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.6.14.

Krūtinės liaukų ligos. C30-C39

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.6.15.

Piktybiniai augliai bet kokios lokalizacijos. C00-D48

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.6.16.

Nepiktybiniai augliai, kol visiškai pasveikstama. D10-D36

Nerekomenduojama

Sprendžiama pasveikus

2.7.

Otorinolaringologiniai susirgimai ir traumos

2.7.1.

Gerklų, kaklo dalies trachėjos ligos ir pažeidimai, sukeliantys net ir nereikšmingus kvėpavimo ir balso funkcijos sutrikimus. Q30-Q34

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.7.2.

Nosies pertvaros defektai su ryškiais nosies kvėpavimo funkcijos sutrikimais (operacijos atliekamos nuo 15 metų). J34, J39

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.7.3.

Išorinės ausies ligos – iki visiško pasveikimo. H60-H62

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.7.4.

Eustachijaus kanalo ligos – iki visiško pasveikimo. H68-H69

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.7.5.

Vienos ar abiejų ausų pūliniai epitimpanitai arba visų formų ir stadijų mezotimpanitai. H66

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.7.6.

Stabilūs persirgto otito padariniai (stabilūs būgnelio randiniai pakitimai, jų perforacija). H72

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į pakitimus ir sporto šaką

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į pakitimus ir sporto šaką

2.7.7.

Otosklerozė, labirintopatija, kochlearinio nervo uždegimas ir kiti kurtumo požymiai arba stabilus klausos pablogėjimas viena ar abiem ausimis. H80-H83

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.7.8.

Sutrikęs praeinamumas per Eustachijaus vamzdį ir ausies barofunkcijos sutrikimas. H69

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

2.7.9.

Vestibulinis vegetacinis sutrikimas net ir vidutinio laipsnio. H81

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.7.10.

Nosies priedėlių ligos – iki visiško pasveikimo. J00-J99

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.7.11.

Nosies, burnos ruimo, ryklės, gerklų ir trachėjos audinių lėtiniai pakitimai ir deformacijos. J30-J39

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.7.12.

Viršutinių kvėpavimo takų ligos (nosies ertmės polipai), adenoidai, lėtinis dekompensuotas tonzilitas – iki visiško pasveikimo. J00-J06

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.7.13.

Ozena. J31

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.7.14.

Anosmija (kvapo nejutimas). J34

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.7.15.

Asmenims, kuriems buvo laikinai sutrikusios funkcijos po LOR lėtinių ligų paūmėjimo, traumų ar chirurginio gydymo.

Galima leisti sportuoti tik visiškai pasveikus

Galima leisti sportuoti tik visiškai pasveikus

2.8.

Infekcinės ligos

2.8.1.

Infekcinės ir parazitinės ligos: žarnyno infekcijos, bakterinės zoonozės, bakterinės ir virusinės ligos, tarp jų perduodamos nariuotakojų, ligos sukeliamos chlamidijų, riketsiozių ir kitos ligos, nepasiduodančios arba sunkiai pasiduodančios gydymui, įskaitant laikinus funkcinius sutrikimus po ūmių infekcinių ar parazitinių ligų. A00-A99, B00-B99

Jei serologinės ar alerginės reakcijos teigiamos, bet klinikinių ligos požymių nėra, sportavimo klausimas sprendžiamas individualiai.

a) Jei serologinės ar alerginės reakcijos teigiamos, bet klinikinių ligos požymių nėra, sportavimo klausimas sprendžiamas individualiai.

b) Asmenims, persirgusiems virusiniu hepatitu, šiltine, paratifu, nesant kepenų ir virškinamojo trakto funkcinių sutrikimų, galima leisti sportuoti, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 mėn. po stacionarinio gydymo (nerekomenduojamos ištvermės sporto šakos)

2.8.2.

Kvėpavimo organų tuberkuliozė: plaučių, bronchų, tarpusienio limfmazgių, pleuros, taip pat ir neaktyvi, po persirgtos ligos esant mažiems (nežymiems) liekamiesiems pakitimams, įskaitant išgydytą spontaninę tuberkuliozę. A15-A19

Esant nedideliems petrifikatams plaučiuose ar tarpusienio limfiniuose mazguose, galima leisti sportuoti.

Esant nedideliems petrifikatams plaučiuose ar tarpusienio limfiniuose mazguose, galima leisti sportuoti

2.8.3.

Ne krūtinės ląstos organų tuberkuliozė: periferinių ar pilvaplėvės mazgų, perikardo, žarnyno, kaulų ir sąnarių, šlapimo ir lyties organų, akių, odos, kitų organų. A15-A19

Nerekomenduojama

Asmenims, kuriems yra neaktyvi kvėpavimo organų ir tarpusienio tuberkuliozė, t. y. jei per 5 metus po gydymo nepastebėta jokių suaktyvėjimo reiškinių, po dispanserizacijos nutraukimo ir nesant jokių liekamųjų pakitimų, galima leisti sportuoti

2.9.

Odos ir venerinės ligos

2.9.1.

Infekcijos ir kitos odos ir poodžio uždegiminės ligos, sunkiai pasiduodančios gydymui; išplitusios formos lėtinės egzemos, difuzinis neurodermatitas su išplitusia lichenifikacija, pūslelinė, herpinis dermatitas, išplitusi psoriazė, išplitusi absceduojanti ir lėtinė opinė piodermija, ribotos ir dažnos recidyvinės egzemos formos, difuzinis neurodermatitas su odos paviršiaus židinine lichenifikacija, diskoidinė raudonoji vilkligė, fotodermatitai. L00-L99

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.9.2.

Kitos odos ir poodžio ligos: lėtinė dilgėlinė, recidyvinė Kvinkės edema, ribota sklerodermija. L50-L75

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.9.3.

ŽIV viruso sukeltos ligos, įskaitant ŽIV infekavimą. B20-B24

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.9.4.

Dažniausiai lytiškai santykiaujant plintančios infekcijos. A50-A64

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.9.5.

Grybelinės ligos. B35-B49

Asmenims, sergantiems grybelinėmis ligomis, gali būti leidžiama sportuoti visiškai pasveikus ir nutraukus dispanserizaciją.

Asmenims, sergantiems grybelinėmis ligomis, gali būti leidžiama sportuoti visiškai pasveikus ir nutraukus dispanserizaciją

2.10.

Lytinių organų ligos

2.10.1.

Vyrų lytinių organų ligos (hiperplazijos, priešinės liaukos uždegimai ir kitos ligos, sėklidžių vandenė, orchitas ir epididimitas, fimozė ir apyvarpės perteklius, kitos varpos ligos; sėklidės viržėlio vandenė, kitos vyrų lytinių organų ligos), esant reikšmingiems ir vidutiniams funkcijų sutrikimams. N40-N51

Jei ligą galima išgydyti konservatyviai arba operaciniu būdu, sportuoti galima tik visiškai pasveikus.

Jei ligą galima išgydyti konservatyviai arba operaciniu būdu, sportuoti galima tik visiškai pasveikus

2.10.2.

Moters lytinių organų ligos (vulvos, makšties, Bartolinio liaukos, kiaušidžių, gimdos, dubens organų, pilvaplėvės). N70-N77

Sportuoti galima tik visiškai pasveikus.

Sportuoti galima tik visiškai pasveikus.

2.10.3.

Vulvos venų varikozinis išsiplėtimas. N76

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.10.4.

Vulvos kraurozė. N76

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.10.5.

Genitalinė ir ekstragenitalinė endometriozė. N80

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.10.6.

Ryškiai netaisyklinga moters lytinių organų padėtis. N80-N98

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

2.10.7.

Išreikšta arba lydima funkcijos sutrikimų moters lyties organų įgimta anomalija, lyties organų neišsivystymas (išreikštas lyties organų infantilizmas), hermofrodizmas. N99, Q50-Q56

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

2.10.8.

Moters lytinių organų nusileidimas ir iškritimas. N81

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.11.

Odontologinės ligos

2.11.1.

Dantų raidos ir dygimo sutrikimai: 10 ir daugiau dantų nebuvimas vieno žandikaulio lanke arba jų korekcija nuimamais protezais; 8 krūminių dantų nebuvimas vieno žandikaulio lanke arba 4 krūminių dantų nebuvimas viršutinio žandikaulio lanko vienoje pusėje ir 4 krūminių dantų nebuvimas apatinio žandikaulio lanko kitoje pusėje arba korekcija nuimamais protezais. K00-K14

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

2.11.2.

Kitos dantų ir veido anomalijos, žandikaulių ligos, darančios didelę ir vidutinę įtaką kvėpavimo, uoslės, kramtymo, rijimo bei kalbos funkcijoms. K00-K14

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

2.11.3.

Nepagydomos kietųjų danties audinių, pulpos ir periapikalinių audinių, dantenų ir periodonto, seilių liaukų, liežuvio ir burnos gleivinės ligos. K00-K14

Nerekomenduojama

Galimos visos sporto šakos

2.12.

Akių ligos ir traumos

2.12.1.

Lagoftalmas, vokų išvirtimas ir blakstienų augimas į akies obuolio pusę (trichiazė), sukeliantis akies dirginimą, trikdantis akies funkciją, vokų suaugimas, voko suaugimas su akies obuoliu, ribojantis arba trikdantis akies judesius ir regėjimą (net vienos akies). H00-H06

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.12.2.

Voko ptozė, pažeidžianti, veikianti vienos arba abiejų akių regėjimą. H02

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.12.3.

Nuolatinis nepagydomas ašarojimas, esant ašarų sistemos ligoms. H06

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.12.4.

Dažnai paūmėjančios lėtinės junginės, ragenos, uvealinio trakto ir tinklainės uždegiminės ir degeneracinės ligos. H10-H13

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šakos specifiką

2.12.5.

Regos nervo ligos. H46-H48

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.12.6.

Regos nervo atrofija. H46-H48

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.12.7.

Ryški įgimta ir įgyta katarakta (ir trauminė). H15-22, H25-H28

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.12.8.

Stiklakūnio drumstumas ir destrukcija. H43-H45

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.12.9.

Akies apvalkalų įgimti ir įgyti defektai, trikdantys regėjimą. H30-H36

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.12.10.

Afakija. H27.0

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.12.11.

Akies dugno pakitimai. H55-H59

Nerekomenduojama

 

2.12.12.

Būklė po akies obuolio prasiskverbiančio pažeidimo. H59

Nerekomenduojama

Nerekomenduojama

2.12.13.

Svetimkūnis akyje, kurio neįmanoma pašalinti. H59

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.12.14.

Vienos arba abiejų akių regėjimo laukas susiaurėjęs 20o ir daugiau (sprendimas priimamas individualiai). H49-H52

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.12.15.

Akies judėjimo aparato sutrikimai. H55-H59

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.12.16.

Ryškus nistagmas, labai sutrikdantis regėjimą. H46-H48

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.12.17.

Bendrakryptis žvairumas daugiau nei 20o (sprendimas priimamas individualiai). H49-H52

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.12.18.

Spalvinio matymo trūkumai. H53-H54

Sprendžiama individualiai

Sprendžiama individualiai

2.12.19.

Refrakcijos sutrikimai: bendrai visoms sporto šakoms – kai regėjimas: a) abiejų akių mažiau kaip 0,6 (be korekcijos); b) ne mažiau kaip 0,6 vienos (stipresnės ) akies ir 0,3 – kitos (silpnesnės) akies (be korekcijos); kontraindikacijos atskiroms sporto šakoms (lentelėje). H49-H52

Nerekomenduojama

Sprendžiama individualiai

2.13.

refrakcijos anomalijos

 

Sporto šakos, kurias galima kultivuoti nenaudojant regėjimo korekcijos

Sporto šakos, kurias kultivuojant leidžiama regėjimo korekcija

Sporto šakos, kurias kultivuojant neleidžiama regėjimo korekcija

Sporto šakos, kurias kultivuojant sumažėjęs regėjimas pavojingas, o korekcijos naudojimas neleistinas

2.13.1.

Lengvosios atletikos rūšys (ėjimas, metimai, krosai, šuoliai su kartimi)

Sportinė ir meninė gimnastika

Visos imtynių rūšys

Motosportas

2.13.2.

Sunkioji atletika

Lengvoji atletika

Boksas

Žirgų sportas

2.13.3.

Greitasis čiuožimas

Slidinėjimas

Futbolas

Buriavimas

2.13.4.

Dailusis čiuožimas

Greitasis čiuožimas

Ledo rutulys

Vandens motosportas

2.13.5.

Plaukimas

Dailusis čiuožimas

Vandensvydis

Kalnų slidinėjimas

2.13.6.

Irklavimas

Fechtavimasis

Motosportas

Šuoliai į vandenį

2.13.7.

 

Irklavimas

Žirgų sportas

Alpinizmas

2.13.8.

 

Šaudymas

Šuoliai į vandenį

 

2.13.9.

 

Sunkioji atletika

Šuoliai su slidėmis

 

2.13.10.

 

Tenisas

Alpinizmas

 

2.13.11.

 

Krepšinis

 

 

2.13.12.

 

Tinklinis

 

 

2.13.13.

 

Dviračių sportas

 

 

2.13.14.

 

Kėgliai

 

 

 

 

 

III. SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS IŠTYRIMO PERIODIŠKUMAS ir PASLAUGŲ MASTAS

 

Eil. Nr.

Sportininkai, sporto šakos

Tikrinimų periodiškumas

Tikrinantys specialistai

Tyrimų apimtis

Pastabos

3.1.

Sporto mokymo įstaigų pradinio rengimo grupės nariai

1 kartą per 4 mėn.

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas ir kiti specialistai pagal indikacijas

Fizinio išsivystymo ir judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas;

Kiekvienos apžiūros metu

regos įvertinimas;

Kiekvienos apžiūros metu

bendri kraujo ir šlapimo tyrimai;

Kartą per metus, esant indikacijų

elektrokardiograma ramybėje;

Kiekvienos apžiūros metu arba pagal indikacijas

kitų specialistų privalomi tyimai pagal indikacijas, tarp jų elektrokardiograma su apkrova;

Pirmos apžiūros metu

ergometrija arba fizinio krūvio mėginys, atsižvelgiant į tiriamojo amžių, registruojant atsigavimą 3–5 min.

Pagal indikacijas

3.2.

Reguliariai sportuojantys ir dalyvaujantys sporto varžybose (sporto klubų nariai, sporto mokymo įstaigų, sporto centrų auklėtiniai)

1 kartą per 4 mėn.

Sporto medicinos gydytojas

Kaip 3.1 punkte ir papildomai:

plaučių funkcijos mėginiai;

Pirmos apžiūros metu arba pagal indikacijas

 

EKG su fizine apkrova ir registruojant atsigavimo periode 3–5 min.

Kartą per metus arba pagal indikacijas

 

širdies echoskopija

Reguliariai sportuojant 1 kartą per metus arba pagal indikacijas

oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas ir kiti specialistai pagal indikacijas

 

Pagal indikacijas

3.3

Lietuvos olimpinės rinktinės ir sporto šakų rinktinių nariai

1 kartą per 3–4 mėn.

Sporto medicinos gydytojas, oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas, kiti specialistai pagal indikacijas

Išplėstiniai, etapiniai ir operatyviniai tyrimai pagal atskirą sporto šakų atstovų ištyrimo programą, patvirtintą bendru Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Olimpinių rinktinių narių išsamūs tyrimai atliekami Vilniaus sporto medicinos centre. Kituose sporto medicinos centruose išsamūs tyrimai olimpiečiams atliekami tik suderinus su LOSC ar VSMC

3.4.

Neįgalieji sportininkai

1 kartą per 6 mėn.

Sporto medicinos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir kiti specialistai pagal indikacijas

Pradedant sportuoti nustatoma medicininė-funkcinė klasifikacija. Fizinio išsivystymo ir judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas (matuojama be protezų), regos aštrumas. Bendri kraujo ir šlapimo tyrimai. EKG ramybės būsenos (neįgaliesiems su judamojo aparato negalia, su cerebriniu paralyžiumi ir stuburo smegenų pažeidimu). Kurtiesiems ir blogai matantiems – EKG ramybės būsenos ir su apkrova

 

3.5.

Bokso, kikbokso, Rytų kovų menų treniruotes lankantys sportininkai

1 kartą per 4 mėn.

Sporto medicinos gydytojas

Kaip 3.1 punkte ir papildomai:

plaučių funkcijos tyrimai;

Pagal indikacijas

 

galimi papildomi tyrimai, atsižvelgiant į sporto šakos specifiką

Pagal indikacijas

oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas

 

Kartą per metus arba pagal indikacijas

3.6.

Bokso treniruotes lankantys sportininkai

Patikrinimas prieš varžybas

Sporto medicinos gydytojas, oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas

 

Tikrinama likus 10–14 dienų iki varžybų

3.7.

Povandeninis sportas

1 kartą per 4 mėn.

Sporto medicinos gydytojas

Kaip 3.1 punkte ir papildomai:

plaučių funkcijos rodikliai;

Kiekvienos apžiūros metu

 

ortostatinis mėginys;

Kiekvienos apžiūros metu

 

kvėpavimo sulaikymo mėginiai

Kiekvienos apžiūros metu

oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas

 

Kiekvienos apžiūros metu

3.8.

Triatlonas, labai ilgų nuotolių (maratono – 42,125; 50 km) bėgimas, slidinėjimas

1 kartą per 4 mėn.

Sporto medicinos gydytojas

Kaip 3.1 punkte ir papildomai:

plaučių funkcijos tyrimai

Kiekvienos apžiūros metu

oftalmologas, neurologas, traumatologas ortopedas, otorinolaringologas ir kiti specialistai

 

Pagal indikacijas

3.9.

Triatlonas, labai ilgų nuotolių (42,125; 50 km maratono) bėgimas, slidinėjimas

Patikrinimas prieš varžybas

Sporto medicinos gydytojas

Ramybės, krūvio EKG, atsigavimo periode 3–5 min.

 

kiti specialistai

 

Pagal indikacijas

3.10.

Techninės sporto šakos (auto-, motosportas, kartingai, motorlaiviai ir kt.)

1 kartą per 6 mėn.

Sporto medicinos gydytojas

Kaip 3.1 punkte

1 kartą per metus arba pagal indikacijas

oftalmologas, otorinolaringologas,

kiti specialistai

 

Pagal indikacijas

3.11.

Sportuotojai

1 kartą per 6 mėn.

Sporto medicinos gydytojas

Kaip 3.1 punkte

 

Kiti specialistai

 

Pagal indikacijas

 

 

 

IV. detalUs sporto medicinOs centruose teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas

 

Eil. Nr.

PASLAUGOS (pateikiamas minimalus paslaugų mastas, kuris apmokamas biudžeto lėšomis)

4.1.

SPORTO MEDICINOS GYDYTOJO

4.1.1.

Sportininkų sveikatos ištyrimas:

4.1.1.1.

fizinio išsivystymo, judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas;

4.1.1.2.

regos aštrumo nustatymas;

4.1.1.3.

plaučių gyvybinės talpos nustatymas;

4.1.1.4.

išsamus sportinės bei ligos anamnezės surinkimas;

4.1.1.5.

palpacija (ypač kreipiant dėmesį į judamąjį aparatą);

4.1.1.6.

auskultacija (širdies, plaučių);

4.1.1.7.

burnos ertmės apžiūra;

4.1.1.8.

pulso tyrimas ir arterinio kraujo spaudimo matavimas netiesioginiu būdu;

4.1.1.9.

kūno temperatūros matavimas;

4.1.1.10.

sportuojančių kūno masės komponentų nustatymas ir įvertinimas.

4.1.2.

Reikalingų tyrimų paskyrimas (hematologinių, bendraklinikinių, biocheminių, elektrokardiogramos, echoskopijos, spiroergometrijos, rentgeno, magnetinio rezonanso, kompiuterinės tomografijos).

4.1.3.

Sportininko širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės nustatymas specialiais testais:

4.1.3.1.

20 pritūpimų vietoje;

4.1.3.2.

15 sek. maksimalaus bėgimo vietoje, aukštai keliant kelius;

4.1.3.3.

3 min. bėgimu vietoje, 180 žingsnių per minutę tempu;

4.1.3.4.

Astrando step testu;

4.1.3.5.

Harvardo step testu;

4.1.3.6.

kvėpavimo sulaikymo mėginiu (pagal Serkiną);

4.1.3.7.

ortostatiniu mėginiu.

4.1.4.

Sportininkų sveikatos ir funkcinės būklės analizė ir kitų duomenų įvertinimas.

4.1.5.

Susirgusių ir traumuotų sportininkų gydymas pagal kompetenciją.

4.1.6.

Atsigavimo programų sudarymas.

4.1.7.

Rekomendacijų dėl sveikatos stiprinimo, traumų profilaktikos, treniruočių režimo teikimas.

4.1.8.

Medicininių, funkcinių tyrimų duomenų, atliktų treniruočių, mokomųjų-treniravimo stovyklų ar varžybų metu, analizė, išvadų teikimas.

4.1.9.

Sportininko sveikatos stebėjimo kortelės (forma Nr. 61/a), asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a-LK) pildymas.

 

Sporto varžybų paraiškų medicininis patvirtinimas.

4.1.10.

Susirgusių sportininkų nukreipimas konsultacijoms ir stacionariniam gydymui į antrojo ir trečiojo lygio asmens

4.1.11.

sveikatos priežiūros įstaigas.

4.1.12.

Būtinosios pagalbos teikimas.

4.1.13.

Receptų medikamentams, vitaminams išrašymas bei jų naudojimo aiškinimas.

4.2.

Klinikinės fiziologijos

4.2.1.

Anamnezės patikslinimas.

4.2.2.

Elektrokardiogramos esant ramybės būsenos registravimas (12, 18 derivacijų) ir jos interpretavimas.

4.2.3.

Elektrokardiograma su medikamentais (kalio chlorido, atropino, nitroglicerino) ir jos interpretacija.

4.2.4.

Ergometrija dviratiniu ergometru (testas PWC170, tolerancijos standartiniams krūviams).

4.2.5.

Ergometrija irklavimo ergometru.

4.2.6.

Ergometrija baidarių ergometru.

4.2.7.

Ergometrija bėgtakiu (tredmilu).

4.2.8.

Ortostatinis mėginys.

4.2.9.

Spiroergometrijos tyrimas (testuojant dviratiniu, irklavimo, baidarių ergometrais, bėgtakiu).

4.2.10.

Širdies echoskopija (doplerinė, vienmatė ir dvimatė).

4.2.11.

Kompiuterizuota spirografija.

4.2.12.

Arterinio kraujo spaudimo matavimas esant ramybės būsenos ir fizinio krūvio metu netiesioginiu būdu.

4.2.13.

Širdies veiklos stebėjimas ergometrijos ar spiroergometrijos metu.

4.2.14.

Defibriliatoriaus naudojimas.

4.2.15.

Anaerobinio slenksčio nustatymas, atliekant laktato mėginį.

4.2.16.

Reakcijos greičio matavimas.

4.2.17.

Teping testo atlikimas ir įvertinimas.

4.3.

KLINIKINĖS LABORATORIJOS

4.3.1.

Automatizuotas kraujo tyrimas:

eritrocitų kiekis;

hemoglobino kiekis;

leukocitų kiekis;

trombocitų kiekis;

leukocitų diferencinis pasiskirstymas;

4.3.2.

Leukocitų diferencinio pasiskirstymo skaičiavimas mikroskopu.

4.3.3.

Kraujo tyrimas eritrocitų nusėdimo greičiui (ENG) nustatyti.

4.3.4.

Automatizuotas šlapimo tyrimas:

lyginamasis svoris;

šarmų-rūgščių pusiausvyra (PH);

baltymas;

bilirubinas;

urobilinogenas;

ketonai;

eritrocitai;

leukocitai;

bakterijos.

4.3.5.

Šlapimo nuosėdų mikroskopinis tyrimas.

4.3.6.

Automatizuotas biocheminis kraujo tyrimas:

bendrojo cholesterolio koncentracija;

didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija;

trigliceridai;

bilirubinas;

amilazė;

kasos amilazė;

aspartataminotransferazė (GOT);

alaninaminotransferazės (GPT);

gama gliutamintransferazė (GGT);

kalis;

šlapalas;

šlapimo rūgštis;

kreatinkinazė (CK);

kreatininas;

gliukozė.

4.4.

FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJO

(fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, dirbantis Sporto medicinos centre, teikia trumpalaikes – iki 14 d. nemedikamentinio gydymo paslaugas ir vykdo sportininkų atsigavimą skatinančias programas, panaudojant nemedikamentines priemones; esant indikacijoms ilgalaikiam nemedikamentiniam gydymui ir reabilitacijai – siunčia sportininkus į ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vadovaudamasis šias paslaugas reglamentuojančiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“.

4.4.1.

Nemedikamentiniam gydymui siųstų sportininkų ištyrimas:

4.4.1.1.

sąnarių goniometrija;

4.4.1.2.

pėdos skliautų ištyrimas ir įvertinimas;

4.4.1.3.

elektrodiagnostika;

4.4.1.4.

raumenų jėgos, ištvermės, galūnių apimties ir ilgio matavimai;

4.4.1.5.

įvairių organų ir sistemų funkcijų testavimas;

4.4.1.6.

rentgenologinių, laboratorinių tyrimų, EKG, sonoskopijų paskyrimas;

4.4.1.7.

receptų išrašymas, medikamentų skyrimas.

4.4.2.

Nemedikamentinio gydymo ir nemedikamentinės atsigavimo programos dalies sudarymas:

4.4.2.1.

kineziterapijos procedūrų paskyrimas;

4.4.2.2.

fizioterapijos procedūrų paskyrimas;

4.4.2.3.

masažo procedūrų paskyrimas.

4.4.3.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų atliekamos procedūros:

4.4.3.1.

gydymas lazeriu;

4.4.3.2.

gydymas šalčiu (krioterapija);

4.4.3.3.

griaučių-raumenų stimuliacija.

4.5.

KINEZITERAPEUTO

4.5.1.

Kineziterapijos procedūros (grupinės, individualios):

4.5.1.1.

kineziterapija sergant vidaus ligomis;

4.5.1.2.

kineziterapija sergant neurologinėmis ligomis;

4.5.1.3.

kineziterapija sergant ortopedinėmis ligomis;

4.5.1.4.

kineziterapija po traumų;

4.5.2.

Mechanoterapija.

4.6.

FIZIOTERAPIJOS

4.6.1.

Ultragarso (su medikamentais ir be jų ) terapija.

4.6.2.

Amplipulsterapija (su medikamentais ir be jų).

4.6.3.

Elektroforezė.

4.6.4.

Raumenų elektrostimuliavimas..

4.6.5.

Ultravioletinių spindulių terapija:

4.6.5.1.

bendra;

4.6.5.2.

lokali;

4.6.6.

Ultraaukšto dažnio (UAD) terapija.

4.6.7.

Mikrobangų terapija.

4.6.8.

Interferencinių srovių terapija.

4.6.9.

Darsonvalizacija.

4.6.10.

Diadinamoterapija.

4.6.11.

Veninės kraujotakos stimuliavimo terapija.

4.6.12.

Transkutaninio stimuliavimo terapija.

4.7.

MASAŽO

4.7.1.

Atskirų kūno sričių masažas:

4.7.1.1.

galvos;

4.7.1.2.

veido;

4.7.1.3.

kaklo srities;

4.7.1.4.

viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių;

4.7.1.5.

alkūnės sąnario;

4.7.1.6.

riešo sąnario;

4.7.1.7.

plaštakos ir dilbio;