Suvestinė redakcija nuo 2015-07-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 121-6188, i. k. 110301MISAK00D1-849

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 7 d. Nr. D1-849

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 6 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 891 „Dėl biudžetinės įstaigos Lietuvos zoologijos sodo savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“ (Žin., 2010, Nr. 78-4024):

1. Tvirtinu Lietuvos zoologijos sodo nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoju Lietuvos zoologijos sodo direktorių Vaclovą Dumčių Lietuvos zoologijos sodo nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-849

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-569 redakcija)

 

DĖL LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO NUOSTATAi

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos zoologijos sodas (toliau – sodas) yra gamtosaugos ir mokslo žinias visuomenei viešinanti, laukinius ir kitus gyvūnus (toliau – gyvūnai) laikanti, prižiūrinti, veisianti ir juos eksponuojanti biudžetinė įstaiga.

2. Sodas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, blanką su rekvizitais, sąskaitas banke. Sodo buveinės adresas: Radvilėnų pl. 21, LT-50299 Kaunas.

3. Sodo savininkas yra valstybė. Sodo savininko teises ir pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

4. Sodas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Sodas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Sodui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

6. Sodo nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Vieši pranešimai apie sodo veiklą, lankymo taisyklės ir kita su sodo veikla susijusi vieša informacija skelbiami interneto svetainėje www.zoosodas.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II Skyrius

SODO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Sodo veiklos tikslai:

8.1. pagal kompetenciją vykdyti funkcijas išsaugant biologinę įvairovę;

8.2. organizuoti ir skatinti visuomenės mokymąsi ir švietimą gamtosaugos ir biologinės įvairovės išsaugojimo srityje;

9. Įgyvendindamas 8.1 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, sodas vykdo šias funkcijas:

9.1. nuolat laiko ir visuomenei ne mažiau kaip septynias dienas per metus eksponuoja gyvus gyvūnus, sudarančius sodo zoologinę kolekciją;

9.2. tvarko zoologinę kolekciją, papildo ją naujais eksponatais;

9.3. įkurdina laikomus gyvūnus sąlygomis, kurios atitinka šių gyvūnų rūšių įkurdinimo biologinius ir apsaugos reikalavimus pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles, užtikrina gyvūnų priežiūrą, atitinkančią Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (EAZA) nustatytus standartus;

9.4. vykdo prevencines veterinarijos ir gydomosios veterinarinės priežiūros, gyvūnų mitybos programas;

9.5. užtikrina, kad laikomi sode gyvūnai būtų saugūs ir neištrūktų iš aptvarų, voljerų ir kitų jiems skirtų laikyti ir transportuoti įrenginių, kad į aptvarus ir voljerus nepatektų laisvėje gyvenantys gyvūnai;

9.6. dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse gyvūnų veisimo ir eksponavimo programose, pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais zoologijos sodais;

9.7. vykdo gyvūnų veisimo programas, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus dėl gyvūnų pertekliaus naudojimo, pardavimo, įsigijimo, keitimosi gyvūnais papildant gyvūnų kolekcijas ir eksponuojant gyvūnus su kitais zoologijos sodais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

9.8. vykdo mokslinį tiriamąjį ir taikomąjį darbą gyvūnų priežiūros ir veisimo (ypač saugomų rūšių) išsaugojimo srityse;

9.9. tvarko gyvūnų kolekcijos registrą ir apskaitą;

9.10. užtikrina sodo darbuotojų saugumą;

9.11. užtikrina sode laikomų gyvūnų saugumą ir tinkamas laikymo sąlygas.

10. Sodo administracija, įgyvendindama 8.2 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

10.1. teikia asmenims ir sodo lankytojams informaciją apie laikomų ir eksponuojamų gyvūnų rūšis ir jų natūralias buveines;

10.2. supažindina sodo lankytojus ir kitus asmenis su pasaulio gyvūnų įvairove, informuoja apie sode eksponuojamus gyvūnus ir biologinės įvairovės išsaugojimą;

10.3. organizuoja sodo lankytojų kultūrinį pažintinį poilsį, gamtosauginį ir biologinį švietimą, pažintines ekskursijas ir kitas priemones, skirtas ekologiniam švietimui ir visuomenės skatinimui saugoti aplinką;

10.4. bendradarbiauja su mokslo ir švietimo įstaigomis, dalyvauja įgyvendinant bendras švietimo programas, organizuojant pažintines pamokas sode;

10.5. viešina sodą, jame vykstančius renginius, supažindina visuomenę su sodo veikla per visuomenės informavimo priemones;

10.6. informuoja ir supažindina lankytojus su sodo lankymo taisyklėmis;

10.7. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas.

 

III Skyrius

SODO TEISĖS

 

11. Sodas, įgyvendindamas jam pavestus veiklos tikslus ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

11.1. inicijuoti renginius, skirtus sodo veiklai užtikrinti, pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su asmenimis siekiant užsibrėžtų tikslų bei kitų šalių zoologijos sodais;

11.2. pagal kompetenciją dalyvauti ir organizuoti konferencijas, seminarus, šventes ir kitus renginius;

11.3. teisės aktų nustatyta tvarka siųsti sodo darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją;

11.4. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą, disponuoti juo teisės aktų nustatyta tvarka;

11.5. pagal kompetenciją teikti asmenims mokamas paslaugas, susijusias su sodo funkcijų įgyvendinimu ir užtikrinimu pagal aplinkos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti paramos gavėjo teisėmis ir gauti paramą;

11.7. kartu su kitomis institucijomis inicijuoti ir vykdyti gyvūnų veisimo, reintrodukcijos, informavimo apie gyvūnijos ir gamtos apsaugą bei kitų priskirtų vykdyti ar inicijuojamų projektų darbus;

11.8. sodas gali turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų teisių.

 

IV Skyrius

SODO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Sodo veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu. Metinis veiklos planas skelbiamas Sodo interneto svetainėje (www.zoosodas.lt). Metinio veiklos plano vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.

13. Sodui vadovauja direktorius, kurį Darbo kodekso nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia aplinkos ministras. Sodo direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui.

14. Sodo direktorius:

14.1. organizuoja sodo veiklą, kad būtų įgyvendinti sodo veiklos tikslai ir vykdomos šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytos funkcijos;

14.2. organizuoja sodo ūkinę-finansinę veiklą;

14.3. leidžia įsakymus sodo veiklos ir kitais jo kompetencijai priskirtais klausimais, tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą;

14.4. suderinęs su aplinkos ministru, tvirtina sodo organizacinę struktūrą, pareigybių sąrašą ir etatų skaičių neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų;

14.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas ir pašalpas, sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;

14.6. teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbuotojų tarnybinius atlyginimus, priedus ir priemokas, tvirtina darbo apmokėjimo tvarką;

14.7. teikia aplinkos ministrui tvirtinti sodo nuostatus ir mokamų paslaugų sąrašus;

14.8. teikia aplinkos ministrui tvirtinti metinį veiklos planą, ataskaitas, atsiskaito už sodo veiklą;

14.9. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, sodo nuostatų;

14.10. rengia programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, ir valstybės investicijų projektus, sudaro specialiosios programos sąmatos projektą ir nustatyta tvarka teikia juos Aplinkos ministerijai;

14.11. nustatyta tvarka ir terminais teikia finansinės atskaitomybės dokumentus, statistines ataskaitas, metines veiklos ataskaitas ir kitą informaciją apie įstaigos veiklą, garantuoja, kad teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

14.12. atstovauja (arba nustatyta tvarka įgalioja atstovauti kitą  asmenį) sodui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, teismuose, kitose institucijose ar įmonėse, nagrinėjant asmenų prašymus, skundus bei kitus klausimus, sudaro sutartis, sodo vardu pasirašo raštus ir kitus dokumentus;

14.13. užtikrina racionalų ir taupų biudžeto ir turto naudojimą, kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą sodo vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą.

14.14. pagal kompetenciją tvirtina sodo mokamų paslaugų kainas pagal aplinkos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą;

14.15. tvirtina sodo lankymo taisykles.

15. sodo direktorius gali turėti ir kitų jam teisės aktais nustatytų pareigų.

16. Jei sodo direktoriaus nėra dėl atostogų, ligos ar komandiruotės, jo pareigas eina vyriausiasis biologas, jei jo nėra, – kitas darbuotojas, aplinkos ministro įsakymu paskirtas vykdyti sodo direktoriaus funkcijas.

 

V Skyrius

DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

17. Sodo direktoriaus ir darbuotojų darbo santykius ir darbo užmokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

 

VI Skyrius

TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

18. Sodas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Sodo lėšas sudaro:

19.1. valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai;

19.2. valstybės investicinių programų lėšos;

19.3. lėšos, gaunamos už teikiamas mokamas paslaugas;

19.4. paramos ir kitos teisėtai gautos lėšos

 

VII Skyrius

Lietuvos zoologijos SODO FINANSINĖS VEIKLOS
KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

20. Sodo valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Sodo vidaus auditą vykdo Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius. Sodo metinio veiklos plano vykdymo kontrolę vykdo sodo direktorius.

21. Sodo finansinę kontrolę ir naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo sodo direktorius.

 

VIII Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Sodas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Sodas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą, logotipą ir kitą atributiką.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-569, 2015-07-28, paskelbta TAR 2015-07-30, i. k. 2015-11758

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-569, 2015-07-28, paskelbta TAR 2015-07-30, i. k. 2015-11758

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-849 „Dėl Lietuvos zoologijos sodo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo