Suvestinė redakcija nuo 2022-03-31 iki 2022-05-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 90-3342, i. k. 104517AISAK00001-45

 

Nauja redakcija nuo 2013-11-01:

Nr. 1-159, 2013-10-23, Žin. 2013, Nr. 113-5677 (2013-10-30), i. k. 113517AISAK0001-159

 

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45

(Lietuvos geologijos tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 23 d. įsakymo

Nr. 1-159 redakcija)

 

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žemės gelmių registro (toliau – Registras) objektų registravimą, duomenų teikimą ir tvarkymą Registro tvarkymo įstaigoje – Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba), Registro duomenų teikimą ir naudojimą.

2. Taisyklių reikalavimai privalomi juridiniams ir fiziniams asmenims, šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, vykdantiems žemės gelmių geologinius tyrimus, išskyrus netiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus, atliekamus ne valstybės lėšomis (toliau – žemės gelmių tyrimai), naudojantiems žemės gelmių išteklius bei ertmes arba gaunantiems žemės gelmių registro duomenis ir dokumentus.

3. Duomenys apie žemės gelmes kaupiami šiose Registro dalyse:

3.1. žemės gelmių tyrimų dalyje;

3.2. žemės gelmių išteklių dalyje;

3.3. gręžinių dalyje.

4. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos žemės gelmių (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164), Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo (Žin., 2011, Nr. 91-4325), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių (Žin., 2004, Nr. 69-2382) įstatymuose, Žemės gelmių registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 584 (Žin., 2002, Nr. 44-1676; 2006, Nr. 54-1961) (toliau – Nuostatai), Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-578 (Žin., 2005, Nr. 145-5303; 2013, Nr. 99-4904), (toliau – Angliavandenilių taisyklės), Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkoje LAND 4-99, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Žin., 1999, Nr. 112-3263) (toliau – LAND 4-99).

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Geologijos fondas – Lietuvos geologijos tarnybos struktūrinis padalinys, kuriame saugomi geologinės informacijos dokumentai, sudarantys neatskiriamą Valstybinės geologinės informacijos sistemos dalį;

Registro tvarkytojas  Lietuvos geologijos tarnybos struktūrinis padalinys, tiesiogiai atliekantis Registro duomenų rinkimo, kaupimo, sisteminimo ir apdorojimo funkcijas;

elektroninės paslaugos – elektroninių ryšių tinklais Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje www.lgt.lt teikiamos paslaugos:

- Registro duomenų išrašų teikimas;

- statistinių duomenų peržiūra;

- žemės gelmių tyrimų registravimas;

- žemės gelmių išteklių registravimas;

- gręžinių registravimas.

6. Registro duomenų teikėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis:

6.1. tiriantys žemės gelmes arba užsakantys žemės gelmių tyrimo darbus;

6.2. naudojantys žemės gelmių išteklius ir ertmes;

6.3. gręžiantys gręžinius;

6.4. gręžinių savininkai.

7. Registrui tvarkyti nustatyta tvarka naudojami šių registrų ir kadastrų (toliau – susiję registrai) duomenys:

7.1. Lietuvos Respublikos adresų registro;

7.2. Juridinių asmenų registro;

7.3. Lietuvos Respublikos gyventojų registro;

7.4. Nekilnojamojo turto registro;

7.5. Georeferencinio pagrindo kadastro.

8. Registre registruojamam objektui suteikiamas identifikavimo numeris, taikant nuoseklią numeraciją kiekvienoje Registro dalyje, kuris nekinta kad ir kokiame registre būtų naudojami šio Registro objekto duomenys.

9. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai Registro tvarkytojas, patikrinęs Registrui pateiktus dokumentus ir duomenis, suteikia Registro objektui identifikavimo numerį ir atitinkamoje Registro dalyje įrašo pateiktus duomenis.

10. Registro objektų erdviniams duomenims tvarkyti naudojami georeferencinio pagrindo duomenys bei 1994 metų Lietuvos koordinačių sistema LKS-94 (toliau – LKS-94). Registro duomenys grupuojami pagal Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatorius, patvirtintus Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-133 (Žin., 2005, Nr. 139-5040).

11. Registro tvarkytojas iš Registro duomenų teikėjų gautus su Registro veikla susijusius dokumentus Lietuvos geologijos tarnybos nustatyta tvarka registruoja atitinkamuose gaunamų dokumentų registruose ir saugo Lietuvos geologijos tarnyboje.

12. Registro duomenų teikėjai dokumentus ir duomenis gali teikti Lietuvos geologijos tarnybai raštu (asmeniškai, per kurjerį, registruotu laišku) arba elektroninių ryšių tinklais. Registro duomenų teikėjai, norėdami teikti dokumentus ir duomenis elektroninių ryšių tinklais turi autentifikuotis per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP).

Registro duomenų teikėjo ar duomenų gavėjo teikiamos dokumentų kopijos ar nuorašai turi būti patvirtinti pagal Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229), reikalavimus. Tuo atveju, kai dokumentų kopijos ar nuorašai teikiami kartu su originalais, kopijų ir nuorašų tikrumą gali patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos atsakingas darbuotojas.

 

II. Registro objektų REGISTRAVIMAS žemės gelmių tyrimų dalyje

 

13. Visų rūšių žemės gelmių tyrimai, neatsižvelgiant į tai, kieno lėšomis jie atliekami, išskyrus ne valstybės lėšomis atliekamus netiesioginius žemės gelmių tyrimus, turi būti registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje.

Lietuvos geologijos tarnyba Registro duomenų teikėjo pageidavimu registruoja ir kitus žemės gelmių tyrimus.

14. Dokumentus žemės gelmių tyrimų registravimui teikia Registro duomenų teikėjai, nurodyti Taisyklių 6.1 punkte.

15. Prieš tiesioginių žemės gelmių tyrimų pradžią turi būti registruojami:

15.1. tyrimai, vykdomi Lietuvos geologijos tarnybos pagal valstybinių žemės gelmių tyrimų programas;

15.2. inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, jeigu jie pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 (Žin., 2012, Nr. 5-144), atitinka trečiąją geotechninę kategoriją;

15.3. visų rūšių naudingųjų iškasenų, žemės gelmių šiluminės energijos, požeminio (geriamojo gėlo, gamybinio, pramoninio bei mineralinio) vandens išteklių, žemės gelmių ertmių ir grunto išteklių tyrimai (paieška ir (ar) žvalgyba);

15.4. geofiziniai tyrimai, atliekami ne išteklių tyrimo metu (toliau – geofiziniai tyrimai);

15.5. anglies dioksido geologinės saugyklos ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų tyrimai.

16. Kiti žemės gelmių tyrimai, nenurodyti Taisyklių 15 punkte (kartografavimo (atliekami ne valstybės lėšomis), specialusis (ekogeologinis, mokslinis, metodinis, monitoringo), gali būti registruojami tyrimo metu.

17. Žemės gelmių tyrimai Registre registruojami tokia tvarka:

17.1. žemės gelmių tyrimai, vykdomi Lietuvos geologijos tarnybos pagal valstybinių žemės gelmių tyrimų programas, – pateikus prašymą ir projekto užduotį, patvirtintą pagal Valstybinių žemės gelmių tyrimų projektų vykdymo ir dokumentų rengimo tvarką, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2003 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1-04;

17.2. visų rūšių naudingųjų iškasenų, požeminio (geriamojo gėlo, gamybinio, pramoninio bei mineralinio) vandens, žemės gelmių šiluminės energijos išteklių, žemės gelmių ertmių ir grunto išteklių tyrimai (paieška ir (ar) žvalgyba), geofiziniai tyrimai, anglies dioksido geologinių saugyklų ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgyba bei inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai – pateikus prašymą ir užpildytą Žemės gelmių geologinio tyrimo registracijos lapą (toliau – Registracijos lapas), forma R-1 (1 priedas).

Kartu su prašymu priklausomai nuo tyrimų objekto dydžio turi būti pateiktas 1:10 000 arba ne smulkesnio kaip 1:100 000 mastelio žemėlapis su pažymėtomis darbų ploto ribomis arba vieta ir tyrimo užsakovo patvirtinta techninė užduotis ir (ar) darbų projektas, o registruojant trečios geotechninės kategorijos inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus – patvirtinta techninė užduotis ir darbų programa, įvertinta vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053, arba, registruojant angliavandenilių išteklių tyrimą, kuriame numatomas gręžinio gręžimas (įrengimas), – angliavandenilių išteklių tyrimo (paieškos ir (ar) žvalgybos) gręžinių ar šių gręžinių atšakų gręžimo (įrengimo) projektas, parengtas ir suderintas pagal Angliavandenilių taisyklių reikalavimus.

Kai pageidaujamo registruoti žemės gelmių tyrimo, kuriuo numatoma atlikti nemetalinių naudingųjų iškasenų tyrimą (paieška ir (ar) žvalgyba), trukmė apima ilgesnį kaip 2 metų laikotarpį nuo prašymo registruoti žemės gelmių tyrimą pateikimo dienos, kartu su registravimo dokumentais turi būti pateiktas žemės gelmių tyrimo darbų projektas;

17.3. kiti žemės gelmių tyrimai – kartografavimo (atliekami ne valstybės lėšomis), specialusis (ekogeologinis, mokslinis, metodinis, monitoringo) – pateikus prašymą ir užpildytą formos R-2 Registracijos lapą (2 priedas).

Kartu su prašymu priklausomai nuo tyrimų objekto dydžio turi būti pateiktas 1:10 000 arba ne smulkesnio kaip 1:100 000 mastelio žemėlapis su pažymėtomis darbų ploto ribomis arba vieta;

17.4. kartu su Taisyklių 17.1–17.3 papunkčiuose nurodytu prašymu – pateikus Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą derinimą patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us), išskyrus atvejus, kai registruojamo žemės gelmių tyrimo užsakovas yra žemės sklypo (-ų), kuriame (-iuose) bus atliekami tiesioginiai žemės gelmių tyrimai, savininkas, valdytojas ar naudotojas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-31, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. k. 2022-01267

 

18. Registro tvarkytojas, išnagrinėjęs Taisyklių 17.1–17.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-31, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. k. 2022-01267

18.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, atitinkančių Nuostatuose, Taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus, gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje dienos registruoja žemės gelmių tyrimą (suteikia objektui identifikavimo numerį bei įrašo formų R-1 ir R-2 registracijos lapuose pateiktus duomenis) Registro žemės gelmių tyrimų dalyje.

Duomenys apie įregistruotą žemės gelmių tyrimą (registracijos lapas) pateikiami Registro duomenų tiekėjui raštu (išsiunčiamas paštu arba įteikiamas jam asmeniškai) arba elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tyrimo įregistravimo. Registracijos lapo su įregistruotu žemės gelmių tyrimu pateikimo būdas nurodomas prašyme registruoti žemės gelmių tyrimą. Jeigu prašyme registruoti žemės gelmių tyrimą registracijos lapo su įregistruotu žemės gelmių tyrimu pateikimo būdas nenurodytas, registracijos lapas su įregistruotu žemės gelmių tyrimu pateikiamas tokiu pat būdu, kokiu pateiktas prašymas registruoti žemės gelmių tyrimą;

18.2. nustatęs dokumentų neatitikimą teisės aktų reikalavimams, Taisyklių 45 punkte nustatyta tvarka praneša Registro duomenų teikėjui apie atsisakymą registruoti žemės gelmių tyrimą.

19. Jeigu pasikeičia bent vienas iš Registre įregistruoto objekto duomenų: tyrimų rūšis, tikslas arba etapas, ploto ribos (vieta) ir adresas, tyrimų pradžios ir pabaigos datos – pasikeitę duomenys apie įregistruotą žemės gelmių tyrimų objektą turi būti įrašyti į Registrą.

20. Registro duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 19 punkte nurodytų duomenų pasikeitimo privalo pateikti Lietuvos geologijos tarnybai prašymą įrašyti pasikeitusius duomenis ir atitinkamus Taisyklių 17.1–17.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo minėto prašymo gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje dienos įrašo pakitusius duomenis Registro žemės gelmių tyrimų dalyje ir apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis praneša Registro duomenų teikėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-31, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. k. 2022-01267

 

21. Žemės gelmių tyrimus, kurie nebuvo pradėti vykdyti iki Registre įrašytos tyrimų pabaigos datos ir nebuvo gautas prašymas pakeisti tyrimo pabaigos datą, Lietuvos geologijos tarnyba išregistruoja per 90 kalendorinių dienų nuo tyrimų pabaigos datos ir apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis praneša atitinkamam Registro duomenų teikėjui.

22. Registro duomenų teikėjas įregistruotų ir atliktų žemės gelmių tyrimų dokumentus (ataskaitas) Lietuvos geologijos tarnybai teikia raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Tyrimų dokumentai (ataskaitos) Lietuvos geologijos tarnybai teikiami tokia tvarka:

22.1. pagal valstybinių žemės gelmių tyrimų programą vykdomų tyrimų dokumentai (ataskaitos) pateikiami per 20 darbo dienų nuo projekto užbaigimo;

22.2. inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų dokumentai (ataskaitos) pateikiami registracijos lape (forma R-l) nurodytu laiku;

22.3. visų rūšių naudingųjų iškasenų, požeminio pramoninio vandens, žemės gelmių šiluminės energijos, žemės gelmių ertmių, anglies dioksido geologinių saugyklų ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų tyrimo, geofizinių tyrimų tyrimo dokumentai (ataskaitos) pateikiami registracijos lape (forma R-l) nurodytu laiku arba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tyrimo pabaigos;

22.4. grunto išteklių tyrimo dokumentai (ataskaitos) pateikiami registracijos lape (forma R-l) nurodytu laiku arba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tyrimo pabaigos;

22.5. geriamojo gėlo, mineralinio, gamybinio požeminio vandens išteklių tyrimų dokumentai (ataskaitos) pateikiami registracijos lape (forma R-l) nurodytu laiku arba ne vėliau kaip per per 10 darbo dienų nuo tyrimo pabaigos;

22.6. ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo tyrimų dokumentai (ataskaitos) pateikiami pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (Žin., 2009, Nr. 113-4831), reikalavimus;

22.7. ekogeologinių tyrimų dokumentai (ataskaitos) pateikiami pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 (Žin., 2008, Nr. 53-1987) ir Ekogeologinių tyrimų reglamentą, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 (Žin., 2008, Nr. 71-2759);

22.8. ne valstybės lėšomis atliekamų kartografavimo darbų, taip pat specialiųjų (geofizinių, mokslinių, metodinių ir monitoringo (išskyrus nurodytus Taisyklių 22.6 punkte)) tyrimų dokumentai (ataskaitos) pateikiami per 10 darbo dienų nuo tyrimų pabaigos.

23. Taisyklių 22 punkte numatyti atliktų žemės gelmių tyrimų dokumentai (ataskaitos) pateikiami Lietuvos geologijos tarnybai raštu arba naudojantis elektroninėmis paslaugomis. Jeigu atliktų žemės gelmių tyrimų dokumentai (ataskaitos) teikiami raštu, kartu jie pateikiami ir elektroniniu formatu skaitmeninėje laikmenoje. Erdviniai duomenys pateikiami MapInfo (*.tab) formatu arba Lietuvos geologijos tarnybos ir Registro duomenų teikėjo tarpusavyje suderintu formatu.

24. Tyrimų dokumentų (ataskaitų), pateikiamų Lietuvos geologijos tarnybai, tituliniuose lapuose turi būti įrašytas žemės gelmių tyrimo identifikavimo numeris Registre.

25. Tyrimų dokumentų (ataskaitų) vertinimas ir pateikimas Geologijos fondui:

25.1. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus patvirtintus Taisyklių 22.1 punkte nurodytus tyrimų dokumentus (ataskaitas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų patvirtinimo dienos Geologijos fondui pateikia tyrimų vykdytojas;

25.2. Taisyklių 15.2 punkte nurodytų inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų dokumentus (ataskaitas) per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų teigiamo įvertinimo Statybos techninio reglamento STR 1.04.02: 2011 nustatyta tvarka pateikia juos nagrinėjęs ir vertinęs Lietuvos geologijos tarnybos padalinys;

25.3. Taisyklių 22.3 punkte nurodytus naudingųjų iškasenų, požeminio pramoninio vandens, žemės gelmių šiluminės energijos, žemės gelmių ertmių, geofizinių tyrimų, anglies dioksido geologinių saugyklų ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų tyrimo dokumentus (ataskaitas) nagrinėjęs ar vertinęs Lietuvos geologijos tarnybos padalinys pateikia per 5 darbo dienas nuo Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl išteklių aprobavimo pasirašymo arba per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo Lietuvos geologijos tarnybai dienos.

25.4. Taisyklių 22.4 punkte nurodytus grunto išteklių tyrimo dokumentus (naudojimo projektus) nagrinėjęs ar vertinęs Lietuvos geologijos tarnybos padalinys pateikia per 3 darbo dienas nuo dokumentų patvirtinimo pagal Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-451 (Žin., 2006, Nr. 110-4185), reikalavimus;

25.5. Taisyklių 22.5 punkte nurodytus geriamojo gėlo, mineralinio, gamybinio požeminio vandens išteklių tyrimų dokumentus (ataskaitas) pateikia juos nagrinėjęs ar vertinęs Lietuvos geologijos tarnybos padalinys per 3 darbo dienas nuo nurodytų išteklių aprobavimo pagal Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1-90 (Žin., 2012, Nr. 62-3156), reikalavimus;

25.6. Taisyklių 22.6 punkte nurodytus ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo tyrimų dokumentus (ataskaitas) pateikia juos nagrinėjęs ar vertinęs Lietuvos geologijos tarnybos struktūrinis padalinys per 3 darbo dienas nuo jų suderinimo pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546, reikalavimus.

25.7. ne valstybės lėšomis atliekamų kartografavimo darbų, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų (išskyrus Taisyklių 25.2 punkte nurodytus), taip pat specialiųjų (mokslinių, metodinių ir monitoringo (išskyrus Taisyklių 22.6 punkte nurodytus)) tyrimų dokumentai (ataskaitos) pateikiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje;

25.8. Taisyklių 22.7 punkte nurodytus ekogeologinių tyrimų dokumentus (ataskaitas) pateikia juos nagrinėjęs ar vertinęs Lietuvos geologijos tarnybos padalinys per 10 darbo dienų nuo šių tyrimų dokumentų teigiamo įvertinimo pagal Ekogeologinių tyrimų reglamentą, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104.

26. Taisyklių 22.1–22.8 punktuose nurodyti raštu pateikti tyrimų dokumentai (ataskaitos) per 5 darbo dienas (arba per 10 darbo dienų, kai tuo pačiu metu pateikiama daugiau kaip 20 dokumentų) nuo dokumentų gavimo Geologijos fonde dienos registruojami ir jiems suteikiamas inventorinis numeris. Šie registravimo duomenys įrašomi į Valstybinės geologijos informacinės sistemos Bibliofondo posistemį.

27. Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 25 punkte nurodytų dokumentų registravimo Geologijos fonde, vadovaudamasis į Geologijos fondą pateiktų tyrimų dokumentų (ataskaitų) duomenimis, Registro žemės gelmių tyrimų dalyje papildo įregistruoto tyrimo duomenis:

27.1. įrašo tyrimo dokumentų (ataskaitos) tvirtinimo datą ar ataskaitos duomenų vertinimo ar aprobavimo dokumento pavadinimą, datą ir numerį;

27.2. arba patikslina Registre įrašytus įregistruoto tyrimo duomenis.

 

III. Registro objektų REGISTRAVIMAS žemės gelmių išteklių DALYJE

 

28. Registro tvarkytojas Registro žemės gelmių išteklių dalyje objektus registruoja ar duomenis įrašo gavęs šiuos dokumentus ir duomenis:

28.1. pateiktus į Geologijos fondą visų rūšių naudingųjų iškasenų telkinių, žemės gelmių šiluminės energijos telkinių, požeminio (geriamojo gėlo, mineralinio, gamybinio ir pramoninio) vandens telkinių, vandenviečių išteklių ar žemės gelmių ertmių tyrimo (atitinkamo etapo) dokumentus (ataskaitas) ir Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymą dėl aprobuotų išteklių ar žemės gelmių ertmių įrašymo į Registrą bei Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus sprendimu sudarytos išteklių aprobavimo komisijos (jei sudaroma) protokolą;

28.2. patvirtintą vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) specialųjį planą, parengtą pagal Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-613 (Žin., 2006, Nr. 81-3217), reikalavimus;

28.3. markšeiderinius planus, teikiamus Lietuvos geologijos tarnybai žemės gelmių išteklių naudojimo sutartyje nustatytu periodiškumu;

28.4. kietųjų naudingųjų iškasenų (forma 2–KN), durpių (forma 2–KN (durpės)) išteklių kasybos ataskaitas bei naftos (forma 3-ND), požeminio geriamojo gėlo, mineralinio, gamybinio ir pramoninio vandens (forma 1–PV) gavybos ataskaitas, gaunamas teisės aktuose arba žemės gelmių išteklių naudojimo sutartyse nurodytu laiku arba dažnumu;

28.5. pateiktus į Geologijos fondą ištirtos anglies dioksido geologinės saugyklos ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų tyrimo (atitinkamo etapo) dokumentus (ataskaitas) ir Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymą dėl aprobuotų anglies dioksido geologinės saugyklos ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų įrašymo į Registrą bei Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus sprendimu sudarytos išteklių aprobavimo komisijos (jei sudaroma) protokolą.

29. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančius Taisyklių 28.1 ir 28.5 punktuose nurodytus dokumentus, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje dienos, įregistruoja objektą, t. y. suteikia identifikavimo numerį ir (arba) įrašo duomenis Registro žemės gelmių išteklių dalyje.

30. Registro tvarkytojas papildo Registre įregistruoto objekto duomenis gavęs:

30.1. Taisyklių 28.2 punkte nurodytą SAZ specialųjį planą, per 10 darbo dienų nuo jo gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje dienos papildo Registre įregistruotos vandenvietės duomenis – įrašo vandenvietės SAZ ribas;

30.2. Taisyklių 28.3 ir 28.4 punktuose nurodytų dokumentų duomenis apie žemės gelmių išteklių ar ertmių naudojimą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šių dokumentų gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje, papildo Registre įregistruoto objekto duomenis;

30.3. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymą apie leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą, per 10 dienų nuo jo gavimo įrašo išteklių naudojimo sutartimi skirto kasybos sklypo duomenis.

31. Įregistravęs naują naudingųjų iškasenų telkinį Registro tvarkytojas per 10 darbo dienų raštu informuoja atitinkamą Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį žemėtvarkos skyrių apie Registre įrašytus išteklius bei pateikia objekto grafinius duomenis – naudingųjų iškasenų telkinio ar jo sklypo ribas.

32. Įregistruoto telkinio ištekliai ar jų dalis išbraukiami (arba įrašomi) Registro žemės gelmių išteklių dalyje vadovaujantis:

32.1. kasybos ataskaitų (forma 2–KN ir 2–KN (durpės)) ir prie jų pateiktų naudojamų telkinių markšeiderinių apmatavimų duomenimis;

32.2. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymu:

32.2.1. jei markšeiderinių apmatavimų ar papildomos žvalgybos metu perskaičiuotas telkinio išteklių likutis skiriasi nuo Registre įrašyto kiekio daugiau kaip 10 % nuo skirtų naudoti geologinių išteklių (be žemės gelmių išteklių naudojimo projekte numatytų išteklių nuostolių), kai išteklių naudojimas nelimituotas, ir daugiau kaip 5 %, kai išteklių naudojimas limituotas;

32.2.2. kai pateikiami skaičiavimais, dokumentais ir grafine informacija pagrįsti duomenys apie tai, jog naudojamo telkinio ar jo dalies ištekliai negali būti išgauti dėl netinkamos kokybės, techninių galimybių arba ekonominių priežasčių.

33. Registro išteklių dalies objektas išregistruojamas iš Registro, jei, remiantis Taisyklių 32 punkte nurodytais dokumentais, išbraukiami visi objekto ištekliai.

 

IV. Registro objektų REGISTRAVIMAS GRĘŽINIŲ DALYJE

 

34. Dokumentus ir duomenis, reikalingus gręžinių registracijai bei įregistruotų gręžinių duomenų papildymui ir (ar) patikslinimui, teikia Registro duomenų teikėjai, nurodyti Taisyklių 6 punkte.

35. Registro tvarkytojas numatomiems išgręžti (įrengti) gręžiniams suteikia išankstinius gręžinių numerius. Išankstiniai gręžinių numeriai suteikiami Registro duomenų teikėjams pateikus šiuos dokumentus:

35.1. Taisyklių 15.1, 15.2, 15.3, 15.5 ir 16 punktuose nurodytų žemės gelmių tyrimų metu numatomiems įrengti tyrimo gręžiniams, taip pat tiems gręžiniams, kurie nėra Registro objektas, tačiau jų duomenis numatoma įrašyti į Valstybinės geologijos informacinės sistemos „Tiriamųjų gręžinių“ posistemį: pateikus prašymą suteikti išankstinius gręžinių numerius numatomiems išgręžti (įrengti) gręžiniams (forma R-3, 3 priedas), prieš tai įregistravus žemės gelmių tyrimus Registro tyrimų dalyje;

35.2. eksploataciniams gręžiniams (geriamajam gėlam vandeniui virš 300 m gylio, mineraliniam, gamybiniam ir pramoniniam požeminiam vandeniui tiekti, žemės gelmių šiluminei energijai vartoti, naftos, dujų eksploatacijai ir kt.) išgręžti (įrengti): pateikus prašymą suteikti išankstinį gręžinio numerį (forma R-3), gręžinio projektą, parengtą pagal LAND 4-99, o angliavandenilių išteklių eksploataciniams gręžiniams – parengtą ir suderintą ir pagal Angliavandenilių taisyklių, reikalavimus, 1:10 000 mastelio žemėlapį ir vandenvietės planą (jeigu gręžinys gręžiamas vandenvietės teritorijoje) su pažymėta projektuojamo gręžinio vieta;

35.3. eksploataciniams geriamojo gėlo požeminio vandens gręžiniams iki 300 m gylio: pateikus prašymą suteikti išankstinius gręžinių numerius (forma R-3). Jei duomenis šių gręžinių registravimui planuojama teikti naudojantis elektroninėmis paslaugomis, išankstiniai gręžinių numeriai neišduodami. Gręžinio numeris suteikiamas automatiškai, duomenų teikėjui užpildžius duomenis internetinėje formoje;

35.4. kai identifikavimo numerį Registre turintį gręžinį numatoma pergręžti (gilinti arba seklinti): pateikus prašymą (forma R-3), o jei pergręžiamas gręžinys yra šalia identifikavimo numerį Registre turinčio gręžinio arba gręžiniui gręžiama atšaka, – pateikus Taisyklių 35.2 punkte nurodytus dokumentus, jei tai yra eksploatacinis gręžinys;

35.5. iki 1991 metų įrengtiems ir neįregistruotiems buvusių specialiųjų objektų (dabartinių strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių: valstybinių elektrinių, aerouostų, jūrų uosto, ryšių įmonių, Lietuvos kariuomenės karinių poligonų, karinio mokymo teritorijų ir kt.) ar kitiems neįregistruotiems gręžiniams, jeigu duomenys apie juos yra oficialiuose geologinės informacijos leidiniuose (Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965 m., Lietuvos TSR požeminių vandenų apžvalga, Maskva, 1975 m. ir kt.) ar juridinę galią turinčiuose dokumentuose; veikiantiems vandenvietėse monitoringo gręžiniams bei ūkio subjektų požeminio vandens monitoringą vykdant įrengtiems monitoringo gręžiniams pagal patvirtintas (iki 2002 metų) programas: pateikus prašymą suteikti išankstinį gręžinio numerį (forma R-3), 1:10 000 mastelio žemėlapį su pažymėta gręžinio vieta, gręžinio įrengimą patvirtinančius dokumentus (atliktų darbų aktą ir (arba) gręžinio duomenis iš gręžinio savininko arba gręžinį gręžusios įmonės archyvo arba patvirtintą monitoringo programą, arba kitus juridinę galią turinčius dokumentus). Jeigu turimų duomenų nepakanka užpildyti gręžinio pasą ir yra reikalingi tyrimai gręžinyje, – papildomai pateikus numatomų tyrimų gręžinyje darbų projektą;

35.6. nuo 1995 m. liepos 1 d. iki 1999 m. gruodžio 30 d. (Pavienių gręžinių šulinių įrengimo ir likvidavimo nurodymų LAND 4-95, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1995 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 89 ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos direktoriaus 1995 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 30 (Žin., 1997, Nr. 103-2599) galiojimo metu) įrengtiems ir neįregistruotiems geriamojo gėlo požeminio vandens eksploataciniams gręžiniams, kurių gylis neviršija 20 metrų: pateikus prašymą suteikti išankstinį gręžinio numerį (forma R-3) ir parengtą pagal LAND 4-99 reikalavimus gręžinio projektą.

36. Registro tvarkytojas, suteikęs išankstinius gręžinių numerius, pateikia Registro duomenų teikėjui pranešimą apie suteiktus išankstinius gręžinių numerius numatomiems išgręžti (įrengti) gręžiniams. Registro duomenų teikėjas iš minėto pranešimo pasirenka (jei numeris nepriskirtas konkrečiam gręžiniui) išankstinį gręžinio numerį, priskiria jį gręžiniui ir įrašo pildydamas gręžinio pasą (4 priedas). Išankstinis gręžinio numeris tampa gręžinio identifikavimo numeriu Registro gręžinių dalyje, kai Registro tvarkytojas iš Registro duomenų teikėjo gauna Taisyklių 38.1 ir 38.2 punktuose nurodytus dokumentus ir Registro gręžinių dalyje įregistruoja gręžinį.

Jei gręžinio duomenys registravimui pateikiami naudojantis elektroninėmis paslaugomis, gręžinio identifikavimo numeris gręžiniui suteikiamas automatiškai, duomenų teikėjui užpildžius duomenis internetinėje formoje.

37. Jei Registro duomenų teikėjas nepanaudoja Registro tvarkytojo suteiktų išankstinių gręžinių numerių, jis privalo:

37.1. Registro tvarkytojui raštu pranešti, kurie išankstiniai gręžinių numeriai nepanaudoti bei nurodyti priežastį ir pateikti prašymą leisti grąžinti nepanaudotus numerius;

37.2. arba pateikti prašymą nepanaudotus išankstinius gręžinių numerius leisti panaudoti kitiems tyrimams, nurodydamas tyrimus, kurių metu numatoma panaudoti išankstinius gręžinių numerius (jeigu išankstiniai gręžinių numeriai buvo suteikti tiriamiesiems gręžiniams).

38. Registro tvarkytojas Registro gręžinių dalyje objektus registruoja arba duomenis įrašo, gavęs:

38.1. gręžinio arba gręžinio atšakos (5 priedas) pasą;

38.2. tyrimų, atliktų gręžinyje, bet nenurodytų gręžinio pase, duomenis ir dokumentus (ataskaitas);

38.3. gręžinio likvidavimo (konservavimo) aktą;

38.4. gręžinio savininko prašymą;

38.5. kitus Registro duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir juos patvirtinančius dokumentus.

39. Taisyklių 35.2–35.6 papunkčiuose nurodytų eksploatacinių gręžinių gręžimo (įrengimo) ir gręžinių pergręžimo, išskyrus naftos ir dujų eksploatacinius gręžinius, dokumentai: užpildytas gręžinio pasas (teikiant dokumentus raštu – du egzemplioriai), lydraštis ir tyrimų, atliktų gręžinyje, bet nenurodytų gręžinio pase, dokumentai (ataskaitos), pateikiami Lietuvos geologijos tarnybai per 60 dienų nuo gręžinio įrengimo. Naftos ir dujų eksploatacinių gręžinių ar jų atšakų pasas (teikiant dokumentus raštu – du egzemplioriai), žemės sklypo planas su pažymėta gręžinio vieta (gręžinio vietos erdviniai duomenys nurodomi interaktyviame žemėlapyje, kai gręžinio pasas teikiamas naudojantis elektroninėmis paslaugomis), lydraštis, tyrimų, atliktų gręžinyje, bet nenurodytų gręžinio pase, dokumentai (ataskaitos) ir gręžinio ašies planas turi būti pateikti Lietuvos geologijos tarnybai per 60 dienų nuo gręžinio išbandymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-410, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20869

Nr. 1-31, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. k. 2022-01267

 

391. Kartu su Taisyklių 39 punkte nurodytu eksploatacinio požeminio vandens gręžinio pasu turi būti pateikti šie dokumentai:

391.1. paraiškos gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžiniui projektuoti ir savivaldybės išvados dėl gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio projektavimo kopijos. Paraiškos gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžiniui projektuoti kopija gali būti neteikiama, jei savivaldybės išvada dėl gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio projektavimo išduota anksčiau nei 2019 m. sausio 1 d.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-127, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06298

 

391.2. gręžinio vandens mėginio hidrocheminės analizės rezultatai pagal LAND 4-99 reikalavimus;

391.3. žemės sklypo planas su pažymėta gręžinio vieta, taip pat pažymėta požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-ąją juosta, kai neteikiamas Taisyklių 391.5 papunktyje nurodytas projektas. Gręžinio vietos erdviniai duomenys nurodomi interaktyviame žemėlapyje, kai gręžinio pasas teikiamas naudojantis elektroninėmis paslaugomis;

391.4. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti rašytiniai sutikimai, jei požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-oji juosta patenka į kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus ar valstybinę žemę, kurioje žemės sklypas nesuformuotas, tuo atveju, kai neteikiamas Taisyklių 391.5 papunktyje nurodytas projektas;

391.5. požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos projektas, kai jis teikiamas Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punkte nustatytu atveju. Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos projekto patvirtinimu laikomas gręžinio registravimas Registre.

Papildyta punktu:

Nr. 1-31, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. k. 2022-01267

 

40. Įregistruoto gręžinio duomenys turi būti keičiami, jeigu pasikeičia įregistruoto gręžinio savininkas, būklė ar paskirtis. Pasikeitus savininkui, naujasis gręžinio savininkas turi Lietuvos geologijos tarnybai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti prašymą dėl gręžinio savininko pakeitimo ir dokumentus, įrodančius nuosavybės teisę į gręžinį.

41. Kai Registre įregistruotą gręžinį numatoma likviduoti – pateikiamas prašymas ir pagal LAND 4-99 reikalavimus parengtas likvidavimo projektas. Pagal LAND 4-99 reikalavimus likvidavus ar užkonservavus gręžinį, gręžinio likvidavimo ar konservavimo aktas (6 priedas) kartu su lydraščiu pateikiamas Lietuvos geologijos tarnybai per 15 dienų nuo gręžinio likvidavimo ar konservavimo.

42. Jeigu Taisyklių 15.1, 15.2 ir 15.3 punktuose nurodytų darbų metu išgręžtas tiriamasis gręžinys nelikviduojamas, o įrengiamas monitoringui ar kitam tikslui, jis įregistruojamas Registro gręžinių dalyje. Dokumentai apie tokį gręžinį turi būti teikiami Taisyklių 39 punkte nurodyta tvarka.

43. Jeigu Taisyklių 39, 40, 41 ir 42 punktuose nurodyti Lietuvos geologijos tarnybai pateikti dokumentai atitinka Nuostatų, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje dienos gręžinys įregistruojamas Registre (Taisyklių 39 ir 42 punktai) ar išregistruojamas (likvidavus gręžinį) (Taisyklių 41 punktas), arba Registre įregistruoto gręžinio duomenys papildomi ir (ar) patikslinami (Taisyklių 40 ir 41 punktai). Jei dokumentai pateikiami vėliau, negu nurodyta formoje R-3, arba kai tuo pačiu metu pateikiama daugiau kaip 20 dokumentų, šiame punkte nurodytus veiksmus Registro tvarkytojas atlieka per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje dienos.

44. Įregistravus objektą, pažyma apie gręžinio įregistravimą ir įregistruoto gręžinio pasas per 5 darbo dienas nuo įregistravimo perduodami Registro duomenų teikėjui prašyme registruoti gręžinį nurodytu būdu: elektroninių ryšių priemonėmis arba atspausdinami, patvirtinami ir išsiunčiami paštu, arba įteikiami asmeniškai. Jeigu prašyme registruoti gręžinį pateikimo būdas nenurodytas, pažyma ir gręžinio pasas pateikiami taip, kaip pateiktas prašymas registruoti gręžinį.

Registre papildžius ir (ar) patikslinus duomenis, pateiktus gręžinio likvidavimo projekte arba gręžinio konservavimo akte (gręžinio likvidavimo atveju – išregistravus objektą), Registro duomenų teikėjas per 5 darbo dienas nuo duomenų Registre papildymo ir (ar) patikslinimo (ar objekto išregistravimo) informuojamas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

 

V. ATSISAKYMAS REGISTRUOTI OBJEKTUS ARBA ĮRAŠYTI DUOMENIS REGISTRE, REGISTRO DUOMENŲ IŠTAISYMAS

 

45. Lietuvos geologijos tarnyba objekto neregistruoja ir (ar) duomenų neįrašo, jeigu pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi, netikslūs arba neišsamūs duomenys, dokumentai neatitinka Nuostatų, Taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų arba prašoma registruoti objektą Registro žemės gelmių tyrimų dalyje tame pačiame plote ar toje pačioje vietoje, kurioje jau įregistruotas tos pačios tyrimų rūšies objektas, ar jau atlikti tos pačios rūšies tyrimai ir šių tyrimų rezultatai yra Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fonde. Apie šį sprendimą Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Registro duomenų teikėją, nurodydama priežastį, ir, esant reikalui, pareikalauja ištaisyti dokumentų ar duomenų netikslumus. Lietuvos geologijos tarnyba, turėdama atitinkamas aplinkybes patvirtinančius duomenis ir dokumentus, gali pati patikslinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis, nurodydama patikslinimą ir jo priežastį formų R-1, R-2 ir R-3 pastabose, kurios privalomos Registro duomenų teikėjui. Registro duomenų teikėjas apie tokį duomenų patikslinimą ir jo priežastį informuojamas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikslintų duomenų įrašymo Registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-182, 2015-09-24, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14202

 

46. Registro duomenų teikėjas privalo garantuoti Registrui teikiamų duomenų teisingumą bei jų atnaujinimą laiku. Registro duomenų teikėjas, nustatęs, kad Registro tvarkytojui pateikė neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis (naudojantis elektroninėmis paslaugomis) informuoti Lietuvos geologijos tarnybą apie klaidas ir netikslumus.

47. Registro tvarkytojas, pastebėjęs Registro duomenų netikslumus, nedelsdamas informuoja apie tai Registro duomenų teikėjus ir pareikalauja šiuos duomenis ištaisyti arba papildyti per Lietuvos geologijos tarnybos nustatytą terminą.

48. Registro tvarkytojas, gavęs iš Registro duomenų teikėjų patikslintus duomenis ir juos patvirtinančius dokumentus, per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos ištaiso Registro duomenis ir neatlygintinai informuoja apie tai Registro duomenų gavėjus, turinčius galiojančius išrašus su klaidingais, netiksliais, neišsamiais duomenimis.

Registro tvarkytojas, turėdamas atitinkamas aplinkybes patvirtinančius duomenis ir dokumentus, gali pats patikslinti, papildyti ar ištaisyti pateiktus netikslius ar neišsamius Registro duomenis apie tai pranešdamas Registro duomenų teikėjui bei nurodydamas patikslinimą ir jo priežastį.

49. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad dėl jo kaltės į Registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas netikslumus ištaiso ir neatlygintinai informuoja apie tai Registro duomenų gavėjus, turinčius galiojančius išrašus su klaidingais, netiksliais, neišsamiais duomenimis.

50. Išregistravus Registro objektą, jo duomenys perkeliami į Registro duomenų archyvą. Archyviniai duomenys elektroninių ryšių priemonėmis neteikiami.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS

 

51. Registre tvarkomi duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr.163-7739), Nuostatų ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų teikimą.

52. Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu pagal duomenų teikimo sutartį arba asmenų prašymus.

53. Registro duomenų gavėjams teikiami Registro duomenys ir dokumentai:

53.1. statistiniai duomenys apie Registro objektus: žemės gelmių išteklių telkinius, žemės gelmių ertmes, gręžinius ir žemės gelmių tyrimus;

53.2. Registro duomenų trumpasis išrašas – Registro gręžinių dalies, Registro išteklių dalies ir Registro žemės gelmių tyrimų dalies duomenų pagrindu parengti išrašai (teikiami duomenys, kurių naudojimui netaikomi apribojimai);

53.3. Registro duomenų išsamus išrašas – Registro gręžinių dalies ir Registro išteklių dalies duomenų pagrindu parengti išrašai su detaliais duomenimis (teikiami visi pasirinkto objekto duomenys);

53.4. Registro duomenų išsamus išrašas su istorija – Registro gręžinių dalies ir Registro išteklių dalies duomenų pagrindu parengti išrašai su detaliais ir istoriniais duomenimis (teikiami visi pasirinkto objekto duomenys ir duomenų keitimai, pvz., savininko, būklės pasikeitimai ir pan.);

53.5. pažymos ir kiti dokumentai, parengti Registro duomenų pagrindu.

Registro išrašų formos tvirtinamos Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymu ir skelbiamos Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje, www.lgt.lt.

54. Registro išrašas galioja 60 kalendorinių dienų nuo išdavimo dienos.

55. Registro duomenys yra vieši. Registro tvarkytojas teikia Registro duomenis duomenų gavėjams, išskyrus duomenų teikimo apribojimus, taikomus:

55.1. kai Registro duomenų teikėjas rašytiniu prašymu nurodo apriboti jo lėšomis gautų duomenų apie žemės gelmes – geologinių duomenų (žemės gelmių išteklių kiekis, žemės gelmių išteklių ir ertmių panaudojimo sritis) – naudojimą. Registro duomenų naudojimo apribojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 5 metai nuo duomenų gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje dienos;

55.2. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 25 straipsnio 5 dalyje numatytu atveju, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė riboja duomenų apie žemės gelmių išteklius naudojimą, jeigu to reikia valstybės interesams;

55.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytais atvejais;

55.4. kai Registro duomenys pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priskirtini neteiktiniems dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistikos duomenų panaudojimo apribojimo arba kai jie sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, profesinę, banko paslaptį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.

56. Registro duomenis Registro tvarkytojas teikia šiais būdais:

56.1. perduodamas Registro duomenis automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais susijusiems registrams ir informacinėms sistemoms;

56.2. išduodamas išrašus, pažymas ar kitus Registro duomenų pagrindu parengtus dokumentus raštu ar elektroninių ryšių tinklais;

56.3. teikdamas kitą informaciją (kuri gali būti teikiama žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis);

56.4. pateikdamas peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu.

57. Taisyklių 53 punkte nurodyti duomenys ir dokumentai Registro duomenų gavėjams teikiami:

57.1. Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje – Registro duomenų gavėjams peržiūrai ekrane duomenys gali būti pateikiami kaip ataskaita (*.pdf formatu) arba elektroninė lentelė (*.xls formatu) ir (arba) duomenų peržiūra žemėlapyje sugeneruoti Registro priemonėmis pagal Registro duomenų gavėjo užklausą;

57.2. elektroninių ryšių tinklais – pagal prašymą, pateiktą naudojantis elektroninių ryšių tinklais, Registro priemonėmis sugeneruojama skaitmeninė byla su duomenimis (ataskaita *.pdf formatu arba elektroninė lentelė *.xls formatu) ir automatiškai išsiunčiama Registro duomenų gavėjo nurodytu el. paštu;

57.3. raštu – pagal prašymą, pateiktą elektroninių ryšių tinklais ar raštu, Tarnybos darbuotojas Registro priemonėmis suformuoja išrašus ar ataskaitas ir prašyme nurodyta forma (atspausdintus, įrašytus į kompiuterinę laikmeną *.pdf ar *.tab formatu) ir būdu (asmeniškai, paštu, faksu, el.paštu) teikia juos Registro duomenų gavėjui;

57.4. telefonu – telefonu teikiami tik statistiniai Registro duomenys ir kita bendra neatlygintina informacija.

58. Registro duomenys teikiami šiems Registro duomenų gavėjams:

58.1. Mokesčių administravimo, teisėtvarkos ir kitoms valstybės institucijoms teikiami Taisyklių 53.1, 53.2, 53.4, 53.5 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys ir kiti duomenys, skelbiami Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje www.lgt.lt;

58.2. Žemės gelmių registro duomenų teikėjams teikiami Taisyklių 53.1, 53.2, 53.3, 53.5 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys ir kiti duomenys, skelbiami Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje adresu www.lgt.lt;

58.3. Kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims arba šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis teikiami Taisyklių 53.1, 53.2, 53.5 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys ir kiti duomenys, skelbiami Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje www.lgt.lt.

59. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos fiziniams arba juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis.

Registro duomenys trečiųjų šalių juridiniams ir fiziniams asmenims bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

60. Lietuvos geologijos tarnyba visuomenės informavimo tikslais interneto svetainėje skelbia statistinius Registro duomenis bei Registro viešai skelbiamus duomenis, nurodytus Nuostatų 59 punkte. Visuomenės informavimo tikslais skelbiamus duomenis Registro duomenų gavėjas gali peržiūrėti patvirtinęs sutikimą su Registro duomenų naudojimo leidime (licencijoje) (7 priedas) nurodytomis duomenų naudojimo sąlygomis. Registro duomenų naudojimo leidimai (licencijos) skelbiami Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje.

61. Išrašus, pažymas ir kitus Registro duomenų pagrindu parengtus dokumentus turi teisę teikti tik Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi fizinio arba juridinio asmens ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, prašymą, pateiktą raštu arba elektroninių ryšių tinklais.

62. Taisyklių 53.2–53.4 punkte nurodyti duomenys ir kiti Registro duomenų pagrindu parengti dokumentai teikiami:

62.1. pagal prašymą, pateiktą naudojantis Žemės gelmių registro duomenų išrašų teikimo elektronine paslauga. Paslauga gali naudotis Registro duomenų gavėjai, autentifikuoti per VIISP, ir užpildę elektroninę prašymo formą. Prašyme nurodoma duomenų naudojimo tikslas, kokius duomenis, kokia forma ir kokiu būdu norima gauti. Užpildžius prašymą, duomenys automatiškai (jei galima) suformuojami ir teikiami Registro duomenų gavėjui pasirinktu būdu ir pasirinkta forma;

62.2. pagal raštu pateiktą gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Prašyme pateikti Registro duomenis turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, prašomi duomenys, duomenų pateikimo būdas;

62.3. pagal Lietuvos geologijos tarnybos ir Registro duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju). Sutartyje nurodomas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų, be kita ko ir asmens duomenų, apimtis. Tipinės Registro duomenų teikimo sutartys skelbiamos Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje www.lgt.lt.

63. Registro duomenys teikiami ar motyvuotas atsisakymas juos teikti pagal Taisyklių 55 punktą pateikiamas per 14 kalendorinių dienų nuo Registro duomenų gavėjo prašymo gavimo dienos, jeigu teisės aktuose ar atskirose sutartyse nenumatyti kiti terminai. Jeigu dėl prašomos informacijos apimties ir sudėtingumo Registro duomenų neįmanoma pateikti per 14 kalendorinių dienų, atsakymo terminą Lietuvos geologijos tarnyba gali dar pratęsti iki 14 kalendorinių dienų.

Registro duomenų gavėjas apie atsisakymą pateikti prašomus gauti duomenis informuojamas priklausomai nuo pasirinkto duomenų gavimo būdo – naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba telefonu.

64. Fizinis asmuo ar jo atstovas, išrašą atsiimdamas tiesiogiai iš Lietuvos geologijos tarnybos, pateikia pareiškėjo ar jo atstovo asmens tapatybę liudijantį dokumentą, pareiškėjo atstovas papildomai pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą.

65. Registro duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotų duomenų netikslumus, apie tai nedelsdami informuoja Lietuvos geologijos tarnybą telefonu, raštu arba naudojantis elektronine paslauga, kuria Registro duomenys buvo užsakyti. Lietuvos geologijos tarnyba privalo per 10 darbo dienų patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus bei raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis neatlygintinai informuoti apie tai Registro duomenų gavėją, o jeigu pastarojo pateikta informacija yra nepagrįsta, privalo per nurodytą terminą informuoti ją pateikusį Registro duomenų gavėją.

66. Registro duomenų gavėjas, išskyrus Nuostatų 47 punkte numatytus atvejus ir Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje www.lgt.lt skelbiamų duomenų naudojimą, turi sumokėti už Registro duomenų teikimo paslaugas. Apmokėjimas gali būti atliekamas į Lietuvos geologijos tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą arba elektroniniu būdu Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje www.lgt.lt, naudojantis VIISP mokėjimo funkcionalumu.

67. Registro duomenų gavėjai, pateikę vienkartinį prašymą duomenims gauti arba sudarę duomenų teikimo sutartis su Lietuvos geologijos tarnyba, už duomenų teikimo paslaugas moka pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, kuri išrašoma pagal prašyme arba duomenų teikimo sutartyje nustatytas teikiamų duomenų apimtis ir teikimo sąlygas.

68. Atlyginimo už Registro duomenų teikimą dydžiai tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir skelbiami Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje www.lgt.lt.

69. Jeigu Registro duomenų gavėjai pageidauja gauti apibendrintus, susistemintus Registro duomenis ar informaciją arba Registro duomenų pagrindu atlikti analizę, arba parengti duomenis specialia programine įranga, apdorotieji Registro duomenys teikiami pagal Registro duomenų teikimo sutartį už atlyginimą, apskaičiuotą įtraukiant Lietuvos geologijos tarnybos sąnaudas, patiriamas rengiant ir teikiant duomenis pagal Registro duomenų gavėjų pageidavimą.

70. Jei užsisakius atlygintinus Registro duomenis apmokėjimas negaunamas per 5 darbo dienas, Registro duomenų gavėjas apie tai yra informuojamas priklausomai nuo pasirinkto duomenų gavimo būdo – elektroninių ryšių tinklais, el. paštu arba telefonu. Jei per 5 darbo dienas nuo priminimo apie negaunamą apmokėjimą Registro duomenų gavėjas apmokėjimo neatlieka, užsakymas yra atšaukiamas, apie atšauktą Registro duomenų užsakymą Registro duomenų gavėjas informuojamas priklausomai nuo pasirinkto duomenų gavimo būdo.

71. Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje skelbiami Registro tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai ir informacija apie Registro objektus ir tikslus, Registro tvarkymo įstaigą, Registro tvarkymą, asmenų teisę susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, Registro duomenų teikėjus, Registro duomenų gavėjus, taip pat skelbiamas Registrui teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

72. Fiziniai ir juridiniai asmenys, gavę Registro duomenis, gali juos naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kaip buvo nurodyta prašyme arba sutartyje.

73. Publikuojant, kitaip pakartotinai atkartojant ar kitaip naudojant Registro duomenis, būtina nurodyti tikslų Registro pavadinimą ir tikslią datą, kada registro duomenys buvo paimti iš Registro.

74. Registro duomenų gavėjas negali:

74.1. perduoti gautų duomenų tretiesiems asmenims arba kitaip jų skleisti, išskyrus atvejį, kai Registro duomenų gavėjas naudoja jo pateiktus Registrui duomenis;

74.2. naudotis Registro duomenimis kitaip ar panaudoti juos kitam tikslui, negu nustatyta juos teikiant;

74.3. keisti iš Registro gautų duomenų;

74.4. naudoti Registro duomenis nenurodydamas duomenų šaltinio.

75. Lietuvos geologijos tarnyba duomenis, kurių naudojimas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra apribotas, gali naudoti tik tarnybinėms reikmėms (jos valstybinio reguliavimo funkcijoms atlikti), negali jų skelbti ar perduoti kitiems asmenims, išskyrus valstybės institucijas ir įstaigas, turinčias teisę jas gauti.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

76. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                          JUOZAS MOCKEVIČIUS

 


 

Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

 

 

(Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapo formos R-1 pavyzdys)

 

 

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

 

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

 

* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

 

 

 

 

1. Tyrimo užsakovas ……………………………………………….……………………………..….....…....

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), el. paštas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, adresas, el. paštas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos

sutarties sudarymo data ir numeris, el. paštas)

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

2. Tyrimo vykdytojas ………………………………………………………....................................................

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), el. paštas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, adresas, el. paštas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos

sutarties sudarymo data ir numeris, el. paštas)

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. ………, išdavimo data ………………..

 

4. Tyrimo rūšis:

 

4.1. išteklių tyrimas;

 

4.2. geofizinis tyrimas (atliekamas ne išteklių tyrimo metu);

 

4.3. inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechninė kategorija ..........................................

 

5.** Išteklių rūšis:

 

5.1. naudingųjų iškasenų.........................................................................................................................

 

5.2. požeminio vandens...........................................................................................................................

 

5.3. žemės gelmių šiluminės energijos....................................................................................................

 

5.4. žemės gelmių ertmių........................................................................................................................

 

5.5. grunto................................................................................................................................................

 

5.6. kita....................................................................................................................................................

 

6.*** Tyrimo etapas (tikslas).………………….........................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas

 

Tyrimo objekto pavadinimas

 

 

 

Tyrimo objekto adresas

 

(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir numeris)

 

Tyrimo objekto ribos/vieta

 

(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94 koordinačių sistemoje)

 

 

Pastabos

 

 

 

Kartu su Forma R-1 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

 

8.*** Darbų projekto, techninės užduoties, darbų programos pavadinimas…………………............................

 

……………………………………………………………………………………....…………..…….............

 

9. Tyrimo pradžios data ……....……....................….., tyrimo pabaigos data ....................................................

 

10. Tyrimo dokumentų pateikimas

 

 

 

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamų tyrimo dokumentų (ataskaitos) pavadinimas

****Pateikimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo užsakovas ……………............................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

(pareigos, *****parašas, vardas ir pavardė)

 

(data; telefono Nr., el. paštas)

 

 

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr.

 

*Tyrimo reg. lapas įregistruotas

(data)

 

*Įregistravo:

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

Atveju, kai tyrimas įregistruotas ir tyrimo registracijos lapas atspausdintas naudojantis elektroninių paslaugų priemonėmis.

 

(pareigų pavadinimas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

Dokumentą atspausdino                                                                                                                      (Vardas ir pavardė)

 

(Data)

 

* Šiame punkte duomenis įrašo Žemės gelmių registro tvarkytojas.

 

** Šis punktas pildomas pasirinkus išteklių tyrimą (4.1 punktas).

 

*** Registruojant grunto geologinį tyrimą šie registracijos lapo punktai nepildomi.

 

**** Dokumentų (ataskaitos) pateikimo data turi būti ne vėlesnė kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.

 

***** Nepildoma registruojant tyrimą elektroninių paslaugų priemonėmis.

 

 


 

(Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapo formos R-1 papildymo pavyzdys)

 

 

 

 

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

 

 

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPO (FORMA R-1) PAPILDYMAS

 

 

 

* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

 

 

 

 

Duomenys apie tyrimo objektą (pildoma registruojant daugiau nei vieną tyrimo objektą)

Tyrimo objekto tipas

 

Tyrimo objekto pavadinimas

 

 

 

Tyrimo objekto adresas

 

(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir numeris)

 

Tyrimo objekto ribos/vieta

 

(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94 koordinačių sistemoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos

 

Kartu su Forma R-1 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

 

 

 

 

 

Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas

 

Tyrimo objekto pavadinimas

 

 

 

Tyrimo objekto adresas

 

(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir numeris)

 

Tyrimo objekto ribos/vieta

 

(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94 koordinačių sistemoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos

 

Kartu su Forma R-1 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

___________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-33, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 17-824 (2011-02-10), i. k. 111517AISAK00001-33

Nr. 1-147, 2015-07-21, paskelbta TAR 2015-07-22, i. k. 2015-11561

 


 

Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

 

(Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapo formos R-2 pavyzdys)

 

 

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

 

(Forma R-2)

 

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

 

 

* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

 

 

 

1. Tyrimo užsakovas ………………………………………………………………………............................

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), el. paštas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, adresas, el. paštas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos

sutarties sudarymo data ir numeris, el. paštas)

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

2. Tyrimo vykdytojas …………………………………………………………….........................................

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), el. paštas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, adresas, el. paštas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos

 sutarties sudarymo data ir numeris, el. paštas)

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. ………, išdavimo data ………………..

 

4. Tyrimo rūšis:

 

4.1.kartografavimas........................................................................................................................................

 

4.2.monitoringas............................................................................................................................................

 

4.3. ekogeologinis..........................................................................................................................................

 

4.4. mokslinis, metodinis...............................................................................................................................

 

4.5. kita..........................................................................................................................................................

 

5. Tyrimo tikslas.................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................................

 

6. Duomenys apie tyrimo objektą

 

Tyrimo objekto tipas

 

Tyrimo objekto pavadinimas

 

 

 

Tyrimo objekto adresas

 

(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir numeris)

 

Tyrimo objekto ribos/vieta

 

(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94 koordinačių sistemoje)

 

 

 

Pastabos

 

 

 

Kartu su Forma R-2 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

 

7. Tyrimo pradžios data …………………….……… , tyrimo pabaigos data………......................................

 

8. Tyrimo dokumentų pateikimas

 

 

 

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamų tyrimo dokumentų (ataskaitos) pavadinimas

** Pateikimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo užsakovas ….……………………...……........................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

(pareigos, ***parašas, vardas ir pavardė)

 

(data; telefono Nr., el. paštas)

 

 

 

*Tyrimų reg. lapo registracijos Nr.

 

*Tyrimų reg. lapas įregistruotas

(data)

 

 

*Įregistravo:

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

Atveju, kai tyrimas įregistruotas ir tyrimo registracijos lapas atspausdintas naudojantis elektroninių paslaugų priemonėmis.

(pareigų pavadinimas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

Dokumentą atspausdino                                                                                                                            (Vardas ir pavardė)

(Data)

 

* Šiame punkte duomenis įrašo Žemės gelmių registro tvarkytojas.

** Dokumentų (ataskaitos) pateikimo data turi būti ne vėlesnė kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.

*** Nepildoma registruojant tyrimą elektroninių paslaugų priemonėmis.

 


 

 

(Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapo formos R-2 papildymo pavyzdys)

 

 

 

 

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

 

 

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPO (FORMA R-2) PAPILDYMAS

 

 

 

* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

 

 

 

 

Duomenys apie tyrimo objektą (pildoma registruojant daugiau nei vieną tyrimo objektą)

Tyrimo objekto tipas

 

Tyrimo objekto pavadinimas

 

 

 

Tyrimo objekto adresas

 

(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir numeris)

 

Tyrimo objekto ribos/vieta

 

(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94 koordinačių sistemoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos

 

 

 

Kartu su Forma R-2 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

 

 

 

Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas

 

Tyrimo objekto pavadinimas

 

 

 

Tyrimo objekto adresas

 

(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir numeris)

 

Tyrimo objekto ribos/vieta

 

(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94 koordinačių sistemoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos

 

 

 

Kartu su Forma R-2 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-33, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 17-824 (2011-02-10), i. k. 111517AISAK00001-33

Nr. 1-147, 2015-07-21, paskelbta TAR 2015-07-22, i. k. 2015-11561

 

 

 

Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių

3 priedas

 

(Prašymo suteikti išankstinius gręžinių numerius numatomiems išgręžti gręžiniams formos R-3 pavyzdys)

 

 

 

 

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI IŠANKSTINIUS GRĘŽINIŲ NUMERIUS NUMATOMIEMS IŠGRĘŽTI GRĘŽINIAMS

 

 

_____________ Nr. ______

(data)

 

(dokumento sudarymo vieta)

 

1. Tyrimo vykdytojas ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), el. paštas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. paštas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupė, veikianti pagal

jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris, el. paštas)

2. Leidimo tirti žemės gelmes Nr.

 

, išdavimo data

 

, įsigaliojimo data

 

 

3. Tyrimo užsakovas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), el. paštas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. paštas; arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal

jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris; el. paštas)

 

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eil. Nr.

Gręžinių paskirtis (eksploatacinis, tyrimų, kt.)

Numatomų išgręžti (įrengti) gręžinių skaičius

Gręžinio adresas

Įrengtų gręžinių pasų pateikimo data

Žemės gelmių tyrimo identifikavimo Nr.*

Registro tvarkymo įstaigos pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos: Eksploataciniams požeminio vandens gavybos gręžiniams galima nurodyti tik numatomų įrengti gręžinių skaičių ir pasų pateikimo datą, nenurodant gręžinio adreso ir užsakovo.

 

 

Prašymą užpildė:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                    (pareigos)                                                                                  (parašas)**                                                                                      (vardas, pavardė)    

 

 

* Pildoma, kai prašymas teikiamas tyrimų gręžinių išankstiniams numeriams gauti.

 

** Nepildoma teikiant prašymą elektroninių paslaugų priemonėmis.

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-147, 2015-07-21, paskelbta TAR 2015-07-22, i. k. 2015-11561

 

 

Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių 4 priedas

 

(Gręžinio paso formos R-4 pavyzdys)

 

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

GRĘŽINIO PASAS

 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

Žemės gelmių tyrimo identifikavimo Nr. 

 

 

 

Paso pateikėjas

 

Juridinio ar fizinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

Rangovas

 

Juridinio ar fizinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris

 

 

 

Duomenų naudojimo apribojimas, metai

 

Gręžinio žiočių koordinatės

 

(LKS–94 sistemoje)

 

 

X

 

 

 

m

 

 

Y

 

 

 

m

 

 

Gręžinio kirtavietės koordinatės (LKS–94 sistemoje)

 

 

X

 

 

 

m

 

 

Y

 

 

 

m

Gręžinio adresas

Valstybė

Apskritis

Savivaldybė / Seniūnija

Gyvenamoji vietovė

Gatvė

Namas

(miestas, miestelis, kaimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Pastabos

 

 

 

 

Gręžinio pavadinimas

 

 

Ataskaitos fondinis Nr.*

 

Pirminio dokumento tipas

 

 

Knygų pakelio Nr. *

 

Pirminio dokumento Nr.

 

Knygos Nr. *

 

 

 

Fond. kortelės Nr. *

 

 

 

 

 

Gręžinio įrengimo data

 

Gręžinio gylis, m

 

Gręž. žiočių a. a., m

 

Gręžinio kamieno ilgis, m

 

 

Savininkas (pasikeitus gręžinio savininkui, apie tai būtina pranešti Registro tvarkymo įstaigai):

 

 

 

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens kodas

Fizinis asmuo

 

 

 

Adresas

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinis asmuo

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

 

 

Objekto tipas

 

Objektas

 

 

 

*Pildo Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių registro tvarkytojas.


 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

 

 

Gręžinio paskirtis

Data nuo

Išteklių rūšis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gręžinio būklė

Data nuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gręžimo būdai (matav. nuo ž. p.)

nuo (m)

iki (m)

 

Atlikti tyrimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reljefo forma

 

SAZ, m

 

 

 

Gręžinio vietos schema M 1:

 

 

 

 

 

 

Pastabos

 

 

 

 

 

 


 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

 

Pildoma esant savininkų grupei ir/arba pasikeitus savininkui.

 

 

 

Savininkas:

 

 

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens kodas

Fizinis asmuo

 

 

 

Adresas

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinis asmuo

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris

 

 

 

 

 

Savininkas:

 

 

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens kodas

Fizinis asmuo

 

 

 

Adresas

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinis asmuo

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris

 

 

 

 

 

Savininkas:

 

 

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens kodas

Fizinis asmuo

 

 

 

Adresas

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinis asmuo

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris

 

 


 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

 

Pildoma esant savininkų grupei ir/arba pasikeitus savininkui.

 

Savininkas:

 

 

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens kodas

Fizinis asmuo

 

 

 

Adresas

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinis asmuo

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris

 

 

Savininkas:

 

 

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens kodas

Fizinis asmuo

 

 

 

Adresas

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinis asmuo

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris

 

 

 

Savininkas:

 

 

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens kodas

Fizinis asmuo

 

 

 

Adresas

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinis asmuo

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

Data nuo

 

Data iki

 

 

Juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris

 

 


 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

Geologinio pjūvio aprašymas

 

Eil. Nr.

Pado       gylis nuo  ž. p., m

Ilgis*

 

nuo

 

ž. p., m

Sluoksnio geologinis indeksas

Pagrindinė sluoksnio uoliena

Sluoksnio aprašymas

Kerno išeiga, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nuotolis nuo ž. p. iki sluoksnio pado išilgai gręžinio kamieno.


 

Gręžinio identifikavimo Nr.    

 

 

Vandeningų sluoksnių charakteristikos (matavimai nuo ž. p.)

 

Nr.

VS kraigas (m)

VS padas (m)

VS tipas

VS geologinis indeksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandens lygis nuo ž. p. H (m)

Lygio pjezolaidumo a (m2/parą)

Filtracinio laidumo T (m2/parą)

Filtracijos K (m/parą)

Vandens atidavimo µ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išpumpavimai:

 

 

Nr.

Debitas Q (l/s)

Pažemėjimas S (m)

Trukmė t (para)

Išpumpavimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

VS kraigas (m)

VS padas (m)

VS tipas

VS geologinis indeksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandens lygis nuo ž. p. H (m)

Lygio pjezolaidumo a (m2/parą)

Filtracinio laidumo T (m2/parą)

Filtracijos K (m/parą)

Vandens atidavimo µ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išpumpavimai:

 

 

Nr.

Debitas Q (l/s)

Pažemėjimas S (m)

Trukmė t (para)

Išpumpavimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

VS kraigas (m)

VS padas (m)

VS tipas

VS geologinis indeksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandens lygis nuo ž. p. H (m)

Lygio pjezolaidumo a (m2/parą)

Filtracinio laidumo T (m2/parą)

Filtracijos K (m/parą)

Vandens atidavimo µ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išpumpavimai:

 

 

Nr.

Debitas Q (l/s)

Pažemėjimas S (m)

Trukmė t (para)

Išpumpavimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

VS kraigas (m)

VS padas (m)

VS tipas

VS geologinis indeksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandens lygis nuo ž. p. H (m)

Lygio pjezolaidumo a (m2/parą)

Filtracinio laidumo T (m2/parą)

Filtracijos K (m/parą)

Vandens atidavimo µ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išpumpavimai:

 

 

Nr.

Debitas Q (l/s)

Pažemėjimas S (m)

Trukmė t (para)

Išpumpavimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

 

Vandeningų sluoksnių hidrogeocheminės charakteristikos

 

 

 

 

 

 

Mėginio paėmimo data

 

 

 

 

Gylis (nuo ž. p.): nuo-iki (m)

 

 

 

 

Temperatūrao C

 

 

 

 

pH

 

 

 

 

Lyginamasis svoris (g/cm3)

 

 

 

 

Savitasis elektros laidis (µS cm-1)

 

 

 

 

Sausa liekana (mg/l)

 

 

 

 

Bendra mineralizacija (mg/l)

 

 

 

 

Bendras kietumas (mg-ekv./l)

 

 

 

 

Karbonat. kietumas (mg-ekv./l)

 

 

 

 

Oksidacija

Permanganatinė

 

 

 

 

(mgO2/l)

Bichromatinė

 

 

 

 

Kvapas (balai)

 

 

 

 

Skonis (balai)

 

 

 

 

Spalvingumas (laipsniai)

 

 

 

 

Drumstumas (mg/l)

 

 

 

 

 

 

Anijonai

 

(mg/l)

Cl

 

 

 

 

SO42–

 

 

 

 

HCO3

 

 

 

 

CO32–

 

 

 

 

NO2

 

 

 

 

NO3

 

 

 

 

PO43–

 

 

 

 

HPO42–

 

 

 

 

B3–

 

 

 

 

HS

 

 

 

 

 

 

Katijonai

 

(mg/l)

Na+

 

 

 

 

K+

 

 

 

 

Na++K+

 

 

 

 

Ca2+

 

 

 

 

Mg2+

 

 

 

 

Fe2+

 

 

 

 

Fe3+

 

 

 

 

Fe2+Fe3+

 

 

 

 

NH4+

 

 

 

 

N organinis  (mg/l)

 

 

 

 

N mineralinis (mg/l)

 

 

 

 

P organinis (mg/l)

 

 

 

 

P mineralinis (mg/l)

 

 

 

 

Mikroorganizmų kiekis 1cm3

 

 

 

 

Coli-indeksas (vienetai)

 

 

 

 

Coli-titras (litrai)

 

 

 

 

 


 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

Vandeningų sluoksnių hidrogeocheminės charakteristikos

 

 

 

Kiti elementai,

 

mg/l

Al3+

 

 

 

 

F

 

 

 

 

Mn2+

 

 

 

 

Cu2+

 

 

 

 

Zn2+

 

 

 

 

Ni2+

 

 

 

 

Cd2+

 

 

 

 

Pb2+

 

 

 

 

J

 

 

 

 

Br

 

 

 

 

HBO2

 

 

 

 

MoO42–

 

 

 

 

Co2+

 

 

 

 

U6+

 

 

 

 

Ra (k/l)

 

 

 

 

CO2

 

 

 

 

H2S

 

 

 

 

SiO2

 

 

 

 

H2CO3

 

 

 

 

Cr3+

 

 

 

 

Cr6+

 

 

 

 

Crbendr.

 

 

 

 

O2

 

 

 

 

B

 

 

 

 

Ištirpusios dujos (mg/l)

Deguonis

 

 

 

 

Metanas

 

 

 

 

Propanas

 

 

 

 

Pentanas

 

 

 

 

Heksanas

 

 

 

 

Naftos angliavandeniliai (NA) (mkg/l)

Benzenas

 

 

 

 

Toluenas

 

 

 

 

Etil-benzenas

 

 

 

 

Ksilenas

 

 

 

 

TMB suma

 

 

 

 

NA suma (mg/l)

 

 

 

 

Tetrachloretenas (mkg/l)

 

 

 

 

Trichloretenas (mkg/l)

 

 

 

 

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai (mkg/l)

 

 

 

 

Pesticidų suma (mkg/l)

 

 

 

 

Kiti nustatyti junginiai

 

Junginys

Matavimo vnt.

 

 

 

 

 

(            )

 

 

 

 

 

(            )

 

 

 

 

 

(            )

 

 

 

 

 

(            )

 

 

 

 

 


 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

Telkinys 

 

 

Naftingų sluoksnių išbandymas kolonoje*

 

 

Išbandymo data

 

 

 

NS geologinis indeksas

 

 

 

Efektyvaus intervalo storis, m

 

 

 

Išbandymo būdas

 

 

 

Kompresorinių vamzdžių nuleidimo gylis, m

 

 

 

Kompresorinių vamzdžių skersmuo, mm

 

 

 

Eksploatacinių vamzdžių skersmuo, mm

 

 

 

Gylis, m

 

 

 

Perforacijos intervalas nuo – iki, m

 

 

 

Perforatoriaus tipas

 

 

 

Skylių tankis, 1m

 

 

 

Išbandymo sąlygos

Riboklio skersmuo, mm

 

 

 

Pažeminimas ( dinaminis lygis ), m

 

 

 

Depresija, MPa

 

 

 

Suminis pritekėjimo laikas, val.

 

 

 

Išbandymo rezultatai

Nafta, m3/parą

 

 

 

Vanduo, m3/parą

 

 

 

Sluoksnio

 

slėgis

Psl, MPa

 

 

 

Gylis, m

 

 

 

Sluoksnio slėgis pritekėjimo metu

P gręžinio dugne

MPa

 

 

 

Gylis, m

 

 

 

P žiotyse, MPa

 

 

 

Sluoksnio temperatūra, 0C

 

 

 

Temperatūra gręžinio dugne, 0C

 

 

 

Apskaičiuoti

 

efektyvaus int. parametrai

Produktyvumo koeficientas, m3/parą atm.

 

 

 

Hidropralaidumas, mkm2.cm/mPa.s

 

 

 

Skvarbumo koeficientas, mkm2.10–3

 

 

 

 

 

* Gylio matavimai pateikiami nuo žemės paviršiaus.

 

Pastaba. Lapas nepridedamas, jeigu jame nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

 

 


 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

 

Naftingų sluoksnių charakteristikos *

 

 

Nr.

NS kraigas

NS padas

Naftingo sluoksnio tipas

NS geologinis indeksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išbandymai sluoksnio bandytuvu (atvirame gręžinyje ir/arba kolonoje)*

 

 

Išbandymo data

 

 

 

 

NS geologinis indeksas

 

 

 

 

Išbandymo intervalas nuo–iki, m

 

 

 

 

Sluoksnio bandytuvo tipas

 

 

 

 

Išbandymo sąlygos

Bendras storis, m

 

 

 

 

Efektyvus storis, m

 

 

 

 

Depresija, MPa

 

 

 

 

Pritekėjimo laikas, min.

 

 

 

 

Bendras laikas, min.

 

 

 

 

Išbandymo rezultatai

Nafta, m3

 

 

 

 

Vanduo, m3

 

 

 

 

Sluoksnio                        

 

slėgis

Psl, MPa

 

 

 

 

Gylis, m

 

 

 

 

Sluoksnio

 

temperatūra

T, 0C

 

 

 

 

Gylis, m

 

 

 

 

Skvarbumo koeficientas, mkm2.10–3

 

 

 

 

Hidropralaidumas, mkm2.cm/mPa.s

 

 

 

 

 

 

* Gylio matavimai pateikiami nuo žemės paviršiaus.

 

Pastaba. Lapas nepridedamas, jeigu jame nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

 

 


 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

 

Naftos fizinių-cheminių savybių charakteristikos*

 

 

Sluoksnio bandytuvu

Kolonoje

Atviroje gręžskylėje

Mėginio paėmimo data

 

 

 

NS geologinis indeksas

 

 

 

Mėginio paėmimo gylis nuo–iki, m

 

 

 

Sluoksnio slėgis, MPa

 

 

 

Sluoksnio temperatūra, 0C

 

 

 

Mėginio paėmimo sąlygos

Paviršinės

 

 

 

Giluminės

 

 

 

Tankis, g/cm3

 

 

 

Sluoksninis naftos tūrio koeficientas

 

 

 

Dujų faktorius, m3/t

 

 

 

Dujų išsiskyrimo (burbuliavimo) slėgis, MPa

 

 

 

Dinaminis klampumas, MPa.s

 

 

 

Kinematinis klampumas, mkm2/s

 

 

 

Spūdumo koeficientas, 10–5.1/MPa

 

 

 

Dujų tirpumo naftoje koeficientas, m3/m3.Pa

 

 

 

Stingimo temperatūra, 0C

 

 

 

Užvirimo temperatūra, 0C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šviesiųjų frakcijų sudėtis (tūrio %) prie atitinkamos temperatūros, 0C

100

 

 

 

120

 

 

 

150

 

 

 

180

 

 

 

200

 

 

 

220

 

 

 

250

 

 

 

270

 

 

 

300

 

 

 

>300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudėtis,

 

masė %

Asfaltenų

 

 

 

Benzolinių dervų

 

 

 

Spirito benzolinių dervų

 

 

 

Tepalų

 

 

 

Parafino

 

 

 

Sieros

 

 

 

Kitų naudingųjų iškasenų

 

 

 

Mechaninių priemaišų

 

 

 

Vandens

 

 

 

Parafino lydymosi temperatūra, 0C

 

 

 

 

* Gylio matavimai pateikiami nuo žemės paviršiaus.

Pastaba. Lapas nepridedamas, jeigu jame nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

 

 


 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

 

 

 

Dujų fizinių-cheminių savybių charakteristikos *

 

 

 

Mėginio paėmimo data

 

 

 

 

NS geologinis indeksas

 

 

 

 

Mėginio paėmimo gylis nuo–iki, m

 

 

 

 

Mėginio paėmimo sąlygos

 

 

 

 

Angliavandenilinių dujų sudėtis,

tūrio %

Metanas CH4

 

 

 

 

Etanas C2H6

 

 

 

 

Propilenas C3H6

 

 

 

 

Propanas C3H8

 

 

 

 

Izobutanas C4H10

 

 

 

 

n–butanas nC4H10

 

 

 

 

Butilenas C4H8

 

 

 

 

Izopentanas iC5H12

 

 

 

 

n–pentanas nC5H12

 

 

 

 

Izoheksanas iC6H14

 

 

 

 

n–heksanas nC6H14

 

 

 

 

Kiti aukštieji

 

 

 

 

Sunkiųjų angliavandenilių suma

 

 

 

 

Neangliavandenilinių dujų sudėtis,

tūrio %

Argonas Ar

 

 

 

 

Deguonis O

 

 

 

 

Azotas N

 

 

 

 

Anglies dioksidas CO2

 

 

 

 

Vandenilis H2

 

 

 

 

Helis He

 

 

 

 

Sieros vandenilis H2S

 

 

 

 

Dujų faktorius, m3/t

 

 

 

 

Dujų lyginamasis svoris, g/cm3

 

 

 

 

 

 

*Gylio matavimai pateikiami nuo žemės paviršiaus.

 

Pastaba. Lapas nepridedamas, jeigu jame nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

 

 


 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

Gręžinio konstrukcija

 

 

 

 

Nr.

 

Gylis nuo ž. p.

 

Skersmuo, mm

 

Konstrukcijos elementas

 

 

 

nuo, m

iki, m

tipas

medžiaga

likviduotas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izoliacija

 

 

 

 

 

 

Gylis nuo ž. p.

 

Tamponavimo būdas

 

nuo, m

 

iki, m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvidavimas (tamponas)

 

 

 

 

 

 

 

Gylis nuo ž. p.

 

Likvidavusi (tamponavusi) įmonė

 

Likviduoti intervalai

 

Data nuo

 

nuo, m

 

iki, m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)*

(vardas, pavardė)

(data)

(telefono numeris)

(el. paštas)

*Nepildoma registruojant gręžinį elektroninių paslaugų priemonėmis.

 

 

Gręžinio paso registracijos Nr.

 

Gręžinio pasas įregistruotas

(data)

 

Žemės gelmių registre gręžinį įregistravo1

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

Žemės gelmių registre gręžinį įregistravo2

 

(pareigų pavadinimas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

 

Dokumentą atspausdino2                                                                                                                       (vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

1Pildo Žemės gelmių registro tvarkytojas, kai gręžinio pasas pateikiamas raštu.

 

2Duomenys užsipildo automatiškai, kai gręžinio pasas pateikiamas ir spausdinamas naudojantis elektroninių paslaugų priemonėmis.

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-33, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 17-824 (2011-02-10), i. k. 111517AISAK00001-33

Nr. 1-147, 2015-07-21, paskelbta TAR 2015-07-22, i. k. 2015-11561

 


 

Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių 5 priedas

 

(Gręžinio atšakos paso formos R-5 pavyzdys)

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

GRĘŽINIO ATŠAKOS PASAS

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

Gręžinio atšakos Nr

 

Žemės gelmių tyrimo identifikavimo Nr. 

 

 

Paso pateikėjas

 

Juridinio ar fizinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

Rangovas

 

Juridinio ar fizinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris

 

 

 

Duomenų naudojimo apribojimas, metai

 

 

 

 

Atšakos pradžios koordinatės

 

(LKS–94 sistemoje)

 

 

X

 

 

 

m

 

 

Y

 

 

 

m

 

 

Atšakos kirtavietės koordinatės (LKS–94 sistemoje)

 

 

X

 

 

 

m

 

 

Y

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

Atšakos pavadinimas

 

Ataskaitos fondinis Nr.*

 

Pirminio dokumento tipas

 

Knygų pakelio Nr. *