Nutarimas netenka galios 2004-05-19:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 581, 2004-05-14, Žin., 2004, Nr. 81-2902 (2004-05-18), i. k. 1041100NUTA00000581

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 1996-12-07 iki 2004-05-18

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 84-1909, i. k. 0951100NUTA00001319

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1995 m. spalio 9 d. Nr. 1319

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 1995 m. birželio 6 d. įstatymu Nr. I-921 „Dėl Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos 1995 m. birželio 8 d. įstatymu Nr. I-931 „Dėl Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Kultūros įstaigų registrą.

2. Pavesti Kultūros ministerijai:

2.1. vykdyti Kultūros įstaigų registro steigėjo funkcijas ir tvarkyti šį registrą;

2.2. nustatyti veikiančių kultūros įstaigų įregistravimo laiką.

3. Patvirtinti Kultūros įstaigų registro nuostatus (pridedama).

4. Neteko galios nuo 1996-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1418, 1996-11-29, Žin. 1996, Nr. 118-2743 (1996-12-06), i. k. 0961100NUTA00001418

 

5. Nustatyti, kad pagal Kultūros įstaigų registro nuostatus nuo 1996 m. sausio 1 d. registruojamos steigiamos naujos ir jau įsteigtos kultūros įstaigos bei organizacijos, finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                             JUOZAS NEKROŠIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1319

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

BENDROJI DALIS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja kultūros įstaigų ir organizacijų, finansuojamų iš Lietuvos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, ir jų filialų (toliau vadinama – kultūros įstaigos) registro sudarymą bei tvarkymą ir registro duomenų naudojimą.

Kultūros įstaigų registras (toliau vadinama – registras) yra valstybės informacinės sistemos dalis, jis turi būti susijęs su visais valstybiniais kadastrais, klasifikatoriais, registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis bei duomenų bazėmis, kad galima būtų disponuoti duomenimis, kurių reikia kompleksinei analizei atlikti.

2. Kultūros įstaigų registravimo tikslas – įteisinti Lietuvos Respublikoje veikiančias kultūros įstaigas ir turėti apie šias įstaigas informaciją, kuria galėtų naudotis valstybinės valdžios ir valdymo institucijos bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

3. Registre registruojamos šios Lietuvos Respublikoje esančios ir steigiamos naujos kultūros įstaigos:

3.1. bibliotekos;

3.2. muziejai;

3.3. kultūros centrai;

3.4. meno centrai;

3.5. teatrai;

3.6. koncertinės organizacijos;

3.7. kino organizacijos ir videoorganizacijos;

3.8. kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo organizacijos;

3.9. kitos kultūros įstaigos (archyvai, botanikos sodai, cirkai, gamtos rezervatai, draustiniai, šokių mokyklos ir kt.).

 

REGISTRO STEIGĖJAS IR TVARKYTOJAS

 

4. Registro steigėjo funkcijas vykdo Kultūros ministerija.

5. Registro tvarkytoja yra Kultūros ministerija, kuri registruoja visas Lietuvos Respublikoje veikiančias kultūros įstaigas.

6. Registro tvarkytoja įsteigia padalinį arba paskiria asmenis registrui tvarkyti.

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ REGISTRAVIMO DUOMENYS

 

7. Registre nurodomi šie kiekvienos registruojamos kultūros įstaigos duomenys:

7.1. identifikacinis kodas;

7.2. pagrindinės įstaigos identifikacinis kodas (pildo filialai);

7.3. pavadinimas;

7.4. sutrumpintas pavadinimas;

7.5. juridinis statusas;

7.6. įsteigimo pagrindas ir data;

7.7. filialų skaičius;

7.8. buveinė (adresas), telefonas ir telefaksas;

7.9. vietovės, teritorijos kodas;

7.10. vadovas (vardas, pavardė, telefonas ir telefaksas);

7.11. veiklos rūšis;

7.12. įstaigos rūšis;

7.13. pavaldumas;

7.14. steigėjai;

7.15. finansavimo šaltiniai;

7.16. turtas (pastatai, patalpos, kitos pagrindinės priemonės);

7.17. darbuotojų skaičius;

7.18. įregistravimo data;

7.19. įregistravimo numeris;

7.20. reorganizavimo data;

7.21. likvidavimo data ir priežastis;

7.22. išregistravimo data;

7.23. registrą tvarkančios įstaigos identifikacinis kodas.

Registravimo duomenų sąrašas ir jų formatai gali būti keičiami, suderinus tai su įgaliota tvarkyti valstybinių registrų tvarkymo institucija.

8. Kultūros įstaigų registravimo duomenys įrašomi į registravimo kortelę. Kultūros įstaigų registravimo dokumentų formas bei dokumentų pateikimo tvarką nustato Kultūros ministerija. Registre naudojamos klasifikacijos ir kodai turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir užtikrinti informacinius ryšius telekomunikacinėmis priemonėmis su kitais valstybiniais registrais.

Registro tvarkymo klausimai, susiję su informacinių technologijų naudojimu, turi būti derinami su Ryšių ir informatikos ministerija arba jos įgaliota institucija.

9. Pasikeitus kultūros įstaigų duomenims, pildoma dar viena registravimo kortelė, kurioje įrašomas identifikacinis kodas, pavadinimas, pasikeitę duomenys ir duomenų atnaujinimo data. Už pateiktų registravimo duomenų teisingumą atsako duomenis pateikusios institucijos. Registro tvarkytoja turi garantuoti, kad į registrą nebūtų įrašyta klaidingų duomenų.

Registro tvarkytojai draudžiama savavališkai taisyti kultūros įstaigų registravimo duomenis. Jeigu suabejojama pateiktų duomenų teisingumu, registro tvarkytoja turi nedelsdama kreiptis į jų pateikėją, kad duomenys būtų patikslinti. Šie duomenys, remiantis pateikėjo pareiškimu, registre ištaisomi per 5 dienas, nurodant jų ištaisymo pagrindą ir datą.

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ REGISTRAVIMO DOKUMENTAI

 

10. Kultūros įstaigos steigėjas arba steigėjo pavedimu kultūros įstaigos administracijos vadovas registro tvarkytojai pateikia šiuos dokumentus:

10.1. paraišką įregistruoti kultūros įstaigą;

10.2. kultūros įstaigos steigėjo patvirtintus nuostatus;

10.3. sprendimo įsteigti kultūros įstaigą kopiją.

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ REGISTRAVIMAS

 

11. Kultūros įstaigos steigėjo paraiška įregistruoti kultūros įstaigą su visais reikiamais dokumentais registruojama pagal registro tvarkytojos nustatytą tvarką registravimo knygoje.

12. Kultūros įstaiga įregistruojama arba atsisakoma ją įregistruoti (tais atvejais, kai pateikiami ne visi reikiami dokumentai arba kai kultūros įstaigos uždaviniai ir funkcijos neatitinka jos uždavinių ir funkcijų) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos įregistruoti kultūros įstaigą su visais reikiamais dokumentais įregistravimo. Atsisakius įregistruoti kultūros įstaigą, steigėjas gali kreiptis į kultūros ministrą. Galutinį ministro sprendimą šiuo klausimu kultūros įstaigos steigėjas turi teisę apskųsti teismui.

13. Registre įregistruotai kultūros įstaigai išduodamas Kultūros ministerijos nustatyto ir patvirtinto pavyzdžio kultūros įstaigos registravimo pažymėjimas ir suteikiamas identifikacinis kodas. Kultūros įstaigos registravimo pažymėjimą pasirašo Kultūros ministerijos sekretorius.

14. Reorganizavus kultūros įstaigą, per 15 dienų apie tai turi būti pranešta registro tvarkytojai, nurodant registruojamų kultūros įstaigos duomenų pasikeitimus.

15. Kultūros įstaigos steigėjas arba jo pavedimu kultūros įstaigos administracijos vadovas apie 7 punkte nurodytų duomenų pasikeitimą privalo pranešti registro tvarkytojai per 15 dienų (kartu pateikdamas dokumentus, pagrindžiančius šių duomenų pasikeitimą).

16. Likviduojant kultūros įstaigą, steigėjas registro tvarkytojai privalo pranešti likviduojamos įstaigos pavadinimą, likvidavimo priežastis, pagrindą ir jos likvidavimo datą.

17. Registro duomenys kaupiami ir saugomi kompiuterinėse laikmenose. Kompiuteriniai duomenys apie likviduotas kultūros įstaigas saugomi 5 metus, vėliau jie sunaikinami.

 

REGISTRO TVARKYTOJOS TEISĖS

 

18. Jeigu įregistravus kultūros įstaigą paaiškėja aplinkybės, prieštaraujančios jos įregistravimo teisėtumui, registro tvarkytoja turi teisę nustatyti laiką (ne trumpesnį kaip 30 dienų), per kurį steigėjas privalo pašalinti šias aplinkybes. Jeigu per nustatytąjį laiką reikalavimai neįvykdomi, registro tvarkytoja turi teisę kultūros įstaigos įregistravimą panaikinti.

19. Jeigu registro įrašuose padaryta techninė klaida, registro tvarkytoja turi teisę tokį įrašą pakeisti.

 

REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS

 

 

20. Registro tvarkytoja nemokamai teikia registro duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 989 „Dėl naudojimosi valstybinių kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenimis tvarkos“ (Žin., 1995, Nr. 61-1537). Už atlyginimą registro duomenimis turi teisę naudotis visi juridiniai ir fiziniai asmenys.

21. Registro tvarkytoja užtikrina duomenų banke sukauptos informacijos apsaugą nuo vidinio ir išorinio poveikio. Paklausimai dėl duomenų gavimo, duomenų pakeitimo atvejai įrašomi registracijos knygose.

22. Registro tvarkytoja turi teisę gauti iš kitų valstybinių registrų tvarkytojų jų registruose esančius duomenis apie įmones, įstaigas ir organizacijas, užsiimančias kultūros veikla.

23. Registro duomenys kaupiami ir saugomi ribotą laiką Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

REGISTRO TVARKYMO FINANSAVIMAS

 

24. Registro finansavimo šaltiniai yra Lietuvos valstybės biudžetas ir registro tvarkytojos pajamos, gautos už naudojimąsi registro duomenimis.

25. Už kultūros įstaigų registravimą mokestis nemokamas.

 

REGISTRO LIKVIDAVIMAS

 

26. Registras likviduojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1418, 1996-11-29, Žin., 1996, Nr. 118-2743 (1996-12-06), i. k. 0961100NUTA00001418

Dėl valstybės registrų steigimo, projektavimo, reorganizavimo ir naudojimo