Suvestinė redakcija nuo 2018-08-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 8-310, i. k. 105202TISAK0000V-99

 

 

VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 29 d. Nr. V-99

Vilnius

 

Vadovaudamasi Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-951 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 10.10 punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-140, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13255

 

tvirtinu Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                      ALVITIS LUKOŠEVIČIUS

 

PATVIRTINTA

Valstybinio turizmo departamento prie

Ūkio ministerijos direktoriaus

2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-99

(Valstybinio turizmo departamento prie

Ūkio ministerijos direktoriaus

2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-90)

 

Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir PRIPAŽINIMO komisijos nuostatai

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo tvarką, jos funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.

2. Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisija (toliau – Komisija) nagrinėja Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos ir trečiųjų šalių piliečių (toliau – Pareiškėjai/Pareiškėjas) prašymus išduoti Lietuvos Respublikos gido kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, vertina jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei savo išvadas teikia Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas) direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-225, 2014-10-29, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15185

 

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu, Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-92 „Dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Gido pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-136 „Dėl Gido pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-225, 2014-10-29, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15185

Nr. V-140, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13255

 

4. Komisija sudaroma dvejiems metams Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu iš Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos gidų sąjungos, Lietuvos turizmo asociacijos, Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos, Lietuvos muziejų asociacijos bei turizmo specialistus rengiančių švietimo įstaigų atstovų.

5. Komisijos pirmininką ir jos sekretorių skiria Valstybinio turizmo departamento direktorius.

6. Komisijos veiklos sąlygas ir techninį aprūpinimą užtikrina Valstybinis turizmo departamentas.

 

II. Komisijos funkcijos, teisės ir pareigos

 

7. Komisija vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja ir vertina Pareiškėjų, siekiančių gauti gido pažymėjimą ar pripažinti profesinę kvalifikaciją, prašymus bei profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-140, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13255

 

7.2. Neteko galios nuo 2018-08-22

Punkto naikinimas:

Nr. V-140, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13255

 

7.3. teikia Valstybinio turizmo departamento direktoriui vertinimo išvadą dėl gido pažymėjimo išdavimo ar profesinės kvalifikacijos pripažinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-140, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13255

 

7.4. teisės aktų nustatytais atvejais teikia Valstybinio turizmo departamento direktoriui išvadą dėl gido pažymėjimo galiojimo panaikinimo;

7.5. teikia vertinimo išvadą Valstybinio turizmo departamento direktoriui dėl gidų mokymo (kvalifikacijos kėlimo) kursų programų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-225, 2014-10-29, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15185

 

8. Komisijos pareigos:

8.1. Neteko galios nuo 2018-08-22

Punkto naikinimas:

Nr. V-140, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13255

 

8.2. vertinti, ar Pareiškėjų profesinę kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus gido pažymėjimui gauti;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-140, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13255

 

8.3. savo funkcijas vykdyti, laikantis šių nuostatų 3 punkte nustatytų teisės aktų reikalavimų.

9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. reikalauti iš Pareiškėjų dokumentų, patvirtinančių jo išsilavinimo bei įgytų žinių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams gido pažymėjimui gauti;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-140, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13255

 

9.2. gauti iš atitinkamų institucijų pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius Pareiškėjų pateiktų dokumentų tikrumą.

 

III. Komisijos darbo organizavimas

 

10. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kuriems vadovauja Komisijos pirmininkas arba, jo nesant, kitas Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Komisijos narys. Komisijos posėdžiai vyksta ir jos sprendimai yra teisėti, kai posėdžiuose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisijos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo daugiau negu pusė posėdyje dalyvavusių komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko (arba pirmininkavusio posėdžiui Komisijos nario) balsas.

11. Komisijos posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Esant aplinkybėms, dėl kurių sukviesti komisijos posėdžio numatytais terminais neįmanoma, komisijos pirmininko siūlymu Komisijos posėdis organizuojamas elektroninio ryšio priemonėmis. Komisijos nariams pateikiama rašytinė anketa su Pareiškėjo pateiktų dokumentų aprašymu, ir komisijos nariai balsuoja elektroninio ryšio priemonėmis, išsiųsdami atsakymą Komisijos sekretoriui. Toks balsavimas prilyginamas balsavimui raštu, jei atsakyme yra nurodyti Komisijos nario vardas ir pavardė bei žodžiai: „pritariu“ ar „nepritariu“. Komisijos sekretoriui išsiuntus Komisijos posėdžio medžiagą, Komisijos nariai turi pateikti atsakymą per nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas. Komisijos narių elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti atsakymai pridedami prie Komisijos posėdžio protokolo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-225, 2014-10-29, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15185

 

12. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio dienos. Kartu jiems pateikiama informacija apie pareiškėjų pateiktus dokumentus.

13. Komisijos darbą organizuoja, rengia posėdžiams medžiagą, vykdo susirašinėjimą ir informacijos suteikimą Komisijos sekretorius.

14. Pareiškėjas gali dalyvauti Komisijos posėdyje, jeigu tokį pageidavimą yra nurodęs prašyme. Tokiu atveju Komisijos sekretorius raštu informuoja pareiškėją apie Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą.

15. Komisijos vertinimo išvada dėl atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ir gido pažymėjimo išdavimo turi būti priimama ir pateikiama Valstybinio turizmo departamento direktoriui per 20  darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų gido pažymėjimui gauti, gavimo dienos. Kai į Valstybinį turizmo departamentą kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos konfederacijos ar trečiųjų šalių piliečiai, siekiantys gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo, Komisijos vertinimo išvada turi būti priimama ir pateikiama Valstybinio turizmo departamento direktoriui kuo greičiau bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-225, 2014-10-29, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15185

Nr. V-140, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13255

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-90, 2012-04-26, Žin., 2012, Nr. 51-2575 (2012-05-03), i. k. 112202TISAK0000V-90

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V-40, 2010-04-02, Žin., 2010, Nr. 42-2055 (2010-04-12), i. k. 110202TISAK0000V-40

Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-99 "Dėl Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V-90, 2012-04-26, Žin., 2012, Nr. 51-2575 (2012-05-03), i. k. 112202TISAK0000V-90

Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-99 "Dėl Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V-225, 2014-10-29, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15185

Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-99 „Dėl Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V-140, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13255

Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-99 „Dėl Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo