Suvestinė redakcija nuo 2006-07-15 iki 2010-02-13

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 156-5703, i. k. 1041100NUTA00001318

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO

 

2004 m. spalio 21 d. Nr. 1318

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 101-2300; 2001, Nr. 99-3527; 2003, Nr. 73-3355) 8 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti valstybės registrą – Lietuvos Respublikos jūrų laivų registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti šiuo nutarimu įsteigto Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro veiklos pradžią – 2006 m. sausio 1 dieną.

4. Paskirti Susisiekimo ministeriją vadovaujančiąja Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro tvarkymo įstaiga.

5. Paskirti Lietuvos saugios laivybos administraciją Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro tvarkymo įstaiga.

6. Pavesti Susisiekimo ministerijai:

6.1. iki 2004 m. lapkričio 1 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro veikimo schemą;

6.2. per 4 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisykles;

6.3. iki 2005 m. rugsėjo 1 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos jūrų laivų duomenų saugos nuostatus;

6.4. Neteko galios nuo 2006-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 677, 2006-07-05, Žin. 2006, Nr. 77-2988 (2006-07-14), i. k. 1061100NUTA00000677

 

6.5. iki 2005 m. gruodžio 1 d. patvirtinti identifikavimo kodų suteikimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro objektams tvarkos aprašą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. spalio 21 d. nutarimu

Nr. 1318

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, jo objektus ir registravimo duomenis, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą, registro duomenų teikėjus, gavėjus, jų teises ir pareigas, registro sąveiką su kitais valstybės registrais, registro duomenų apsaugą, registro duomenų skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Registro duomenų gavėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems pagal prašymą arba sudarytą duomenų teikimo sutartį teikiami registro duomenys.

Registro duomenų teikėjai – Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys – registro objektų savininkai (arba jų įgalioti asmenys), registro objektų valdytojai (arba jų įgalioti asmenys), teismai.

Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 101-2300) ir Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 75-2264).

3. Registro paskirtis – įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka rinkti, užrašyti, kaupti, saugoti, klasifikuoti, grupuoti, jungti, keisti, teikti, skelbti, naudoti, naikinti duomenis apie registro objektus, registro objektų savininkus ir valdytojus, atlikti su šiais duomenimis logines ir (ar) aritmetines operacijas.

4. Registro objektas – laivas, suprojektuotas bei pastatytas laivybai jūroje ir turintis tai patvirtinančius dokumentus, nuosavybės teise priklausantis Lietuvos Respublikos piliečiui ar Lietuvos Respublikoje įregistruotam juridiniam asmeniui; jūrų laivas, kurį pagal laivo nuomos be įgulos sutartį (bareboat charter) išsinuomoja Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo; nebaigtas statyti jūrų laivas, atitinkantis Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas.

5. Registras steigiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488). Registro steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

6. Registras yra pagrindinis valstybės registras ir pirminė duomenų apie registro objektus kaupimo ir saugojimo priemonė bei registro duomenų šaltinis.

7. Registro duomenys kaupiami registro duomenų bazėje.

8. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jūrų laivų registravimą ir valstybės registrų veiklą, ir šiais Nuostatais.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

9. Registro tvarkymo įstaigos yra šios:

9.1. vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Susisiekimo ministerija, kuri yra ir registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja;

9.2. registro tvarkymo įstaiga – Lietuvos saugios laivybos administracija, kuri yra ir registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytoja.

10. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga atlieka šias funkcijas:

10.1. metodiškai vadovauja registro kūrimui ir kontroliuoja registro kūrimo darbus;

10.2. metodiškai vadovauja registro tvarkymo įstaigai ir kontroliuoja jos veiklą;

10.3. atlieka registro duomenų (įskaitant registre tvarkomus asmens duomenis) valdytojos funkcijas;

10.4. atlieka kitas teisės aktuose ir šiuose Nuostatuose nustatytas funkcijas.

11. Registro tvarkymo įstaiga atlieka šias funkcijas:

11.1. priima iš registro duomenų teikėjų registro duomenis, dokumentus ir jų pakeitimus;

11.2. tikrina registruoti pateiktų dokumentų autentiškumą ir duomenų teisingumą, atlieka duomenų techninę ir loginę kontrolę, sutikrina registravimo duomenis su kitų valstybės registrų ir valstybei priklausančių informacinių sistemų (toliau vadinama – informacinės sistemos) duomenimis, prieš priimdama sprendimą dėl registro objekto registravimo, įvertina duomenis apie teisių į registro objektą apribojimą;

11.3. teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl registro objekto registravimo, išregistravimo, registro duomenų pakeitimo arba atsisako atlikti šiuos veiksmus;

11.4. išduoda registro duomenų teikėjui registro objekto įregistravimo registre liudijimą ar jo dublikatą, registro duomenų bazėje įrašo registro duomenų pakeitimus, išduoda registro objekto išregistravimo liudijimą;

11.5. registro duomenų bazėje įrašo registro duomenis, atlieka registro duomenų bazės tvarkymo įstaigos ir registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojos funkcijas, taip pat kitus veiksmus, susijusius su registro objektų registravimu;

11.6. tikrina, ar registro objektų registracijos statusas (būsena) atitinka faktinį (-ę), kontroliuoja, kad registro duomenys būtų teikiami laiku;

11.7. kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, naudoja registro duomenis;

11.8. taiso registro duomenyse padarytas klaidas, praneša apie tai registro duomenų teikėjui ir registro duomenų gavėjui, kuriam buvo pateikti klaidingi duomenys; prireikus keičia anksčiau išduotą registro objekto įregistravimo registre liudijimą;

11.9. užtikrina registro sąveiką su kitais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis, nuolat atnaujina registro duomenis, gaunamus iš susijusių valstybės registrų ir informacinių sistemų;

11.10. priima prašymus dėl registro duomenų teikimo ir atsako į juos;

11.11. teikia registro duomenų gavėjams registro duomenis šių Nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka;

11.12. tvarko registro duomenų gavimo ir perdavimo apskaitą: fiksuoja registro duomenų teikėjus ir gavėjus, perduotus duomenis, jų perdavimo būdą ir laiką, turinį ir tikslą, atskirai apskaito viešai skelbiamus registro duomenis;

11.13. organizuoja ir vykdo duomenų apie teisių apribojimą kaupimą registro duomenų bazėje ir teikimą registro duomenų gavėjams;

11.14. supažindina registro duomenų teikėjus su registre tvarkomais ir saugomais jų pateiktais duomenimis;

11.15. diegia technines ir technologines priemones šių Nuostatų ir vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos priimamų teisės aktų, susijusių su registru, reikalavimams įgyvendinti;

11.16. kuria ir naudoja registravimo duomenų teikimo ir informacijos platinimo sistemą, užtikrina ir realizuoja tinkamą registro veikimą ir registro duomenų bazės funkcionavimą;

11.17. užtikrina tinkamą registro duomenų ir dokumentų saugą, registro duomenų bazėje sukauptų duomenų ir jų teikimo kompiuterių tinklais saugą;

11.18. atsako už registro duomenų bazės, jos duomenų archyvo ir registro duomenų bazės dokumentų archyvo saugą ir saugų duomenų perdavimą;

11.19. atlieka kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka.

12. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga, atlikdama šių Nuostatų 10 punkte nurodytas funkcijas:

12.1. turi šias teises:

12.1.1. rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga;

12.1.2. organizuoti registro kompiuterinės, programinės, komunikacinės įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus, spręsti registro modernizavimo ir plėtros klausimus;

12.1.3. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka perduoti registro tvarkytojams dalį registro duomenų tvarkymo funkcijų, nesusijusių su sprendimo dėl registro objektų registravimo ir sprendimo dėl registro duomenų teikimo priėmimu;

12.1.4. atlikti kitus teisės aktuose ir šiuose Nuostatuose nustatytus veiksmus;

12.2. turi šias pareigas:

12.2.1. užtikrinti tinkamą registro tvarkymo įstaigos darbą, nustatytąja tvarka vykdyti šios įstaigos priežiūrą;

12.2.2. vykdyti registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

12.2.3. planuoti registro metinius ir perspektyvinius biudžetus, kontroliuoti jų vykdymą;

12.2.4. nagrinėti registro tvarkymo įstaigos pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo ir apibendrinti juos;

12.2.5. organizuoti ir koordinuoti registro tvarkymo įstaigos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų mokymą, rengti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, kitus su kvalifikacijos kėlimu susijusius metodinius dokumentus;

12.2.6. teikti informaciją apie registro veiklą;

12.2.7. atlikti kitus teisės aktuose ir šiuose Nuostatuose numatytus veiksmus.

13. Registro tvarkymo įstaiga, atlikdama šių Nuostatų 11 punkte nurodytas funkcijas:

13.1. turi šias teises:

13.1.1. pagal savo kompetenciją rengti ir teikti vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai teisės aktų, susijusių su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga, projektus ir pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo, registro modernizavimo ir plėtros;

13.1.2. sudaryti duomenų teikimo sutartis su kitų valstybės registrų tvarkymo įstaigomis ir informacines sistemas tvarkančiomis organizacijomis;

13.1.3. reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad registro duomenys, jų pakeitimai ir dokumentai būtų tinkamai surašyti, pateikti laiku ir atitiktų kitų valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis;

13.1.4. aptikusi duomenų nesutapimų su faktiniais ar susijusiuose valstybės registruose ir (ar) informacinėse sistemose kaupiamais duomenimis, reikalauti iš registro duomenų teikėjo pateikti pataisytus ir (ar) papildytus duomenis patvirtinančius dokumentus;

13.1.5. skirti registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu registro tvarkymo įstaiga nustato, kad pateikti duomenys ir (ar) dokumentai yra netikslūs ar neatitinka teisės aktų ir šių Nuostatų reikalavimų;

13.1.6. nustatyti registro darbo organizavimo principus ir tvarką;

13.1.7. atlikti kitus šiuose Nuostatuose nustatytus veiksmus;

13.2. turi šias pareigas:

13.2.1. teikti vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai registro metinių ir perspektyvinių biudžetų projektus;

13.2.2. užtikrinti, kad registro duomenys atitiktų jai pateiktuose registro duomenų teikėjų dokumentuose nurodytus duomenis;

13.2.3. užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys arba duomenų pasikeitimai būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti, o registro duomenų gavėjai, kuriems buvo perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

13.2.4. užtikrinti nepertraukiamą registro veiklą;

13.2.5. tvarkyti registrą pagal šiuos Nuostatus ir kitus teisės aktus;

13.2.6. atlikti kitus šiuose Nuostatuose nustatytus veiksmus.

14. Registro tvarkymo įstaiga privalo Registro duomenų saugos nuostatų, tvirtinamų vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos (toliau vadinama – Registro duomenų saugos nuostatai), nustatyta tvarka užtikrinti reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir jų laikymąsi. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir tvarkantys registro duomenis, privalo įsipareigoti saugoti duomenų paslaptį. Įsipareigojimas saugoti duomenų paslaptį galioja ir nutraukus veiklą, susijusią su registro duomenų tvarkymu.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

15. Registre tvarkomi:

15.1. registro objekto registravimo procedūrų duomenys;

15.2. bendrieji duomenys apie registro objektus:

15.2.1. duomenys apie jūrų laivus;

15.2.2. papildomi duomenys jūrų laivą laikinai įregistruojant registre laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) atveju;

15.2.3. duomenys apie nebaigtus statyti jūrų laivus;

15.3. duomenys apie registro objektų savininkus ir valdytojus – fizinius ir juridinius asmenis;

15.4. duomenys, susiję su registruoti pateiktais dokumentais, daiktinėmis teisėmis į registro objektą ir teisių apribojimu;

15.5. duomenys apie ankstesnį registro objekto registravimą.

16. Registro objekto registravimo procedūrų duomenys yra šie:

16.1. registro objekto unikalus identifikavimo kodas;

16.2. registro objekto pavadinimas;

16.3. asmens, įgalioto duomenų teikėjo vardu pateikti registravimo dokumentus, šių Nuostatų 18 punkte nurodyti duomenys ir įgaliojimus suteikiančio dokumento numeris;

16.4. registro objekto įregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir vieta;

16.5. registro objekto registravimo metu vykdomos operacijos tipas;

16.6. registro objekto registravimo metu vykdomos operacijos data (metai, mėnuo, diena, tikslus laikas – valanda, minutės);

16.7. registro objekto registracijos statusas (būsena): duomenys apie registro objekto įregistravimą, išregistravimą, įrašo atnaujinimą, taisymą, atsisakymo tvarkyti duomenis priežastį ir duomenų perkėlimą į archyvą;

16.8. asmens, priėmusio sprendimą atsisakyti tvarkyti duomenis, vardas ir pavardė;

16.9. registro duomenų keitimo metu vykdomos operacijos atlikimo data (metai, mėnuo, diena);

16.10. registro tvarkymo įstaigos išduodamo dokumento tipas, numeris, išdavimo data (metai, mėnuo, diena) ir galiojimo terminas (metai, mėnuo, diena);

16.11. registro objekto išregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir priežastis.

17. Bendrieji duomenys apie registro objektus yra šie:

17.1. duomenys apie jūrų laivus:

17.1.1. registracijos numeris;

17.1.2. laivo pavadinimas;

17.1.3. laivo pagaminimo duomenys:

17.1.3.1. laivo pastatymo metai;

17.1.3.2. laivo kilmės valstybės pavadinimas;

17.1.3.3. laivo rekonstravimo metai (jeigu laivas buvo rekonstruotas);

17.1.4. laivo paskirtis;

17.1.5. laivo dokumentuose nurodytas Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris;

17.1.6. laivo šaukiniai, nurodyti leidime naudoti laivo stotį;

17.1.7. laivo ilgis (metrais);

17.1.8. laivo plotis (metrais);

17.1.9. laivo borto aukštis (metrais);

17.1.10. maksimali laivo grimzlė (metrais);

17.1.11. bendroji ir grynoji laivo talpa pagal 1969 metų tarptautinę konvenciją dėl laivų matmenų nustatymo;

17.1.12. laivo dedveitas (tonomis);

17.1.13. eigos variklių tipas ir skaičius;

17.1.14. eigos variklių galingumas (kilovatais);

17.1.15. eigos variklių markė, gamybos metai, valstybės gamintojos pavadinimas;

17.1.16. laivo greitis (mazgais);

17.1.17. bendras elektros įrangos galingumas (kilovatais);

17.1.18. laivo techninę priežiūrą vykdančios klasifikacinės bendrovės pavadinimas;

17.2. papildomi duomenys jūrų laivą laikinai įregistruojant registre laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) atveju:

17.2.1. laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) sudarymo data (metai, mėnuo, diena) ir galiojimo trukmė;

17.2.2. laivo laikinojo įregistravimo galiojimo trukmė;

17.2.3. šių Nuostatų 21 punkte nurodyti duomenys apie pagrindinę laivo registravimo vietą;

17.3. duomenys apie nebaigtus statyti jūrų laivus:

17.3.1. laivo statybos rangos sutarties sudarymo data (metai, mėnuo, diena);

17.3.2. atliktų laivo korpuso statybos darbų apimtis (procentais);

17.3.3. laivo statybos darbų pradžios data (metai, mėnuo, diena);

17.3.4. planuojama laivo statybos darbų pabaigos data (metai, mėnuo, diena);

17.3.5. šių Nuostatų 17.1.4, 17.1.7–17.1.17 punktuose nurodyti duomenys apie nebaigtą statyti jūrų laivą;

17.3.6. laivo statybos techninę priežiūrą vykdančios klasifikacinės bendrovės pavadinimas;

17.3.7. šių Nuostatų 19 punkte nurodyti duomenys apie laivo statytoją.

18. Duomenys apie registro objektų savininkus ir valdytojus – fizinius asmenis yra šie:

18.1. asmens kodas (Lietuvos Respublikoje registruotiems asmenims);

18.2. gimimo data (Lietuvos Respublikoje neregistruotiems asmenims);

18.3. vardas ir pavardė;

18.4. asmenį identifikuojančio dokumento tipas ir valstybės, kurioje jis išduotas, pavadinimas;

18.5. asmenį identifikuojančio dokumento numeris;

18.6. deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta (adresas).

19. Duomenys apie registro objektų savininkus ir valdytojus – juridinius asmenis yra šie:

19.1. juridinio asmens kodas;

19.2. juridinio asmens pavadinimas;

19.3. juridinio asmens teisinė forma;

19.4. juridinio asmens buveinės adresas.

20. Duomenys, susiję su registruoti pateiktais dokumentais, daiktinėmis teisėmis į registro objektą ir teisių apribojimu, yra šie:

20.1. dokumentų, patvirtinančių registro objekto įsigijimą nuosavybėn ar kitą teisėtą registro objekto valdymo ir (ar) naudojimo faktą, pavadinimai, numeriai;

20.2. daiktinių teisių apribojimo pobūdžio kodas;

20.3. institucijos, priėmusios sprendimą taikyti daiktinių teisių į registro objektą apribojimą, pavadinimas ir kodas;

20.4. teisių apribojimo taikymo pradžios data (metai, mėnuo, diena);

20.5. teisių apribojimo panaikinimo kodas;

20.6. teisių apribojimą panaikinusios institucijos pavadinimas ir kodas;

20.7. teisių apribojimo panaikinimo data.

21. Duomenys apie ankstesnį registro objekto registravimą (jeigu registro objektas – jūrų laivas – anksčiau buvo registruotas) yra šie:

21.1. ankstesnis jūrų laivo pavadinimas arba numeris;

21.2. ankstesnė jūrų laivo registravimo vieta (uostas, valstybės pavadinimas);

21.3. jūrų laivo išregistravimo iš ankstesnio laivų registro data.

22. Registruojant nebaigtus statyti, pastatytus naujus jūrų laivus bei laikinai registruojant jūrų laivus laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) atveju, šių Nuostatų 21 punkte nurodyti duomenys apie ankstesnį registro objekto registravimą nekaupiami ir netvarkomi.

23. Registre naudojami ir tvarkomi šie klasifikatoriai:

23.1. jūrų laivų paskirties;

23.2. jūrų laivų eigos variklių galingumo (kilovatais);

23.3. bendro jūrų laivų tonažo;

23.4. jūrų laivų dedveito.

 

IV. JŪRŲ LAIVŲ REGISTRAVIMAS

 

24. Registro objektai įregistruojami, išregistruojami, duomenys apie registro objektą, registro objekto savininką ir valdytoją įrašomi, taisomi, keičiami ir tvarkomi šių Nuostatų ir Registravimo taisyklių, kurias tvirtina vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga (toliau vadinama – Registravimo taisyklės), nustatyta tvarka.

25. Nustačius, kad duomenys apie objektą įrašomi į registrą pirmą kartą, registruojamam objektui suteikiamas unikalus identifikavimo kodas, kuris vėliau naudojamas registro objektui identifikuoti registre ir sąveikai su kitais valstybės registrais bei informacinėmis sistemomis užtikrinti. Šis kodas nekeičiamas per visą registro objekto gyvavimo laiką. Išregistravus registro objektą, identifikavimo kodas negali būti panaudotas kitiems registro objektams registruoti.

26. Registro objektų valdytojų duomenys įrašomi tik po to, kai registre įrašomi duomenys apie registro objekto savininką.

27. Registro duomenų teikėjai arba jų įgalioti asmenys dokumentus registro tvarkymo įstaigai pateikia asmeniškai.

28. Registruodama registro objektus gautų dokumentų pagrindu, registro tvarkymo įstaiga tiesioginiu ryšiu sutikrina duomenis su susijusių valstybės registrų duomenimis. Jeigu randama duomenų nesutapimų, registro tvarkymo įstaiga išsiaiškina tokių nesutapimų priežastis. Radus klaidų kitų valstybės registrų duomenyse, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamos kitus valstybės registrus tvarkančios įstaigos.

29. Per 3 darbo dienas nuo dokumentų, būtinų registro objektui įregistruoti, pateikimo priimamas sprendimas dėl registro objekto registravimo ir išduodami Registravimo taisyklėse numatyti dokumentai.

30. Sprendimą dėl atsisakymo registruoti registro objektą registro tvarkymo įstaiga, kuriai pateiktas prašymas įregistruoti objektą ir kiti Registravimo taisyklėse nurodyti dokumentai, priima ir tokį sprendimą patvirtinantį dokumentą su jame nurodytomis atsisakymo priežastimis išduoda per 3 darbo dienas nuo dokumentų, būtinų registro objektui įregistruoti, pateikimo.

31. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai jam suteikiamas unikalus identifikavimo kodas, registro duomenų bazėje įrašomi registravimo duomenys ir išduodamas šio registro objekto įregistravimo registre liudijimas.

32. Registruoti objektą ir tvarkyti registravimo duomenis atsisakoma:

32.1. jeigu patikrinus duomenis pagal Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktą laivo identifikavimo numerį nustatoma, kad laivas plaukioja su kitos valstybės vėliava (išskyrus nebaigtus statyti jūrų laivus ir laikinai registruojant jūrų laivą laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) atveju);

32.2. jeigu pateikti dokumentai turi taisymo ar klastojimo žymių;

32.3. jeigu pateikiami ne visi Registravimo taisyklėse nurodyti dokumentai arba pateiktieji dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų;

32.4. jeigu nepateikti registravimo duomenis teikiančių asmenų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

32.5. jeigu taikomas daiktinių teisių į registro objektą apribojimas riboja objekto savininko ar valdytojo teisę registruoti objektą registre;

32.6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

33. Registro objekto duomenų įrašai keičiami, kai pasikeičia šiuose Nuostatuose nurodyti registravimo duomenys.

34. Pasikeitus šiuose Nuostatuose nurodytiems registravimo duomenims, duomenų teikėjai privalo per 10 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pasikeitimo kreiptis į registro tvarkymo įstaigą ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus.

35. Praradus išduotus registro objekto registravimo dokumentus, nurodytus Registravimo taisyklėse, duomenų teikėjas privalo nedelsdamas pranešti apie tai registro tvarkymo įstaigai ir pateikti motyvuotą paaiškinimą.

36. Keičiami registravimo duomenys saugomi registro duomenų bazėje, kol registro objektas išregistruojamas ir jo duomenys perkeliami į duomenų bazės archyvą.

37. Išregistruojant registro objektą, registro tvarkymo įstaiga per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos įrašo registre šių Nuostatų 16.11 punkte nurodytą žymą apie jo išregistravimą ir išregistravimo priežastis. Išregistruotų registro objektų duomenys saugomi registre 5 metus. Po to registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga išregistruoto objekto duomenis perkelia iš registro duomenų bazės į registro duomenų bazės archyvą, kur jie saugomi teisės aktų nustatyta tvarka nurodytą laiką. Apie registro objektų išregistravimą pranešama visiems registro duomenų gavėjams.

38. Registro objekto, registro objekto savininko ar valdytojo duomenys keičiami, kai:

38.1. pasikeitė registro objekto savininkas ar valdytojas;

38.2. pasikeitė registro objekto, registro objekto savininko ar valdytojo registravimo duomenys;

38.3. pasikeitė registro objekto bendrieji duomenys;

38.4. pasibaigė dokumentų galiojimo terminas;

38.5. pasibaigė registro objekto valdytojo naudojimasis registro objektu arba pasikeitė registro objekto valdytojas;

38.6. keičiami registravimo dokumentai;

38.7. registro objekto savininkui ar valdytojui teisės aktų nustatyta tvarka taikomas daiktinių teisių į registro objektą apribojimas.

39. Duomenys apie registro objektą, registro objekto savininką ir valdytoją taisomi:

39.1. jeigu registre įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys dėl duomenų teikėjo arba tvarkymo įstaigos kaltės;

39.2. gavus rašytinį registro duomenų teikėjo prašymą pataisyti registre saugomus neteisingus, netikslius, patikslinti neišsamius arba sunaikinti neteisėtai sukauptus duomenis.

40. Nustačiusi, kad registruoti pateiktame prašyme ir dokumentuose buvo nurodyti neteisingi duomenys, registro tvarkymo įstaiga per 3 darbo dienas informuoja apie tai registro duomenų teikėją. Registro duomenų teikėjas privalo nedelsdamas pateikti ištaisytus duomenis. Ištaisius nurodytą klaidą, apie tai per 3 darbo dienas privalu informuoti registro duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikti neteisingi duomenys.

41. Jeigu į registrą dėl registro tvarkymo įstaigos kaltės įrašomi neteisingi registro objekto, registro objekto savininko ar valdytojo duomenys, neatitinkantys pateiktų dokumentuose, registro tvarkymo įstaiga privalo per 3 darbo dienas nuo klaidos nustatymo ją ištaisyti ir raštu informuoti apie tai registro duomenų teikėją. Visais registro duomenų taisymo atvejais registro tvarkymo įstaiga per 3 darbo dienas nuo registro duomenų ištaisymo informuoja duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikti neteisingi duomenys, pranešdama apie klaidos ištaisymą tuo pačiu būdu, kuriuo jie gauna registro duomenis.

42. Gavusi rašytinį registro duomenų teikėjo prašymą pataisyti registre saugomus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis arba sunaikinti neteisėtai sukauptus duomenis, registro tvarkymo įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo ir jame nurodytus faktus pagrindžiančių dokumentų gavimo ištaiso registro duomenis ir praneša apie tai duomenų teikėjui, sunaikina neteisėtai sukauptus duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, ir apie tai informuoja pareiškėją.

43. Dokumentai, kurių pagrindu tvarkomi duomenys apie registro objektus, jų savininkus ar valdytojus, saugomi registro tvarkymo įstaigos archyve.

44. Už registro objekto įregistravimą, išregistravimą, objekto duomenų keitimą registre ir dokumentų išdavimą mokama teisės aktų nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

V. REGISTRO DUOMENŲ TEIKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

45. Registro duomenų teikėjai:

45.1. atsako už registracijai pateiktuose dokumentuose esamų duomenų teisingumą;

45.2. privalo Registravimo taisyklių nustatytais terminais pateikti registro tvarkymo įstaigai dokumentus, kurių reikia registro objektui įregistruoti, išregistruoti, registro duomenims pakeisti ar taisyti;

45.3. pasikeitus registro duomenims ar pasibaigus dokumentų galiojimo terminui, privalo apie tai pranešti registro tvarkymo įstaigai;

45.4. pateikę rašytinį prašymą registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka turi teisę susipažinti su registre saugomais jų pateiktais ir į registrą įrašytais duomenimis (peržiūrėti šiuos duomenis registro tvarkymo įstaigoje kompiuterio ekrane ir (ar) gauti raštu);

45.5. turi teisę raštiškai reikalauti pataisyti apie juos registre saugomus klaidingus, netikslius arba patikslinti neišsamius bei sunaikinti neteisėtai sukauptus registro duomenis.

46. Registro duomenų teikėjas, pateikęs suklastotus dokumentus, pateikęs dokumentus pavėluotai, kitaip nevykdantis šių Nuostatų reikalavimų arba netinkamai juos vykdantis, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Registro duomenų teikėjas taip pat privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl šiame punkte nurodytų veiksmų ar neveikimo.

47. Atsakymus į registro duomenų teikėjų, pageidaujančių gauti raštu informaciją apie registre saugomus jų pateiktus ir į registrą įrašytus duomenis, prašymus registro tvarkymo įstaiga pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų gavimo dienos.

 

VI. SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS

 

48. Registras pagal sutartis naudoja susijusių valstybės registrų duomenis ir teikia registro duomenis susijusiems valstybės registrams.

49. Registro duomenys sutikrinami su šių valstybės registrų duomenimis:

49.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – šių Nuostatų 18 punkte nurodyti duomenys apie registro objektų savininkus ir valdytojus – fizinius asmenis;

49.2. Juridinių asmenų registro – šių Nuostatų 19 punkte nurodyti duomenys apie registro objektų savininkus ir valdytojus – juridinius asmenis;

49.3. Užsieniečių registro – šių Nuostatų 18 punkte nurodyti duomenys apie registro objektų savininkus ir valdytojus – fizinius asmenis, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai;

49.4. Lietuvos Respublikos hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro – turto įkeitimo, arešto ir kitų daiktinių teisių į registro objektus duomenys.

50. Registre naudojami kiti duomenys, kurie gaunami iš Vidaus reikalų ministerijos tvarkomų informacinių sistemų:

50.1. duomenys apie ieškomus asmenis ir negaliojančius asmens dokumentus;

50.2. duomenys apie kitus negaliojančius dokumentus.

51. Registras naudoja šių klasifikatorių duomenis:

51.1. Lietuvos Respublikos adresų registro:

51.1.1. administracinių vienetų klasifikatoriaus;

51.1.2. seniūnijų klasifikatoriaus;

51.1.3. gyvenamųjų vietovių klasifikatoriaus;

51.1.4. gatvių klasifikatoriaus;

51.1.5. adresų objektų ir korpusų klasifikatorių;

51.2. Juridinių asmenų registro – juridinių asmenų tipų klasifikatoriaus.

52. Sąveika su kiekvienu konkrečiu valstybės registru įteisinama duomenų teikimo sutartimi.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

53. Registro duomenys teikiami:

53.1. susijusiems valstybės registrams ir informacinėms sistemoms;

53.2. valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurios atlieka valstybės priskirtas funkcijas, susijusias su registro duomenimis, ar kurioms registro duomenų reikia jų tiesioginėms funkcijoms atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

53.3. eismo įvykių tyrimo ir ekstremalių situacijų likvidavimo tarnyboms, kurioms būtina gauti registro duomenis;

53.4. mokslinių tyrimų įstaigoms, atliekančioms transporto tyrimus;

53.5. registro duomenų teikėjui, kurio duomenys įrašyti registre (tik jo pateikti registro duomenys);

53.6. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka – draudimo įmonėms, bankams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti duomenis iš registro, išskyrus duomenis, kurių teikimą riboja įstatymai, kiti teisės aktai ir šie Nuostatai.

54. Teisė susipažinti su registro duomenimis ir dokumentais apribojama, jeigu tai kenkia arba gali pakenkti valstybės saugumui ar gynybai, nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo tyrimui, viešajai tvarkai, valstybės kontrolei ir priežiūrai, valstybės pagrindiniams ekonominiams ir finansiniams interesams, duomenų subjekto ar kito asmens teisių ir laisvių apsaugai ir kitais įstatymų numatytais atvejais.

55. Registro duomenys duomenų gavėjams teikiami šiais būdais:

55.1. pagal registro duomenų gavėjo pateiktą paklausimą atlikus registro duomenų paiešką, duomenys teikiami žodžiu arba suteikiant galimybę duomenis peržiūrėti kompiuterio ekrane;

55.2. registro duomenys perduodami duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą automatizuotą paklausimą;

55.3. registro duomenys teikiami registro duomenų gavėjams formuojant registro išrašą ar kitus dokumentus, kurie gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu ar kompiuterinėse laikmenose;

55.4. išduodamos registro tvarkymo įstaigos nustatytos formos pažymos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 677, 2006-07-05, Žin., 2006, Nr. 77-2988 (2006-07-14), i. k. 1061100NUTA00000677

 

56. Lietuvoje registruotų registro objektų, registro objektų savininkų ir valdytojų duomenys iš registro duomenų bazės teikiami registro duomenų gavėjams pagal duomenų gavėjo prašymą arba registro duomenų teikimo sutartis. Teikiamų registro duomenų sąrašas, registro duomenų teikimo būdai ir naudojimo apribojimai nustatomi registro duomenų teikimo sutartyse. Registro duomenų gavėjas gautų registro duomenų negali panaudoti kitaip arba panaudoti kitam tikslui, negu buvo nustatyta teikiant registro duomenis.

57. Registro duomenys be apribojimų teikiami šių Nuostatų 53.1, 53.2, 53.3, 53.5 punktuose nurodytiems registro duomenų gavėjams jų funkcijoms atlikti. Registro duomenys šių Nuostatų 53.3 ir 53.5 punktuose nurodytiems registro duomenų gavėjams teikiami pagal jų rašytinius prašymus. Registro duomenys šių Nuostatų 53.1 ir 53.2 punktuose nurodytiems registro duomenų gavėjams teikiami pagal registro duomenų teikimo sutartis, sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

58. Registro duomenys šių Nuostatų 53.4 ir 53.6 punktuose nurodytais atvejais, registro duomenų gavėjui nurodžius jų panaudojimo tikslą, apimtį, būdą ir numatomo panaudojimo teisėtumą, teikiami nenurodant asmens kodų pagal registro duomenų teikimo sutartis, sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

59. Registro duomenų pateikimo forma derinama su registro duomenų gavėjais ir gali būti keičiama tik abipusiu registro duomenų gavėjų bei registro tvarkymo įstaigos sutarimu. Registro duomenų gavėjo prašymu šiuose Nuostatuose nurodyti registro duomenys gali būti atrinkti, sugrupuoti pagal registro duomenų gavėjo užklausą ir pateikti įforminant juos išrašais arba nustatytos formos ataskaitomis.

60. Registro duomenys registro duomenų gavėjams teikiami šiuose Nuostatuose išvardytais būdais pagal standartines užklausas ir parametrus, nurodytus registro duomenų gavėjų prašymuose ir registro duomenų teikimo sutartyse.

61. Registro duomenys registro duomenų gavėjams teikiami išduodant registro tvarkymo įstaigos patvirtintas pažymas ar kitus dokumentus, teikiant registro išrašus ir kitą informaciją (informacija gali būti teikiama žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis).

62. Registro išrašus, pažymas ir kitus dokumentus apie registro objektus turi teisę teikti tik registro tvarkymo įstaiga.

63. Registro duomenys neatlygintinai teikiami:

63.1. registro duomenų teikėjams – registre tvarkomi duomenys apie juos ir jų įregistruotus registro objektus (duomenys raštu teikiami neatlygintinai kartą per kalendorinius metus; registro tvarkymo įstaigoje kompiuterio ekrane registro duomenys kiekvieną kartą gali būti peržiūrimi neatlygintinai);

63.2. susijusiems valstybės registrams ir informacinėms sistemoms – registro duomenys pagal registro duomenų teikimo sutartis;

63.3. mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti.

64. Šių Nuostatų 63 punkte nenurodytais atvejais, jeigu teisės aktai nenustato kitaip, registro duomenys teikiami už atlyginimą, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS UŽSIENIO VALSTYBĖMS

 

65. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

66. Registro duomenys užsienio valstybių ne Europos Sąjungos narių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis.

 

IX. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

67. Už registro duomenų saugą atsako registro tvarkymo įstaiga teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka.

68. Steigiant ir tvarkant registrą, turi būti įgyvendintos duomenų saugos programinės, techninės, patalpų apsaugos ir administracinės priemonės, skirtos užtikrinti registro duomenų tikslumą ir apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų registro duomenų pobūdį ir jų tvarkymui keliamą riziką. Šios priemonės, registro duomenų saugaus tvarkymo reikalavimai ir jų įgyvendinimas nustatomi Registro duomenų saugos nuostatuose ir detalizuojami registro apraše (specifikacijose).

69. Registro ir registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis šių Nuostatų 8 punkte nurodytais teisės aktais, Bendraisiais duomenų saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), Registro duomenų saugos nuostatais, kitais registro duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis.

70. Registro tvarkymo įstaiga atsako už registruoti pateiktų dokumentų ir registravimo bei duomenų tvarkymo metu įvedamų duomenų saugą, taip pat už registro duomenų bazėje sukauptų duomenų, šių duomenų archyvo ir registro duomenų bazės dokumentų archyvo saugą.

 

X. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

71. Registras finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimais, taip pat lėšomis, gautomis už registro teikiamas paslaugas, ir iš kitų šaltinių, teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XI. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

72. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

73. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam valstybės registrui, valstybės archyvui arba sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 677, 2006-07-05, Žin., 2006, Nr. 77-2988 (2006-07-14), i. k. 1061100NUTA00000677

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1318 "Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro" ir 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1435 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro" pakeitimo