Suvestinė redakcija nuo 2016-09-09 iki 2017-11-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 156-5703, i. k. 1041100NUTA00001318

 

Nauja redakcija nuo 2015-10-02:

Nr. 1034, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14592

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO

 

2004 m. spalio 21 d. Nr. 1318

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 8 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1318
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. rugsėjo 30 d.
nutarimo Nr. 1034
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro (toliau – registras) paskirtį, registro valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, registro objektus ir jų registravimą, registro duomenų teikėjus, jų teises ir pareigas, registro duomenų, registro informacijos ir registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymą, registro sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, registro duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, registro duomenų pakartotinio naudojimo sąlygas ir tvarką, registro duomenų saugą, registro finansavimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2.         Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

3.         Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 11 punkte nurodytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims pagal prašymą arba sudarytą duomenų teikimo sutartį (toliau – registro duomenų gavėjai), atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

4.         Asmens duomenys registre tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamią ir teisingą informaciją apie registro objektus.

5.         Registras yra valstybės registras. Registro duomenys kaupiami vienoje registro duomenų bazėje.

6. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Nuostatais, registro valdytojo patvirtintomis Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklėmis (toliau – Registravimo taisyklės), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą.

 

II SKYRIUS

Registro valdytojas ir tvarkytojas, jų teisės ir pareigos

 

7. Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, kuri yra ir registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja.

8. Registro valdytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nurodytas šiuose įstatymuose.

9. Registro tvarkytoja – Lietuvos saugios laivybos administracija, kuri yra ir registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytoja.

10. Registro tvarkytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas šiuose įstatymuose, taip pat:

10.1. registruoja registro objektus, tvarko registro duomenis, teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams ir sudaro registro duomenų teikimo sutartis;

10.2. teikia registro valdytojui registro metinio biudžeto projektus, registro valdytojo tvirtinamų registro duomenų saugos nuostatų nustatyta tvarka užtikrina reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi;

10.3. turi teisę pagal kompetenciją rengti ir teikti registro valdytojui teisės aktų, susijusių su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga, projektus ir pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo, registro modernizavimo ir plėtros;

10.4. turi teisę, aptikęs duomenų nesutapimų su faktiniais ar susijusiuose valstybės registruose ir (ar) informacinėse sistemose kaupiamais duomenimis, reikalauti registro duomenų teikėjo pateikti pataisytus ir (ar) papildytus duomenis patvirtinančius dokumentus.

 

III SKYRIUS

Registro objektai, REGISTRO duomenyS IR INFORMACIJA

 

11. Registro objektai yra laivai, suprojektuoti ir pastatyti laivybai jūroje ir turintys tai patvirtinančius dokumentus, nuosavybės teise priklausantys Lietuvos Respublikos piliečiui ar Lietuvos Respublikoje įregistruotam juridiniam asmeniui; jūrų laivai, kuriuos pagal laivo nuomos be įgulos sutartį (bareboat charter) išsinuomoja Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo; nebaigti statyti jūrų laivai, atitinkantys Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas.

12. Bendrieji registro duomenys:

12.1. registro objekto identifikavimo kodas, suteiktas registro valdytojo nustatyta tvarka;

12.2. registro objekto pavadinimas;

12.3. registracijos numeris;

12.4. registro objekto įregistravimo vieta (miestas, uostas);

12.5. registro objekto įregistravimo, išregistravimo, registro duomenų įrašymo, keitimo, taisymo, atsisakymo išregistruoti registro objektą, pakeisti, ištaisyti registro duomenis, registro duomenų perkėlimo į archyvą data (metai, mėnuo, diena);

12.6. registro objekto išregistravimo priežastis;

12.7. registro tvarkytojo pagal Registravimo taisykles išduodamo dokumento tipas, numeris, išdavimo data (metai, mėnuo, diena) ir galiojimo terminas (metai, mėnuo, diena).

13. Specialieji registro duomenys:

13.1. Duomenys apie jūrų laivus:

13.1.1. laivo pavadinimas;

13.1.2. laivo pagaminimo duomenys:

13.1.2.1. laivo pastatymo metai;

13.1.2.2. laivo kilmės valstybės pavadinimas;

13.1.2.3. laivo rekonstravimo metai (jeigu laivas rekonstruotas);

13.1.3. laivo paskirtis;

13.1.4. laivo dokumentuose nurodytas Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris;

13.1.5. laivo šaukiniai, nurodyti leidime naudoti laivo stotį;

13.1.6. laivo ilgis (metrais);

13.1.7. laivo plotis (metrais);

13.1.8. laivo borto aukštis (metrais);

13.1.9. maksimali laivo grimzlė (metrais);

13.1.10. bendroji ir grynoji laivo talpa pagal 1969 metų Tarptautinę konvenciją dėl laivų matmenų nustatymo;

13.1.11. laivo dedveitas (tonomis);

13.1.12. eigos variklių tipas ir skaičius;

13.1.13. eigos variklių galingumas (kilovatais);

13.1.14. eigos variklių markė, gamybos metai, valstybės gamintojos pavadinimas;

13.1.15. laivo greitis (mazgais);

13.1.16. bendras elektros įrangos galingumas (kilovatais);

13.1.17. laivo techninę priežiūrą atliekančios klasifikacinės bendrovės pavadinimas.

13.2. Papildomi duomenys jūrų laivą laikinai įregistruojant registre, kai sudaroma laivo nuomos be įgulos sutartis (bareboat charter):

13.2.1. laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) sudarymo data (metai, mėnuo, diena) ir galiojimo trukmė;

13.2.2. laivo laikinojo įregistravimo galiojimo trukmė;

13.2.3. Nuostatų 13.7 papunktyje nurodyti duomenys apie pagrindinę laivo registravimo vietą.

13.3. Duomenys apie nebaigtus statyti jūrų laivus:

13.3.1. laivo statybos rangos sutarties sudarymo data (metai, mėnuo, diena);

13.3.2. atliktų laivo korpuso statybos darbų apimtis (procentais);

13.3.3. laivo statybos darbų pradžios data (metai, mėnuo, diena);

13.3.4. planuojama laivo statybos darbų pabaigos data (metai, mėnuo, diena);

13.3.5. Nuostatų 13.1.3, 13.1.6–13.1.16 papunkčiuose nurodyti duomenys apie nebaigtą statyti jūrų laivą;

13.3.6. laivo statybos techninę priežiūrą atliekančios klasifikacinės bendrovės pavadinimas;

13.3.7. Nuostatų 13.5.1–l3.5.4 papunkčiuose nurodyti duomenys apie laivo statytoją.

13.4. Duomenys apie registro objektų savininkus ir valdytojus – fizinius asmenis:

13.4.1. asmens kodas (Lietuvos Respublikos piliečiams);

13.4.2. gimimo data (užsieniečiams);

13.4.3. vardas (vardai);

13.4.4. pavardė (pavardės);

13.4.5. asmens dokumento rūšis;

13.4.6. asmens dokumentą išdavusios valstybės kodas ir pavadinimas;

13.4.7. asmens dokumento serija ir numeris;

13.4.8. gyvenamoji vieta (adresas), atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data, jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – savivaldybė, kurioje gyvena;

13.4.9. įgaliojimus suteikiančio dokumento numeris, jeigu registravimo dokumentus duomenų teikėjo vardu pateikia jo įgaliotas asmuo.

13.5. Duomenys apie registro objektų savininkus ir valdytojus – juridinius asmenis:

13.5.1. juridinio asmens kodas;

13.5.2. juridinio asmens pavadinimas;

13.5.3. juridinio asmens teisinė forma;

13.5.4. juridinio asmens buveinės adresas.

13.6. Duomenys, susiję su registruoti pateiktais dokumentais, daiktinėmis teisėmis į registro objektą ir teisių apribojimu:

13.6.1. dokumentų, kuriais patvirtinamas registro objekto įsigijimas nuosavybėn ar kitas teisėtas registro objekto valdymo ir (ar) naudojimo faktas, pavadinimai, numeriai;

13.6.2. daiktinių teisių apribojimo pobūdžio kodas;

13.6.3. institucijos, priėmusios sprendimą taikyti daiktinių teisių į registro objektą apribojimą, pavadinimas ir kodas;

13.6.4. teisių apribojimo taikymo pradžios data (metai, mėnuo, diena);

13.6.5. teisių apribojimo panaikinimo kodas;

13.6.6. teisių apribojimą panaikinusios institucijos pavadinimas ir kodas;

13.6.7. teisių apribojimo panaikinimo data.

13.7. Duomenys apie ankstesnį registro objekto registravimą (jeigu registro objektas – jūrų laivas – anksčiau registruotas):

13.7.1. ankstesnis jūrų laivo pavadinimas arba numeris;

13.7.2. ankstesnė jūrų laivo registravimo vieta (uostas, valstybės pavadinimas);

13.7.3. jūrų laivo išregistravimo iš ankstesnio laivų registro data.

14. Registruojant nebaigtus statyti, pastatytus naujus jūrų laivus ir laikinai registruojant jūrų laivus, kai sudaroma laivo nuomos be įgulos sutartis (bareboat charter), Nuostatų 13.7 papunktyje nurodyti duomenys apie ankstesnį registro objekto registravimą nekaupiami ir netvarkomi.

15. Registre naudojami ir tvarkomi šie specialieji klasifikatoriai:

15.1. jūrų laivų paskirties;

15.2. jūrų laivų eigos variklių galingumo (kilovatais);

15.3. bendros jūrų laivų talpos;

15.4. jūrų laivų dedveito;

15.5. išduodamų dokumentų tipų;

15.6. registro objekto registravimo metu atliekamų operacijų tipų.

 

IV SKYRIUS

Registro objektų registravimas

 

16. Registro objektai registruojami, registro duomenys, būtini registro objektams registruoti, teikiami Nuostatų ir Registravimo taisyklių nustatyta tvarka.

17. Registro duomenų teikėjai yra registro objektų savininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems registro objektai priklauso nuosavybės teise) arba jų įgalioti asmenys ir valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie valdo ir (ar) naudoja registro objektus turto patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitais teisėtais pagrindais) arba jų įgalioti asmenys.

18. Registro duomenų teikėjai:

18.1. laikydamiesi Nuostatuose ir Registravimo taisyklėse nustatytų terminų ir tvarkos, teikia duomenis registro tvarkytojui;

18.2. užtikrina, kad registro tvarkytojui jų teikiami duomenys, informacija ir dokumentai būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs;

18.3. privalo registro tvarkytojo prašymu per jo nurodytą terminą pateikti trūkstamus duomenis, ištaisyti, atnaujinti arba papildyti jau pateiktus duomenis;

18.4. privalo užtikrinti teikiamų duomenų apsaugą nuo galimo jų pakeitimo ar atskleidimo, kol jie perduodami registro tvarkytojui;

18.5. praradus išduotus registro objekto registravimo dokumentus, nurodytus Registravimo taisyklėse, privalo nedelsdami pranešti apie tai registro tvarkytojui ir pateikti motyvuotą paaiškinimą;

18.6. privalo vykdyti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas;

18.7. turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ir netikslūs arba papildyti neišsamūs ir atnaujinti neaktualūs duomenys;

18.8. turi teisę susipažinti su registre tvarkomais savo duomenimis, reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) sunaikinti neteisėtai surinktus duomenis;

18.9. turi teisę įgyvendinti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose jiems suteiktas teises.

19. Registro duomenų teikėjas, norintis įregistruoti registro objektą, registro tvarkytojui pateikia:

19.1. registro valdytojo patvirtintos formos prašymą įregistruoti registro objektą, kuriame nurodo Nuostatų 13.1.1, 13.1.2.1–13.1.2.3, 13.1.3–13.1.16, 13.4.1, 13.4.3, 13.4.4, 13.4.8 ir 13.7.1–13.7.3 papunkčiuose (jeigu registro duomenų teikėjas yra fizinis asmuo) arba 13.1.1, 13.1.2.1–13.1.2.3, 13.1.3–13.1.16, 13.4.1, 13.4.3, 13.4.4, 13.4.8 ir 13.5.1, 13.5.2, 13.5.4 papunkčiuose (jeigu registro duomenų teikėjas yra juridinis asmuo) išvardytus duomenis;

19.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

19.3. įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo, jeigu prašymą pateikia registro duomenų teikėjo įgaliotas asmuo, kopiją;

19.4. kitus Registravimo taisyklėse nurodytus dokumentus, kuriuos privaloma pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistruoti laivą pateikimo.

20. Registro duomenų teikėjai registro tvarkytojui Nuostatų 19 punkte nurodytus dokumentus pateikia raštu arba tiesiogiai kreipdamiesi į registro tvarkytoją.

21. Registro tvarkytojas, patikrinęs registro duomenų teikėjo registro objektui registruoti Nuostatų 16 punkte nurodyta tvarka pateiktus dokumentus, per 3 darbo dienas įregistruoja registro objektą ir apie tai nedelsdamas raštu arba elektroninėmis priemonėmis praneša registro duomenų teikėjui arba sustabdo registro objekto registravimo procedūrą ir prašo registro duomenų teikėjo patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, nustatydamas ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą. Pateikus patikslintus ar trūkstamus dokumentus, registro objektas įregistruojamas registre. Laikas, per kurį registro duomenų teikėjas pateikia patikslintus ar trūkstamus dokumentus, į laiką, per kurį turi būti įregistruojamas registro objektas, neįskaitomas.

22. Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti registro objektą, jeigu:

22.1. pateikiami dokumentai turi taisymo ar klastojimo žymių;

22.2. duomenų teikėjo pateikti duomenys neatitinka tikrovės, dokumentų forma, turinys neatitinka jiems keliamų reikalavimų ir registro duomenų teikėjas per Nuostatų 21 punkte nurodytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų;

22.3. pateikiami jau įregistruoto registro objekto dokumentai;

22.4. taikomi suvaržymai, ribojantys registro objekto savininko ar registro objekto valdytojo teisę registruoti objektą;

22.5. patikrinus duomenis pagal Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktą laivo identifikavimo numerį nustatoma, kad laivas plaukioja su kitos valstybės vėliava (išskyrus nebaigtus statyti jūrų laivus ir laikiną jūrų laivo registravimą, esant laivo nuomos be įgulos sutarčiai (bareboat charter).

23. Registro tvarkytojas, atsisakęs įregistruoti registro objektą, apie atsisakymą ir jo priežastis per 3 darbo dienas informuoja registro duomenų teikėją tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas įregistruoti registro objektą, išskyrus tuos atvejus, kai registro duomenų teikėjas nurodo kitokį informacijos teikimo būdą.

24. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai registro tvarkytojas į registro duomenų bazę įrašo registro objekto duomenis ir suteikia registro objektui registro objekto identifikavimo kodą.

25. Įregistravus registro objektą registre, registro tvarkytojas per 3 darbo dienas registro duomenų teikėjui išduoda popierinį registro objekto įregistravimo registre liudijimą.

26. Registro duomenys keičiami, jeigu:

26.1. pasikeičia registro objekto savininkas ar valdytojas;

26.2. pasikeičia registro objekto, registro objekto savininko ar valdytojo registravimo duomenys;

26.3. pasikeičia registro objekto bendrieji duomenys;

26.4. pasibaigia dokumentų galiojimo terminas;

26.5. pasibaigia registro objekto valdytojo naudojimasis registro objektu arba pasikeičia registro objekto valdytojas;

26.6. keičiami registravimo dokumentai;

26.7. registro objekto savininkui ar valdytojui teisės aktų nustatyta tvarka taikomas daiktinių teisių į registro objektą apribojimas.

27. Registro duomenų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pagrindo pakeisti registro duomenis atsiradimo registro tvarkytojui pateikti prašymą pakeisti registro objekto duomenis ir dokumentus, kuriais patvirtinama, kad duomenys pasikeitė.

28. Keičiami registro duomenys saugomi registro duomenų bazėje, kol registro objektas išregistruojamas ir jo duomenys perkeliami į registro duomenų bazės archyvą. Registro duomenų bazėje keičiami registro objekto duomenys įrašomi Nuostatų ir Registravimo taisyklių nustatyta tvarka.

29. Registro objektas išregistruojamas, jeigu gaunamas registro duomenų teikėjo motyvuotas prašymas išregistruoti registro objektą ir kiti Registravimo taisyklėse nurodyti dokumentai, kuriuos duomenų teikėjas privalo pateikti registro tvarkytojui kartu su motyvuotu prašymu išregistruoti registro objektą, arba jeigu duomenų teikėjas per Nuostatų 27 punkte nurodytą terminą nepateikia registro tvarkytojui prašymo pakeisti registro objekto duomenis ir dokumentų, kuriais patvirtinama, kad pasikeitė duomenys, arba atsisako juos pateikti.

30. Registro duomenys pakeičiami, atsisakoma juos pakeisti, informacija apie registro duomenų pakeitimą ar atsisakymą juos pakeisti registro duomenų teikėjui teikiama mutatis mutandis Nuostatų 20–23 punktuose nustatyta tvarka.

31. Registro objektas išregistruojamas, atsisakoma jį išregistruoti, informacija apie registro objekto išregistravimą ar atsisakymą jį išregistruoti registro duomenų teikėjui teikiama mutatis mutandis Nuostatų 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka.

32. Registro objektas laikomas išregistruotu, kai registro tvarkytojas priima sprendimą išregistruoti registro objektą ir į registro duomenų bazę įrašo duomenis apie registro objekto išregistravimą.

33. Išregistruojant registro objektą, registro tvarkytojas per 10 kalendorinių dienų nuo visų reikalingų jį išregistruoti dokumentų pateikimo įrašo Nuostatų 12.5 ir 12.6 papunkčiuose nurodytus duomenis apie registro objekto išregistravimą ir išregistravimo priežastį. Informacija apie registro objekto išregistravimą viešai neskelbiama. Išregistruotų registro objektų duomenys saugomi registro duomenų bazėje 5 metus po registro objekto išregistravimo. Po to registro tvarkytojas išregistruoto objekto duomenis iš registro duomenų bazės perkelia į registro duomenų bazės archyvą, kuriame jie saugomi 10 metų. Suėjus išregistruoto registro objekto duomenų saugojimo terminui, išregistruoto objekto duomenys sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

34. Dokumentai, kurių pagrindu tvarkomi registro duomenys, saugomi registro tvarkytojo dokumentų archyvuose pagal tvarkymo veiksmų atlikimo vietą.

 

V SKYRIUS

Registro duomenų taisymas

 

35. Netikslūs, klaidingi, neišsamūs registro duomenys (toliau – netikslūs duomenys) taisomi registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos, duomenų subjekto) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

36. Registro duomenų gavėjas, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas, nustatę, kad jiems pateikti ar perduoti registro duomenys yra netikslūs, privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu arba elektroninėmis priemonėmis pranešti registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas, gavęs informaciją, kad registro duomenys yra netikslūs, privalo per 5 darbo dienas įvertinti gautą informaciją ir, jeigu ši informacija pagrįsta, ištaisyti netikslius registro duomenis, o jeigu gauta informacija nepagrįsta, – raštu ar elektroninėmis priemonėmis pranešti informaciją pateikusiam subjektui apie atsisakymą ištaisyti registro duomenis.

37. Jeigu registre dėl registro tvarkytojo kaltės įrašyti netikslūs duomenys, registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo, juos ištaisyti ir apie tai neatlygintinai pranešti visiems duomenų gavėjams, susijusiems registrams ir (ar) valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems perduoti netikslūs duomenys, taip pat duomenų subjektui.

38. Nustatęs, kad registro duomenų teikėjo pateiktame prašyme ir dokumentuose nurodyti klaidingi duomenys arba yra susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja apie tai registro duomenų teikėją arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Registro duomenų teikėjas arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

39. Nustatęs, kad gauti iš susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos duomenys skiriasi nuo duomenų teikėjo pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų, registro tvarkytojas sustabdo registro objekto įregistravimo procedūrą ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, kreipiasi į tą susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, su kurio duomenimis nesutapo duomenų teikėjo pateikti duomenys. Registro objekto įregistravimo procedūra pratęsiama patikslinus nesutapusius duomenis arba gavus susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo motyvuotą atsisakymą juos tikslinti.

40. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su registre tvarkomais jo duomenimis. Asmuo, susipažinęs su registre tvarkomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti registro tvarkytojo ištaisyti netikslius duomenis; šiuo tikslu prie rašytinio prašymo turi būti pridedami ir prašomus patikslinti duomenis patvirtinantys dokumentai.

41. Registro tvarkytojas, gavęs asmens prašymą ištaisyti registre tvarkomus netikslius duomenis, taip pat panaikinti neteisėtai surinktus registro duomenis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo patikrina pateiktą informaciją ir priėmęs sprendimą dėl klaidos ištaisymo ištaiso registro duomenis, panaikina neteisėtai surinktus registro duomenis ir neatlygintinai raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja apie netikslių duomenų ištaisymą to reikalavusį asmenį, registro duomenų gavėjus ir susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, kuriems pagal duomenų teikimo sutartis pateikti netikslūs duomenys.

 

VI SKYRIUS

Registro sąveika su kitais registrais ir VALSTYBĖS informacinėmis sistemomis

 

42. Registro funkcionavimui užtikrinti reikalingi registro duomenys gaunami iš:

42.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 13.4 papunktyje, išskyrus 13.4.2 papunktį, nurodyti duomenys apie fizinius asmenis – registro objekto savininkus ir registro objekto valdytojus;

42.2. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 13.5 papunktyje nurodyti duomenys apie registro objekto savininkus ir registro objekto valdytojus;

42.3. Užsieniečių registro – Nuostatų 13.4 papunktyje nurodyti duomenys apie fizinius asmenis – registro objekto savininkus ir registro objekto valdytojus, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai;

42.4. Lietuvos Respublikos hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro – Nuostatų 14.6 papunktyje nurodyti registro objekto įkeitimo ir arešto duomenys;

42.5. IHS Fairplay registro – registro objekto tapatumui pagal Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktą identifikavimo numerį patikrinti;

42.6. Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) – Nuostatų 13.4.1–13.4.3, 13.5.1 ir 13.5.2 papunkčiuose nurodyti duomenys apie fizinius ir juridinius asmenis – registro objekto savininkui ir registro objekto valdytojui identifikuoti jungiantis prie registro;

42.7. Žuvininkystės duomenų informacinės sistemos – duomenys apie ūkio subjektų valdomą žvejybos pajėgumą.

43. Sąveika su kiekvienu konkrečiu registru ar valstybės informacine sistema detalizuojama duomenų teikimo sutartimi, kurioje nustatomi duomenų teikimo būdai, terminai, dažnis ir kiti reikiami parametrai.

44. Susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas apie pastebėtus registro duomenų netikslumus registro tvarkytoją informuoja raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikia prašymą ir prideda netikslių duomenų faktą pagrindžiančių dokumentų kopijas. Gavęs iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, registro tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkytojas turi kreiptis į registro duomenų teikėją, šį terminą registro tvarkytojas gali pratęsti ne ilgiau kaip 15 darbo dienų.

45. Ištaisęs registro duomenų netikslumus, registro tvarkytojas apie tai nedelsdamas praneša susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui ir registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

46. Techninės klaidos gali būti taisomos tik tuo atveju, jeigu toks taisymas nepažeistų teisių į tą registro objektą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Techninės klaidos taisomos neatlygintinai.

 

VII SKYRIUS

Registro duomenų teikimas ir naudojimas

 

47. Registro duomenys yra vieši ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Nuostatų nustatyta tvarka perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, teikiami registro duomenų gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip. Fizinių asmenų asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

48. Registro duomenys teikiami:

48.1. susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms;

48.2. valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurios atlieka valstybės priskirtas funkcijas, susijusias su registro duomenimis, ar kurioms registro duomenų reikia jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, tarptautinėms organizacijoms ir Europos Sąjungos institucijoms, kai tai susiję su Lietuvos Respublikos įsipareigojimais pagal tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 902, 2016-09-07, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23388

 

48.3. eismo įvykių tyrimo ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo tarnyboms, kurioms būtina gauti registro duomenis;

48.4. mokslinių tyrimų įstaigoms, atliekančioms transporto tyrimus;

48.5. registro duomenų teikėjui – duomenys apie jį;

48.6. draudimo įmonėms, bankams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti registro duomenis, išskyrus tuos duomenis, kurių teikimą riboja Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir Nuostatai.

49. Registro duomenų teikimas gali būti apribotas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytais atvejais.

50. Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

51. Registro duomenys Nuostatų 48 punkte nurodytiems registro duomenų gavėjams teikiami šiais būdais ir formomis:

51.1. pagal registro duomenų gavėjo pateiktą paklausimą atlikus registro duomenų paiešką, duomenys teikiami žodžiu arba suteikiama galimybė juos peržiūrėti kompiuterio ekrane;

51.2. registro duomenys perduodami duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą automatizuotą paklausimą;

51.3. registro duomenys teikiami registro duomenų gavėjams formuojant registro išrašą ar kitus dokumentus, kurie gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu ar kompiuterinėse laikmenose;

51.4. išduodamos registro tvarkytojo nustatytos formos pažymos.

52. Registro objektų, registro objektų savininkų ir registro objektų valdytojų duomenys teikiami pagal registro duomenų gavėjo prašymą arba registro duomenų teikimo sutartis. Teikiami registro duomenys, registro duomenų teikimo ir naudojimo tvarka nustatomi registro duomenų teikimo sutartyse. Registro duomenų gavėjas gautų registro duomenų negali panaudoti kitaip arba kitam tikslui, negu nustatyta teikiant registro duomenis.

53. Registro duomenys Nuostatų 48.1, 48.2 ir 48.3 papunkčiuose nurodytiems registro duomenų gavėjams teikiami jų funkcijoms atlikti. Registro duomenys Nuostatų 48.5 papunktyje nurodytiems registro duomenų gavėjams teikiami, kai registre patvirtinama jų tapatybė per VIISP, arba pagal jų rašytinius prašymus. Registro duomenys Nuostatų 48.1 ir 48.2 papunkčiuose nurodytiems registro duomenų gavėjams teikiami pagal registro duomenų teikimo sutartis, sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, kitais teisės aktais ir Nuostatais. Registro duomenys Nuostatų 48.2 ir 48.3 papunkčiuose nurodytiems registro duomenų gavėjams gali būti teikiami pagal jų rašytinius prašymus.

54. Registro duomenys Nuostatų 48.4 ir 48.6 papunkčiuose nurodytiems gavėjams, kai registro duomenų gavėjas nurodo jų naudojimo tikslą, apimtį, būdą ir numatomo naudojimo teisėtumą, teikiami pagal gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju).

55. Registro duomenų pateikimo forma ir duomenų gavimo būdas derinami su registro duomenų gavėjais ir gali būti keičiami tik abipusiu registro duomenų gavėjų ir registro tvarkytojo susitarimu. Registro duomenų gavėjo prašymu Nuostatuose nurodyti registro duomenys gali būti atrinkti, sugrupuoti pagal registro duomenų gavėjo užklausą ir pateikti kaip išrašai arba nustatytos formos ataskaitos.

56. Registro duomenys registro duomenų gavėjams teikiami Nuostatuose nurodytais būdais pagal standartines užklausas ir parametrus, nurodytus registro duomenų gavėjų prašymuose ir registro duomenų teikimo sutartyse. Registro duomenų gavėjai, susiję registrai ir valstybės informacinės sistemos gautus registro duomenis privalo naudoti (taip pat ir pakartotinai) tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kaip nurodyta Nuostatų 52 punkte nurodytoje sutartyje ar prašyme. Registro informacijos ir duomenų pakartotinio naudojimo sąlygos ir tvarka nustatomi Nuostatų 52 punkte nurodytoje sutartyje ar prašyme.

57. Registro išrašai, pažymos ir kiti dokumentai apie registro objektus teikiami atlygintinai. Atlyginimo už registro duomenų teikimą dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

58. Registro duomenys teikiami neatlygintinai:

58.1. registro duomenų teikėjams – registre tvarkomi duomenys apie juos ir jų vardu įregistruotus registro objektus (raštu teikiami kartą per kalendorinius metus, automatizuotu būdu – prisijungus per VIISP arba prireikus gali būti peržiūrėti registro tvarkytojo kompiuterio ekrane);

58.2. susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms – registro duomenys pagal registro duomenų teikimo sutartis, išskyrus tuos atvejus, kai registro tvarkytojai arba registro tvarkytojas ir valstybinės informacinės sistemos valdytojas yra tas pats juridinis asmuo;

58.3. mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms, valstybinėms įstaigoms ir teismams – teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.

58.4. tarptautinėms organizacijoms ir Europos Sąjungos institucijoms registro objekto tapatumui patikrinti pagal prašymą arba sutartį.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 902, 2016-09-07, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23388

 

59. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims.

60. Registro duomenys trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka, prireikus gali būti nustatomi ir kiti registro duomenų teikimo būdai, jeigu tai neprieštarauja šiam įstatymui.

61. Informacija apie atskirus registro objektus viešai neskelbiama. Statistinė informacija apie registre įregistruotus jūrų laivus skelbiama registro tvarkytojo interneto svetainėje.

62. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro objektus ir tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių ar neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, duomenų teikėjus, duomenų gavėjus, duomenų kiekį, taip pat apie tai, kokiu būdu registrui pateikiami dokumentai.

63. Registro tvarkytojo interneto svetainėje nuo registro objekto įregistravimo ir 3 metus po registro objekto išregistravimo viešai skelbiami Nuostatų 12.1, 12.2, 12.3 ir 12.5 papunkčiuose nurodyti duomenys.

64. Kai atsisakoma teikti registro duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, raštu arba elektroninėmis priemonėmis pranešama apie priimtą motyvuotą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką.

 

VIII SKYRIUS

Registro duomenų, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ sauga

 

65. Už registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako registro valdytojas ir registro tvarkytojas.

66. Steigiant ir tvarkant registrą, turi būti įgyvendintos duomenų saugos programinės, techninės, patalpų apsaugos ir administracinės priemonės, skirtos registro duomenų tikslumui ir apsaugai nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat kokio nors kito neteisėto tvarkymo užtikrinti. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų saugotinų registro duomenų pobūdį ir jų tvarkymo riziką. Šios priemonės, registro duomenų saugaus tvarkymo reikalavimai ir jų įgyvendinimas nustatyti registro valdytojo patvirtintuose registro duomenų saugos nuostatuose ir detalizuojami registro techniniame projekte (specifikacijoje).

67. Registro tvarkytojas atsako už registruoti pateiktų dokumentų, registravimo ir duomenų tvarkymo metu įvedamų duomenų saugą, registro duomenų bazėje sukauptų duomenų, šių duomenų archyvo ir registro duomenų bazės dokumentų archyvo saugą.

68. Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai rengiami, derinami ir tvirtinami vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, ir Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

69. Registro tvarkytojo darbuotojai privalo registro duomenų saugos nuostatų, tvirtinamų registro valdytojo, nustatyta tvarka užtikrinti reikiamas administracines, technines ir organizacines registro duomenų saugos priemones ir tokių priemonių įgyvendinimą.

70. Registro valdytojo ir tvarkytojo darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

71. Už Nuostatų 70 punkte nustatytos pareigos nevykdymą registro valdytojo ar tvarkytojo darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

72. Registras finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant Europos Sąjungos lėšas), taip pat lėšomis, gautomis už registro teikiamas paslaugas, ir iš kitų šaltinių teisės aktų nustatyta tvarka. Pasirengimas kurti registrą, registro kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

73. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

74. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, valstybės archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1034, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14592

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 677, 2006-07-05, Žin., 2006, Nr. 77-2988 (2006-07-14), i. k. 1061100NUTA00000677

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1318 "Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro" ir 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1435 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 119, 2010-02-10, Žin., 2010, Nr. 19-881 (2010-02-13), i. k. 1101100NUTA00000119

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1318 "Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1034, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14592

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 902, 2016-09-07, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23388

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro“ pakeitimo