Suvestinė redakcija nuo 2018-02-16 iki 2018-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 74-3031, i. k. 109301MISAK00D1-331

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SPECIALIOSIOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 15 d. Nr. D1-331

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-582, 2014-07-03, paskelbta TAR 2014-07-07, i. k. 2014-09886

 

1. Tvirtinu Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. 97 „Dėl Elektros žūklės aparatų naudojimo žuvų gaudymui tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 49-1186);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 322 „Dėl AAM 1997-05-27 įsakymo Nr. 97 „Dėl Elektros žūklės aparatų naudojimo žuvų gaudymui tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 86-2573).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-100 

redakcija)

 

 

Specialiosios žvejybos VIDAUS VANDENYSE tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarką ir sąlygas, specialiosios žvejybos leidimų (toliau - Leidimas) išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, paraiškų bei ataskaitų pateikimo, kompensavimo už šios žvejybos metu sugautas žuvis ir sugautų žuvų panaudojimo tvarką.

2. Šis Tvarkos aprašas yra privalomas visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems specialiąją žvejybą vidaus vandens telkiniuose, išskyrus privačius dirbtinius vandens telkinius.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme, Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme ir Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo.

 

II SKYRIUS

Leidimų išdavimas

 

4. Elektroninės (pareiškėjo prašymu – popierinės) formos Leidimus, naudodama elektroninę Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (ALIS), išduoda Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra). Leidimai išduodami į vandens telkinius, nustatyta tvarka įrašytus į Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą (UETK). Už Leidimo išdavimą imama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Apie išduotus Leidimus Agentūra praneša Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams, kurių administruojamoje teritorijoje bus vykdoma specialioji žvejyba, el. paštu pateikdama Leidimo kopiją.

5. Turint Leidimą pažeminti vandens lygį, išduotą vadovaujantis Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Leidimo pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išduodamas specialiosios žvejybos leidimas žuvivaisos tikslu, kuriame nurodomos žuvų išgaudymo ir perkėlimo sąlygos. Žuvys perkeliamos surašant žuvų įveisimo aktą, nurodytą Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“, 2 priede. Žvejybos metu pildomas Žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“, pateiktas nustatytos formos žvejybos padalinių žvejybos žurnalas (toliau – Žvejybos žurnalas).

6. Leidimui gauti specialiąją žvejybą pageidaujantis vykdyti fizinis arba juridinis asmuo (toliau – Pareiškėjas) pateikia Agentūrai prašymą raštu arba naudodamas ALIS, arba tiesiogiai kreipiantis į Agentūrą, arba per kontaktinį centrą. Pareiškėjas pateiktame prašyme leidimui gauti nurodo:

6.1. vandens telkinių, kuriuose numatoma žvejoti, pavadinimus, kodus pagal UETK, plotą ar upės atkarpas ir savivaldybių, kuriose yra tie vandens telkiniai, pavadinimus, saugomų teritorijų pavadinimus (jei vandens telkiniai yra valstybiniuose parkuose, valstybiniuose gamtiniuose ar biosferos rezervatuose, gamtiniuose draustiniuose);

6.2. reikalingą sugauti žuvų kiekį pagal rūšis (moksliniams tyrimams žuvų išteklių būklei įvertinti, biomelioracijai (toliau – biomanipuliacija) ir stebėsenai vietoje žuvų rūšių ir kiekio gali būti nurodomas žvejybos dienų arba žvejybos įrankių panaudojimo kartų skaičius), biomanipuliacijai – nurodomos sąlygos pagal Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytas mokslines rekomendacijas);

6.3. numatomus žvejybai naudoti įrankius (tipą, kiekį, jų ilgį, akių dydį, kabliukų skaičių);

6.4. elektros žvejybos aparato registravimo Agentūroje numerį (jei pageidaujama žvejoti elektros žvejybos aparatu);

6.5. pageidaujamą žvejybos laiką;

6.6. žvejybos tikslą;

6.7. darbų reikalingumo bei pageidaujamo sugauti žuvų kiekio pagrindimo motyvus žvejojant žuvivaisos tikslais, išskyrus žvejybą numatytą valstybiniame žuvų ir vėžiagyvių gaudymo žuvivaisai plane, kurį Tvarkos aprašo 9 punkte nustatyta tvarka rengia Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija (toliau – ŽŪM institucija);

6.8. ne daugiau kaip trijų (išskyrus žvejojančius Kuršių mariose ir vykdančius žvejybą biomanipuliacijos tikslu) atsakingų už žvejybą asmenų vardus, pavardes, pareigas. Žvejojant Kuršių mariose ir vykdant žvejybą biomanipuliacijos tikslu, gali būti nurodytas ir didesnis atsakingų už žvejybą  asmenų skaičius;

6.9. ar pageidauja gauti popierinę leidimo formą (teikiant paraišką per ALIS nurodoma paraiškos skiltyje „pastabos“).

7. Pareiškėjas kartu su prašymu Leidimui gauti papildomai pateikia:

7.1. sutarties atlikti darbus kopiją su juridiniu ar fiziniu asmeniu, kurio užsakymu numatoma vykdyti specialiąją žvejybą;

7.2. verslinės žvejybos įrankiais leidžiamų sugauti žuvų limitus (kai Išnuomotuose vandens telkiniuose yra nustatyti žuvų sugavimo limitai);

7.3. mokslo ar studijų institucijos vadovo patvirtintų planinių temų ir techninių užduočių kopijas – kai specialioji žvejyba vykdoma mokslinių tyrimų tikslais;

7.4. šio Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytų asmenų parengtas mokslines rekomendacijas dėl žvejybos biomanipuliacijos tikslais  – kai žvejojama biomanipuliacijos tikslais;

7.5. žvejybos ploto naudotojo ar vandens telkinio savininko sutikimą raštu jo vandens telkinyje vykdyti specialiąją žvejybą – kai Išnuomotame ar privačiame vandens telkinyje norima žvejoti ne žvejybos ploto naudotojo ar savininko užsakymu, išskyrus atvejus, kuomet Leidimo Išnuomotame ar privačiame vandens telkinyje prašo pats žvejybos plotų naudotojas ar savininkas arba esant ypatingai ekologinei situacijai (epizootijos židinys, invazinių gyvūnų rūšių atsiradimas ir kt.);

7.6. žvejybos ploto naudotojo ar savininko prašymą Pareiškėjui Išnuomotame ar privačiame vandens telkinyje atlikti mokslinius tyrimus – kai norima žvejoti žvejybos ploto naudotojo ar savininko užsakymu;

7.7. valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

8. Specialiojoje žvejyboje gali dalyvauti tik Leidimą turintis Pareiškėjas (toliau – Naudotojas), jų įmonėse (įstaigose) dirbantys (besimokantys), taip pat žvejybą kontroliuojantys asmenys.

9. Valstybinis žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai planas rengiamas vadovaujantis žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354 /D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių bei minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo patvirtinimo“.

10. Moksliniai tyrimai vykdomi vadovaujantis Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-767 „Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Žuvų išteklių tyrimų metodika), reikalavimais.

11. Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų gavimo išduoda Leidimą. Jei prašymą Leidimui gauti teikiantis Pareiškėjas neatitinka bent vieno iš Tvarkos aprašo 19 punkte nurodyto reikalavimo arba nepateikė Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų, Agentūra per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apie tai raštu arba elektroniniu paštu praneša Pareiškėjui ir informuoja, kad terminas Leidimui išduoti bus pradedamas skaičiuoti gavus trūkstamą informaciją. Prašymą Leidimui gauti pateikusiam asmeniui motyvuotas atsisakymas išduoti Leidimą pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas išduoti Leidimą arba kitu prašyme nurodytu būdu. Jei prašyme išduoti leidimą pateikta visa privaloma informacija, Agentūra per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos išsiunčia Pareiškėjui patvirtinimą apie gautą prašymą. Šiame patvirtinime pateikiama informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje.

12. Prašymo išduoti Leidimą nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu Pareiškėjas per 60 kalendorinių dienų nuo informacijos apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją gavimo dienos raštu ar elektroniniu paštu Agentūrai nepateikia visų prašomų dokumentų, duomenų, informacijos.

13. Leidžiamų sugauti žuvų kiekis (vnt. ir kg) neturi viršyti vandens telkiniui nustatyto žuvų sugavimo limito ar žuvų išteklių naudotojui skirtos kvotos. Specialiosios žvejybos metu sugautas žuvų kiekis įskaitomas į vandens telkiniui nustatytą žuvų sugavimo limitą. Jeigu limitas nenustatytas ir nėra mokslinių tyrimų rekomendacijų, per metus leidžiama sugauti žuvų ne daugiau kaip po 5 kg iš hektaro, išskyrus žvejybą biomanipuliacijos tikslu, kai žuvų sugavimas nustatomas pagal Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytas mokslines rekomendacijas.

14. leidimai vykdyti specialiąją žvejybą mokslinių tyrimų tikslu - žuvų gaudymui moksliniams tyrimams ar stebėsenai, norint nustatyti jų gausumą, biomasę, augimo tempus, įmitimą, paplitimą, pasiskirstymą vandens telkiniuose, nustatyti migracijos dėsningumus, atlikti kitus mokslinius tyrimus, taip pat mokymo ir kolekcijų papildymo tikslais išduodami juridiniams asmenims (biologinio profilio mokslo ir studijų institucijoms ar organizacijoms) ar fiziniams asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų praktinę specialiosios žvejybos patirtį ir dalyvavusiems ne mažiau kaip 5 ichtiologinių tyrimų darbuose kaip bendraautoriai  bei  pateikusiems tų tyrimų ataskaitų kopijas.

Šiame punkte nurodyti asmenys žuvų išteklių mokslinių tyrimų ataskaitą (toliau – Tyrimų ataskaita) per 1 mėnesį nuo mokslinių tyrimų pabaigos turi pateikti Agentūrai. Tyrimų ataskaita turi atitikti Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-767 „Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punkto reikalavimus.

15. Agentūra, gavusi Tyrimų ataskaitą, patikrina jos atitikimą mokslinių tyrimų techninės užduoties, Žuvų išteklių tyrimų metodikos reikalavimams, Tvarkos aprašo 19.2 punkte nurodytai duomenų pateikimo ataskaitai ir Tyrimų ataskaitą patalpina internete.

16. leidimai vykdyti specialiąją žvejybą žuvivaisos tikslu - žuvų gaudymui dirbtiniam veisimui, paauginimui, perkėlimui į kitus vandens telkinius, plėšriųjų žuvų reproduktoriams šerti tikslais išduodami biologinio profilio mokslo ir studijų institucijoms ar organizacijoms, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgaliotoms institucijoms.

17. leidimai vykdyti specialiąją žvejybą veterinarinių tyrimų tikslu - žuvų gaudymui parazitologinių, ichtiopatologinių tyrimų, sunkiųjų metalų ar kitų kenksmingų medžiagų koncentracijos žuvyse nustatymo tikslais išduodami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgaliotoms institucijoms.

18. Leidimai vykdyti specialiąją žvejybą biomanipuliacijos tikslu išduodami savivaldybės skelbtų viešųjų pirkimų dėl biomanipuliacinės žvejybos laimėtojui į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Vandenų programos veiksmų planas), nurodytus vandens telkinius.

19. Leidimai neišduodami, jeigu:

19.1. nepateikti Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose nurodyti duomenys ar informacija;

19.2. po leidime nustatyto termino, nepateikta nustatytos formos ataskaita, nurodyta Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo ir žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti skiriamų lėšų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo ir žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti skiriamų lėšų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 ar 4 priede;

19.3. po leidime nustatyto termino nepateikta Tyrimų ataskaita ar ji neatitinka Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos apraše nustatytų reikalavimų;

19.4. Pareiškėjas turi paskirtą ir nesumokėtą baudą už specialiąją žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir nėra atlyginęs žuvų ištekliams padarytos žalos, jeigu jis turėjo atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą;

19.5. Leidimo išdavimas prieštarautų Tvarkos aprašo ar kitų teisės aktų reikalavimams.

 

III SKYRIUS

žvejybos tvarka

 

20. Specialiajai žvejybai vidaus vandenyse naudojami ne mėgėjų žvejybos įrankiai turi būti paženklinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakyme Nr. D1-383 „Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ nustatyta tvarka.

21. Specialiosios žvejybos metu naudojami elektros žvejybos aparatai įsigyjami, laikomi ir naudojami Agentūros nustatyta tvarka. Specialiąją žvejybą leidžiama vykdyti tik Agentūroje registruotu elektros žvejybos aparatu arba turint leidimą įsigyti ne mėgėjų žvejybos įrankį. Elektros žvejybos aparato registravimo numeris nurodomas Leidime. 

22. Vykdant  specialiąją žvejybą, žvejybos vietoje būtina turėti Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos išduotą Žvejybos žurnalą.

23. Žvejybos žurnalas pildomas vadovaujantis Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“.

24. Naudotojai apie tikslią specialiosios žvejybos vidaus vandens telkiniuose vietą (žvejybos baro Nr., gyvenvietės ar kito orientyro pavadinimas), datą ir laiką (vienos valandos  tikslumu) turi raštu, elektroniniu paštu, faksu informuoti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau - RAAD) ir valstybinio parko, valstybinio gamtinio rezervato ar biosferos rezervato direkciją (jei  vandens telkinys patenka į šias saugomas teritorijas):

24.1. ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki 12 valandos - žvejojant darbo dienomis;

24.2. ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos 12 valandos - žvejojant ne darbo ar švenčių dienomis.

25. Gavusios pranešimą raštu, elektroniniu paštu ar faksu, nurodytos institucijos jį nustatyta tvarka įregistruoja gaunamų raštų registravimo žurnale.

26. Reproduktoriai arba kitos žuvys, kurios pagal Leidimuose nustatytas sąlygas po tyrimų turi būti išleistos atgal į vandens telkinį, gaudomos ir laikomos taip, kad būtų užtikrintas jų gyvybingumas. Žuvims gaudyti žuvivaisai naudojami statomi tinklaičiai turi būti tikrinami ne rečiau kaip du kartus per parą, kiti žvejybos įrankiai – ne rečiau kaip kartą per parą, gaudyklės, kuriomis gaudomi šamų reproduktoriai, tikrinamos ne rečiau kaip kas antrą dieną.

27. Naudotojai, žvejojantys žuvivaisos tikslais, privalo užtikrinti gyvybingų reproduktorių bei ikrų nugabenimą į inkubatorių ar išleidimo vietą. Jeigu žvejybos metu žūva arba sužalojama ir nebetinka žuvivaisai daugiau kaip 10 proc. sugautų ar pervežamų žuvų (išskyrus seliavas ir sykus) skaičiaus, Naudotojas žvejybą nutraukia ir apie tai nedelsiant informuoja atitinkamą RAAD ir Agentūrą. Leidimo galiojimas Agentūros sprendimu sustabdomas.

28. Vykdant specialiąją žvejybą, Leidime nenurodytos gyvybingos tokių rūšių žuvys, už kurių neteisėtą gaudymą yra nustatytas konkrečios rūšies žalos atlyginimo įkainis, paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Vykdant žvejybą biomanipuliacijos tikslu atgal į vandens telkinį paleidžiamos tik plėšriosios ir saugomų rūšių žuvys. Jeigu tokių rūšių negyvybingų žuvų svoris didesnis kaip 10 proc. laimikio ir nėra galimybės išvengti šių rūšių žuvų žuvimo, Naudotojas žvejybą nutraukia ir per 4 valandas po to, kai plaukiojimo priemonė su laimikiu pasiekė krantą, apie tai informuoja atitinkamą RAAD, kuris sustabdo žvejybą ir informuoja Agentūrą. Pastaroji priima sprendimą dėl Leidimo sustabdymo ir Leidimo sustabdymo panaikinimo ir apie tai per dvi darbo dienas informuoja Naudotoją ir atitinkamą RAAD.

29. Vykdant specialiąją žvejybą žuvivaisos tikslais arba naudojant elektros žvejybos aparatą, žvejybos vietoje turi būti įrengtas informacinis stendas, kuriame nurodomas žvejybos Naudotojas, žvejybos tikslas ir Naudotojo kontaktinis telefonas. Šio stendo nereikia žvejojant Kuršių mariose.

30. Pasibaigus Leidimo galiojimui, Naudotojai pateikia Agentūrai nustatytos formos ataskaitą, nurodytą Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo ir žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti skiriamų lėšų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo ir žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti skiriamų lėšų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 ar 4 priede. Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytu atveju, prie ataskaitų pridedamos žuvų įveisimo aktų ir atitinkamų Žvejybos žurnalo įrašų apie žuvų sugavimą ir perkėlimą kopijos.

 

IV SKYRIUS

Kompensavimas už sugautas žuvis

 

31. Už privačiuose ir Išnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose specialiosios žvejybos metu sugautas žuvis šią žvejybą vykdantys Naudotojai kompensuoja žvejybos ploto naudotojui arba savininkui tarpusavio susitarimu (išskyrus šio Tvarkos aprašo 32.4 papunktyje nurodytus atvejus).

32. už specialiosios žvejybos metu sugautas žuvis nekompensuojama, kai:

32.1. valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose žvejojama mokslinių tyrimų tikslu;

32.2. Išnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose žvejojama žuvivaisos tikslais, vykdant Valstybinį žuvų ir vėžiagyvių gaudymo žuvivaisai planą arba vandens telkinio valdytojo parengtą žuvų ir vėžiagyvių gaudymo žuvivaisai planą;

32.3. Leidimas Išnuomotame ar privačiame vandens telkinyje išduodamas paties žvejybos ploto naudotojo ar savininko prašymu;

32.4. esant ypatingai ekologinei situacijai (epizootijos židinys, invazinių gyvūnų rūšių atsiradimas ir kt.) arba su Aplinkos ministerija suderintiems žuvininkystės moksliniams ar veterinariniams tyrimams atlikti;

32.5. vykdant Vandenų programos veiksmų plane numatytas priemones.

 

V SKYRIUS

Sugautų žuvų naudojimas

 

33. Specialiosios žvejybos metu sugautos žuvys panaudojamos šia tvarka:

33.1. gyvybingi reproduktoriai ir vertingų rūšių žuvys paleidžiamos atgal į tą patį žuvininkystės vandens telkinį (tai pažymima Žvejybos žurnale), perkeliami į kitus vandens telkinius arba į tvenkinius reproduktorių bandai suformuoti. Perkeliant žuvis į kitą vandens telkinį, Žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas žuvų įveisimo aktas;

33.2. negyvybingos arba žuvusios žuvys panaudojamos arba sunaikinamos teisės aktų nustatyta tvarka;

33.3. kai specialioji žvejyba žvejybos limitams nustatyti vykdoma žvejybos ploto naudotojo užsakymu, tuo metu sugautos žuvys naudojamos jo nuožiūra.

34. Draudžiama prekiauti specialiosios žvejybos metu sužvejotomis žuvimis bei iš jų pagamintais žuvininkystės produktais. Ši nuostata netaikoma žuvims, sužvejotoms biomanipuliacijos tikslu. Leidžiama parduoti, perdirbti ir supirkti bet kokio dydžio žuvis, sužvejotas biomanipuliacinės žvejybos metu.

35. Mokslinių tyrimų metu sužvejotos žuvys bei iš jų pagaminti žuvininkystės produktai gali būti panaudojami:

35.1. tinkamos žmonių maistui žuvys suvartojamos asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti (maistui, masalui žvejyboje ir kt.);

35.2. mokymo tikslams.

35.3. gyvūnų šėrimui.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

36. Naudotojui pažeidus šio Tvarkos aprašo reikalavimus ar Leidimo sąlygas, žvejybą kontroliuojanti institucija apie tai informuoja Agentūrą.

37. Leidimo galiojimą sustabdo, Leidimo galiojimo sustabdymą panaikina, Leidimą per ALIS panaikina Agentūra ir apie tai raštu praneša Naudotojui, kuriam buvo išduotas Leidimas.

38. Leidimo galiojimas sustabdomas, iki bus išnagrinėta administracinio teisės pažeidimo byla, jeigu fizinis arba juridinis asmuo yra įtariamas specialiąją žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, kurio metu padaryta žala žuvų ištekliams.

39. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai priimamas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje ir pažeidėjas sumoka jam skirtą baudą ir atlygina žuvų ištekliams padarytą žalą arba kai administracinio teisės pažeidimo byloje priimamas nutarimas nutraukti bylą.

40. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

40.1. rašytiniu fizinio arba juridinio asmens prašymu;

40.2. išduodant Leidimą buvo pažeistos jo išdavimo sąlygos;

40.3. pasibaigia juridinis asmuo arba miršta fizinis asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas.

41. Leidimo galiojimas gali būti nenaikinamas, o pateikiama žodinė pastaba arba rašytinis nurodymas ir nustatomas protingas terminas pažeidimams pašalinti, kuris atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęstas, jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, tai yra nepadaryta žalos viešiesiems interesams arba padaryta žala labai nedidelė.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ SPECIALIOSIOS ŽVEJYBOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

 

42. Specialiosios žvejybos metu Naudotojai privalo laikytis Tvarkos aprašo reikalavimų ir Leidime nurodytų sąlygų.

43. Žala, padaryta pažeidus šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Žuvys, sugautos pažeidus šio Tvarkos aprašo reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kur jos aptiktos, paimamos ir naudojamos šio Tvarkos aprašo V skyriuje ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

45. Šio Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-867, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-250 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-867

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 "Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-827, 2013-11-08, Žin., 2013, Nr. 119-6007 (2013-11-20), i. k. 113301MISAK00D1-827

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 "Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-582, 2014-07-03, paskelbta TAR 2014-07-07, i. k. 2014-09886

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 "Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-100, 2018-02-12, paskelbta TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02355

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 "Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo