Suvestinė redakcija nuo 2024-01-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 48-1602, i. k. 1052310ISAK0001V-97

 

Nauja redakcija nuo 2024-01-18:

Nr. 1V-60, 2024-01-17, paskelbta TAR 2024-01-17, i. k. 2024-00698

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 8 d. Nr. 1V-97

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIV-2088 „Dėl Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“, 27.4 papunktyje nustatytą viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros uždavinių įgyvendinimo prioritetą didinti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos veiksmingumą, siekdamas sudaryti prielaidas nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos sklaidai,

tvirtinu Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatus (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                  Gintaras Furmanavičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2024 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1V-60

redakcija)

 

 

NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS

PROJEKTŲ IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso organizavimą, paraiškų teikimą nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursui (toliau – konkursas), Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos vertinimo komisijos darbo organizavimą, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų vertinimą bei šių projektų ir iniciatyvų rengėjų (toliau – rengėjai) skatinimo tvarką.

2. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas (toliau – projektas) nuostatuose suprantamas kaip visuma susietų veiklų, kuriomis siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams, nustatant ir šalinant bendrąsias nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant asmenis, kurie linkę daryti nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus ar ateityje gali tapti tokių veikų aukomis, ir kurioms nustatomas tam tikras biudžetas ir įgyvendinimo laikotarpis.

3. Bendruomenės iniciatyva (toliau – iniciatyva) šiuose nuostatuose suprantama kaip savanoriška ir savarankiška bendruomenės veikla, skirta su viešojo saugumo užtikrinimu susijusioms problemoms bendruomenės gyvenamojoje vietovėje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse) arba problemoms, kurios yra bendros kelioms bendruomenėms, spręsti.

4. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

5. Konkurso tikslai:

5.1. pabrėžti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos svarbą ir skatinti projektų ir iniciatyvų, kuriais siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams bei mažinti nusikalstamumą, rengimą ir vykdymą;

5.2. skatinti geriausių projektų ir iniciatyvų rengėjus, siekiant į nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją įtraukti kuo daugiau subjektų;

5.3. skatinti bendruomenių savarankiškumą užtikrinant bendruomenės saugumą, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą;

5.4. skatinti bendruomenių ir gyventojų aktyvumą ir iniciatyvumą sprendžiant jiems aktualias su viešojo saugumo užtikrinimu susijusias problemas; įtraukti gyventojus, jų grupes ir savanoriškas organizacijas į veiklą, skirtą nusikalstamumui savo gyvenamojoje vietovėje mažinti ir gyvenimo kokybei gerinti;

5.5. atkreipti visuomenės dėmesį į bendruomenių vaidmenį užtikrinant gyvenamosios aplinkos saugumą;

5.6. skleisti gerąją praktiką nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje, informuojant visuomenę apie geriausius šios veiklos projektus ir iniciatyvas.

6. Konkursą, siekdama nustatyti geriausią praėjusių metų šalies projektą bei iniciatyvą ir paskatinti rengėjus, paprastai kiekvienais metais organizuoja Vidaus reikalų ministerija.

7. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos vertinimo komisija (toliau – komisija) savo darbe vadovaujasi nuostatais.

8. Lėšos rengėjams skatinti ir oficialiam rengėjų apdovanojimų renginiui organizuoti skiriamos iš einamųjų metų valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Vidaus reikalų ministerijai.

9. Didžiausia galima skirti suma:

9.1. konkursą laimėjusio projekto rengėjui – iki 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų;

9.2. konkursą laimėjusios iniciatyvos rengėjui – iki 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų.

10. Konkursas laikomas įvykusiu, kai pateikiamas bent vienas projektas ar iniciatyva.

 

II SKYRIUS

KONKURSO OBJEKTAS IR DALYVIAI

 

11. Konkurso objektas – ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, ėjusius prieš kalendorinius metus, kuriais skelbiamas konkursas, vykdytas (-a) (baigtas (-a) vykdyti arba tebevykdomas (-a) projektas, atitinkantis Vidaus reikalų ministerijos nurodytą konkurso temą (temas), ar iniciatyva.

12. Konkurso dalyviai:

12.1. konkursui projektus gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, taip pat nuostatų 12.2 papunktyje nurodyti subjektai;

12.2. konkursui iniciatyvas gali teikti visos juridinio asmens statusą turinčios registruotos ir veikiančios:

12.2.1. bendruomeninės organizacijos;

12.2.2. religinės bendruomenės ir bendrijos;

12.2.3. sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

 

III SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

13. Konkursą Vidaus reikalų ministerija paprastai skelbia kiekvienais metais iki vasario 1 d.

14. Konkursas skelbiamas viešai Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje http://vrm.lrv.lt/. Skelbime nurodoma:

14.1. konkurso tema (-os), kurią (-ias) turi atitikti teikiami projektai (ši nuostata netaikoma iniciatyvoms);

14.2. projektų ir iniciatyvų paraiškų teikimo terminas ir pateikimo vieta;

14.3. projekto ir iniciatyvos paraiškų aprašai arba nuoroda į juos internete;

14.4. kontaktiniai duomenys pasiteirauti;

14.5. kita reikalinga informacija.

15. Rengėjai teikia paraiškas konkursui iki metų, kuriais skelbiamas konkursas, kovo 1 d.

16. Iki metų, kuriais skelbiamas konkursas, gegužės 1 d. komisija įvertina paraiškas ir pateikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl rengėjų skatinimo.

17. Iki metų, kuriais skelbiamas konkursas, birželio 1 d. vidaus reikalų ministras, įvertinęs komisijos pasiūlymus, skiria premijas rengėjams.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

18. Konkursui pateikiama nuostatų 1 ir 2 prieduose nustatyto turinio paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ir iniciatyvos. Paraiška turi būti pasirašyta rengėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę ir pareigas.

19. To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas, dėl vieno ir to paties projekto ar iniciatyvos pildoma viena paraiška. Jei rengėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką dėl to paties projekto ar iniciatyvos, vertinama pirmiausiai pateikta paraiška.

20. Konkursui negali būti teikiama projekto ar iniciatyvos paraiška, už kurį (-ią) rengėjui jau buvo skirta premija nuostatų nustatyta tvarka.

21. Konkursui pakartotinai negali būti teikiama projekto ar iniciatyvos, kuris (-i) vykdomas (-a) kasmet ar tokiu dažniu, kad jau yra tapęs (-usi) tradicija, ir kurį (-ią) įgyvendindamas rengėjas iš esmės taiko panašius metodus ir priemones, ir už kurį (-ią) rengėjui jau buvo skirta premija nuostatų nustatyta tvarka, paraiška, išskyrus tuos atvejus, jei keitėsi dalis projekto ar iniciatyvos veiklų ir (ar) techninių sprendimų ir tai turėjo esminę įtaką projekto ar iniciatyvos apimčiai, tikslams ir uždaviniams.

22. Paraiška su lydraščiu turi būti pateikta Vidaus reikalų ministerijai vienu iš šių būdu:

22.1. asmeniškai pateikta rengėjo ar jo įgalioto asmens;

22.2. pristatyta pašto kurjerio;

22.3. atsiųsta registruotu paštu;

22.4. pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

23. Rengėjas lydraštyje turi pateikti sutikimą, kad jo visa paraiška būtų viešinama Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje. Rengėjas, kuris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis, nesutinka skelbti viešai dalies pateiktoje paraiškoje esančios informacijos (pavyzdžiui, vaikų nuotraukų), kartu pateikia viešinimui skirtą elektroninę versiją (kompiuterinėje laikmenoje kartu su teikiama popierine paraiška arba elektroninio pašto adresu, nurodytu Vidaus reikalų ministerijos konkurso skelbime).

24. Popierinė paraiška teikiama voke, ant kurio yra nurodomas Vidaus reikalų ministerijos adresas, konkurso, kuriam teikiama paraiška, pavadinimas, rengėjo pavadinimas ir adresas.

25. Paraiška turi būti pateikta iki galutinės paraiškų teikimo dienos – metų, kuriais skelbiamas konkursas, kovo 1 d. Jeigu paraiška siunčiama registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė nei galutinė paraiškų teikimo data. Tiesiogiai į Vidaus reikalų ministeriją pristatoma paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo dieną iki nustatytos Vidaus reikalų ministerijos darbo dienos pabaigos.

26. Vidaus reikalų ministerijoje gautos paraiškos registruojamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

27. Projektus ir iniciatyvas vertina ir pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl rengėjų skatinimo teikia komisija, kurios sudėtį tvirtina vidaus reikalų ministras. Komisijos nariais gali būti Vidaus reikalų ministerijos, kitų ministerijų, įstaigų prie ministerijų, kitų suinteresuotų institucijų, tiesiogiai dalyvaujančių nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijoje, atstovai. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 7 asmenys.

28. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja komisijos pirmininkas. Nesančio komisijos pirmininko funkcijas atlieka komisijos pirmininko paskirtas kitas komisijos narys. Komisiją techniškai aptarnauja komisijos sekretorius, kuris taip pat yra komisijos narys.

29. Komisijos sekretorius:

29.1. per 10 darbo dienų po paskutinės paraiškų teikimo dienos įvertina, ar projektas ar iniciatyva konkursui yra pateikti tinkamų konkurso dalyvių, ar projektas ar iniciatyva yra vykdytas (-a) (baigtas (-a) vykdyti arba tebevykdomas (-a) ne anksčiau kaip praėjusius trejus kalendorinius metus, ėjusius prieš kalendorinius metus, kuriais skelbiamas konkursas, ar projekto ar iniciatyvos paraiška atitinka nuostatų 18, 20–25 punktuose išdėstytus reikalavimus, ir apie atitiktį minėtiems reikalavimams, trūkstamus dokumentus ar informaciją ir kitas organizuojant konkursą svarbias aplinkybes informuoja komisiją;

29.2. komisijos pavedimu prašo rengėjų paaiškinti, papildyti ar patikslinti paraiškose pateiktą informaciją, renka paaiškinimus bei patikslintus dokumentus ir juos teikia komisijai;

29.3. informuoja rengėjus apie priimtus sprendimus dėl jų pateiktų projektų ar iniciatyvų įvertinimo ir rengėjų paskatinimo;

29.4. rengia vidaus reikalų ministro įsakymo dėl konkurso dalyvių paskatinimo projektą, kitų komisijos veiklos dokumentų projektus;

29.5. organizuoja ir protokoluoja komisijos posėdžius;

29.6. organizuoja laimėjusių projektų ir iniciatyvų viešinimą Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

30. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Jie vyksta komisijos pirmininko nustatytu laiku. Komisijos pirmininko sprendimu komisijos posėdis gali būti rengiamas nuotoliniu būdu.

31Komisijos sprendimai priimami dalyvaujant ne mažiau kaip pusei komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu. Jeigu komisijos spendimo nepavyksta priimti bendru sutarimu, dėl jo balsuojama. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko (jo nesant – komisijos pirmininko paskirto kito komisijos nario) balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu.

32. Komisijos nariams apie posėdį elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas praneša komisijos sekretorius. Kartu su pranešimu komisijos nariams jis pateikia posėdžio darbotvarkės projektą ir medžiagą numatomais svarstyti klausimais.

33. Tarp posėdžių komisijos veiklos einamieji klausimai gali būti aptariami ir narių nuomonė išdėstoma elektroniniu paštu.

34. Komisija iki metų, kuriais skelbiamas konkursas, gegužės 1 d. įvertina pateiktus projektus ir iniciatyvas, išrenka geriausią projektą ir iniciatyvą, parengia pasiūlymus dėl rengėjų skatinimo ir pateikia juos vidaus reikalų ministrui.

35. Komisija nuostatų 31 punkte nustatyta tvarka gali priimti sprendimą atmesti paraišką ir nevertinti projekto ar iniciatyvos, jeigu:

35.1. paraiška pateikta po galutinio paraiškos pateikimo termino;

35.2projektas ar iniciatyva yra baigtas (-a) vykdyti anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, ėjusius prieš kalendorinius metus, kuriais skelbiamas konkursas, arba dar nepradėtas (-a) vykdyti;

35.3. paraišką pateikė rengėjas, kuris nepatenka į nuostatų 12 punkte nurodytą konkurso dalyvių grupę;

35.4. projekto ar iniciatyvos paraiška neatitinka nuostatų 18 punkte nustatytų reikalavimų;

35.5. už projektą ar paraišką rengėjui jau buvo skirta premija nuostatų nustatyta tvarka;

35.6. rengėjas komisijos nustatytu laiku nepateikė paraiškoje pateiktos informacijos paaiškinimo, papildymo ar patikslinimo;

35.7projektas iš esmės neatitinka pasirinktos tų metų konkurso temos;

35.8. paraiškoje aprašytas projektas ar iniciatyva, kuris (-i) vykdomas (-a) kasmet ar tokiu dažniu, kad jau yra tapęs (-usi) tradicija, ir kurį (-ią) įgyvendindamas rengėjas iš esmės taiko panašius metodus ir priemones, ir už kurį (-ią) rengėjui jau buvo skirta premija nuostatų nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, jei keitėsi dalis projekto ar iniciatyvos veiklų ir (ar) techninių sprendimų ir tai turėjo esminę įtaką projekto ar iniciatyvos apimčiai, tikslams ir uždaviniams.

36. Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos komisijos nario (-ių) sprendimui, komisijos narys (-iai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti paraiškas, turi nusišalinti nuo atitinkamos paraiškos vertinimo proceso apie priežastis informuodamas (-i) komisijos pirmininką komisijos posėdžio metu.

37. Komisijos nariai iki konkurso laimėtojo (-ų) paskelbimo neviešina informacijos apie konkurso rezultatus.

 

VI SKYRIUS

INICIATYVŲ VERTINIMAS

 

38. Tinkamomis paskatinti laikomos iniciatyvos, prisidedančios prie:

38.1. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos;

38.2. viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse);

38.3. bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.

39. Komisija iniciatyvas vertina pagal šiuos kriterijus:

39.1. iniciatyva yra skirta nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti, viešajam saugumui užtikrinti ir (arba) bendruomenės sutelktumo ir gyventojų saugumo jausmui didinti;

39.2. bendruomenei iniciatyvos teikiama nauda, teigiamas poveikis visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės saugumui;

39.3. iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis bendruomenėmis;

39.4. iniciatyvą galima pakartoti arba vykdyti kitose gyvenamosiose vietovėse;

39.5. iniciatyvos novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

40. Komisija iniciatyvas vertina nuo 0 iki 50 balų, atitiktis kiekvienam kriterijui vertinama skalėje nuo 0 iki 10 balų (0 – visiškai neatitinka, 10 – visiškai atitinka), atsižvelgiant į jos atitiktį kriterijui.

41. Didžiausią balų vidurkį surinkusi iniciatyva skelbiama konkursą laimėjusia iniciatyva.

42. Tuo atveju, jei po vertinimo didžiausią balų vidurkį surinkusios iniciatyvos gauna vienodą įvertinimą, geriausia iniciatyva išrenkama balsuojant komisijos nariams, kiekvienam iš jų suteikiant galimybę skirti po papildomą vieną balą, komisijos nario nuomone, geresnei iniciatyvai – geriausia pripažįstama daugiau balų surinkusi iniciatyva.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

43. Komisija projektus vertina pagal šiuos bendruosius kriterijus:

43.1. projektas turi būti skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti ir (arba) gyventojų saugumo jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti;

43.2. projektas turi būti įvertintas pačių projekto rengėjų ar nepriklausomų ekspertų ir turi būti pasiekti visi arba bent dauguma projekto tikslų;

43.3. projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę ar jos grupes;

43.4. projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams;

43.5. projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

44. Komisija projektų atitiktį bendriesiems kriterijams vertina pagal kriterijus, nurodytus nuostatų 3 priede.

45. Didžiausią bylų vidurkį surinkęs projektas skelbiamas konkursą laimėjusiu projektu.

46. Tuo atveju, jei po vertinimo didžiausią balų vidurkį surinkę projektai gauna vienodą įvertinimą, geriausias projektas išrenkamas balsuojant komisijos nariams, kiekvienam iš jų suteikiant galimybę skirti po papildomą vieną balą, komisijos nario nuomone, geresniam projektui – geriausiu pripažįstamas daugiau balų surinkęs projektas.

 

VIII SKYRIUS

PROJEKTŲ IR INICIATYVŲ RENGĖJŲ SKATINIMAS

 

47. Konkursą laimėjęs projektas ir iniciatyva paskelbiami komisijos posėdyje.

48. Konkursą laimėjusio projekto ir iniciatyvos rengėjui vidaus reikalų ministro įsakymu skiriama iki 2 000 (dviejų tūkstančių)  eurų premija, kuri pervedama į rengėjo nurodytą banko sąskaitą.

49. Be šios premijos, vidaus reikalų ministras, atsižvelgęs į komisijos pasiūlymą, kitiems konkurso dalyviams gali skirti paskatinamąsias premijas. Šios premijos pervedamos į konkurso dalyvių nurodytas banko sąskaitas:

49.1. projekto rengėjui – ne didesnę, nei skiriama konkursą laimėjusio projekto rengėjui;

49.2. iniciatyvos rengėjui – ne didesnę, nei skiriama konkursą laimėjusios iniciatyvos rengėjui.

50. Konkursą laimėjusio projekto ir iniciatyvos rengėjai bei paskatinamąsias premijas gavę konkurso dalyviai, o komisijos pasiūlymu ir kiti projektų rengėjai apdovanojami vidaus reikalų ministro padėkos raštais. Apdovanojimams įteikti gali būti organizuojamas oficialus apdovanojimų renginys.

51. Konkurso rezultatai skelbiami Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (http://vrm.lrv.lt/), vidaus reikalų ministrui priėmus sprendimą dėl projektų ir iniciatyvų rengėjų skatinimo. Konkursą laimėjusio projekto ir iniciatyvos rengėjai, konkurso dalyviai, kuriems skiriamos paskatinamosios premijos, ir vidaus reikalų ministro padėkos raštais apdovanojami projektų rengėjai apie konkurso rezultatus informuojami raštu.

52. Konkursą laimėjęs projektas gali būti teikiamas Europos nusikaltimų prevencijos apdovanojimų konkursui, kurį kasmet organizuoja Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas, jei atitinka konkurso skelbiamą temą. Kiti projektai ir iniciatyvos gali būti siūlomi kitiems tarptautiniams apsikeitimo teigiama patirtimi renginiams, pirmenybę teikiant geriausiai įvertintiems.

 

_____________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

 

2 priedas

 

3 priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-21, 2007-01-19, Žin., 2007, Nr. 10-401 (2007-01-25), i. k. 1072310ISAK0001V-21

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-97 "Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-4, 2011-01-10, Žin., 2011, Nr. 7-258 (2011-01-18), i. k. 1112310ISAK00001V-4

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-97 "Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-519, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10714

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-97 „Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-150, 2015-03-05, paskelbta TAR 2015-03-05, i. k. 2015-03408

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-97 „Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-878, 2017-12-21, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00103

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-97 „Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-766, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-22, i. k. 2018-16432

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-97 „Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-930, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-25, i. k. 2021-26904

Dėl vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-97 „Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-60, 2024-01-17, paskelbta TAR 2024-01-17, i. k. 2024-00698

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-97 „Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo