Suvestinė redakcija nuo 2020-05-22 iki 2022-10-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 137-5411, i. k. 1081100NUTA00001207

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 1207

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 6 dalimi, 25 straipsnio 4 dalimi, 26 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 27 ir 31 straipsniais, 33 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1129, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5654 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001129

Nr. 1142, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14818

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Kapinių tvarkymo taisykles;

1.2. Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašą;

1.3. Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašą;

1.4. Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašą;

1.5. Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą.

1.6. Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašą.“ (pridedama).

Papildyta punktu:

Nr. 1142, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14818

 

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 144 „Dėl Kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 22-695).

 

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                   ARTŪRAS PAULAUSKAS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207

 

KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

1. Kapinių tvarkymo taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) nustato kapinių priskyrimo neveikiančioms, riboto laidojimo ar veikiančioms kapinėms, kapinių perdavimo juridinio asmens teises turinčiai religinei bendruomenei ar bendrijai, leidimo laidoti išdavimo, kapaviečių ar kolumbariumo nišų skyrimo ir laidojimo jose, kapinių priežiūros ir kitų su kapinių tvarkymu susijusių darbų ir paslaugų atlikimo tvarką. Šios taisyklės yra privalomos tvarkant visas kapines, kuriose palaidoti ir (ar) laidojami žmonių palaikai, įskaitant balzamuotus ir kremuotus žmonių palaikus.

2. Į Kultūros vertybių registrą įrašytų kapinių ir kapinėse esančių kultūros paveldo objektų tvarkymui šios taisyklės taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymui ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1Kapinių perdavimo sutartis – šių taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka su tradicine religine bendruomene ar bendrija sudaroma žemės panaudos sutartis arba kita įstatymų nustatyta tvarka sudaroma sutartis, suteikianti teisę juridinio asmens teises turinčiai religinei bendruomenei ar bendrijai laidoti žmonių palaikus kapinėse (ar kapinių dalyje) ir sutartyje nustatyta tvarka organizuoti jų priežiūrą.

3.2Konfesinės kapinės – kapinės (ar kapinių dalis), pagal kapinių perdavimo sutartį suteiktos juridinio asmens teises turinčiai religinei bendruomenei ar bendrijai.

3.21. Neprižiūrima kapavietė – kapavietė, kuri ne trumpiau kaip dvejus metus netvarkyta ir šių taisyklių nustatyta tvarka pripažinta neprižiūrima.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

3.3Viešosios kapinės – visos kapinės, išskyrus konfesines kapines.

3.4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

4. Žemės sklypas, kuriame yra kapinės, įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

II II SKYRIUS
KAPINIŲ SKIRSTYMAS PAGAL STATUSĄ, DRAUDIMAS LAIDOTI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

5. Kapinės priskiriamos neveikiančioms, riboto laidojimo arba veikiančioms, išskyrus naujas kapines, kurios priskiriamos veikiančioms (ir tai nurodoma jų steigimo dokumentuose), savivaldybės tarybos sprendimu, suderinus su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) teritoriniu padaliniu ir Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras). Jeigu kapines planuojama priskirti riboto laidojimo, kuriose leidžiama laidoti tik kremuotus žmogaus palaikus, ar neveikiančioms dėl nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, reikia suderinti su Aplinkos apsaugos departamentu. Suinteresuotos institucijos derinimą pateikia ar atsisako derinti per 10 darbo dienų nuo prašymo derinti gavimo dienos. Jei suinteresuota institucija per šį terminą atsakymo apie derinimą nepateikia, laikoma, kad kapinių statuso pakeitimui pritarta. Kai savivaldybės tarybos priimtu sprendimu kapinių statusas pasikeičia, savivaldybės taryba per 7 darbo dienas raštu informuoja apie tai Kultūros paveldo departamentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 239, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1317 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000239

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

Nr. 409, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07054

Nr. 499, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10725

 

6. Kapinės priskiriamos neveikiančioms, jeigu jose negalimi nauji laidojimai dėl nustatytų visuomenės sveikatos saugos, kultūros paveldo apsaugos ar aplinkosaugos reikalavimų. Apie kapinių priskyrimą neveikiančioms savivaldybė praneša vietinėje spaudoje, be to, informacija skelbiama kapinių informacinėje lentoje.

7. Kapinės priskiriamos riboto laidojimo kapinėms, jeigu jose nėra vietos naujoms kapavietėms formuoti, tačiau galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse, formuojant naujus kapus ar pakartotinai laidojant į jau esamus, taip pat laidojant kolumbariumuose, laidojimo rūsiuose, ar išbarstant kremuotus žmogaus palaikus pelenų barstymo lauke arba laidojant esamose kapavietėse tik kremuotus žmogaus palaikus. Jei kapinės priskiriamos riboto laidojimo kapinėms, kuriose galima laidoti tik kremuotus žmogaus palaikus, ir savivaldybės skelbiamame jos teritorijoje esančių kapinių sąraše prie riboto laidojimo kapinių statuso nurodyta „tik kremuoti žmogaus palaikai“, jose leidžiama laidoti tik kremuotus žmogaus palaikus. Laidojant į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio pritarimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 499, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10725

 

8. Veikiančioms kapinėms priskiriamos kapinės, kur gali būti formuojamos naujos kapavietės, formuojami nauji kapai, pakartotinai laidojama esamuose kapuose, laidojama kolumbariumuose, laidojimo rūsiuose arba išbarstant kremuotus žmogaus palaikus pelenų barstymo lauke.

9. Sprendimą dėl draudimo laidoti veikiančiose arba riboto laidojimo kapinėse arba jų dalyje savivaldybės administracijos direktorius priima per 3 darbo dienas, gavęs Nacionalinio visuomenės sveikatos centro siūlymą. Apie priimtą sprendimą savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo skelbia kapinių informacinėje lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu priimamas sprendimas dėl draudimo laidoti visoje veikiančių ar riboto laidojimo kapinių teritorijoje, šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka joms turi būti nustatytas neveikiančių kapinių statusas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 239, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1317 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000239

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

 

III  SKYRIUS
KONFESINĖS KAPINĖS“.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

10. Juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ir bendrijos pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą savivaldybės nustatyta tvarka gali turėti savo konfesines kapines.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

11. Konfesinės kapinės suteikiamos su tradicinėmis religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis sudarant žemės panaudos sutartį Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka, arba įstatymų nustatyta tvarka sudarant kitą sutartį, suteikiančią teisę juridinio asmens teises turinčiai religinei bendruomenei ar bendrijai laidoti kapinėse (ar kapinių dalyje) ir sutartyje nustatyta tvarka organizuoti jų priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

12. Kai konfesinių kapinių prižiūrėtoju juridinio asmens teises turinti religinė bendruomenė ar bendrija (toliau vadinama – religinė bendruomenė ar bendrija) pagal darbo sutartį paskiria fizinį asmenį, ši religinė bendruomenė ar bendrija yra atsakinga už Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose kapinių prižiūrėtojui nustatytų reikalavimų laikymąsi.

 

IV SKYRIUS
KAPINIŲ IR LAIDOJIMO VIETŲ TVARKYMAS“.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

13. Rašytinį leidimą laidoti pagal šių taisyklių priede pateiktą formą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduoda savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgalioti asmenys, arba seniūnai, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje jie atlieka kapinių priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

14. Leidimas laidoti išduodamas laidojančiam asmeniui pateikus rašytinį prašymą ir medicininį mirties liudijimą ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės. Žmogaus palaikams, įskaitant balzamuotus ir kremuotus, laidoti, atsižvelgiant į laidojančio asmens prašymą, skiriama kapavietė neatlygintinai arba niša kolumbariume (jeigu jis yra), arba kremuotus žmogaus palaikus leidžiama išbarstyti kapinėse esančiame pelenų barstymo lauke. Skiriamos kapavietės dydis vienam kapui – 3,75 kv. metro (1,5x2,5), keliems kapams (šeimos kapavietė) – 7 kv. metrai (2,8x2,5) arba pagal kapinių planą – kitokio dydžio. Leidimas išbarstyti kremuotus žmogaus palaikus kapinėse esančiame pelenų barstymo lauke (jeigu toks yra) išduodamas, jeigu negauta rašytinių pranešimų, kad tai prieštarauja asmens, kurio kremuotus palaikus norima išbarstyti, išreikštai, jam esant gyvam, valiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

Nr. 409, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07054

 

15. Laidojimo ir kapinių lankymo tvarką viešosioms kapinėms nustato savivaldybė, o konfesinėms kapinėms – atitinkama religinė bendruomenė ar bendrija. Religinė bendruomenė ar bendrija per 30 dienų nuo kapinių perdavimo sutarties pasirašymo, jeigu sutartyje nenustatytas kitoks terminas, raštu informuoja savivaldybę apie konfesinėms kapinėms nustatytą laidojimo ir kapinių lankymo tvarką. Kol religinė bendruomenė ar bendrija nenustatė laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos ir neinformavo savivaldybės, konfesinėse kapinėse laikomasi iki jų perdavimo buvusios laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos. Jeigu religinė bendruomenė ar bendrija per 30 dienų nuo kapinių perdavimo sutarties pasirašymo arba per kitokį šioje sutartyje numatytą terminą raštu neinformuoja savivaldybės apie jos nustatytą laidojimo ir kapinių lankymo tvarką, konfesinėse kapinėse laikomasi savivaldybės nustatytos laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos.

16. Kapo duobės, kurioje laidojami žmogaus palaikai, gylis turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai; kapo duobės, kurioje laidojami kremuoti žmogaus palaikai su urna arba kapsule, arba išberiant juos į kapo duobę, – ne mažesnis kaip 1 metras. Palaidojus kape įrengiamas kapo vietą žymintis laikinas ženklas, kuriame nurodomas mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos. Pakartotinai laidoti žmogaus palaikus kape, kuriame jau yra palaidoti žmogaus palaikai, galima ne anksčiau kaip pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui.

17. Naujas kapas esamoje kapavietėje formuojamas tik tuo atveju, jeigu kapavietė turi aiškias (pažymėtas) ribas. Formuojant naują kapą esamoje kapavietėje arba laidojant kape pakartotinai, kapavietės ribas leidžiama pakeisti tik tuo atveju, jeigu toks pakeitimas būtinas laidojimui, galimas pagal kapinių planą ir tik tiek, kiek tai būtina laidojimui. Sprendimą leisti / neleisti pakeisti kapavietės ribas priima leidimą laidoti išduodantis asmuo šio leidimo išdavimo metu. Įrašytų į Kultūros vertybių registrą kapaviečių ribos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

18. Kremuoti žmogaus palaikai pelenų barstymo lauke išbarstomi ant žemės paviršiaus. Pelenų barstymo lauke individualūs paminklai nestatomi ir kremuotų žmogaus palaikų išbėrimo vieta nežymima. Pelenų barstymo lauką prižiūri, švarą ir tvarką jame užtikrina, kremuotų žmogaus palaikų išbarstymą organizuoja kapinių prižiūrėtojas, laikydamasis šių taisyklių 15 punkte nurodytos laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos.

19. Prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1129, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5654 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001129

 

20. Už kapavietės arba kolumbariumo nišos priežiūrą atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė ar kolumbariumo niša, arba asmuo, apie kurį šių taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka pranešta kapinių prižiūrėtojui, arba asmuo, kuriam šių taisyklių 24 punkte nustatyta tvarka suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, jeigu toks yra (toliau šiame punkte – atsakingas asmuo). Atsakingo asmens duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį) kapinių prižiūrėtojas įrašo laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (toliau – žurnalas). Kapinių prižiūrėtojas atsakingus asmenis supažindina su šiomis taisyklėmis ir savivaldybės arba religinės bendruomenės ar bendrijos nustatyta laidojimo ir kapinių lankymo tvarka. Atsakingas asmuo turi prižiūrėti kapavietę ir kolumbariumo nišą, kad jos būtų tvarkingos. Atsakingas asmuo privalo pašalinti pažeidimus ar atlyginti žalą, kuriuos jis, įrengdamas kapo paminklą, antkapį ar atlikdamas kitus kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūros darbus, padarė kapinėms, kitoms kapavietėms ar kolumbariumo nišoms, kolumbariumui ar kitiems statiniams. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektams padaryti pažeidimai ir žala atlyginami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

21. Jeigu asmuo, įrašytas žurnale atsakingu už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą, miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūra, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba (ir) kapavietėje ar kolumbariumo nišoje palaidotų mirusiųjų giminaičiai ir sutuoktinis (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti kapinių prižiūrėtojui, nurodydami keistinus už kapavietės priežiūrą atsakingo asmens duomenis, nurodytus šių taisyklių 20 punkte. Jeigu asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, miršta arba dėl kitų priežasčių negali prižiūrėti neprižiūrimos kapavietės, jo giminaičiai ir (ar) sutuoktinis (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už neprižiūrimos kapavietės priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti kapinių prižiūrėtojui, nurodydami keistinus už kapavietės priežiūrą atsakingo asmens duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

22. Kapavietėje ar kolumbariumo nišoje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens sutikimui. Miręs atsakingas už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmuo gali būti palaidotas toje kapavietėje ar kolumbariumo nišoje, laikantis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

23. Jeigu kapavietė, išskyrus kapavietes, įrašytas į Kultūros vertybių registrą, neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti, ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes. Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo dienos kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojas per 5 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ir religinę bendruomenę ar bendriją, jeigu konfesinių kapinių priežiūrą pagal kapinių perdavimo sutartį organizuoja religinė bendruomenė ar bendrija, apie galbūt neprižiūrimą kapavietę ir pateikia jos duomenis (jeigu žinomi): kapinių pavadinimą, kvartalo numerį, kapavietės numerį, kapavietėje palaidotų asmenų vardus, pavardes, laidojimo datas, žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje datą, nustatytą kapo ramybės laikotarpį, kapavietės matmenis, palaidotų kapavietėje žmonių palaikų skaičių, kapavietės statinius, jų pastatymo ir rekonstravimo datas. Savivaldybės vykdomoji institucija gautus duomenis apie galbūt neprižiūrimą kapavietę per 5 darbo dienas paskelbia savivaldybės interneto svetainėje. Sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje dienos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka priima savivaldybės vykdomosios institucijos sudaryta komisija, apžiūrėjusi kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius.

Savivaldybės vykdomoji institucija pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių duomenis ir sprendimo dėl jų pripažinimo neprižiūrimomis priėmimo datą per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo pateikia kapinių prižiūrėtojui ir paskelbia savivaldybės interneto svetainėje, nurodydama duomenų paskelbimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

24. Šių taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių priežiūrą organizuoja savivaldybė, konfesinėse kapinėse – religinė bendruomenė ar bendrija, jeigu pagal kapinių perdavimo sutartį ji organizuoja konfesinių kapinių priežiūrą. Asmenys, pageidaujantys prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima paskelbimo interneto svetainėje raštu kreipiasi atitinkamai į savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį, o jeigu neprižiūrima kapavietė yra konfesinėse kapinėse, – į religinę bendruomenę ar bendriją, kuri organizuoja kapinių priežiūrą pagal kapinių perdavimo sutartį, nurodydami pageidaujamos prižiūrėti neprižiūrimos kapavietės duomenis, paskelbtus interneto svetainėje. Atitinkamai savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo arba religinė bendruomenė ar bendrija priima sprendimą dėl neprižiūrimų kapaviečių priežiūros per 20 darbo dienų nuo šiame punkte nustatyto termino pabaigos, teikdama pirmenybę kapavietėje palaidotų asmenų giminaičiams ir (ar) tose kapinėse, kurioje yra kapavietė, palaidotų asmenų giminaičiams, ir apie tai informuoja pareiškėjus per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Jeigu per prašymų prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę pateikimo terminą prašymų negaunama, sprendimas dėl šios kapavietės priežiūros priimamas per 20 darbo dienų po to, kai toks prašymas gaunamas. Tokios kapavietės toliau prižiūrimos pagal šių taisyklių 20 punktą. Asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gali gauti leidimą laidoti joje arba, jam mirus, būti palaidotas joje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

25. Kapo paminklai, antkapiai, kapavietės aptvėrimas, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus nepriskiriami statiniams (toliau šiame punkte – kiti kapavietės objektai), įrengiami vadovaujantis šių taisyklių, savivaldybės teritorijos kapinių, kuriose numatoma įrengti kitus kapavietės objektus, tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Statant ir (ar) rekonstruojant statinius kapavietėje, įrengiant kitus kapavietės objektus, už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo praneša apie tai kapinių prižiūrėtojui, o šis žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo, kitų kapavietės objektų įrengimo datas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1129, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5654 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001129

 

26. Norint statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės statinius į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio pritarimo. Taikomi šie kapo paminklų, antkapių ir kitų kapavietės statinių statymo, rekonstravimo ar remonto riboto laidojimo kapinėse, įsteigtose iki 1940 metų, ir neveikiančiose kapinėse apribojimai ir papildomi reikalavimai:

26.1. nauji kapo paminklai ir antkapiai jose gali būti statomi, jeigu jų visai nebuvo ar jie buvo laikini, jeigu seni nusidėvi ar pripažįstami keliančiais avarijos grėsmę;

26.2. nauji statiniai jose gali būti statomi laikantis šių reikalavimų:

26.2.1. turi būti statoma iš natūralių arba istoriškai būdingų konkrečioms kapinėms medžiagų;

26.2.2. paminklas negali būti aukštesnis už kitose kapavietėse pastatytus paminklus;

26.2.3. jeigu kapavietė yra šlaite, atsižvelgiant į šalia esančių kapaviečių padėtį, galima formuoti iki 0,5 metro aukščio atraminę sienelę; išskirtiniais atvejais dėl reljefo ypatumų atraminė sienelė gali būti aukštesnė;

26.2.4. kapavietė turi būti aptveriama ir įrengiama naudojant būdingus toms kapinėms analogus, kapo vietai žymėti numatant kapo apvadą ar plokštę.

27. Kapinėse augantys želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų želdinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

28. Naujos kapinės įrengiamos ir esamų kapinių ribos keičiamos pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengtus teritorijų planavimo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

29. Vieta kolumbariumui, laidojimo rūsiui statyti ir (ar) pelenų barstymo laukui įrengti kapinėse nustatoma rengiant teritorijų planavimo dokumentus.

30. Projektuojant naujas kapines gyvenamosiose vietovėse, kuriose gyvena įvairioms religinėms bendruomenėms ar bendrijoms priklausantys gyventojai, religinių bendruomenių ar bendrijų pageidavimu kapinių teritorija gali būti suskirstyta kvartalais, kurie, įrengus kapines, perduodami religinėms bendruomenėms ar bendrijoms šių taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS
KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMAS“.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

31. Asmenys, norintys identifikuoti kapinėse artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) kapą ir tapatybę jame palaidotų asmenų, kurių palaidojimo vietą žyminčių kapo paminklų, užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę (kapą) žurnale neišliko, turi:

31.1. pateikti rašytinį prašymą savivaldybei, kurios teritorijoje yra kapinės;

31.2. prašyme nurodyti giminystės ryšius ir jiems žinomas aplinkybes, dėl kurių neišliko duomenų apie kapavietę (kapą);

31.3. pateikti visus turimus duomenis apie kapavietę (kapą) ir joje (jame) palaidotus asmenis. Prie prašymo pridedami turimi dokumentai (išrašai iš bažnytinių registravimo knygų, mirties faktą liudijantys dokumentai, nuotraukos ir kita), patvirtinantys pateiktus duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 409, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07054

 

32. Sprendimą dėl kapavietės (kapo) identifikavimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo priima savivaldybės vykdomosios institucijos sudaryta komisija pagal pateiktą medžiagą ir apžiūrėjusi kapavietę (kapą). Šiuo atveju palaidoto asmens tapatybei nustatyti ekshumacija ir biologiniai-medicininiai tyrimai neatliekami. Kai identifikuojama kapavietė (kapas) yra konfesinėse kapinėse, sprendimas priimamas gavus religinės bendruomenės ar bendrijos sutikimą. Sprendimas dėl kapavietės (kapo) identifikavimo į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse derinamas su Kultūros paveldo departamentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

33. Apie savivaldybės vykdomosios institucijos sudarytos komisijos priimtą sprendimą savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir kapinių prižiūrėtoją, kuris identifikuotos kapavietės (kapo) duomenis įrašo žurnale, jeigu priimant sprendimą buvo identifikuota kapavietė (kapas). Apie priimtą sprendimą identifikuoti kapavietę (kapą) konfesinėse kapinėse savivaldybės vykdomoji institucija papildomai raštu informuoja atitinkamą religinę bendruomenę ar bendriją; jeigu kapavietė (kapas) yra į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse, – Kultūros paveldo departamentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

34. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

part_168dd7cc7e9443b0a72059b1f0cc78e8_end


 

Kapinių tvarkymo taisyklių priedas

 

(Leidimo laidoti forma)

___________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

LEIDIMAS LAIDOTI

_______________ Nr. _________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

Atsižvelgiant į _______________ Nr. ____________________ gautą ______________

(prašymo gavimo data)           (gavimo registracijos numeris)            (laidojančio asmens:

 

___________________________________________________________________________ prašymą ir fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, teisinė forma)

pateiktą medicininį mirties liudijimą,___________________________________ (jei prašoma

(medicininio mirties liudijimo data ir numeris)

 

laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės, pateiktą sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą*______________________________________________________________________

(sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicinos dokumentų išrašo __________________________________________________________________________)

data, moters, kurios vaisių (vaisius) prašoma laidoti vardas, pavardė, gimimo data)

leidžiama laidoti:

 

1. Pavardė _______________________________

2. Vardas ________________________________

3. Asmens kodas __________________________

4. Gimimo data ___________________________

5. Mirties data ____________________________

6. Kapinių pavadinimas _____________________

7. Kvartalo numeris ________________________

8. Kapavietės numeris ______________________

9. Kapavietės dydis _________________________

10. Kolumbariumas _________________________

11. Nišos numeris __________________________

12. Pelenų barstymo laukas ___________________

 

____________________________      _______________             _______________________

(leidimą išdavusio asmens pareigos)                             (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

Pritariama leidimui laidoti riboto laidojimo kapinėse**.

_____________________________________________________________

(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pavadinimas)

 

___________________________             ____________            ________________________

(pritarimą išdavusio asmens pareigos)                          (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

–––––––––––––––––––––

*Jei prašoma laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės 1–5 punktai nepildomi.

**Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimo reikia laidojant į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse.

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

Nr. 409, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07054

 

part_8f42cf18be3a4795900d3d863d7249f2_end


 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. lapkričio 19 d.

nutarimu Nr. 1207

 

LEIDIMO LAIDOTI NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE IŠDAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I  SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

1. Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimą ir informacijos apie neprižiūrimas kapavietes teikimą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Kapinių tvarkymo taisyklėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

II  SKYRIUS
LEIDIMO LAIDOTI NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE IŠDAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

3. Rašytinį leidimą laidoti neprižiūrimose kapavietėse išduoda savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo, arba seniūnai, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje jie atlieka kapinių priežiūrą. Leidimas laidoti išduodamas pagal Kapinių tvarkymo taisyklių priede nustatytą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

4. Asmuo, kuriam Kapinių tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, pateikia šio aprašo 3 punkte nurodytoms institucijoms ar asmenims medicininį mirties liudijimą ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jei norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės, ir rašytinį prašymą išduoti leidimą laidoti. Prašyme pažymima, kuriose kapinėse esančioje pripažintoje neprižiūrima kapavietėje pageidaujama gauti leidimą laidoti, ir nurodomas savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens sprendimas, konfesinėse kapinėse – religinės bendruomenės ar bendrijos sprendimas, suteikęs teisę prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę. Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas, jeigu pagal Kapinių tvarkymo taisykles joje galima laidoti ir praėjo ne mažiau kaip 25 metai nuo kapo ramybės laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

Nr. 409, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07054

 

5. Mirus asmeniui, kuriam Kapinių tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka buvo suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, leidimas jį palaidoti šioje kapavietėje išduodamas laidojančiam asmeniui šiame apraše nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

6. Neteko galios nuo 2017-03-04

Punkto naikinimas:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

 

7. Neprižiūrimoje kapavietėje laidojant ir ją prižiūrint, turi būti išsaugotas kapo paminklas, jeigu jis yra, ir jame esantys įrašai apie kapavietėje palaidotą (-us) asmenį (-is).

 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

8. Asmenys, pažeidę šio aprašo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

part_7eed023f90a14aa491af0deeddd56703_end


 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. lapkričio 19 d.

nutarimu Nr. 1207

 

VISUOMENĖS IR KAPINĖSE PALAIDOTŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ INFORMAVIMO APIE KAPINIŲ PANAIKINIMĄ
TVARKOS APRAŠAS

 

I  SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

1. Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato informaciją, kurią kapinių prižiūrėtojas apie savivaldybės tarybos priimtą sprendimą panaikinti kapines skelbia visuomenei ir raštu pateikia kapinėse palaidotų asmenų artimiesiems giminaičiams, jeigu jų adresus kapinių prižiūrėtojas žino, taip pat šios informacijos skelbimo tvarką ir priemones.

2. Šiame apraše vartojama sąvoka „artimieji giminaičiai“ – asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

II SKYRIUS
VISUOMENĖS IR KAPINĖSE PALAIDOTŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ INFORMAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

3. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą panaikinti kapines, apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas informuojamas kapinių prižiūrėtojas. Kapinių prižiūrėtojas per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo privalo informuoti visuomenę, pateikdamas šio aprašo 4 punkte nurodytą informaciją šiais būdais:

3.1. paskelbti nacionaliniame laikraštyje, per nacionalinio transliuotojo radiją, esant galimybei, ir per televiziją;

3.2. paskelbti vietiniame laikraštyje, per vietinio transliuotojo radiją ir (ar) televiziją;

3.3. paskelbti kapinių, dėl kurių panaikinimo priimtas sprendimas, informacinėje lentoje;

3.4. paskelbti savo interneto svetainėje (jeigu ją turi).

4. Informacijoje nurodoma:

4.1. savivaldybės taryba, priėmusi sprendimą panaikinti kapines;

4.2. savivaldybės tarybos sprendimo antraštė, sprendimo priėmimo data ir numeris;

4.3. kapinių, dėl kurių panaikinimo priimtas sprendimas, pavadinimas ir adresas;

4.4. data, nuo kurios panaikinamos kapinės;

4.5. kapinės, į kurias bus perkeliami panaikinamose kapinėse palaidoti žmonių palaikai, žemė ir žolinė pievų danga, kurioje yra išbarstyti ar užkasti į žemę kremuoti žmonių palaikai. Šiame punkte nurodyta informacija skelbiama, jeigu kapines buvo būtina panaikinti nepasibaigus kapo ramybės laikotarpiui po žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kape;

4.6. asmuo, į kurį galima kreiptis dėl papildomos informacijos apie kapinių panaikinimą.

5. Kapinėse, dėl kurių panaikinimo savivaldybės taryba priėmė sprendimą, palaidotų asmenų sutuoktinius ir artimuosius giminaičius, kurie kapinių prižiūrėtojui yra nurodę savo adresus, kapinių prižiūrėtojas per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo informuoja raštu (registruotu laišku), pateikdamas šio aprašo 4 punkte nurodytą informaciją.

_________________

part_088f0d0e1176459284390134e757cff9_end


 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. lapkričio 19 d.

nutarimu Nr. 1207

 

KAPINIŲ PRIŽIŪRĖTOJO KAUPIAMŲ DUOMENŲ TVARKYMO

sąlygų APRAŠAS

 

I  SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

1. Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato kapinių prižiūrėtojo kaupiamus ir tvarkomus duomenis apie kapinėse palaidotus asmenis, laidojimus ir kapavietėse esančius statinius, šių duomenų registravimo tvarką, taip pat laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalo formą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Kapinių tvarkymo taisyklėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

II SKYRIUS
DUOMENYS APIE KAPINĖSE PALAIDOTUS ASMENIS IR LAIDOJIMUS. DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

3. Kapinių prižiūrėtojai laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (toliau vadinama – žurnalas) pagal šio aprašo priede pateiktą formą registruoja šiuos duomenis:

3.1. asmens, kurio palaikai palaidoti kapinėse, vardą, pavardę, gimimo ir mirties vietas ir datas, asmens kodą, medicininio mirties liudijimo išdavimo datą ir numerį, o jeigu palaidotas (palaidoti) žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, – moters, kurios vaisius (vaisiai) buvo palaidotas (palaidoti), vardą ir pavardę, gimimo datą, sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašo datą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

Nr. 409, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07054

 

3.2. žmogaus palaikų palaidojimo datą ir vietą (kapinių kvartalas, kapavietės arba nišos kolumbariume numeris ir matmenys, pelenų barstymo laukas), laidojimo gylį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1129, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5654 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001129

 

3.3. įrašus apie pavojingą arba ypač pavojingą užkrečiamąją ligą, įrašytą į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą, jeigu asmuo, kurio palaikai (išskyrus kremuotus) palaidoti kape arba laidojimo rūsyje, sirgo tokia liga arba buvo tokios ligos sukėlėjų nešiotojas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1129, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5654 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001129

 

3.4. kapavietėje pastatytų statinių statymo ir rekonstravimo datas, kitų paminklų, antkapių ir kapavietės aptvėrimo įrengimo datas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1129, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5654 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001129

 

3.5. unikalų kodą Kultūros vertybių registre, jeigu kapas įrašytas į Kultūros vertybių registrą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1129, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5654 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001129

 

3.6. laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1129, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5654 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001129

 

3.7. draudimo laidoti pagrindą, pradžią ir šio draudimo trukmę;

3.8. asmens, įregistravusio duomenis žurnale pareigas, vardą, pavardę.

4. Kiekvienoms kapinėms pildomas atskiras žurnalas.

5. Žurnalas privalo būti tvarkomas taip, kad nebūtų įmanoma pakeisti jame esančių įrašų, pakeisti lapų, papildyti žurnalo naujais įrašais, pažeidžiančiais chronologinę tvarką.

6. Jeigu žurnalas pildomas elektronine forma, turi būti fiksuojama veiksmų istorija. Šiuo atveju kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje visi per praėjusius kalendorinius metus užregistruoti duomenys spausdinami, lapai numeruojami, o įrašas, nurodantis lapų skaičių, tvirtinamas kapinių prižiūrėtojo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir kapinių prižiūrėtojo antspaudu, jeigu kapinių prižiūrėtojas antspaudą privalo turėti.

 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

7. Žurnalas saugomas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

8. Už žurnale įrašytų duomenų atitiktį pateiktiems dokumentams ir jų saugą atsako kapinių prižiūrėtojas.

_________________

 

part_f5c449dda41948ccad54885954937b18_end


 

Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašo

priedas

 

(Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalo forma)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

(kapinių pavadinimas, adresas)

 

LAIDOJIMŲ IR KAPAVIEČIŲ STATINIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

_____________________________________________________________

(kapinių prižiūrėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

Eil. Nr.

Palaidotas asmuo

Laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris

Kapavietės statiniai, jų statymo ir rekonstravimo datos, kitų paminklų, antkapių ir kapavietės aptvėrimo įrengimo datos

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Draudimo laidoti pagrindas, pradžia ir trukmė

Duomenis įregistravusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

pavardė, vardas, asmens kodas

gimimo ir mirties datos

gimimo vieta

mirties vieta

Medicininio mirties liudijimo išdavimo data ir numeris**

kapinių kvartalas, kapavietės arba nišos numeris ir matmenys, arba pelenų barstymo laukas

laidojimo data, laidojimo gylis

pavojinga arba ypač pavojinga užkrečiamoji liga, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––

*9 skiltis pildoma tuo atveju, jeigu asmuo, kurio palaikai (išskyrus kremuotus) palaidoti kape arba laidojimo rūsyje, sirgo pavojinga arba ypač pavojinga užkrečiamąja liga, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą, arba buvo tokios ligos sukėlėjų nešiotojas.

**jeigu palaidotas (palaidoti) žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, 6 skiltyje nurodoma sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašo data, moters, kurios vaisius (vaisiai) buvo palaidotas (palaidoti) vardas, pavardė, gimimo data, o 2–5 skiltys nepildomos.

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1129, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5654 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001129

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

Nr. 409, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07054

 

part_86fade03960c4fb68efd34bf01a7e69f_end


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. lapkričio 19 d.

nutarimu Nr. 1207

 

KAPINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

1. Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato kapinių, kuriose laidojami žmonių palaikai, balzamuoti ir (ar) kremuoti žmonių palaikai, priežiūros organizavimo tvarką.

2. Pagal šį aprašą savivaldybės organizuoja visų jų teritorijoje esančių kapinių priežiūrą.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Kapinių tvarkymo taisyklėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 574, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09266

 

II SKYRIUS
KAPINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

4. Savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą organizuoja ir lėšas priežiūrai skiria savivaldybė. Konfesinių kapinių priežiūrą kapinių perdavimo sutartyse numatyta tvarka taip pat gali organizuoti ir (ar) finansuoti juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ar bendrijos (toliau vadinama – religinės bendruomenės ar bendrijos).

5. Viešosioms kapinėms prižiūrėti savivaldybė paskiria kapinių prižiūrėtoją ir su juo sudaro kapinių priežiūros sutartį.

6. Savivaldybė paskiria kapinių prižiūrėtoją konfesinėms kapinėms prižiūrėti ir su juo sudaro kapinių priežiūros sutartį tuo atveju, kai kapinių perdavimo sutartyje nenumatyta, kad konfesinių kapinių prižiūrėtoją skiria religinė bendruomenė ar bendrija. Jeigu pagal kapinių perdavimo sutartį konfesinių kapinių priežiūrą organizuoja ir kapinių prižiūrėtoją skiria religinė bendruomenė ar bendrija, kapinių priežiūros sutartį su paskirtu kapinių prižiūrėtoju sudaro religinė bendruomenė ar bendrija. Kai konfesinių kapinių prižiūrėtojas yra fizinis asmuo, su juo religinė bendruomenė ar bendrija sudaro darbo sutartį.

7. Kai šio aprašo 6 punkte nustatytu atveju konfesinėms kapinėms prižiūrėti kapinių prižiūrėtoją paskiria ir su juo kapinių priežiūros sutartį sudaro savivaldybė, konfesinėms kapinėms paskirtą kapinių prižiūrėtoją savivaldybė iki kapinių priežiūros sutarties sudarymo supažindina pasirašytinai su religinės bendruomenės ar bendrijos nustatyta konfesinėms kapinėms laidojimo ir kapinių lankymo tvarka ir apie supažindinimą pažymi kapinių priežiūros sutartyje. Konfesinių kapinių prižiūrėtojas privalo laikytis religinės bendruomenės ar bendrijos konfesinėms kapinėms nustatytos laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos.

8. Kapinių prižiūrėtojas kapinėse turi palaikyti švarą ir tvarką, registruoti duomenis laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale, atlikti kitas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Kapinių tvarkymo taisyklėse ir sutartyje su savivaldybe arba religine bendruomene ar bendrija numatytas funkcijas. Kapinių prižiūrėtojas užtikrina, kad kapinėse būtų vandens (iš gręžinių, šachtinių šulinių, centralizuoto vandentiekio tinklų vanduo būtų atvežamas cisternomis pagal nustatytą grafiką ir panašiai), kapinių teritorijoje susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal suderintą su savivaldybe ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi atliekų surinkimo grafiką. Atliekų surinkimo priemones pripildžius atliekų anksčiau, negu numatyta grafike, kapinių prižiūrėtojas organizuoja papildomą šių atliekų surinkimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 574, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09266

 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

 

9. Kapinių teritorijoje pagal poreikį turi būti pastatytos atliekų surinkimo priemonės, atliekos surenkamos ir išvežamos į atliekų apdorojimo įrenginius.

10. Kitus kapinių priežiūros organizavimo klausimus, kurie neaptarti šiame apraše, sprendžia savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 574, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09266

 

_________________

part_03942a7a35a14573969fad8e9c8440da_end

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1142
redakcija)

 

 

 

KAPINIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO REIKALAVIMŲ IR SKELBIMO SAVIVALDYBIŲ INTERNETO SVETAINĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato duomenis ir informaciją, kuriuos savivaldybės privalo skelbti savo interneto svetainėje apie jų teritorijoje esančias kapines, jų atnaujinimo terminus, taip pat nustato kapinių sąrašų sudarymo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI IR SKELBIMAS

 

3. Savivaldybė privalo sudaryti savo teritorijoje esančių kapinių (veikiančių, riboto laidojimo ir neveikiančių) sąrašą.

4. Į savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą (toliau – kapinių sąrašas) įrašomos visos jos teritorijoje esančios kapinės.

5. Kapinių sąrašas sudaromas pagal Aprašo priede pateiktą lentelę, kurioje nurodoma:

5.1. kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso);

5.2. kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris. Jei kapinėms suteiktas riboto laidojimo kapinių statusas ir jose galima laidoti tik kremuotus žmogaus palaikus, prie riboto laidotimo kapinių statuso nurodoma „tik kremuoti žmogaus palaikai“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 499, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10725

 

5.3. kapinių plotas (hektarais);

5.4. žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu sklypas įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris;

5.5. žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu sklypas registruotos, – unikalus kodas;

5.6. kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija).

6. Savivaldybė kapinių sąrašą skelbia savo interneto svetainėje savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

7. Kapinių sąrašo duomenis savivaldybė atnaujina nuolat, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sąrašo duomenų pasikeitimą patvirtinančios informacijos gavimo.

 

 

––––––––––––––––––––

 

Papildyta priedu:

Nr. 1142, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14818

 

part_68282a460717447abaa26d1344d8ade6_end


 

Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašo priedas

 

 

(..................................... savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo forma)

 

......................................... SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

(savivaldybės pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1142, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14818

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1129, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5654 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001129

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 "Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 239, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1317 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000239

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 "Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1142, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14818

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo  

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 574, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09266

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1389, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21109

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 143, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03630

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 409, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07054

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 499, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10725

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_6614ec509d8a4493a6e59f82d3e5f49e_end