Suvestinė redakcija nuo 2021-02-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3890; Žin. 2002, Nr.93-0; Žin. 2009, Nr.86-3637, i. k. 1021010ISTA0IX-1067

 

Nauja redakcija nuo 2010-03-01:

Nr. XI-333, 2009-07-14, Žin. 2009, Nr. 86-3637 (2009-07-21), i. k. 1091010ISTA00XI-333

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEPILNAMEČIŲ APSAUGOS NUO NEIGIAMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS POVEIKIO

ĮSTATYMAS

 

2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1067

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato viešosios informacijos, darančios neigiamą poveikį nepilnamečiams, kriterijus, jos skleidimo tvarką, taip pat šios informacijos rengėjų, skleidėjų ir jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę. Šis įstatymas taikomas visai viešajai informacijai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-594, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6959 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-594

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Hipnozė – laikina psichinė būsena – sąmonės pakitimas ir stiprus susitelkimas į įtaigos ir (ar) savitaigos turinį, kurios metu pakinta žmogaus elgesys, savikontrolė ir savimonė.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-594, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6959 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-594

 

2. Kompiuterinis žaidimas – pramoginė elektroninė programa, skirta kompiuteriams, elektroninių ryšių galiniams įrenginiams, laikoma ir platinama informacijos laikmenoje ir (ar) viešuosiuose kompiuterių tinkluose (internete).

3. Nepilnametis – asmuo iki 18 metų.

4. Paranormalus reiškinys fizinę išraišką turintis, mokslo nepaaiškintas įvykis, nutikimas, reiškinys ar faktas, eksperimentiniais metodais neįrodyti asmenų gebėjimai.

5. Skatinimas kryptinga informacija, kuria nepilnamečiai raginami imtis konkrečių veiksmų, akstinami įgyti arba keisti įpročius, pažiūras, polinkius ar elgseną.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-594, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6959 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-594

 

6. Kitos šiame įstatyme vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos kino įstatyme apibrėžtas sąvokas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-181, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01353

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XI-594, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6959 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-594

 

3 straipsnis. Pagrindiniai nepilnamečių interesų visuomenės informavimo srityje apsaugos ir įgyvendinimo principai

Pagrindiniai nepilnamečių interesų visuomenės informavimo srityje apsaugos ir įgyvendinimo principai yra:

1) nepilnamečių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), visuomenės ir valstybės interesai;

2) viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų ir jų dalyvių, žurnalistų ir jų profesinių organizacijų savikontrolė ir įsipareigojimai;

3) valstybės ir valstybės institucijų, viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų ir jų dalyvių, žurnalistų ir jų profesinių organizacijų, taip pat nepilnamečių tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigų ir atsakomybės už nepilnamečių interesų apsaugą derinimas;

4) informacijos, kuri prisideda prie vaiko socialinės, dvasinės ir dorovinės gerovės ir skatina jo fizinį bei psichinį vystymąsi, sklaidos skatinimas;

5) atsakomybės priemonių tinkamumo, veiksmingumo ir proporcingumo;

6) protingumo, sąžiningumo ir teisingumo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-594, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6959 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-594

 

4 straipsnis. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija

1. Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančia informacija laikoma tokia viešoji informacija, kuri gali būti žalinga nepilnamečių psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-594, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6959 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-594

 

2. Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama ši viešoji informacija:

1) smurtinio pobūdžio, skatinanti agresyvumą ir nepagarbą gyvybei;

2) kai skatinamas turto naikinimas ar gadinimas;

3) kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti;

4) erotinio pobūdžio;

5) sukelianti baimę ar siaubą;

6) skatinanti lošti, raginanti, siūlanti dalyvauti azartiniuose lošimuose ir kituose žaidimuose, kuriuose sudaromas lengvo laimėjimo įspūdis;

7) kuria palankiai vertinama priklausomybė nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, taip pat nuo kitų medžiagų, kurios vartojamos arba gali būti vartojamos svaiginimosi tikslais, ir kuria skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar įsigijimas;

8) skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę, detalizuojanti savižudybės priemones ir aplinkybes;

9) kuria teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai;

10) susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu;

11) kuria skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys;

12) kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi arba žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais;

13) kai demonstruojami inscenizuoti paranormalūs reiškiniai, sudarant šių reiškinių tikrumo įspūdį;

14) kuria skatinama nepilnamečių seksualinė prievarta ir jų išnaudojimas, nepilnamečių lytiniai santykiai;

15) kuria skatinami lytiniai santykiai;

16) kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata;

17) kai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar nepadorūs gestai;

18) kai patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai pavojingus dalykus;

19) kuria skatinami blogi mitybos, higienos ir fizinio pasyvumo įpročiai;

20) kai demonstruojami masinės hipnozės seansai, kurių poveikio objektas yra visuomenės informavimo priemonės auditorija;

21) kuri apibrėžta šio įstatymo 6 straipsnyje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-594, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6959 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-594

 

3. Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos skleidimas draudžiamas arba ribojamas šio įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-594, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6959 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-594

 

4. Draudžiama skleisti informaciją, atitinkančią šio straipsnio 2 dalies 12 punktą, ir kitais įstatymais uždraustą viešąją, ypač pornografinio turinio, informaciją, taip pat nepilnamečių seksualinę prievartą ir jų išnaudojimą skatinančią ir (ar) savitikslį smurtą pateikiančią informaciją.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-594, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6959 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-594

 

5 straipsnis. Ribojimų skleisti neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją išimtys

1. Neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija gali būti skleidžiama nesilaikant šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų ribojimų, jeigu:

1) jos turinį sudaro tik informacija apie įvykius, politinius, socialinius, religinius įsitikinimus ar pasaulėžiūrą;

2) ši informacija yra reikšminga moksliniu ar meniniu požiūriu arba reikalinga tyrimams, švietimui ar ugdymui;

3) yra viešasis interesas ją skelbti;

4) jos mastas ir poveikis yra mažareikšmiai.

2. Prieš programas, kurioms taikomos šio straipsnio 1 dalyje numatytos išimtys, turi būti parodomas ar kitaip paskelbiamas pranešimas apie galimą tolesnės programos neigiamą poveikį nepilnamečiams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-181, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01353

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-594, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6959 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-594

 

6 straipsnis. Draudimas skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią viešąją informaciją, susijusią su asmens duomenų paskelbimu

Visuomenės informavimo priemonėse draudžiama skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią informaciją, susijusią su nepilnamečio asmens duomenimis, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę:

1) kai siejant su nusikalstama veika ar kitais teisės pažeidimais skleidžiami nuo teisėsaugos institucijų ar teismo nesislapstančio įtariamojo padarius nusikalstamą veiką, kaltinamojo, nuteistojo ar nuo nusikalstamos veikos arba kitų teisės pažeidimų nukentėjusio nepilnamečio (aukos) asmens duomenys;

2) kai skelbiami save sužalojusio ar mėginusio tai padaryti, nusižudžiusio ar mėginusio nusižudyti nepilnamečio asmens duomenys;

3) kuria žeminamas nepilnamečio orumas ir (ar) pažeidžiami jo interesai;

4) kai piktnaudžiaujant nepilnamečio pasitikėjimu ir nepatyrimu, neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiami jo nuomonė ar vertinimas;

5) kai neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiami nepilnamečio atvaizdas arba kiti jo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai teisėsaugos institucijų ar pareigūnų iniciatyva ar prašymu laikinai (ne ilgiau negu ieškomas nepilnametis surandamas) paskleidžiami ieškomo nepilnamečio atvaizdas ir (ar) būtini kiti jo asmens duomenys, siekiant jį surasti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-181, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01353

 

7 straipsnis. Ribojimas skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią informaciją

1. Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją draudžiama tiesiogiai skleisti nepilnamečiams – jiems siūlyti, perleisti ar kitaip leisti asmeniškai ja naudotis. Tokia viešoji informacija gali būti skleidžiama tik tose vietose, į kurias nepilnamečiai negali patekti, ir (arba) tokiu laiku, kuriuo nepilnamečiai negalėtų ja naudotis, arba kai naudojant technines priemones (skirtas vartotojų amžiui patikrinti; atsakingiems už vaikų auklėjimą ir priežiūrą asmenims kontroliuoti neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos sklaidą; turinio filtravimo arba kitokias sistemas) yra sudaromos sąlygos atsakingiems už vaikų auklėjimą ir priežiūrą asmenims užtikrinti galimybę riboti tokios viešosios informacijos pasiūlą nepilnamečiams. Kai neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija skleidžiama ne elektroninių ryšių tinklais, vietoj techninių priemonių gali būti taikomos kitokio pobūdžio priemonės (išankstinis informavimas apie neigiamą viešosios informacijos pobūdį; prekių apipavidalinimas ar išdėstymas; patekimo į renginius fizinis apribojimas, kai nepilnamečio nelydi suaugusysis, ir kitokios priemonės), kuriomis sudaromos sąlygos atsakingiems už vaikų auklėjimą ir priežiūrą asmenims užtikrinti galimybę riboti tokios informacijos pasiūlą nepilnamečiams.

2. Programos, kuriose skleidžiama neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija, gali būti skleidžiamos nenaudojant šio straipsnio 1 dalyje nurodytų techninių priemonių, jeigu jos pažymėtos indeksais ir skleidžiamos atitinkamu laiku. Tokios programos:

1) turi būti pažymėtos indeksu „S“ ir skleidžiamos nuo 23 iki 6 valandos, kai jose skleidžiama informacija daro neigiamą poveikį nepilnamečiams;

2) turi būti pažymėtos indeksu „N-14“ ir skleidžiamos nuo 21 iki 6 valandos, kai jose skleidžiama informacija daro neigiamą poveikį jaunesniems negu 14 metų nepilnamečiams;

3) turi būti pažymėtos indeksu „N-7“, kai jose skleidžiama informacija daro neigiamą poveikį jaunesniems negu 7 metų nepilnamečiams.

3. Prieš programas, kuriose skleidžiama šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija, turi būti pranešama apie tokios informacijos pobūdį, naudojant šią informaciją apibūdinančius terminus, garsinius įspėjimus, vaizdinius ženklus arba kitas priemones.

4. Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) paslaugas teikiantys asmenys privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos aprobuotų žalingo interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonių įdiegimą ir veikimą. Ryšių reguliavimo tarnybos teikimu Vyriausybė nustato prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarką. Ryšių reguliavimo tarnyba atsakinga už šios dalies nuostatų įgyvendinimo priežiūrą.

5. Kompiuterinių žaidimų gamintojai ir (ar) platintojai privalo žymėti kompiuterinius žaidimus pagal vartotojų amžiaus cenzą Vyriausybės nustatyta tvarka.

6. Kino teatruose parodyti filmai televizijos programose turi būti rodomi atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:

1) jeigu filmui pagal Kino įstatymą suteiktas indeksas „N-16“, jo skleidimui ir žymėjimui televizijos programoje taikomas šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punktas atsižvelgiant į žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – Inspektorius) rekomendacijas, kurios teikiamos šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 ar 4 punkte nustatyta tvarka;

2) jeigu filmui pagal Kino įstatymą suteiktas indeksas „N-13“, jo skleidimui ir žymėjimui televizijos programoje taikomas šio straipsnio 2 dalies 2 punktas.

7. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarką nustato Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-181, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01353

 

8 straipsnis. Kita viešoji informacija, kurios skleidimui taikomi šio įstatymo apribojimai

1. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos ribojimai, jų išimtys ir draudimai taikomi visai viešajai informacijai, įskaitant reklamą, komercinius audiovizualinius pranešimus, anonsus, prekių ženklus, naudotojų sukurtus vaizdo įrašus, viešus renginius.

2. Prekių ir (ar) paslaugų, skirtų asmenims nuo 18 metų, nuo 14 metų ir nuo 7 metų, reklama, komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali būti skleidžiami kartu su informacija, skirta jaunesniems negu pristatomų ar reklamuojamų prekių ir (ar) paslaugų vartotojams.

3. Reklama, komerciniai audiovizualiniai pranešimai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) neturi tiesiogiai skatinti nepilnamečių pirkti ar išsinuomoti, ar rinktis prekę ar paslaugą, naudojantis nepilnamečių nepatyrimu ir patiklumu;

2) neturi tiesiogiai skatinti nepilnamečių įtikinėti savo tėvus ar kitus asmenis pirkti reklamuojamas prekes ar paslaugas;

3) neturi formuoti nepilnamečių nuomonės, kad tam tikrų paslaugų ar prekių naudojimas suteiks jiems fizinį, psichologinį ar socialinį pranašumą prieš bendraamžius;

4) juose neturi būti naudojamasi nepilnamečių pasitikėjimu tėvais, mokytojais ar kitais asmenimis;

5) neturi rodyti nepilnamečių, patekusių į pavojingas situacijas, kai nėra viešojo intereso.

4. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalį surinkti arba kitaip gauti nepilnamečių asmens duomenys negali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros, profiliavimo ir vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos, taip pat kitais komerciniais tikslais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-181, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01353

 

9 straipsnis. Institucijos, atsakingos už šio įstatymo nuostatų įgyvendinimą

1. Šio įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą atlieka Inspektorius.

2. Inspektorius:

1) prižiūri, kaip įgyvendinamos šio įstatymo nuostatos, nagrinėja skundus (pareiškimus) dėl šio įstatymo nuostatų pažeidimų;

2) siekdamas užtikrinti šio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis;

3) viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos teikia jiems rekomendacijas dėl konkrečios jų ketinamos rengti ir (ar) skleisti viešosios informacijos priskyrimo neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos kategorijai, jos žymėjimo ir skleidimo apribojimų;

4) kartu su Lietuvos radijo ir televizijos komisija parengia ir viešai skelbia šio įstatymo 4, 5 ir 6 straipsniuose pateiktų kriterijų ir šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų ribojimų taikymo rekomendacinio pobūdžio gaires;

5) ne rečiau kaip kartą per metus rengia ir viešai skelbia Inspektoriaus, kitų už šio įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą atsakingų institucijų veiklos ir teismų praktikos taikant šį įstatymą apibendrinimus;

6) rengia ir teikia atsakingoms institucijoms teisės aktų, susijusių su šio įstatymo nuostatų įgyvendinimu, projektus.

3. Inspektorius, atlikdamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas, turi teisę priimti sprendimą:

1) įspėti viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir kitus už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingus asmenis dėl šio įstatymo pažeidimų ir reikalauti laikytis šio įstatymo ir su juo susijusių kitų teisės aktų nuostatų;

2) viešai paskelbti, kad konkretūs viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai ar kiti už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingi asmenys nesilaiko šio įstatymo nuostatų;

3) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradėti administracinio nusižengimo teiseną, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas už šio įstatymo pažeidimus;

4) kreiptis į atitinkamas institucijas, kad jos pagal savo kompetenciją šio įstatymo pažeidėjams taikytų atsakomybės priemones;

5) esant nusikalstamos veikos, susijusios su šio įstatymo nuostatomis, požymių, kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas;

6) nemokamai gauti iš viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, už šio įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą atsakingų institucijų informaciją, būtiną Inspektoriaus funkcijoms atlikti, taip pat naudotis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos informacijos stebėsenos (monitoringo) duomenimis.

4. Inspektoriaus sprendimai priimami, skelbiami ir skundžiami Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka.

5. Į Inspektorių su skundu (pareiškimu) dėl šio įstatymo pažeidimų gali kreiptis visi suinteresuoti asmenys.

6. Prie Inspektoriaus veikia nepriekaištingos reputacijos, specialių žinių turinčių ekspertų grupė (iki 9 asmenų). Ji vertina viešosios informacijos poveikį nepilnamečiams ir teikia savo išvadas Inspektoriui. Ekspertus skiria Inspektorius, atsižvelgdamas į institucijų, išvardytų šio straipsnio 7 dalyje, siūlymus. Ekspertų grupė veikia rotacijos principu pagal Inspektoriaus patvirtintą veiklos reglamentą. Ekspertų veikla finansuojama iš Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

7. Už šio įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą pagal savo kompetenciją taip pat yra atsakingi:

1) Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba;

2) Lietuvos radijo ir televizijos komisija;

3) Kultūros ministerija;

4) Visuomenės informavimo etikos komisija;

5) Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

6) savivaldybių vykdomosios institucijos;

7) Ryšių reguliavimo tarnyba;

8) Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

8. Šio straipsnio 7 dalyje išvardytos institucijos gali kreiptis į Inspektorių dėl viešosios informacijos priskyrimo kategorijai informacijos, kuri daro neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi, bendradarbiauti, keistis informacija ir pagal savo kompetenciją taikyti atsakomybę šio įstatymo nuostatų nesilaikantiems asmenims.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-181, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01353

 

10 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo nuostatų pažeidimus

Už šio įstatymo nuostatų pažeidimus atsakomybė taikoma Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-181, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01353

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS

 

 

Lietuvos Respublikos

nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo

viešosios informacijos poveikio įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva).“

Priedo pakeitimai:

Nr. XIV-181, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01353

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1794, 2003-10-21, Žin., 2003, Nr. 108-4813 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1794

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-951, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5393 (2006-12-28), i. k. 1061010ISTA000X-951

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4, 5, 6, 7, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-333, 2009-07-14, Žin., 2009, Nr. 86-3637 (2009-07-21), i. k. 1091010ISTA00XI-333

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-594, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6959 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-594

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1624, 2011-10-21, Žin., 2011, Nr. 132-6277 (2011-11-05), i. k. 1111010ISTA0XI-1624

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-181, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01353

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo Nr. IX-1067 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas