Suvestinė redakcija nuo 2017-12-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 59-2923, i. k. 110203NISAK0001-145

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU ENERGETIKOS VEIKLA, TEIKIMO VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS, ĮSTAIGOMS IR (AR) KITIEMS ASMENIMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. gegužės 19 d. Nr. 1-145

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 7 straipsnio 14 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 25 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 615 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą“ 1.6 papunkčiu ir 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 (OL 2017 L 280, p. 1) (toliau –Reglamentas (ES) Nr. 2017/1938), 2014 m. vasario 12 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 256/2014 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje, kuriuo pakeičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 617/2010 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 736/96 (OL 2014 L 84, p. 61) (toliau – Reglamentas Nr. 256/2014):

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1-36, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1070 (2011-02-22), i. k. 111203NISAK00001-36

Nr. 1-261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6178 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-261

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

Nr. 1-192, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-18, i. k. 2014-10372

Nr. 1-29, 2015-02-02, paskelbta TAR 2015-02-06, i. k. 2015-01837

Nr. 1-70, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04336

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

 

t v i r t i n u Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisykles (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1-145

 

INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU ENERGETIKOS VEIKLA, TEIKIMO VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS, ĮSTAIGOMS IR (AR) KITIEMS ASMENIMS TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato su energetikos veikla susijusios informacijos teikimo tvarką, apimtį ir sąlygas, klausėjų, teikėjų ir (ar) kitų asmenų (galutinių energijos vartotojų, Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, valstybių narių, trečiųjų šalių, tarptautinių organizacijų) santykius. Taisyklės taikomos energetikos įmonėms, valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir kitiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

Nr. 1-70, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04336

 

2. Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo tvarką, apimtį ir sąlygas, klausėjų, teikėjų ir (ar) kitų asmenų santykius reglamentuoja ir kiti teisės aktai, į kuriuos Taisyklėse pateikiamos nuorodos:

2.1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.

2.2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.

2.3. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.

2.4. Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas.

2.5. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246.

2.6. Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80.

2.7. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38.

2.8. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297.

2.9. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248.

2.10. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

Nr. 1-70, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04336

 

3. Taisyklės nereglamentuoja kitų informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo sąlygų, būdų ir tvarkos, kai informacija teikiama:

3.1. specialiesiems tikslams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimus, valstybės institucijų ir įstaigų įsakymus ir kitus teisės aktus;

3.2. statistiką renkančioms ir tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms;

3.3. valstybės, savivaldybės institucijoms ar įstaigoms, išdavusioms asmeniui licenciją, leidimą ar atestatą, suteikiantį teisę verstis tam tikra energetine veikla, ar kitokį įstatymų nustatytą leidimą ir turinčioms teisę gauti iš to asmens informaciją, reikalingą veiklos priežiūrai ir kontrolei atlikti;

3.4. valstybės institucijoms ir įstaigoms įmonių apmokestinimo ir buhalterinės bei finansinės apskaitos reikmėms.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Anoniminė informacija – informacija apie neįvardyto teikėjo veiklą, jeigu iš pateiktų duomenų negalima nustatyti teikėjo tapatybės.

Galutinis energijos vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybę ar filialą, įsteigtą Lietuvoje, kuris įsigyja energijos išteklių ar energijos savo poreikiams tenkinti.

Galutinių energijos vartotojų grupė – galutiniai energijos vartotojai, energiją vartojantys vienodoms reikmėms arba tokiai pačiai veiklai vykdyti, pavyzdžiui, buitiniai vartotojai, pramonės įmonės, vykdančios tokios pačios rūšies veiklą, visuomeninės paskirties pastatai ir pan.

Ginčų sprendimo institucija – įgaliota valstybės institucija ar įstaiga, sprendžianti klausėjo ir teikėjo ginčą dėl informacijos pareikalavimo ir teikimo pagal paklausimą.

Išankstinis įpareigojimas – informacijos pareikalavimas, kai įgaliotasis klausėjas iš anksto įspėja teikėją apie pareigą teikti informaciją reguliariai arba atsitikus įvykiui.

Įgaliotoji institucija – institucija ar įstaiga, kurią Vyriausybė ar jos pavedimą vykdanti institucija įgalioja teikti informaciją Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijoms ir įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms.

Įgaliotasis klausėjas – klausėjas, kuris įgaliojamas reguliariai rinkti tam tikros srities informaciją vadovaudamasis teisės aktais, Vyriausybės ar įgaliotosios institucijos nurodymu.

Klausėjas – valstybės, savivaldybės institucija ar įstaiga, siekianti gauti informaciją.

Mažas energijos tiekėjas – įmonė, kuri per metus galutiniams energijos vartotojams parduoda mažiau negu 75 GWh energijos ar yra įdarbinusi mažiau nei 10 asmenų, arba jos metinė apyvarta neviršija 2 000 000 eurų.

Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nurodyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti gaminys, procesas ar paslauga.

Teikėjas – energetikos įmonė, teikianti informaciją.

Paklausimas – iš anksto nenumatytas klausėjo informacijos pareikalavimas.

Suvestinė informacija – apibendrinta informacija apie mažiausia 3 teikėjų veiklą, iš kurios negalima nustatyti atskiro teikėjo duomenų.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) ir Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

Nr. 1-342, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21336

Nr. 1-70, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04336

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

 

II. INFORMACIJOS PAREIKALAVIMO IR TEIKIMO BŪDAI

 

5. Klausėjai informacijos, reikalingos pavestoms funkcijoms atlikti, iš teikėjų gali pareikalauti dviem būdais:

5.1. paklausimu;

5.2. išankstiniu įpareigojimu.

6. Visi klausėjai pagal savo kompetenciją turi teisę teikti paklausimą pasirinktam teikėjui. Pageidaujama informacija turi atitikti teikėjo kompetenciją, jai pateikti neturi būti reikalingi papildomi tyrimai ar analizė.

7. Išankstinis įpareigojimas gali būti:

7.1. teikti informaciją pagal grafiką;

7.2. teikti informaciją apie įvykį.

8. Išankstinį įpareigojimą teikti informaciją teikėjui gali skirti tik įgaliotasis klausėjas. Klausėjas, teikdamas tokį pareikalavimą teikėjui, pateikia savo teisės įpareigoti teikėją įrodymus, tarp jų – teikėjo vykdomos veiklos priklausymą klausėjo kompetencijos sričiai.

9. Jeigu teikėjas (energetikos įmonė) yra įpareigota viešai skelbti savo metinę veiklos ataskaitą (pranešimus), klausėjas turi teisę paklausimu reikalauti iš įmonės pakomentuoti, paaiškinti ar papildyti metiniame pranešime pateiktus duomenis, jei tai nereikalauja papildomų tyrimų ir analizės.

 

III. INFORMACIJOS PAREIKALAVIMAS PAGAL PAKLAUSIMĄ

 

10. Paklausime klausėjas aiškiai nurodo, kokios informacijos pageidauja, kokiais tikslais ši informacija bus panaudota ir kaip ji atitinka klausėjui priskirtas funkcijas ar veiklos kryptis. Klausėjas, rengdamas paklausimą, gali pagrįstai pageidauti informacijos, kuri anksčiau nebuvo būtina.

11. Klausėjas patikslina, papildo ar performuluoja savo paklausimą, gavęs motyvuotą teikėjo atsakymą, kuriame teigiama, kad jo paklausimas yra neaiškus ar nepagrįstas, nenurodyti prašomos informacijos panaudojimo tikslai, prašomos informacijos pobūdis neatitinka teikėjo kompetencijos, pačiam klausėjui priskirtų funkcijų ar veiklos krypčių, parengti prašomą informaciją teikėjui reikia atlikti papildomus tyrimus ar analizę, ir pateikia jį iš naujo.

12. Kad pagrįstų teikėjui savo kompetenciją ir poreikį gauti atitinkamą informaciją, klausėjas gali kreiptis į kompetentingą instituciją, reguliuojančią jo veiklos sritį, prašydamas patvirtinti jo paklausimą.

13. Įgaliotasis klausėjas gali pareikalauti iš teikėjo informacijos iš jo kompetencijos sričiai priklausančios teikėjo vykdomos veiklos ir paklausimu, jeigu teikėjui nebuvo nustatyta tokią informaciją teikti pagal išankstinį įpareigojimą.

 

iV. INFORMACIJOS TEIKIMAS PAGAL PAKLAUSIMĄ

 

14. Paklausimo gavimo data laikoma data, kai teikėjas jį įregistruoja, atitinkanti pašto žymą, elektroninio laiško ar faksimilinio dokumento išsiuntimo datą, tiesiogiai priėmusio paklausimą asmens pasirašymo datą. Paklausimai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

15. Teikėjai informaciją teikia raštišku pranešimu įskaitant ir elektroninius variantus:

15.1. užpildydami tiesiogiai interneto svetainėje pateiktas anketines lenteles;

15.2. perduodami pranešimus elektroniniu paštu ar pateikdami juos kompiuterine laikmena;

15.3. perduodami raštiškus (spausdintus) pranešimus tiesiogiai, paštu ar faksu.

16. Teikėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

17. Teikėjas gali grąžinti paklausimą klausėjui, prašydamas jį patikslinti ar kitaip pagrįsti, kaip nustatyta Taisyklių 11 punkte.

18. Jeigu klausėjo reikalaujama informacija priklauso viešajai informacijai, skirtai energijos vartotojams, teikėjas privalo atskiru pranešimu pateikti klausėjui ir šią informaciją.

19. Teikėjas, pastebėjęs, kad klausėjui pateikė klaidingą informaciją, turi nedelsdamas pranešti apie tai klausėjui ir nauju pranešimu ją patikslinti.

 

V. INFORMACIJOS TEIKIMO PAGAL PAKLAUSIMĄ TERMINAI

 

20. Teikėjas į paklausimą privalo atsakyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, arba per 10 darbo dienų raštišku atsakymu motyvuotai atsisakyti teikti informaciją. Valstybės institucijoms jų prašoma informacija teikiama jų prašomu terminu, jeigu tokiai informacijai pateikti nereikia atlikti papildomų skaičiavimų ir analizės.

21. Jeigu teikėjui kyla neaiškumų dėl reikalaujamos informacijos ir jis norėtų patikslinti teiktinos informacijos turinį ar paklausimo pagrįstumą, jis turi per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo raštiškai (įskaitant faksą arba elektroninį paštą) kreiptis į klausėją, prašydamas patikslinti paklausimą. Į teikėjo prašymą klausėjas atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

 

VI. YPATINGI INFORMACIJOS TEIKIMO PAGAL PAKLAUSIMĄ ATVEJAI

 

22. Viešai neskelbtina informacija yra tokia, kuri susijusi su:

22.1. valstybės paslaptimi ir jos apsauga;

22.2. tarnybos paslaptimi ir jos apsauga;

22.3. komercine ir pramonine paslaptimi ir jos apsauga;

22.4. asmens duomenų teisine apsauga, asmens sveikatos būklės konfidencialumu bei jo privataus gyvenimo apsauga;

22.5. kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta informacija.

23. Įgaliotajam klausėjui teikėjas privalo pateikti viešai neskelbtiną informaciją pagal jo paklausimą ir nurodyti, kad įgaliotasis klausėjas privalo užtikrinti komercinės paslapties ir kitos viešai neskelbtinos informacijos apsaugą, jei teisės aktai nenustato specialiųjų tokios informacijos apsaugos priemonių. Įgaliotiesiems klausėjams draudžiama tokią informaciją perduoti kitoms institucijoms be teikėjo sutikimo, skelbti ją tiesiogiai. Šią informaciją leidžiama skelbti tik anonimiškai ar teikiant suvestinę informaciją.

 

VII. INFORMACIJOS PAREIKALAVIMAS IR TEIKIMAS PAGAL IŠANKSTINĮ ĮPAREIGOJIMĄ

 

24. Įgaliotieji klausėjai įgaliojami rinkti tam tikros srities informaciją vadovaudamiesi atitinkamais teisės aktais, Vyriausybės ar jos įgaliotosios institucijos nurodymu.

Įgaliotieji klausėjai pagal kompetenciją nurodo teikėjams, kokiu reguliarumu ir mastu jie privalo teikti informaciją pagal kalendorinį grafiką, taip pat kokiais terminais ir kokiu mastu privalo informuoti klausėjus apie energetikos veiklos įvykį taip pat aiškiai nurodo tokio įvykio pobūdį ir skiriamuosius požymius.

25. Teikėjai privalo teikti informaciją taikomųjų mokslinių tyrimo darbų vykdytojams, kurie pagal Taikomųjų mokslinių tyrimų paslaugų pirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1-157 (Žin., 2009, Nr. 115-4891), yra sudarę sutartis su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija). Šiuo atveju informacija teikiama tik konkrečiam taikomajam moksliniam tyrimo darbui atlikti. Teikėjas darbų vykdytojams privalo teikti ir viešai neskelbtiną informaciją. Darbų vykdytojams be teikėjo leidimo draudžiama tokią informaciją platinti kitiems asmenims.

26. Valstybinės svarbos energetikos objektus ketinančios statyti, užbaigusios statybą arba nuosavybės teise turinčios valstybinės svarbos energetikos objektų ar kitais būdais juos valdančios energetikos įmonės privalo raštu, faksimiliniu dokumentu arba elektroniniu paštu informuoti Energetikos ministeriją apie šių objektų:

26.1. statybos pradžią – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų iki įvykio;

26.2. statybos užbaigimą ar eksploatavimo pradžią (jei jos nesutampa) – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po įvykio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

261. Įmonė, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 256/2014 2 straipsnio 12 punkte, iki ataskaitinių metų birželio 1 d. teikia Energetikos ministerijai informaciją apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus. Privalomai teikiamos informacijos apimtys ir reikalavimai  yra nustatyti Reglamente Nr. 256/2014. Informacija apie investicinius projektus yra teikiama vadovaujantis 2010 m. rugsėjo 21 d. Komisijos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 833/2010, kuriuo įgyvendinamas Tarybos Reglamentas Nr. 617/2010 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje, priede patvirtintomis formomis.

Papildyta punktu:

Nr. 1-36, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1070 (2011-02-22), i. k. 111203NISAK00001-36

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-192, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-18, i. k. 2014-10372

 

262. Įvedus ekstremalią energetikos padėtį, gamtinių dujų įmonės Energetikos ministerijai teikia informaciją vadovaudamosi Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirtinimo“, reikalavimais.

Papildyta punktu:

Nr. 1-36, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1070 (2011-02-22), i. k. 111203NISAK00001-36

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

 

263. Naujų sutarčių sudarymo arba esamų sutarčių pakeitimo atvejais gamtinių dujų įmonės apie su trečiųjų valstybių tiekėjais sudarytas sutartis, kurių trukmė ilgesnė nei vieni metai, Energetikos ministerijai teikia informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 2017/1938 14 straipsnio 6 dalį.

Papildyta punktu:

Nr. 1-36, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1070 (2011-02-22), i. k. 111203NISAK00001-36

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

 

27. Pagal išankstinį įpareigojimą teikėjai privalo teikti ir viešai neskelbtiną informaciją. Įgaliotiesiems klausėjams draudžiama tokią informaciją perduoti kitoms institucijoms be teikėjo sutikimo, skelbti ją tiesiogiai. Šią informaciją galima skelbti tik anonimiškai ar teikiant suvestinę informaciją, kaip nurodyta Taisyklių 23 punkte.

 

VIII. INFORMACIJOS TEIKIMAS ES institucijoms ir įstaigoms

 

28. ES institucijoms ir įstaigoms teikiama informacija, kuri gali padėti formuoti ir tikslinti bendrąją ES energetikos politiką ir sekti jos įgyvendinimo eigą. Apie planuojamus priimti, rengiamus ir priimtus nacionalinius teisės aktus, įgyvendinančius ES teisines nuostatas, įgaliotosios institucijos siunčia pranešimus ES institucijoms vadovaudamosi Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950).

29. Įgaliotosios institucijos teikia informaciją ES institucijoms ir įstaigoms ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Svarbiausios energetikos sritys, apie kurias teikiama informacija:

29.1. konkurencijos energetikos sektoriuje skatinimas, elektros ir dujų vidaus rinkų plėtra;

29.2. energijos tiekimo saugumas;

29.3. viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimas;

29.4. energijos kainų skaidrumas;

29.5. energetikos objektų investicijų projektai;

29.6. energijos tranzitas;

29.7. atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtra;

29.8. transeuropiniai elektros ir dujų tinklai;

29.9. energetikos veiklos efektyvumas;

29.10. aplinkos tarša iš energetikos objektų;

29.11. kitos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos sritys.

30. Įgaliotoji institucija yra ir įgaliotasis klausėjas.

301. Energetikos ministerija, sukaupusi duomenis ir informaciją, nurodytą Taisyklių 261 punkte, iki ataskaitinių metų liepos 31 d. pateikia ją Europos Komisijai.

Papildyta punktu:

Nr. 1-36, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1070 (2011-02-22), i. k. 111203NISAK00001-36

 

31. Tam tikrais atvejais informaciją ES institucijoms ir įstaigoms gali tiesiogiai teikti pačios energetikos įmonės, jei tai nustatyta ES teisės aktuose ir suderinta su atitinkama įgaliotąja institucija.

32. Įgaliotosios institucijos, siekdamos parengti informaciją ES institucijoms ir įstaigoms, renka informaciją iš šių šaltinių:

32.1. teikėjų;

32.2. kitų valstybės institucijų, įstaigų ir savivaldybių, kurios pateikia surinktus iš teikėjų duomenis ir suvestinę informaciją;

32.3. kitų juridinių ar fizinių asmenų, parengusių atitinkamas studijas, ataskaitas ar įvertinimus;

32.4. viešai skelbiamų ar prieinamų informacijos šaltinių.

33. Įgaliotosios institucijos reikalavimas teikti informaciją yra privalomas visiems teikėjams.

34. Teikėjai informaciją teikia raštiškais pranešimais, prie kurių gali būti pridedami ir ataskaitų originalai, patvirtinti atsakingų asmenų parašais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-36, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1070 (2011-02-22), i. k. 111203NISAK00001-36

 

35. Teikėjai įgaliotosioms institucijoms privalo teikti ir viešai neskelbtiną informaciją. Įgaliotosioms institucijoms draudžiama tokią informaciją perduoti kitoms institucijoms be teikėjo sutikimo, skelbti ją tiesiogiai. Šią informaciją galima skelbti tik anonimiškai ar teikiant suvestinę informaciją, kaip nurodyta Taisyklių 23 punkte.

 

IX. informACIJOS teikimas GALUTINIAMS energijos VARTOTOJAms

 

36. Asmenys, vykdantys šilumos, elektros ir dujų tiekimo veiklą (toliau – energijos tiekėjai), savo veikimo teritorijoje pagal kompetenciją galutiniams energijos vartotojams teikia informaciją apie:

36.1. galutiniams energijos vartotojams tiekiamą energiją ir teikiamas paslaugas;

36.2. energijos tiekimo sutarčių sudarymo principus ir galutinių energijos vartotojų teises;

36.3. energijos kainas ir tarifus;

36.4. saugų energetikos objektų bei įrenginių naudojimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

 

36.5. statomus, rekonstruojamus energetikos objektus ir įrenginius;

36.6. Neteko galios nuo 2017-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

 

36.7. kitą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą informaciją.

361. Neteko galios nuo 2012-12-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin. 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

37. Energijos tiekėjai viešai paskelbia telefonų numerius ir elektroninio pašto adresus, kuriais galutiniai energijos vartotojai gali kreiptis dėl Taisyklių 36 punkte nurodytos informacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6178 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-261

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

38. Raštišku galutinio energijos vartotojo prašymu informaciją, nurodytą Taisyklių 36 punkte, energijos tiekėjai privalo pateikti raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6178 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-261

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

39. Neteko galios nuo 2017-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

 

40. Neteko galios nuo 2017-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

 

41. Neteko galios nuo 2017-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

 

42. Neteko galios nuo 2017-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

 

43. Neteko galios nuo 2017-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

 

44. Informaciją, nurodytą Taisyklių 36 punkte, galutiniams energijos vartotojams rekomenduojama teikti bet kuriuo iš šių būdų:

44.1. rengti, leisti ir platinti brošiūras, lankstinukus, skrajutes, plakatus ir kitus informacinius leidinius;

44.2. surengti konferencijų, seminarų, paskaitų, susitikimų;

44.3. rengti radijo ir televizijos laidas, diskusijas ir (arba) dalyvaujant jose;

44.4. rengti ir teikti straipsnius žiniasklaidos priemonėms;

44.5. naudoti elektronines informavimo bei kitas priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6178 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-261

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

45. Galutiniams energijos vartotojams teikiamos informacijos kontrolę atlieka Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija).

 

X. ENERGETIKOS ĮMONIŲ VIEŠOS INFORMACIJOS SKELBIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

46. Energijos tiekėjų informacija apie reguliuojamos veiklos sąnaudas yra vieša.

47. Energijos tiekėjas Taisyklių 46 punkte nurodytą informaciją savo nustatyta tvarka viešai paskelbia interneto svetainėje ir (ar) visuomenės informavimo priemonėse.

48. Energijos tiekėjų reguliuojamos veiklos vieši yra šie sąnaudų straipsniai:

48.1. energijos ir (ar) kuro pirkimo sąnaudos; įsigyto biokuro sąnaudos yra išreiškiamos nurodant pirkto kuro rūšį, sąlyginio kuro kiekį (tne), kainą su transportavimo kaštais (eur/tne);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2015-02-02, paskelbta TAR 2015-02-06, i. k. 2015-01837

 

48.2. materialinės ir joms prilygintos sąnaudos;

48.3. ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;

48.4. darbo apmokėjimas;

48.5. darbuotojų socialinis draudimas;

48.6. technologinės sąnaudos ir komerciniai nuostoliai;

48.7. mokesčiai;

48.8. palūkanos.

Skelbiant reguliuojamos veiklos sąnaudas turi būti nurodoma, kokius planuojama perduoti, paskirstyti ir parduoti energijos kiekius, taip pat kokie energijos kiekiai yra perduoti, paskirstyti ir parduoti.

49. Energijos tiekėjas viešai skelbia informaciją apie investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą. Skelbiama ši informacija:

49.1. planuojamos investicijos (skelbiamos bendros investicijų į tinklų ir sistemų plėtrą mastas);

49.2. pastatyti, modernizuoti ir rekonstruoti energetikos objektai, kurių statybos vertė yra didesnė kaip 868 860 eurų (skelbiama šių objektų vieta, investicijų dydis ir pagrindiniai techniniai parametrai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

Nr. 1-342, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21336

 

50. Energijos tiekėjas privalo kasmet iki gegužės 10 d. savo interneto svetainėje paskelbti faktines praėjusių kalendorinių metų reguliuojamos veiklos sąnaudas, taip pat ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimo dėl reguliuojamos veiklos kainų pakeitimo įsigaliojimo interneto svetainėje paskelbti informaciją apie planuojamas reguliuojamos veiklos sąnaudas. Informacija apie planuojamas reguliuojamos veiklos sąnaudas publikuojama, kol galioja Komisijos nutarimas.

501. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) (toliau – prižiūrėtojas) privalo skelbti šią viešą informaciją apie:

501.1. veiklos pajamas;

501.2. veiklos sąnaudas;

501.3. atliktus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo darbus;

501.4. paslaugų kainas ir tarifus, jų struktūrą;

501.5. paslaugų teikimo sąlygas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

502. Kai prižiūrėtojo veiklą vykdo juridinis asmuo (išskyrus daugiabučių namų savininkų bendriją), kartu su Taisyklių 501 punkte nurodyta informacija viešai skelbiama informacija apie:

502.1. ketvirtinius ir metinius finansinius–balansinius rodiklius, kai juos privaloma rengti pagal teisės aktų reikalavimus;

502.2. investicijų dydžius, duomenis apie investuotojus;

502.3. darbuotojų skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-192, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-18, i. k. 2014-10372

 

503. Prižiūrėtojas viešai paskelbia savo buveinės adresą (išskyrus fizinį asmenį), telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą.

Papildyta punktu:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

504. Taisyklių 501, 502 ir 503 punktuose nurodyta informacija turi būti viešai skelbiama prižiūrėtojo interneto svetainėje. Tuo atveju, kai prižiūrėtojas neturi interneto svetainės ar esant pastato, kuriame prižiūrėtojas eksploatuoja šildymo ir karšto vandens sistemą, bendrojo naudojimo objektų valdytojo prašymui, informacija turi būti skelbiama minėto pastato skelbimų lentoje, o prižiūrėtojo sprendimu gali būti skelbiama ir Taisyklių 44 punkte nurodytais būdais.

Taisyklių 501 ir 502 punktuose nurodytą informaciją vartotojas turi teisę gauti pagal pateiktą prižiūrėtojui rašytinį paklausimą.

Papildyta punktu:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

505. Taisyklių 501.1–501.3 punktuose nurodyta informacija turi būti atnaujinama kasmet, o Taisyklių 501.4 ir 501.5 punktuose nurodyta informacija turi būti atnaujinama kaskart jai pasikeitus.

Papildyta punktu:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

 

506. Taisyklių 502.1 punkte nurodyta informacija apie metinius finansinius–balansinius rodiklius už praėjusius metus privalo būti paskelbta kasmet iki gegužės 10 d., o apie ketvirtinius finansinius–balansinius rodiklius – ne vėliau kaip per vieną mėnesį po atitinkamo ketvirčio pabaigos. Taisyklių 502.2–502.3 punktuose nurodyta informacija turi būti skelbiama kas pusę metų.

Papildyta punktu:

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-192, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-18, i. k. 2014-10372

 

XI. ATLYGINIMAS UŽ INFORMACIJOS TEIKIMO PASLAUGAS

 

51. Teikėjai informaciją klausėjams ir (ar) galutiniams energijos vartotojams teikia neatlygintinai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-70, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04336

 

XII. INFORMACIJOS TIKRINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-70, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04336

 

52. Inspekcija pagal kompetenciją turi teisę tikrinti energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertinti jos patikimumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-70, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04336

 

53. Inspekcija, gavusi klausėjo ir (ar) galutinio energijos vartotojo prašymą patikrinti iš teikėjo gautą informaciją, per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos patikrina informaciją ir pateikia išvadas, jei informacijos pobūdis atitinka jos kompetenciją. Jeigu dėl objektyvių priežasčių per šį terminą Inspekcija negali pateikti išvadų, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-70, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04336

 

XIII. ATSAKOMYBĖ

 

54. Už šių Taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-70, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04336

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-36, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1070 (2011-02-22), i. k. 111203NISAK00001-36

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 "Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6178 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-261

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 "Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-253, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 145-7484 (2012-12-14), i. k. 112203NISAK0001-253

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 "Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-192, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-18, i. k. 2014-10372

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-342, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21336

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-29, 2015-02-02, paskelbta TAR 2015-02-06, i. k. 2015-01837

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-70, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04336

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-306, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19593

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo