Suvestinė redakcija nuo 2022-10-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 96-3743, i. k. 1082060ISAK000V-782

 

Nauja redakcija nuo 2022-10-22:

Nr. V-852, 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21415

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠIEŠKOMŲ MOKYMO, PROFESINIO PARENGIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS IR IŠLAIDŲ SUDĖTIES APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V-782

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“ 1.1 papunkčio nuostatas:

1. T v i r t i n u Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašą (pridedama).

2. P a v e d u iki kiekvienų einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkui, kitų krašto apsaugos sistemos institucijų ar jų padalinių, kurių struktūroje yra karių mokymo centrai, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims patvirtinti einamųjų mokslo metų (nuo einamųjų metų rugsėjo iki ateinančių metų rugsėjo mėnesio) studijų, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų kainas. Pasikeitus Lietuvos Respublikos Seimo nustatomam atitinkamų metų baziniam dydžiui, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigines algas (atlyginimus), perskaičiuoti ir, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų pradžios, patvirtinti mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų kainas.

3. N u r o d a u Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkui, kitų krašto apsaugos sistemos institucijų ar jų padalinių, kurių struktūroje yra karių mokymo centrai, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, patvirtinus mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų kainas, įsakymų dėl jų patvirtinimo kopijas per 2 darbo dienas pateikti krašto apsaugos sistemos institucijoms.

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĄ               PETRAS VAITIEKŪNAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2008 m. rugpjūčio 5 d. raštu

Nr. ((1.19-0206)-5K-0820597)-6K-0809534

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-782

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2022 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V-852

redakcija)

 

 

IŠIEŠKOMŲ MOKYMO, PROFESINIO PARENGIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS IR IŠLAIDŲ SUDĖTIES APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja išieškomų išlaidų, kurios tiesiogiai susijusios su profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ar kito savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario ar kariūno (toliau visi kartu – karys) mokymu, profesiniu parengimu ir kvalifikacijos tobulinimu (toliau – mokymas), apskaičiavimo tvarką ir išlaidų sudėtį.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

3. Įgyvendinant Aprašą, krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijose karių asmens duomenys tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekiant tvarkyti išieškomas karių išlaidas, susijusias su jų mokymu, jas įforminti ir susigrąžinti, vadovaujantis Įstatymu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą KAS pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

 

II SKYRIUS

Išieškomos mokymo išlaidos

 

4. Išieškomos šios mokymo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (toliau – LKA) išlaidos, neviršijant Įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio už vienus studijų metus:

4.1. kariūno mokymo išlaidos pirmam karininko laipsniui gauti:

4.1.1. studijų išlaidos, kurias sudaro norminė pirmosios studijų pakopos universitetinių studijų kaina ir karinio rengimo išlaidos, apskaičiuotos Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka;

4.1.2. kariūno aprūpinimo išlaidos, kurias sudaro kariūno aprūpinimo maistu ir gyvenamąja patalpa išlaidos kiekvienais mokslo metais, apskaičiuotos Aprašo 19-21 punktuose nustatyta tvarka;

4.2. pirmosios, antrosios ar trečiosios studijų pakopos kario mokymo išlaidos, apskaičiuotos Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka:

4.2.1. pirmosios, antrosios ar trečiosios studijų pakopos norminė universitetinių studijų kaina;

4.2.2. Aprašo 5 arba 6 punkte nurodytos išlaidos už kiekvienus mokslo metus, jei pagal studijų programą karys buvo laikinai siunčiamas studijuoti į kitą Lietuvos ar užsienio karo mokymo įstaigą, aukštąją mokyklą ar kitą kvalifikacijos tobulinimą organizuojančią instituciją.

5. Išieškomos šios kariūno studijų užsienio karo mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje pirmam karininko laipsniui gauti mokymo išlaidos:

5.1. užsienio karo mokymo įstaigos ar aukštosios mokyklos nurodyta studijų kaina, kai studijas finansuoja KAS institucija. Tais atvejais, kai studijas finansuoja užsienio valstybė, studijų kaina skaičiuojama pagal atitinkamo kurso LKA studijų kainą;

5.2. kariūno aprūpinimo išlaidos arba aprūpinimo maistu ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos. Tais atvejais, kai studijų metu šias išlaidas padengia užsienio valstybė, jos skaičiuojamos pagal atitinkamo kurso LKA kariūno aprūpinimo išlaidas;

5.3. mokymosi (dalyvio) mokestis, registravimosi išlaidos, užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo, tarnybai būtinų sertifikatų išdavimo ar kvalifikacinių egzaminų, reikalingų jiems gauti, laikymo išlaidos, taip pat kitų dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo, įskaitant kelionės draudimą, išlaidos, miesto (ekologinio) mokesčio, būtinų skiepų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų įsigijimo išlaidos;

5.4. kelionės į mokymosi vietą ir iš jos (lėktuvu (ekonomine klase) ar kitomis transporto priemonėmis, taip pat registracijos į reisą) išlaidos;

5.5. kelionės bei kelionės draudimo į Lietuvos Respubliką ir atgal ilgesnių kaip savaitės trukmės atostogų metu, išskyrus keliones dėl svarbių šeiminių aplinkybių, išlaidos;

5.6. asmeninio krovinio gabenimo arba registruoto bagažo ir bagažo viršsvorio, bagažo saugojimo išlaidos;

5.7. valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos ir komisinis atlyginimas;

5.8. kariūnui išmokėti dienpinigiai.

6. Išieškomos kitos kario mokymo išlaidos:

6.1. LKA, KAS institucijose ar jų padaliniuose, kurių struktūroje yra karių mokymo centrai (toliau – KAS mokymo centras), išskyrus Aprašo 4 punkte nurodytas išlaidas:

6.1.1. mokymo kaina, apskaičiuota Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka;

6.1.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

6.1.3. mokymosi (dalyvio) mokestis, registravimosi išlaidos;

6.1.4. kelionės į mokymosi vietą ir atgal visų rūšių transportu (išskyrus taksi) išlaidos;

6.2. kitose Lietuvos karo mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose ar kitose kvalifikacijos tobulinimą organizuojančiose institucijose:

6.2.1. mokymo kaina (kariūnams, pasiųstiems mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose, ne didesnė negu norminė studijų kaina);

6.2.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

6.2.3. mokymosi (dalyvio) mokestis, registravimosi išlaidos;

6.2.4. kelionės į mokymosi vietą ir atgal visų rūšių transportu (išskyrus taksi) išlaidos;

6.3. užsienio karo mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose ar kitose kvalifikacijos tobulinimą organizuojančiose institucijose, išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytas išlaidas:

6.3.1. užsienio karo mokymo įstaigos, aukštosios mokyklos ar kitos kvalifikacijos tobulinimą organizuojančios institucijos nurodyta mokymo kaina;

6.3.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, kai nėra galimybės aprūpinti gyvenamuoju plotu;

6.3.3. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

6.3.4. mokymosi (dalyvio) mokestis, registravimosi išlaidos, užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo, tarnybai būtinų sertifikatų išdavimo ar kvalifikacinių egzaminų, reikalingų jiems gauti, laikymo išlaidos, taip pat kitų dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo, įskaitant kelionės draudimą, išlaidos, miesto (ekologinio) mokesčio, būtinų skiepų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų įsigijimo išlaidos;

6.3.5. kelionės į mokymosi vietą ir iš jos (lėktuvu (ekonomine klase) ar kitomis transporto priemonėmis, taip pat registracijos į reisą) išlaidos;

6.3.6. kelionės bei kelionės draudimo į Lietuvos Respubliką ir atgal ilgesnių kaip savaitės trukmės atostogų metu, išskyrus keliones dėl svarbių šeiminių aplinkybių, išlaidos;

6.3.7. šeimos narių kelionės ir kelionės draudimo (jei kario mokymosi užsienio valstybėje laikotarpis ilgesnis negu 6 mėnesiai), taip pat kartu su kariu neišvykusių šeimos narių kelionės pas karį ir atgal į Lietuvos Respubliką ir kelionės draudimo išlaidos;

6.3.8. asmeninio krovinio gabenimo arba registruoto bagažo ir bagažo viršsvorio, bagažo saugojimo išlaidos;

6.3.9. valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos ir komisinis atlyginimas;

6.3.10. išmoka už netarnybinio automobilio naudojimąsi;

6.3.11. kariui išmokėti dienpinigiai.

 

III SKYRIUS

mokymo kainos apskaičiavimas

 

7. Studijų išlaidos vienam LKA (Sišl.) studijuojančiam kariūnui apskaičiuojamos pagal formulę:

 

Sišl. = (Su(1) + Su(2) + ......... Su(n)), kur:

 

Su studijų bakalauro kvalifikaciniam laipsniui gauti kaina, vienam studijuojančiam kariūnui kiekvieniems mokslo metams apskaičiuojama pagal formulę:

 

Su = Ust. + Kr, kur:

 

Ust.pirmosios studijų pakopos vienų mokslo metų norminė universitetinių studijų kaina, kasmet tvirtinama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu atitinkamiems metams;

Kr – pirmosios karinio rengimo pakopos LKA vienų mokslo metų kaina vienam studijuojančiam kariūnui, apskaičiuojama pagal formulę:

 

Kr = (Krugd.išl. + Krpap.veikl.išl.) / Psk., kur:

 

Krugd.išl.vienų mokslo metų personalo išlaikymo ir LKA karinio rengimo programos praktiniams užsiėmimams ir pratyboms reikalingų materialinių vertybių ir paslaugų išlaidos:

 

Krugd.išl. = Krpers.išl. + Krprogr.išl., kur:

 

Krpers.išl.personalo išlaikymo išlaidos, apskaičiuojamos pagal formulę:

 

Krpers.išl. = (Dp+k+a + (Dp+k+a x T)), kur:

 

D – pagal darbo sutartis pedagoginį darbą dirbančių darbuotojų (p), taip pat aptarnaujančių profesinės karo tarnybos karių ir darbuotojų darbo užmokesčio fondas (a), profesinės karo tarnybos karių (instruktorių) tarnybos apmokėjimo fondas (k), apskaičiuojamas vadovaujantis Darbo užmokesčio fondo planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. kovo 8 d. Nr. V-256 įsakymu „Dėl Darbo užmokesčio fondo planavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – DU metodika);

T – apdraustųjų asmenų bendrasis pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo įmokų tarifas.

Krprogr.išl. vienų mokslo metų karinio rengimo programos praktiniams užsiėmimams ir pratyboms reikalingų materialinių vertybių ir paslaugų išlaidos;

Krpap.veikl.išl. išlaidos, skirtos kariūnų privalomai kultūrinei, meninei, pažintinei, sportinei veiklai;

Psk. pirmosios karinio rengimo pakopos atitinkamais mokslo metais planuojamas kariūnų skaičius.

8. Pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopos išlaidos vienam LKA (Sišl.) studijuojančiam kariui apskaičiuojamos pagal formulę:

 

Sišl. = (Su(1) + Su(2)+ ......... Su(n)), kur:

 

Su studijų bakalauro, magistro ar daktaro kvalifikaciniam laipsniui gauti kaina, vienam studijuojančiam kariui vieniems mokslo metams apskaičiuojama pagal formulę:

 

Su = Ust. + F, kur:

 

Ust.pirmosios, antrosios, ar trečiosios studijų pakopos vienų mokslo metų norminė universitetinių studijų kaina, tvirtinama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu atitinkamiems metams;

F – faktinės, su studijomis kitose Lietuvos ar užsienio karo mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose ar kitose kvalifikacijos tobulinimą organizuojančios institucijose susijusios išlaidos, nurodytos Aprašo 5 arba 6 punkte (taikoma, kai pagal studijų programą laikinai siunčiama studijuoti į kitas Lietuvos ar užsienio karo mokymo įstaigas, aukštąsias mokyklas ar kita kvalifikacijos tobulinimą organizuojančias institucijas).

9. Mokymo kaina (Kkurs.) vienam kariui LKA ir kituose KAS mokymo centruose apskaičiuojama pagal formulę:

 

Kkurs. = (Kugd.išl x Kkoef. ) / Psk., kur:

 

Kugd.išl.mokymo klausytojo ugdymo išlaidos, apskaičiuojamos pagal formulę

 

Kugd.išl. = Kpers.išl. + Kprogr.išl., kur:

 

Kpers.išl. personalo išlaikymo išlaidos, apskaičiuojamos pagal formulę

 

Krpers.išl. = (Dp+k+a + (Dp+k+a x T)), kur:

 

D – pagal darbo sutartis pedagoginį darbą dirbančių darbuotojų, taip pat aptarnaujančių profesinės karo tarnybos karių ir darbuotojų darbo užmokesčio fondas, profesinės karo tarnybos karių (instruktorių) tarnybos apmokėjimo fondas, apskaičiuojamas vadovaujantis DU metodika;

T – apdraustųjų asmenų bendrasis pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo įmokų tarifas;

Kprogr.išl. pagal mokymo programą studijuojančiųjų praktiniams užsiėmimams, aprūpinti materialinėmis vertybėmis ir paslaugomis vieniems mokslo metams LKA ar kitų KAS mokymo centrų skirtos lėšos;

Kkoef. – tam tikriems mokymams nustatytas koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Kkoef. = Kmok. val. / Kb mok. val., kur:

 

Kmok. val. – mokymo valandų skaičius, patvirtintas tam tikriems mokymams;

Kb mok. val. – bendras visų tapačių programų valandų skaičius;

Psk.atitinkamais metais atitinkamuose mokymuose planuojamas dalyvauti karių skaičius.

10. Vienos dienos studijų LKA kaina nustatoma studijų LKA vienų mokslo metų kainą padalijus iš studijų dienų skaičiaus. Konkreti kario nebaigtų studijų kaina apskaičiuojama vienos dienos studijų LKA kainą padauginus iš kario studijų LKA faktinio dienų iki įsakymo dėl kario pašalinimo iš LKA pasirašymo dienos skaičiaus.

11. Mokymo kaina pagal Krašto apsaugos ministerijos ir užsienio valstybių institucijų arba LKA ir kitų Lietuvos ir užsienio karo mokymo įstaigų ar aukštųjų mokyklų bendras mokymo programas nustatoma įstaigų tarpusavio susitarimu (sutartimi) ir (ar) pagal įstaigų pateiktus dokumentus.

12. Mokymo kaina kiekvieniems mokslo metams apskaičiuojama Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

13. Nebaigto mokymo kaina LKA, KAS mokymo centruose, kitose Lietuvos karo mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose ar kitose kvalifikacijos tobulinimą organizuojančiose institucijose apskaičiuojama vadovaujantis Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatyta tvarka.

14. Mokymo išlaidų dydis (išskyrus kariūno studijų ir aprūpinimo maistu ir gyvenamąja patalpa, kario ryšių išlaidas, norminę universitetinių studijų kainą, mokymo kainą, išmoką už netarnybinio automobilio naudojimąsi ir dienpinigius) nustatomas remiantis faktines išlaidas patvirtinančiais dokumentais.

15. Mokymo išlaidos, susijusios su kariūno mokymu Lietuvoje ar užsienyje pirmam karininko laipsniui gauti, apskaičiuojamos laikantis šių nuostatų:

15.1. kariūnams, kurie mokėsi LKA, – neskaičiuojant išlaidų už pirmuosius studijų metus;

15.2. kariūnams, kurie mokėsi kitose Lietuvos ir (ar) užsienio karo mokymo įstaigose ar aukštosiose mokyklose – sumažinus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinta normine universitetinių studijų kaina, kuri buvo nustatyta tiems metams, kai kariūnas studijavo kitoje Lietuvos ar užsienio karo mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje pirmaisiais studijų metais.

16. Apskaičiuotos mokymo išlaidos lygiomis dalimis mažinamos proporcingai kiekvieniems ištarnautiems profesinėje karo tarnyboje ar savanoriškoje nenuolatinėje karo tarnyboje (toliau – karo tarnyba) metams, atsižvelgiant į Įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nurodytus privalomai ištarnautinus metus.

 

IV SKYRIUS

mokymo išlaidų ĮFORMINIMAS ir išieškojimas

 

17. Kario patirtos mokymo išlaidos apskaičiuojamos ir įrašomos į Kario mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų pažymą (toliau – Pažyma) (1 priedas):

17.1. kario, studijuojančio LKA ar užsienio karo mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje (nuosekliųjų universitetinių studijų), kiekvienų mokslo metų atskirai – ne vėliau kaip per 21 darbo dieną pasibaigus mokslo metams;

17.2. iš studijų šalinamų ar iš karo tarnybos atleidžiamų karių, neatsižvelgiant į mokymo formą (mokslo metų ar biudžetinių metų), – ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki kario atleidimo iš karo tarnybos.

18. Kariūnams, pasiųstiems mokytis užsienio valstybių karo mokymo įstaigose ar aukštosiose mokyklose, Aprašo 6.3.3, 6.3.7 ir 6.3.10 papunkčių nuostatos nėra taikomos.

19. Kariūno aprūpinimo maistu ir gyvenamąja patalpa išlaidos apskaičiuojamos kiekvieniems mokslo metams atskirai.

20. Kariūno aprūpinimo maistu išlaidos apskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2000 m. rugsėjo 29 d. nutarime Nr. 1181 „Dėl Maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpintiems maistu“ nustatytą maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydį.

21. Kariūno apgyvendinimo išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1125 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekančių karo prievolininkų apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekančių karo prievolininkų apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos apraše nustatyta Karių atsiskaitymo už laikiną apgyvendinimą kareivinėse tvarka.

22. Pažymoje LKA ir kito KAS mokymo centro mokymo kaina vienam kariui nurodoma vadovaujantis patvirtintomis atitinkamų studijų ar mokymų kainomis konkrečiais mokslo metais. Pažymą pildo:

22.1. LKA personalą administruojantis KAS institucijos padalinys (toliau – personalą administruojantis padalinys) ir finansinę apskaitą tvarkanti KAS institucija ar KAS institucijos padalinys (toliau – finansinę apskaitą tvarkantis padalinys), – karių, kurie mokėsi ar baigė LKA (bakalauro, magistro ir daktaro laipsniui gauti) ir užsienio karo mokymo įstaigų ar aukštųjų mokyklų nuosekliąsias universitetines studijas pirmam karininko laipsniui gauti;

22.2. KAS institucijos ar jos padalinio, kuriame karys tarnauja, personalą administruojantis padalinys ir finansinę apskaitą tvarkantis padalinys – karių, kurie mokosi ar baigia:

22.2.1. LKA nenuosekliąsias studijas, mokymus, kitus KAS mokymo centrus;

22.2.2. studijas ar mokymus kitose Lietuvos ar užsienio karo mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose ar kitose kvalifikacijos tobulinimą organizuojančiose institucijose, išskyrus nurodytas Aprašo 22.1 papunktyje.

23. Pažyma pagal Aprašo 22.1 papunktį pildoma pasibaigus mokslo metams ir saugoma kario asmens byloje, o kopija pateikiama kariui. Kai karys baigia studijas, jo kiekvienų mokslo metų mokymo išlaidos susumuojamos vienoje Pažymoje, su ja karys supažindinamas pasirašytinai. Kariui pasirašius šią pažymą, atskirų mokslo metų mokymo išlaidų Pažymos jo asmens byloje toliau nebesaugomos.

24. Pažyma pagal Aprašo 22.2 papunktį pildoma ir derinama taip:

24.1. KAS institucijos ar jos padalinio, kurioje tarnauja karys ar iš kurios jis buvo siunčiamas mokytis, personalą administruojantis padalinys užpildo 1 ir 3 Pažymos dalis ir Pažymą pateikia finansinę apskaitą tvarkančiam padaliniui (jei karys paskutinių 3 metų laikotarpiu atliko tarnybą atskirose KAS institucijose ar jų padaliniuose, kurių finansinę apskaitą tvarkė skirtingi finansinę apskaitą tvarkantys padaliniai, paklausimas siunčiamas į tam tikrus finansinę apskaitą tvarkančius padalinius) kartu su:

24.1.1. informacija apie kario mokymą Lietuvos ar užsienio karo mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose ar kitose kvalifikacijos tobulinimą organizuojančiose institucijose;

24.1.2. informacija apie kario mokymąsi LKA, kituose KAS mokymo centruose, ir Pažymų apie mokymo išlaidas šiose įstaigose iš kario asmens bylos kopijomis;

24.2. finansinę apskaitą tvarkantis padalinys, užpildęs Pažymos 2 (išskyrus Aprašo 24.1.2 papunktyje nustatytą atvejį) ir 4 dalis, grąžina ją pateikusiam personalą administruojančiam padaliniui, kuris su Pažymoje nurodytomis išieškomomis mokymo išlaidomis ir jų suma pasirašytinai supažindina karį.

25. Kario pasirašyta Pažyma saugoma KAS institucijos ar jos padalinio personalą administruojančiame padalinyje, o kopijos pateikiamos kariui ir KAS institucijos finansinę apskaitą tvarkančiam padaliniui.

26. Pažymos pagrindu kario (išskyrus kariūnus) atleidimo iš karo tarnybos, o kariūno pašalinimo iš studijų įsakyme kartu nurodoma grąžintina mokymo išlaidų suma.

27. Ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki kariūno pašalinimo iš studijų ar kario (išskyrus kariūnus) atleidimo iš karo tarnybos, KAS institucijos ar jos padalinio, iš kurios jis buvo siunčiamas mokytis, ar paskutinės jo tarnybos vietos vadovas privalo pasiūlyti kariui sudaryti KAS patirtų Kario mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų grąžinimo sutartį (toliau – Sutartis) (2 priedas) ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. KAS institucijos ar jos padalinio vadovo sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui, pasirašant naują Sutartį. Sutarties kopijos pateikiamos KAS institucijos ar jos padalinio, iš kurios karys buvo siunčiamas mokytis, ar paskutinės jo tarnybos vietos finansinę apskaitą tvarkančiam padaliniui ir personalą administruojančiam padaliniui.

28. KAS institucijos ar jos padalinio, su kuriuo buvo sudaryta Aprašo 27 punkte nurodyta Sutartis,  finansinę apskaitą tvarkantis padalinys kontroliuoja, kaip karys vykdo Sutarties finansinius įsipareigojimus, įtraukdamas finansinį kario įsipareigojimą į apskaitos registrus, ir KAS institucijos, iš kurios karys buvo siunčiamas mokytis, ar paskutinės jo tarnybos vietos personalą administruojančiam padaliniui pareikalavus teikia finansinės apskaitos duomenis apie kario finansinių įsipareigojimų vykdymą.

29. Kariui atsisakius sudaryti Sutartį ar pažeidus jos sąlygas, KAS institucijos ar jos padalinio, iš kurio karys buvo siunčiamas mokytis, ar paskutinės jo tarnybos vietos personalą administruojantis padalinys raštu informuoja karį apie sudarytos Sutarties finansinių įsipareigojimų nevykdymą ir nevykdymo pasekmes. Jeigu karys ir toliau nevykdo pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, mokymo išlaidos iš jo išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

30. Sutartis nutraukiama:

30.1. kai iš LKA pašalintas kariūnas grįžta tęsti studijų LKA;

30.2. kai iš LKA pašalintas kariūnas pasirašo profesinės karo tarnybos sutartį;

30.3. kai į karo tarnybą grįžta karys (išskyrus kariūnus).

31. Aprašo 30.1 papunktyje nurodytu atveju kariūno mokymo išlaidos apskaičiuojamos ir įrašomos į atskiras Pažymas pagal mokslo metų laikotarpį iki kariūno pašalinimo dienos ir laikotarpį nuo kariūno grąžinimo tęsti studijų LKA dienos. Aprašo 30.2 ir 30.3 papunkčiuose nurodytais atvejais Sutarties nutraukimo dieną likusi negrąžinta mokymo išlaidų suma įrašoma į atskirą Pažymą. Neištarnavus Įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nurodytų privalomai ištarnautinų metų, mokymo išlaidos perskaičiuojamos proporcingai kiekvieniems ištarnautiems metams ir Aprašo 27 punkte nustatyta tvarka pasiūloma sudaryti naują Sutartį.

______________________________

part_6161ae5b617d45428b00ff4ce39cada8_end


 

Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir

kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo

tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo

1 priedas

 

(Kario mokymo, profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų pažymos formos pavyzdys)

 

 

(karinis laipsnis, vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIO MOKYMO, PROFESINIO PARENGIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IŠLAIDŲ PAŽYMA

 

 

 

 

 

2____ m. ____________________ d. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DALIS. Pagrindas (siuntimo mokytis ir priėmimo į mokymus įsakymai, potvarkiai):                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

_______m.                                       d. įsakymas Nr.                     

 

 

 

 

 

 

_______m.                                       d. įsakymas Nr.                     

 

 

 

 

 

 

_______m.                                       d. įsakymas Nr.                     

 

 

 

 

 

 

_______m.                                       d. įsakymas Nr.                      

 

 

 

2 DALIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil.

Išlaidų rūšis*

Iš viso

Iš jų biudžetiniams metams / mokslo metams**

 

 

 

Nr.

 

išlaidų (Eur)

2         / 2            m.

2        / 2          m.

2       / 2     ___m.

2       / 2   ____m.

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-782, II skyriuje nurodytos mokymo išlaidos.

** Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (toliau – LKA) ir užsienio karo mokymo įstaigose ar aukštosiose mokyklose studijuojančių karių mokymo išlaidos skaičiuojamos mokslo metams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LKA ar krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) institucijos finansinę apskaitą tvarkantis asmuo (karinis laipsnis, vardas ir pavardė))

 

 

 

(parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(karys, studijuojantis LKA ir užsienio karo mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje (karinis laipsnis, vardas ir pavardė))

 

(parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DALIS. Pagrindas apskaičiuoti išieškomas kario mokymo, profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidas

______________________________________________________________________________

 

 

(Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (LKA statuto) str., kuriuo remiantis atleidžiama iš tarnybos (studijų))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(personalo apskaitą tvarkantis asmuo (karinis laipsnis, vardas ir pavardė, KAS institucijos padalinio pavadinimas))                      (parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DALIS. Išieškomų išlaidų suma____________________Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(finansinę apskaitą tvarkantis asmuo (karinis laipsnis, vardas ir pavardė, KAS institucijos padalinio pavadinimas))                       (parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir esu informuotas, kad, įgyvendinant Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-782 „Dėl Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo patvirtinimo“, KAS institucijose karių asmens duomenys tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekiant tvarkyti išieškomas karių išlaidas, susijusias su jų mokymu, jas įforminti ir susigrąžinti, vadovaujantis Įstatymu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą KAS pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V- 1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

 

_________________________________

(parašas)

_________________________________

(karinis laipsnis, vardas ir pavardė)

_________________________________

(data)

part_c32922278a284c5db0ff0ddf89b81d34_end


 

Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir

kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo

tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo

2 priedas

 

 

(Kario mokymo, profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų grąžinimo sutarties formos pavyzdys)

 

KARIO MOKYMO, PROFESINIO PARENGIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IŠLAIDŲ GRĄŽINIMO SUTARTIS NR._______

 

_______________________

(sudarymo vieta, data)

 

 

_______________________________________________, toliau vadinama KAS institucija,

          (krašto apsaugos sistemos institucijos pavadinimas)

 

atstovaujama ____________________________________________________________________,

(pareigos, karinis laipsnis, vardas ir pavardė)

 

ir karys _________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________,

(pareigos, karinis laipsnis, vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

gyvenantis ________________________________________________________, toliau vadinamas

(adresas)

Mokėtoju,

 

sudarė šią sutartį dėl krašto apsaugos sistemos išlaidų, susijusių su profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ar kito savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario, kariūno mokymu, profesiniu parengimu ir kvalifikacijos tobulinimu (toliau – mokymas), grąžinimo tvarkos ir sąlygų, toliau vadinamą Sutartimi.

1. Sutarties objektas

 

Mokėtojas įsipareigoja šios Sutarties terminais ir sąlygomis grąžinti KAS institucijai mokymo išlaidas, apskaičiuotas kario mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pažymose, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis:

_______________                    ________________                        ______________________

_______________                    ________________                        ______________________

_______________                    ________________                        ______________________

_______________                    ________________                        ______________________,

 

Išlaidos yra ___________ (____________________________________________________)

(suma)                                    (suma žodžiais)

eurų.

 

2. Mokymo išlaidų dydis ir jų grąžinimo tvarka

 

2.1. Mokėtojas pripažįsta KAS institucijai grąžintinas mokymo išlaidas ir įsipareigoja jas grąžinti pagal Sutarties sąlygas.

2.2. Mokymo išlaidų dydis Sutarties pasirašymo momentu sudaro

___________ (______________________________________________________________)

(suma)                                                                                                (suma žodžiais)

eurų.                                                                             

 

2.3. Mokėtojas įsipareigoja sumokėti visas mokymo išlaidas KAS institucijai tokia tvarka:

 

– iki __________________ sumokėti ________________;

(data)                                            (suma eurais)

 

– iki __________________ sumokėti ________________;

(data)                                            (suma eurais)

 

– iki __________________ sumokėti ________________;

(data)                                            (suma eurais)

 

– iki __________________ sumokėti ________________;

(data)                                            (suma eurais)

 

– iki __________________ sumokėti ________________.

(data)                                                               (suma eurais)

 

3. Mokėtojo įsipareigojimai

 

3.1. Laiku sumokėti įmokas į KAS institucijos sąskaitą Nr. ____________________________

__________________________________ banke; banko kodas ____________________________.

(banko pavadinimas)

 

3.2. Jeigu Sutartyje nustatyta mokėjimo diena yra nedarbo diena, mokėjimą atlikti kitą darbo dieną po jos.

3.3. Apie Mokėtojo gyvenamosios vietos pasikeitimą informuoti KAS instituciją per 15 (penkiolika) darbo dienų.

3.4. Vykdyti kitus įsipareigojimus pagal Sutartį.

4. Sutarties galiojimas ir nutraukimas pirma laiko

 

4.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško prievolių pagal Sutartį įvykdymo.

4.2. KAS institucija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pirma laiko ir pareikalauti visiškai arba iš dalies apmokėti mokymo išlaidas prieš terminą pagal Sutartį, jeigu:

4.2.1. Mokėtojas praleidžia įmokos terminą pagal Sutartį ir nesumoka iki to laiko, kai turėjo mokėti kitą įmoką pagal Sutartį;

4.2.2. sudarant Sutartį arba jai įsigaliojus, Mokėtojas pateikė KAS institucijai netikslią informaciją.

4.3. KAS institucijai vienašališkai nutraukus Sutartį, Mokėtojas privalo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų grąžinti visą negrąžintų mokymo išlaidų sumą.

 

 

5. Pranešimai

 

5.1. Sutarties šalių pranešimai, sutikimai ar kita informacija, susijusi su Sutartimi, sudaromi raštu ir gali būti įteikiami asmeniškai ar siunčiami Sutarties šalių Sutartyje nurodytais adresais (registruotu laišku) ar elektroniniu paštu.

5.2. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį Sutarties šalis gavo tą pačią dieną. Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo po 5 (penkių) darbo dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo.

5.3. Sutarties šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie Sutartyje nurodytų rekvizitų pasikeitimus. Sutarties šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, kad kitos Sutarties šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jai žinomais rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybomis. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, pasirašant kiekvieną lapą, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai.

 

 

KAS institucija                                               Mokėtojas

_________________________                      ___________________________

(pavadinimas)                                                           (k. laipsnis, vardas ir pavardė)

_________________________                      ___________________________

(pareigos, k. laipsnis, vardas ir pavardė)                                      (asmens kodas)

_________________________                      ___________________________

(adresas)                                                  (adresas)

_________________________                      ___________________________

(el. paštas)                                                (el. paštas)

_________________________                      ___________________________

(parašas)                                                  (parašas)

 

A. V

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1008, 2011-08-31, Žin., 2011, Nr. 113-5346 (2011-09-15), i. k. 1112060ISAK00V-1008

Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-782 "Dėl Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1292, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20384

Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-782 „Dėl Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-691, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20966

Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-782 „Dėl Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1128, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20248

Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-782 „Dėl Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-764, 2020-09-21, paskelbta TAR 2020-09-21, i. k. 2020-19555

Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-782 „Dėl Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-852, 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21415

Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-782 „Dėl Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_9a83dcb34acc429eb5ae064b51fe6a16_end