VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2009 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMO Nr. VA-15 „DĖL NENUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ/IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 22 d. Nr. VA-77

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2005, Nr. 83-3083), 17 ir 18.11 punktais,

p a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-15 „Dėl nenuolatinių Lietuvos gyventojų ir užsienio valstybių piliečių įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 21-840, Nr. 79-3329, Nr. 159-7273) 3.2 punktą ir jį išdėstau taip:

3.2. šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. gegužės 1 dienos.“

 

 

 

Viršininko pavaduotoja,

atliekanti viršininko funkcijas                                  Vilma Vildžiūnaitė