Suvestinė redakcija nuo 2019-01-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 20-799, i. k. 1092050ISAK001K-037

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PANAUDOJIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 13 d. Nr. 1K-037

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 36–38 punktais,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

tvirtinu Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2009 m. vasario 13 d.

įsakymu Nr. 1K-037

 

INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PANAUDOJIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, taip pat kitų ūkio subjektų (toliau – ūkio subjektai) informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) įgyvendinti, nustatytų investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) vertinimo kriterijų įvykdymo, informacijos apie nustatytus pažeidimus įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) pateikimo tvarką ir terminus.

Ši informacija naudojama atliekant investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) stebėseną ir vertinimą pagal Valstybės investicijų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiektų rezultatų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 1K-256 „Dėl Valstybės investicijų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiektų rezultatų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir valstybės kapitalo investicijų panaudojimo ataskaitai rengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

2. Aprašas taikomas ūkio subjektams, įgyvendinantiems investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), įtrauktus į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą ir finansuojamus valstybės lėšomis – iš valstybės biudžeto lėšų, iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų teikiamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės), vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

4. Aprašo 1 ir 2 priedai paskelbti Finansų ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

II. INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ ĮGYVENDINAMIEMS INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS) PATEIKIMAS

 

5. Pasibaigus ataskaitiniams metams ūkio subjektai teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, kurioms įstatymuose ir kituose teisės aktuose pavesta formuoti arba dalyvauti formuojant atitinkamos srities valstybės politiką, pagal valdymo sritis informaciją, ar taupiai ir nepažeidžiant sudarytų sutarčių naudojamos jiems skirtos valstybės lėšos pagal visus įgyvendinamus atitinkamos investavimo srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), o prireikus ir pasiūlymus dėl tolesnio investicijų projektų įgyvendinimo. Kitos institucijos ir įstaigos, nurodytos taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, kurios nepriskirtos atitinkamoms valdymo sritims, minėtą informaciją teikia Finansų ministerijai. Ši informacija teikiama pagal aprašo 1 priede nustatytą Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą įgyvendinamiems investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) teikimo formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

6. Aprašo 1 priede nustatyta forma pildoma, nurodant:

6.1. 1 skiltyje – investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) kodą, suteiktą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS);

6.2. 2 skiltyje – asignavimų valdytoją ir visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie buvo įgyvendinami atskaitiniu laikotarpiu;

6.3. 3 skiltyje – investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu numatytų skirti iš visų finansavimo šaltinių, nurodytų aprašo 2 punkte, valstybės lėšų sumą;

6.4. 4 skiltyje – investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu panaudotų lėšų (kasinių išlaidų) sumokėti už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą ir pervesti avansams, sumą;

6.5. 5 skiltyje – įgyvendinant investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai atliktų darbų, įsigyto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sumą, įskaitant ir neapmokėtus atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą, suteiktas paslaugas;

6.6. 6 skiltyje – kas padaryta ataskaitiniu laikotarpiu (atlikta statybos darbų, baigta pastatyti statinių arba statybos etapų (pripažintų tinkamais naudoti arba dėl kurių nustatyta tvarka pasirašytas priėmimo ir perdavimo aktas, nurodant pagrindinius techninius rodiklius), įsigyta materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto ir kita) įgyvendinant investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą);

6.7. 7 skiltyje – 5 skiltyje nurodytų atliktų statybos darbų, įsigyto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto matavimo vienetus;

6.8. 8 skiltyje – planinį matavimo vieneto dydį;

6.9. 9 skiltyje – faktinį matavimo vieneto dydį;

6.10. 10 skiltyje – 9 ir 8 skilčių skirtumą (10=9–8);

6.11. 11 skiltyje – pagal kiekvieną investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) privalomai visais atvejais, kai 3 skilties duomenys nesutampa su 4 skiltimi, 3 skilties – su 5 skiltimi ir 8 skilties – su 9 skiltimi, priežastis, kurios lėmė, kad buvo panaudotos ne visos numatytos lėšos, atlikta mažiau (daugiau) statybos darbų ar įsigyta mažiau (daugiau) ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, negu buvo planuota, kreditorinio įsiskolinimo susidarymo priežastis, taip pat kitą, asignavimų valdytojų manymu, svarbią informaciją, susijusią su numatytų lėšų panaudojimu, statybos darbų vykdymu ar ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimu (technines, finansines, teisines ar kitokias problemas, kilusias įgyvendinant investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą), o prireikus ir pasiūlymus dėl tolesnio investicijų projekto įgyvendinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

6.12. skiltyje „Informacija apie nustatytus pažeidimus“ – informaciją apie vidaus audito ar kitų kontroliuojančiųjų institucijų (jei buvo atliktas patikrinimas) nustatytus pažeidimus įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pastabas ir rekomendacijas dėl valstybės kapitalo investicijų planavimo ir naudojimo, taip pat numatytas arba vykdomas priemones pažeidimams pašalinti ar rekomendacijoms įgyvendinti.

7. Užpildytą aprašo 1 priede nustatytą formą ūkio subjektai pateikia (raštu ir elektroniniu būdu) aprašo 5 punkte nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms šiais terminais:

7.1. Neteko galios nuo 2019-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

7.2. pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų vasario 15 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

8. Ūkio subjektai, įgyvendinantys informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, užpildytą aprašo 1 priede nustatytą formą (informaciją tik apie įgyvendinamus informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus) pateikia Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – IVPK) terminais, nurodytais aprašo 7 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

9. Aprašo 5 punkte nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos apibendrina gautą informaciją ir teikia Finansų ministerijai:

9.1. užpildytą apibendrintą aprašo 1 priede nustatytą formą apie jų srities visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie buvo įgyvendinami ataskaitiniu laikotarpiu;

9.2. trumpą apibendrintą ataskaitą, kas buvo pasiekta ataskaitiniu laikotarpiu (per pirmąjį pusmetį ar metus) įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) – apibendrindamos vienarūšius investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), nurodo problemas, iškilusias įgyvendinant investicijų projektus, prireikus pateikia pasiūlymus, kaip efektyviau panaudoti valstybės lėšas kapitalo investicijoms, taip pat kitą, asignavimų valdytojų manymu, svarbią informaciją, susijusią su numatytų lėšų panaudojimu, statybos darbų vykdymu ar ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimu.

10. Valstybės institucijos, valstybės įstaigos aprašo 9 punkte nurodytą informaciją pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu: invest@finmin.lt) šiais terminais:

10.1. Neteko galios nuo 2019-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

10.2. pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų kovo 15 dienos.

11. IVPK, gavęs informaciją iš ūkio subjektų, parengia apibendrintą įgyvendinamų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų ataskaitą ir išvadas, kurias pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu: invest@finmin. lt) terminais, nurodytais aprašo 10 punkte.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

III. INFORMACIJOS APIE LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ BAIGTIEMS ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS) IR PASIEKTUS REZULTATUS PATEIKIMAS

 

12. Ūkio subjektai įgyvendinę investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų vasario 15 dienos pateikia valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms aprašo 5 punkte, informaciją apie atitinkamos investavimo srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie baigti įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu ir 5 metus po jų įgyvendinimo, pagal aprašo 2 priede nustatytą formą.

13. Aprašo 2 priede nustatyta forma pildoma, nurodant:

13.1. 1 skiltyje – investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) kodą, suteiktą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS);

13.2. 2 skiltyje – asignavimų valdytoją ir visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie baigti įgyvendinti (kai įgyvendinami statybos projektai, – statybos objektai, atiduoti naudoti) ataskaitiniu laikotarpiu ir 5 metus po jų įgyvendinimo;

13.3. 3 ir 4 skiltyse – metus, kada investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa) pradėtas ir baigtas įgyvendinti;

13.4. 5 skiltyje – investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti panaudotų lėšų sumą iš viso ir pagal finansavimo šaltinius (valstybės biudžeto, savivaldybės, įmonės ir kitos lėšos);

13.5. 6 skiltyje – nustatytus (nusistatytus) investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) vertinimo kriterijus, kurie buvo numatyti teikiant finansuoti investicijų projektą (kiekybinius, kokybinius, efektyvumo);

13.6. 7 skiltyje – nustatyto (nusistatyto) vertinimo kriterijaus matavimo vienetą;

13.7. 8 skiltyje – planinę nustatyto (nusistatyto) vertinimo kriterijaus reikšmę;

13.8. 9 skiltyje – faktinę nustatyto (nusistatyto) vertinimo kriterijaus reikšmę ataskaitiniu laikotarpiu;

13.9. 10 skiltyje – pagal kiekvieną investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) privalomai visais atvejais, kai 8 skilties duomenys nesutampa su 9 skilties duomenimis, priežastis, kurios lėmė, kad nebuvo pasiekti laukiami rezultatai, taip pat kokia gauta nauda ir koks galimas ilgalaikis poveikis įgyvendinus investicijų projektą, kokią įtaką investicija turėjo užsibrėžto uždavinio tikslams pasiekti, ar planuoti (ir gauti) programos rezultatai yra naudingi tiesioginiams ir netiesioginiams naudos gavėjams.

14. Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo baigtas įgyvendinti nė vienas investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa), apie tai aprašo 5 punkte nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos informuojamos raštu.

15. Ūkio subjektai, įgyvendinantys informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, užpildytą aprašo 2 priede nustatytą formą (informaciją tik apie įgyvendinamus informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus) pateikia IVPK aprašo 12 punkte nurodytu terminu.

16. Valstybės institucijos ir įstaigos, IVPK apibendrina gautą informaciją ir teikia Finansų ministerijai:

16.1. užpildytą apibendrintą aprašo 2 priede nustatytą formą (informaciją apie visus jų srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie baigti įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu ir 5 metus po jų įgyvendinimo);

16.2. trumpą apibendrintą ataskaitą, kurioje nurodo, kas buvo pasiekta įgyvendinus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kaip buvo įvykdyti nustatyti (nusistatyti) vertinimo kriterijai, priežastis, kurios lėmė, kad nebuvo pasiekti laukiami rezultatai, taip pat kokia gauta nauda ir koks galimas ilgalaikis poveikis įgyvendinus investicijų projektą, kokią įtaką investicija turėjo užsibrėžto uždavinio tikslams pasiekti, ar planuoti (ir gauti) programos rezultatai yra naudingi tiesioginiams ir netiesioginiams naudos gavėjams.

17. Valstybės institucijos, valstybės įstaigos ir IVPK aprašo 16 punkte nurodytą informaciją pateikia Finansų ministerijai (įprasta rašytine forma ir MS WORD formatu elektroniniu paštu invest@finmin.lt) pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų kovo 15 dienos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

4 skyrius. Neteko galios nuo 2019-01-16

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

_________________

 

 

 

Informacijos apie valstybės kapitalo

investicijų panaudojimą pateikimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą įgyvendinamiems  investicijų projektams   

(investicijų projektų įgyvendinimo programoms) teikimo forma)

 

____________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Informacija apie valstybės lėšų panaudojimą 20 __ metais įgyvendinamiems

investicijų projektams (investicijų projektų

įgyvendinimo programoms)

20__ metų _________d.

 

________ Nr.                                         

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

Kodas

Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos,  investicijų projekto pavadinimas

Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų

(tūkst. eurų)

Ataskaitiniu laikotarpiu

panaudota lėšų (kasinės išlaidos)

(tūkst. eurų)

Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta  ilgalaikio turto

(tūkst. eurų)

Lėšų panaudojimo rezultatai

Pastabos

Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto

Matavimo vnt.

Planinis dydis

Faktinis dydis

Skirtumas

(+, -)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie nustatytus pažeidimus

 

______________________________________________                   __________________                                  ____________________________

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                                                          (vardas ir pavardė)

 

________________________________________________________________________                                                                    

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefonas)                                                                        

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Nr. 1K-060, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02480

Nr. 1K-267, 2016-07-01, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19474

 

 

Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Informacijos apie lėšų panaudojimą baigtiems įgyvendinti investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) ir pasiektus rezultatus teikimo forma)

 

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ BAIGTIEMS ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS) IR PASIEKTUS REZULTATUS 20__ METAIS

 

Nr.

(data)

 

 

 

 

 

(sudarymo vieta)

 

 

Kodas

Asignavimų valdytojo, investicijų projekto, investicijų projektų įgyvendinimo programos pavadinimas

Projekto/programos įgyvendinimo trukmė

Panaudota lėšų

(tūkst. eurų)

Projekto/programos vertinimo kriterijų įvykdymas

Pastabos

Pradžia

Pabaiga

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Matavimo vienetas

Planinė reikšmė

Faktinė reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefonas)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Nr. 1K-060, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02480

Nr. 1K-267, 2016-07-01, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19474

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2019-01-16

Priedo naikinimas:

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

Papildyta priedu:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-060, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02480

Nr. 1K-267, 2016-07-01, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19474

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Dėl finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-037 "Dėl Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-060, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02480

Dėl finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-037 „Dėl Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-267, 2016-07-01, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19474

Dėl finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-037 „Dėl Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-12, 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00556

Dėl finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-037 „Dėl Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo