Suvestinė redakcija nuo 2016-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 47-1564, i. k. 1043030ISAK001B-243

 

 

 

 

MUITINES DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REIKALAVIMŲ MUITINĖS DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMUI PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 22 d. Nr. 1B-243

Vilnius

 

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Reikalavimus bendrojo administracinio dokumento blankų spausdinimui;

1.2. Reikalavimus M egzemplioriaus blankų spausdinimui;

1.3. Reikalavimus kontrolinio egzemplioriaus T5 blankų spausdinimui;

1.4. Reikalavimus informacinio lapo INF 3 blankų spausdinimui;

1.5. Reikalavimus informacinių lapų INF 1, INF 2, INF 5, INF 6, INF 7, INF 8 ir INF 9 blankų spausdinimui;

1.6. Reikalavimus prašymo grąžinti/atsisakyti išieškoti blankų spausdinimui.

1.7. Reikalavimus Muitinio statuso sertifikato blankų spausdinimui.

Papildyta punktu:

Nr. 1B-285, 2004-03-31, Žin., 2004, Nr. 52-1775 (2004-04-08), i. k. 1043030ISAK001B-285

 

1.8. Reikalavimus informacijos sertifikato INF 4 blankų spausdinimui.

Papildyta punktu:

Nr. 1B-497, 2004-05-11, Žin., 2004, Nr. 83-3033 (2004-05-22), i. k. 1043030ISAK001B-497

 

2. Neteko galios nuo 2016-06-30

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-535, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-29, i. k. 2016-17777

 

3. Pavedu Muitų teisės derinimo skyriui (Š. Avižienis) šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

4. Nustatau, kad šis įsakymas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                             RIMUTIS KLEVEČKA

 

 

PATVIRTINTA

Muitines departamento direktoriaus

2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1B-243

 

REIKALAVIMAI BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO BLANKŲ SPAUSDINIMUI

 

1. Reikalavimai bendrojo administracinio dokumento blankų spausdinimui (toliau – Reikalavimai) parengti vadovaujantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 174/2014 (OL 2014 L 56, p. 1), 215 straipsnio ir 31–36 priedų nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-462, 2014-07-15, paskelbta TAR 2014-07-16, i. k. 2014-10286

 

2. Bendrojo administracinio dokumento rinkiniai gali būti sudaryti iš viengubo arba iš dvigubo naudojimo egzempliorių.

3. Bendrojo administracinio dokumento viengubo naudojimo egzempliorių nesutrumpintą rinkinį sudaro 8 lapai, sukomplektuoti pagal Reikalavimų 1 priede pateiktą pavyzdį. Taip pat gali būti sudaromi tokie sutrumpinti bendrojo administracinio dokumento viengubo naudojimo egzempliorių rinkiniai:

3.1. eksporto – 1-asis, 2-asis ir 3-iasis egzemplioriai;

3.2. tranzito – 1-asis, 4-asis ir 5-asis egzemplioriai;

3.3. importo – 6-asis, 7-asis ir 8-asis egzemplioriai.

4. Tam tikrais atvejais eksportuojant žemės ūkio produktus ar prekes naudojamas specialus bendrojo administracinio dokumento viengubo naudojimo egzempliorių rinkinys (toliau – Žemės ūkio produktų eksporto rinkinys). Šį rinkinį sudaro sutrumpintas bendrojo administracinio dokumento viengubo naudojimo egzempliorių eksporto rinkinys, papildytas M egzemplioriumi, kurio forma turi atitikti Muitinės departamento direktoriaus įsakymu patvirtintų Reikalavimų M egzemplioriaus blankų spausdinimui 1 priede pateiktą formą. Žemės ūkio produktų eksporto rinkinys komplektuojamas taip: M, 1-asis, 2-asis ir 3- iasis egzemplioriai.

5. Bendrojo administracinio dokumento dvigubo naudojimo egzempliorių nesutrumpintą rinkinį sudaro 4 lapai, sukomplektuoti pagal Reikalavimų 2 priede pateiktą pavyzdį. Taip pat gali būti sudaromi tokie sutrumpinti bendrojo administracinio dokumento dvigubo naudojimo egzempliorių rinkiniai:

5.1. eksporto arba importo – 1-asis/6-asis, 2-asis/7-asis ir 3- iasis/8-asis egzemplioriai;

5.2. tranzito – 1-asis/6-asis, 4-asis/5-asis ir 4-asis/5-asis egzemplioriai.

6. Bendrojo administracinio dokumento rinkiniai gali būti naudojami kartu su papildomaisiais lapais. Bendrojo administracinio dokumento viengubo naudojimo papildomųjų lapų nesutrumpintą rinkinį sudaro 8 egzemplioriai, sukomplektuoti pagal Reikalavimų 3 priede pateiktą pavyzdį. Bendrojo administracinio dokumento dvigubo naudojimo papildomųjų lapų nesutrumpintą rinkinį sudaro 4 egzemplioriai, sukomplektuoti pagal Reikalavimų 4 priede pateiktą pavyzdį. Bendrojo administracinio dokumento papildomųjų lapų sutrumpinti rinkiniai komplektuojami taip pat kaip ir atitinkami bendrojo administracinio dokumento egzempliorių sutrumpinti rinkiniai.

Žemės ūkio produktų eksporto rinkinio M egzemplioriaus papildomojo lapo forma turi atitikti Muitinės departamento direktoriaus įsakymu patvirtintų Reikalavimų M egzemplioriaus blankų spausdinimui 2 priede pateiktą formą. Žemės ūkio produktų eksporto rinkinio papildomųjų lapų rinkinys komplektuojamas taip pat kaip Žemės ūkio produktų eksporto rinkinys.

7. Bendrojo administracinio dokumento egzemplioriai turi būti spausdinami ant savaiminio kopijavimo popieriaus, kurio vienas kvadratinis metras sveria ne mažiau kaip 40 gramų. Popierius turi būti pakankamai nepermatomas, kad informacija kitoje lapo pusėje nepersišviestų. Jo stiprumas turi būti toks, kad naudojant įprastiniu būdu lengvai neplyštų ir nesiglamžytų.

Visi bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų egzemplioriai turi būti spausdinami žalia spalva ant balto popieriaus. Linijų ir ženklų žalios spalvos intensyvumas – 100 proc. Visų bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų egzempliorių langelių fonas turi būti baltas, išskyrus 1, 4 ir 5 bei 1/6, 4/5 egzempliorių 1 (pirmoji ir trečioji skiltis), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pirmoji skiltis kairėje), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 ir 56 langelius, kurių fonas turi būti žalias (spalvos intensyvumas – 30 proc., leistinas maksimalus nukrypimas – 5 proc. mažesnis arba didesnis už nustatytą intensyvumą).

8. Bendrojo administracinio dokumento egzemplioriai, M egzempliorius arba jų papildomųjų lapų egzemplioriai turi būti subrošiūruoti į Reikalavimų 3–6 punktuose nurodytus rinkinius. Subrošiūruoti egzemplioriai viršuje turi būti atskirti nuo dokumentui nepriklausančios brošiūravimo juostos perforuota linija (egzempliorių atplėšimui palengvinti).

Vietoj brošiūravimo viršuje bendrojo administracinio dokumento, Žemės ūkio produktų eksporto rinkinio arba jų papildomųjų lapų rinkinių kairėje ir dešinėje pusėje gali būti perforuotos juostos, naudojamos pildant dokumentus spausdintuvu. Šios juostos turi būti atskirtos nuo bendrojo administracinio dokumento, M egzemplioriaus arba jų papildomųjų lapų egzempliorių perforuota linija (jų nuplėšimui palengvinti).

9. Bendrojo administracinio dokumento egzempliorių arba jo papildomųjų lapų egzempliorių langelių horizontalūs matmenys turi be liekanos dalytis iš 0,25 cm, vertikalūs matmenys – iš 0,42 cm. Langelių skilčių horizontalūs matmenys turi be liekanos dalytis iš 0,25 cm.

10. Skirtingi bendrojo administracinio dokumento egzemplioriai ir juos atitinkantys papildomųjų lapų egzemplioriai dešiniajame krašte žymimi tokiomis juostomis:

10.1. 1-asis egzempliorius – ištisine raudonos spalvos, 2-asis egzempliorius – ištisine žalios spalvos, 3-iasis egzempliorius – ištisine geltonos spalvos ir 5-asis egzempliorius – ištisine mėlynos spalvos;

10.2. 4-asis egzempliorius – punktyrine mėlynos spalvos, 6-asis egzempliorius – punktyrine raudonos spalvos, 7-asis egzempliorius – punktyrine žalios spalvos ir 8-asis egzempliorius – punktyrine geltonos spalvos;

10.3. 1-asis/6-asis egzempliorius – ištisine raudonos spalvos ir punktyrine raudonos spalvos, 2-asis/7-asis – egzempliorius ištisine žalios spalvos ir punktyrine žalios spalvos, 3-asis/8- asis egzempliorius – ištisine geltonos spalvos ir punktyrine geltonos spalvos, 4-asis/5-asis egzempliorius – ištisine mėlynos spalvos ir punktyrine mėlynos spalvos.

11. Reikalavimų 10 punkte nurodytų juostų plotis apytiksliai lygus 3 mm. Punktyrinę juostą sudaro kvadratėlių, kurių kraštinės ilgis 3 mm, vienas nuo kito atskirtų 3 mm tarpais, seka. Juostų spalvų intensyvumas – 100 proc.

12 Bendrojo administracinio dokumento 5-ojo ir 4-ojo/5-ojo egzempliorių tranzito šaknelės turi būti atskirtos perforuota linija (šaknelių atplėšimui palengvinti).

13. Reikalavimų 5 priede pateiktoje lentelėje nurodyta, kuriuose bendrojo administracinio dokumento viengubo naudojimo egzemplioriuose savaiminio kopijavimo būdu turi atsispausti langelių įrašai. Reikalavimų 6 priede pateiktoje lentelėje nurodyta, kuriuose bendrojo administracinio dokumento dvigubo naudojimo egzemplioriuose savaiminio kopijavimo būdu turi atsispausti langelių įrašai. Bendrojo administracinio dokumento papildomųjų lapų langelių įrašai turi atsispausti taip pat kaip ir atitinkamo bendrojo administracinio dokumento egzempliorių rinkinio langelių įrašai.

14. Bendrojo administracinio dokumento egzempliorių ir jo papildomųjų lapų egzempliorių formatas yra 210x297 milimetrai. Leistinas maksimalus nukrypimas – 5 milimetrais mažesnis už nustatytus matmenis ir 8 milimetrais didesnis už nustatytus matmenis.

15. Bendrojo administracinio dokumento egzempliorių ir jo papildomųjų lapų egzempliorių apačioje turi būti nurodytas spaustuvės pavadinimas ir adresas arba ją identifikuojantis ženklas bei leidimo spausdinti bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų blankus numeris.

______________

 

 

 

Reikalavimai bendrojo dokumento blankų spausdinimui

1 priedas

 

 

 

A IŠSIUNTIMO/EKSPORTO ĮSTAIGA

 

Europos bendrija

1 DEKLARACIJA

 

1

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

 

Šalies siuntėjos/eksportuotojos egzempliorius

 

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

7 Registracijos numeris

 

8 Gavėjas

Nr.

9 Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą

Nr.

 

10 Pirmoji šalis

11 Prekiaujančioji

 

13 BŽŪP

 

 

gavėja

 

šalis

 

14 Deklarantas/Atstovas

Nr.

15 Šalis siuntėja/eksportuotoja

15 Šalies siunt./eksp. kodas

17 Šalies gavėjos kodas

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

 

16 Kilmės šalis

17 Šalis gavėja

 

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis

19 Kont.

20 Pristatymo sąlygos

 

išvykstant

 

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

22 Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

23 Kursas

24 Sandorio rūšis

 

vykstant per sieną

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

26 Vidaus transporto

27 Pakrovimo vieta

 

28 Finansiniai ir banko duomenys

 

 

 

pasienyje

 

rūšis

 

 

 

 

 

1

29 Išvykimo per sieną įstaiga

30 Prekių buvimo vieta

 

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

 

 

 

 

 

a

 

b

 

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

 

41 Papildomas matavimo vienetas

 

 

44 Papildoma informacija/ pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

 

47 Mokesčių apskaičiavimas

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

48 Mokėjimo atidėjimas

49 Muitinės sandėlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B APSKAIČIAVIMO DETALIZACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

50 Vykdytojas

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

 

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija negalioja

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

D IŠVYKIMO ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

Antspaudas:

54 Vieta ir data:

 

Rezultatas:

 

 

 

Uždėtų plombų skaičius:

aprašymas:

Terminas (data):

Parašas:

 

 

 

 

Deklaranto/atstovo pavadinimas

(vardas, pavardė) ir parašas:

 


 

E IŠSIUNTIMO/EKSPORTO ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


 

 

A IŠSIUNTIMO/EKSPORTO ĮSTAIGA

 

Europos bendrija

1 DEKLARACIJA

 

2

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

 

Šalies siuntėjos/eksportuotojos statistikos egzempliorius

 

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

7 Registracijos numeris

 

8 Gavėjas

Nr.

9 Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą

Nr.

 

10 Pirmoji šalis

11 Prekiaujančioji

 

13 BŽŪP

 

 

gavėja

 

šalis

 

14 Deklarantas/Atstovas

Nr.

15 Šalis siuntėja/eksportuotoja

15 Šalies siunt./eksp. kodas

17 Šalies gavėjos kodas

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

 

16 Kilmės šalis

17 Šalis gavėja

 

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis

19 Kont.

20 Pristatymo sąlygos

 

išvykstant

 

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

22 Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

23 Kursas

24 Sandorio rūšis

 

vykstant per sieną

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

26 Vidaus transporto

27 Pakrovimo vieta

 

28 Finansiniai ir banko duomenys

 

 

 

pasienyje

 

rūšis

 

 

 

 

 

2

29 Išvykimo per sieną įstaiga

30 Prekių buvimo vieta

 

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Masė bruto (kg)

 

 

 

 

 

a

 

b

 

 

37 PROCEDŪRA

38 Masė neto (kg)

39 Kvota

 

 

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

 

41 Papildomas matavimo vienetas

 

 

44 Papildoma informacija/ pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

 

47 Mokesčių apskaičiavimas

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

48 Mokėjimo atidėjimas

49 Muitinės sandėlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B APSKAIČIAVIMO DETALIZACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

50 Vykdytojas

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

 

 

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija negalioja

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

 

 

D IŠVYKIMO ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

Antspaudas:

54 Vieta ir data:

 

Rezultatas:

 

 

 

Uždėtų plombų skaičius:

aprašymas:

Terminas (data):

Parašas:

 

 

 

 

Deklaranto/atstovo pavadinimas

(vardas, pavardė) ir parašas:

______________

 


 

 

A IŠSIUNTIMO/EKSPORTO ĮSTAIGA

Europos bendrija

1 DEKLARACIJA

3

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

Siuntėjo/eksportuotojo egzempliorius

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

7 Registracijos numeris

8 Gavėjas

Nr.

9 Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą

Nr.

10 Pirmoji šalis

11 Prekiaujančioji

 

13 BŽŪP

 

gavėja

 

šalis

14 Deklarantas/Atstovas

Nr.

15 Šalis siuntėja/eksportuotoja

15 Šalies siunt./eksp. kodas

17 Šalies gavėjos kodas

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

16 Kilmės šalis

17 Šalis gavėja

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis

19 Kont.

20 Pristatymo sąlygos

išvykstant

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

22 Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

23 Kursas

24 Sandorio rūšis

vykstant per sieną

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

26 Vidaus transporto

27 Pakrovimo vieta

 

28 Finansiniai ir banko duomenys

 

 

pasienyje

 

rūšis

 

 

 

 

3

29 Išvykimo per sieną įstaiga

30 Prekių buvimo vieta

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Masė bruto (kg)

 

 

 

a

 

b

 

37 PROCEDŪRA

38 Masė neto (kg)

39 Kvota

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

41 Papildomas matavimo vienetas

 

44 Papildoma informacija/ pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

47 Mokesčių apskaičiavimas

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

48 Mokėjimo atidėjimas

49 Muitinės sandėlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B APSKAIČIAVIMO DETALIZACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

50 Vykdytojas

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

 

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija negalioja

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

D IŠVYKIMO ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

Antspaudas:

54 Vieta ir data:

Rezultatas:

 

 

Uždėtų plombų skaičius:

aprašymas

Terminas (data):

Parašas:

 

 

 

 

Deklaranto/atstovo pavadinimas

(vardas, pavardė) ir parašas:

______________

 


 

 

A IŠSIUNTIMO/EKSPORTO ĮSTAIGA

europos bendrija

1 DEKLARACIJA

4

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

Paskirties įstaigos egzempliorius

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

 

8 Gavėjas

Nr.

SVARBI PASTABA

 

Kai šis egzempliorius naudojamas tik pripažįstant, kad TRANZITU NEGABENAMOMS PREKĖMS turi bendrijos prekių statusą, šiam tikslui reikalinga tiktai 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 ir atitinkamais atvejais 4, 33, 38, 40 ir 44 langeliuose pateikta informacija

14 Deklarantas/Atstovas

Nr.

15 Šalis siuntėja/eksportuotoja

 

 

 

17 Šalis gavėja

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis

19 Kont.

 

išvykstant

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

 

 

 

vykstant per sieną

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

 

27 Pakrovimo vieta

 

 

 

 

pasienyje

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

 

33 Prekės kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

35 Bruto masė (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Neto masė (kg)

 

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

 

 

44Papildoma informacija / pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

 

55 Perkrovimai

Vieta ir šalis:

Vieta ir šalis:

Naujoji transporto priemonė ir jos registracijos šalis:

Naujoji transporto priemonė ir jos registracijos šalis:

Kont.

 

(1) Naujasis konteineris:

Kont.

 

(1) Naujasis konteineris:

(1) Įrašyti 1, jei TAIP, ir 0, jei NE

(1) Įrašyti 1, jei TAIP, ir 0, jei NE

F KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS

Naujų plombų skaičius:         aprašymas:

Naujų plombų skaičius:         aprašymas:

Parašas:                                          Antspaudas:

Parašas:                                          Antspaudas:

 

50 Vykdytojas

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

 

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija negalioja

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

D IŠVYKIMO ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

Spaudas:

54 Vieta ir data:

 

Rezultatas:

 

 

 

Uždėtų plombų skaičius:

aprašymas

Terminas (data):

Parašas:

 

 

 

 

Deklaranto/atstovo pavadinimas

(vardas, pavardė) ir parašas:

______________

 


 

56 Kiti įvykiai gabenant krovinį

G KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS

Aprašymas ir priemonės, kurių imtasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H TIKRINIMAS IŠLEIDUS PREKES (jei šis lapas naudojamas pripažįstant Bendrijos prekių statusą)

prašymas PATIKRINTI

TIKRINIMO REZULTATAI

Prašoma patikrinti šio dokumento tikrumą ir jame pateiktos informacijos tikslumą

Šis dokumentas (1)

patvirtintas nurodytos muitinės įstaigos ir jame pateikta informacija tiksli

 

neatitinka tikrumo ir teisingumo reikalavimų (žr. pateiktas pastabas)

 

 

Vieta ir data:

Vieta ir data:

Parašas:

Antspaudas:

Parašas:

Antspaudas:

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Tinkamą atsakymą pažymėti X

 

I PASKIRTIES ĮSTAIGOS TIKRINIMAS (bendrijos TRANZITAS)

 

Atvykimo data:

5-asis egzempliorius grąžintas

 

 

Plombų tikrinimas:

užregistravus

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

Pastabos:

Parašas:

Antspaudas:

 

 

 

 

 

______________

 


 

 

 

europos bendrija

1 DEKLARACIJA

5

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

Grąžinamasis egzempliorius – Bendrijos tranzitas

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

 

8 Gavėjas

Nr.

 

 

 

15 Šalis siuntėja/eksportuotoja

 

 

grąžinti į:

17 Šalis gavėja

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis

19 Kont.

 

išvykstant

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis vykstant per sieną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

 

27 Pakrovimo vieta

 

 

 

 

pasienyje

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

 

33 Prekės kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

35 Bruto masė (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Neto masė (kg)

 

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

 

 

44 Papildoma informacija / pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

 

55 Perkrovimai

Vieta ir šalis:

Vieta ir šalis:

Naujoji transporto priemonė ir jos registracijos šalis:

Naujoji transporto priemonė ir jos registracijos šalis:

Kont.

 

(1) Naujasis konteineris:

Kont.

 

(1) Naujasis konteineris:

(1) Įrašyti 1, jei TAIP, ir 0, jei NE

(1) Įrašyti 1, jei TAIP, ir 0, jei NE

F KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS

Naujų plombų skaičius:         aprašymas:

Naujų plombų skaičius:         aprašymas:

Parašas:                                          Antspaudas:

Parašas:                                          Antspaudas:

 

50 Vykdytojas

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

 

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija

negalioja

 

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

D IŠVYKIMO ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

Antspaudas:

 

 

Rezultatas:

 

 

 

Uždėtų plombų skaičius:

aprašymas:

Terminas (data):

Parašas:

 

 

 

 

 

______________

 


 

56 Kiti įvykiai gabenant krovinį

G KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS

Aprašymas ir priemonės, kurių imtasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PASKIRTIES ĮSTAIGOS TIKRINIMAS (bendrijos TRANZITAS)

 

Atvykimo data:

5-asis egzempliorius grąžintas

 

 

Plombų tikrinimas:

užregistravus

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

Pastabos:

Parašas:

Antspaudas:

 

 

 

 

 

 

 

 

bendrijos TRANZITO ŠAKNELĖ (pildo suinteresuotas asmuo, prieš pateikdamas paskirties įstaigai)

Šiuo tvirtinu, kad dokumentas .............................................................     išduotas muitinės įstaigoje

..................................................  (pavadinimas ir šalis) Nr.........................................

buvo pateiktas ir jokių pažeidimų, susijusių su šiame dokumente nurodyta siunta, iki nurodytos datos nebuvo pastebėta.

 

Paskirties įstaigos antspaudas:

Data:

Parašas:

______________


 

 

A Paskirties ĮSTAIGA

Europos bendrija

1 DEKLARACIJA

6

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

Šalies gavėjos egzempliorius

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

7 Registracijos numeris

8 Gavėjas

Nr.

9 Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą

Nr.

10 Paskutinioji šalis

11 Prek./gamin.

12. Vertės detalizacija

13 BŽŪP

 

gavėja

 

šalis

14 Deklarantas/Atstovas

Nr.

15 Šalis siuntėja/eksportuotoja

15 Šalies siunt./eksp. kodas

17 Šalies gavėjos kodas

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

16 Kilmės šalis

17 Šalis gavėja

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis

19 Kont.

20 Pristatymo sąlygos

išvykstant

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis vykstant per sieną

22 Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

23 Kursas

24 Sandorio rūšis

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

26 Vidaus transporto

27 Pakrovimo vieta

 

28 Finansiniai ir banko duomenys

 

 

pasienyje

 

rūšis

 

 

 

 

6

29 Atvykimo per sieną įstaiga

30 Prekių buvimo vieta

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

36. Preferencija

 

 

a

 

b

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

41 Papildomas matavimo vienetas

42. Prekių vertė

43 VNK

 

 

 

44 Papildoma informacija/ pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

PIK

 

45 Patikslinimas

 

 

46 Statistinė vertė

47 Mokesčių apskaičiavimas

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

48 Mokėjimo atidėjimas

49 Muitinės sandėlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B APSKAIČIAVIMO DETALIZACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

50 Vykdytojas

 

 

 

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

 

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija

negalioja

 

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

J Paskirties ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

 

54 Vieta ir data:

 

 

 

 

 

 

Deklaranto/atstovo pavadinimas

(vardas, pavardė) ir parašas:

 

 

 

 

 

 

______________

 


 

J PASKIRTIES ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


 

 

A Paskirties ĮSTAIGA

Europos bendrija

1 DEKLARACIJA

7

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

Šalies gavėjos statistikos egzempliorius

 

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

7 Registracijos numeris

8 Gavėjas

Nr.

9 Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą

Nr.

10 Paskutinioji šalis

11 Prek./gamin.

12. Vertės detalizacija

13 BŽŪP

 

 

gavėja

 

šalis

14 Deklarantas/Atstovas

Nr.

15 Šalis siuntėja/eksportuotoja

15 Šalies siunt./eksp. kodas

17 Šalies gavėjos kodas

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

16 Kilmės šalis

17 Šalis gavėja

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis

19 Kont.

20 Pristatymo sąlygos

išvykstant

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis vykstant per sieną

22 Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

23 Kursas

24 Sandorio rūšis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

26 Vidaus transporto

27 Pakrovimo vieta

 

28 Finansiniai ir banko duomenys

 

 

pasienyje

 

rūšis

 

 

 

 

7

29 Atvykimo per sieną įstaiga

30 Prekių buvimo vieta

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

36. Preferencija

 

 

a

 

b

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

41 Papildomas matavimo vienetas

42 Prekių vertė

43 VMK

 

 

44 Papildoma informacija/ pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

PIK

45 Patikslinimas

 

 

46 Statistinė vertė

47 Mokesčių apskaičiavimas

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

48 Mokėjimo atidėjimas

49 Muitinės sandėlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B APSKAIČIAVIMO DETALIZACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

50 Vykdytojas

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

 

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija negalioja

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

J Paskirties ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

 

54 Vieta ir data:

 

 

 

 

 

 

Deklaranto/atstovo pavadinimas

(vardas, pavardė) ir parašas:

 

 

 

 

______________

 


12

 

 

A Paskirties ĮSTAIGA

Europos bendrija

1 DEKLARACIJA

8

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

Gavėjo egzempliorius

 

 

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

7 Registracijos numeris

8 Gavėjas

Nr.

9 Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą

Nr.

10 Paskutinioji šalis

11 Prek./gamin.

12 Vertės detalizacija

13 BŽŪP

 

gavėja

 

šalis

14 Deklarantas/Atstovas

Nr.

15 Šalis siuntėja/eksportuotoja

15 Šalies siunt./eksp. kodas

17 Šalies gavėjos kodas

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

16 Kilmės šalis

17 Šalis gavėja

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis išvykstant

19 Kont.

20 Pristatymo sąlygos

 

 

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis vykstant per sieną

22 Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

23 Kursas

24 Sandorio rūšis

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

26 Vidaus transporto

27 Pakrovimo vieta

 

28 Finansiniai ir banko duomenys

 

 

pasienyje

 

rūšis

 

 

 

 

8

29 Atvykimo per sieną įstaiga

30 Prekių buvimo vieta

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

36 Preferencija

 

 

a

 

b

 

 

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

41 Papildomas matavimo vienetas

42. Prekių vertė

43 VNMK

 

 

44 Papildoma informacija/ pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

 

PIK

45 Patikslinimas

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

47 Mokesčių apskaičiavimas

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

48 Mokėjimo atidėjimas

49 Muitinės sandėlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B APSKAIČIAVIMO DETALIZACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

50 Vykdytojas

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija negalioja

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

J Paskirties ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

 

54 Vieta ir data:

 

 

 

 

 

 

Deklaranto/atstovo pavadinimas

(vardas, pavardė) ir parašas:

 

 

 

 

 

____________

 

 

 

Reikalavimai bendrojo dokumento blankų spausdinimui

 

2 priedas

 

 

A IŠSIUNTIMO/EKSPORTO/PASKIRTIES ĮSTAIGA

europos bendrija

1 DEKLARACIJA

1

6

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

 

Šalies siuntėjos/eksportuotojos egzempliorius

Šalies gavėjos egzempliorius

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

7 Registracijos numeris

8 Gavėjas

Nr.

9 Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą

Nr.

10 Pirm./pask. šalis

11 Prek./gamin.

12 Vertės detalizacija

13 BŽŪP

 

gavėja

 

šalis

14 Deklarantas/Atstovas

Nr.

15 Šalis siuntėja / eksportuotoja

15 Šalies siuntėjos /eksportuotojos kodas

17 Šalies gavėjos kodas

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

16 Kilmės šalis

17 Šalis gavėja

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis

19 Kont.

20 Pristatymo sąlygos

išvykstant/atvykstant

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis vykstant per sieną

22 Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

23 Kursas

24 Sandorio rūšis

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

26 Vidaus transporto

27 Pakrovimo/

iškrovimo vieta

 

28 Finansiniai ir banko duomenys

 

 

pasienyje

 

rūšis

 

 

 

 

1

6

29 Išvykimo/atvykimo per sieną įstaiga

30 Prekių buvimo vieta

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

36 Preferencija

 

 

a

 

b

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

41 Papildomas matavimo vienetas

42 Prekių vertė

43 VNMK

44 Papildoma informacija / pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

 

 

PIK

45 Patikslinimas

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

47 Mokesčių apskaičiavimas

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

48 Mokėjimo atidėjimas

49 Muitinės sandėlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B APSKAIČIAVIMO DETALIZACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

50 Vykdytojas

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

 

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija negalioja

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

D/J IŠVYKIMO / PASKIRTIES ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

Antspaudas:

54 Vieta ir data:

 

 

 

 

 

Rezultatas:

Uždėtų plombų skaičius

aprašymas

Terminas (data):

Parašas:

 

 

 

 

 

 

Deklaranto/atstovo pavadinimas

(vardas, pavardė) ir parašas:

______________


 

 

E/J IŠSIUNTIMO/EKSPORTO/ PASKIRTIES ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


 

 

A IŠSIUNTIMO/EKSPORTO/PASKIRTIES ĮSTAIGA

europos bendrija

1 DEKLARACIJA

2

7

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

 

Šalies siuntėjos/eksportuotojos statistikos egzempliorius

Šalies gavėjos statistikos egzempliorius

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

7 Registracijos numeris

8 Gavėjas

Nr.

9 Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą

Nr.

10 Pirm./pask. šalis

11 Prek./gamin.

12 Vertės detalizacija

13 BŽŪP

 

gavėja

 

šalis

14 Deklarantas/Atstovas

Nr.

15 Šalis siuntėja / eksportuotoja

15 Šalies siuntėjos /eksportuotojos kodas

17 Šalies gavėjos kodas

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

16 Kilmės šalis

17 Šalis gavėja

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis

19 Kont.

20 Pristatymo sąlygos

išvykstant/atvykstant

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

22 Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

23 Kursas

24 Sandorio rūšis

vykstant per sieną

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

26 Vidaus transporto

27 Pakrovimo/

iškrovimo vieta

 

28 Finansiniai ir banko duomenys

 

 

pasienyje

 

rūšis

 

 

 

 

2

7

29 Išvykimo/atvykimo per sieną įstaiga

30 Prekių buvimo vieta

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

36 Preferencija

 

 

a

 

b

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

41 Papildomas matavimo vienetas

42 Prekių vertė

43 VNMK

44 Papildoma informacija / pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

 

 

PIK

45 Patikslinimas

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

47 Mokesčių apskaičiavimas

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

48 Mokėjimo atidėjimas

49 Muitinės sandėlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B APSKAIČIAVIMO DETALIZACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

50 Vykdytojas

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

 

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija negalioja

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

D/J IŠVYKIMO / PASKIRTIES ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

Antspaudas:

54 Vieta ir data:

 

 

 

 

 

Rezultatas:

Uždėtų plombų skaičius

aprašymas

Terminas (data):

Parašas:

 

 

 

 

 

 

Deklaranto/atstovo pavadinimas

(vardas, pavardė) ir parašas:

_____________


 

 

A IŠSIUNTIMO/EKSPORTO/PASKIRTIES ĮSTAIGA

europos bendrija

1 DEKLARACIJA

3

8

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

 

Siuntėjo/eksportuotojo egzempliorius

Gavėjo egzempliorius

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

7 Registracijos numeris

8 Gavėjas

Nr.

9 Asmuo, atsakingas už finansinį atsiskaitymą

Nr.

10 Pirm./pask. šalis

11 Prek./gamin.

12 Vertės detalizacija

13 BŽŪP

 

gavėja

 

šalis

14 Deklarantas/Atstovas

Nr.

15 Šalis siuntėja / eksportuotoja

15 Šalies siuntėjos /eksportuotojos kodas

17 Šalies gavėjos kodas

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

16 Kilmės šalis

17 Šalis gavėja

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis

19 Kont.

20 Pristatymo sąlygos

išvykstant/atvykstant

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis vykstant per sieną

22 Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

23 Kursas

24 Sandorio rūšis

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

26 Vidaus transporto

27 Pakrovimo/

iškrovimo vieta

 

28 Finansiniai ir banko duomenys

 

 

pasienyje

 

rūšis

 

 

 

 

3

8

29 Išvykimo/atvykimo per sieną įstaiga

30 Prekių buvimo vieta

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

36 Preferencija

 

 

a

 

b

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

41 Papildomas matavimo vienetas

42 Prekių vertė

43 VNMK

44 Papildoma informacija / pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

 

 

PIK

45 Patikslinimas

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

47 Mokesčių apskaičiavimas

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

48 Mokėjimo atidėjimas

49 Muitinės sandėlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B APSKAIČIAVIMO DETALIZACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

50 Vykdytojas

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

 

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija negalioja

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

D/J IŠVYKIMO / PASKIRTIES ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

Antspaudas:

54 Vieta ir data:

 

 

 

 

 

Rezultatas:

Uždėtų plombų skaičius

aprašymas

Terminas (data):

Parašas:

 

 

 

 

 

 

Deklaranto/atstovo pavadinimas

(vardas, pavardė) ir parašas:

______________


 

 

 

A IŠSIUNTIMO/EKSPORTO ĮSTAIGA

europos bendrija

1 DEKLARACIJA

4

5

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

3 Lapai

4 Krov. aprašai

Paskirties įstaigos egzempliorius

 

 

 

 

5 Iš viso prekių

6 Iš viso vietų

 

8 Gavėjas

Nr.

SVARBI PASTABA

 

Kai šis egzempliorius naudojamas tik pripažįstant, kad TRANZITU NEGABENAMOMS PREKĖMS turi bendrijos prekių statusą, šiam tikslui reikalinga tiktai 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 ir atitinkamais atvejais 4, 33, 38, 40 ir 44 langeliuose pateikta informacija

14 Deklarantas/Atstovas

Nr.

15 Šalis siuntėja/eksportuotoja

 

 

grąžinti į:

17 Šalis gavėja

18 Transporto priemonė ir jos registracijos šalis

19 Kont.

 

išvykstant

 

 

 

 

21 Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

 

 

 

vykstant per sieną

 

 

 

 

 

 

 

25 Transporto rūšis

 

27 Pakrovimo vieta

 

 

 

 

pasienyje

 

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

 

33 Prekių kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

35 Bruto masė (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Neto masė (kg)

 

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

 

 

44Papildoma informacija / pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

 

55 Perkrovimai

Vieta ir šalis:

Vieta ir šalis:

Naujoji transporto priemonė ir jos registracijos šalis:

Naujoji transporto priemonė ir jos registracijos šalis:

Kont.

 

(1) Naujasis konteineris:

Kont.

 

(1) Naujasis konteineris:

(1) Įrašyti 1, jei TAIP, ir 0, jei NE

(1) Įrašyti 1, jei TAIP, ir 0, jei NE

F KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS

Naujų plombų skaičius:         aprašymas:

Naujų plombų skaičius:         aprašymas:

Parašas:                                          Antspaudas:

Parašas:                                          Antspaudas:

 

50 Vykdytojas

 

 

 

Nr.

Parašas:

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

 

 

51 Numatomos tranzito įstaigos (ir šalys)

 

atstovaujamas

 

Vieta ir data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Garantija negalioja

Kodas

53 Paskirties įstaiga (ir šalis)

 

 

 

D IŠVYKIMO ĮSTAIGOS TIKRINIMAS

Antspaudas:

54 Vieta ir data:

 

Rezultatas:

 

 

 

Uždėtų plombų skaičius:

aprašymas

Terminas (data):

Parašas:

 

 

 

 

Deklaranto/atstovo pavadinimas

(vardas, pavardė) ir parašas:

______________

 


 

56 Kiti įvykiai gabenant krovinį

 

Aprašymas ir priemonės, kurių imtasi

G KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS LIUDIJIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H TIKRINIMAS IŠLEIDUS PREKES (jei šis lapas naudojamas pripažįstant Bendrijos prekių statusą)

PRAŠYMAS PATIKRINTI

 

Prašoma patikrinti šio dokumento tikrumą ir jame pateiktos informacijos tikslumą

 

 

TIKRINIMO REZULTATAI

 

Šis dokumentas (1)

įformintas nurodytos muitinės įstaigos ir jame pateikta informacija tiksli

neatitinka tikrumo ir teisingumo reikalavimų (žr. pateiktas pastabas)

 

Vieta ir data:

Vieta ir data

Parašas:

Antspaudas:

 

Parašas:

Antspaudas:

Pastabos:

 

 

(1) Tinkamą atsakymą pažymėti X

I PASKIRTIES ĮSTAIGOS TIKRINIMAS (bendrijos TRANZITAS)

 

Atvykimo data:

5-asis egzempliorius grąžintas

 

 

Plombų tikrinimas:

užregistravus

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

Pastabos:

Parašas:

Antspaudas:

 

 

 

 

 

 

 

 

bendrijos TRANZITO ŠAKNELĖ (pildo suinteresuotas asmuo, prieš pateikdamas paskirties įstaigai)

Šiuo tvirtinu, kad dokumentas .............................................................     išduotas muitinės įstaigoje

..................................................  (pavadinimas ir šalis) Nr.........................................

buvo pateiktas ir jokių pažeidimų, susijusių su šiame dokumente nurodyta siunta, iki nurodytos datos nebuvo pastebėta.

 

 

 

Paskirties įstaigos antspaudas:

Data:

Parašas:

______________

 

 

 

 

Reikalavimai bendrojo dokumento blankų spausdinimui

 

3 priedas

 

 

A IŠSIUNTIMO/EKSPORTO ĮSTAIGA

europos bendrija

1 DEKLARACIJA

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

C

 

 

BIS

 

 

 

3 Lapai

1

 

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

 

 

 

a

 

b

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

40 Bendroji deklaracija/Pirminis dokumentas

 

41 Papildomas matavimo vienetas

 

44 Papildoma informacija/ pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekės kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

 

 

 

a

 

b

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

40 Bendroji deklaracija/Pirminis dokumentas

 

41 Papildomas matavimo vienetas

 

44 Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekės kodas

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

 

 

 

a

 

b

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

41 Papildomas matavimo vienetas

 

44 Papildoma informacija/pateikiami dokumentai./sertifikatai ir leidimai

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

47 Mokesčių apskaičiavimas

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso už pirmoje pozicijoje nurodytas prekes:

 

Iš viso už antroje pozicijoje nurodytas prekes:

 

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

Tipas

Suma

MB

← SUVESTINĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Šalies siuntėjos/eksportuotojos

egzempliorius

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

Iš viso už trečioje pozicijoje nurodytas prekes:

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


 

 

A IŠSIUNTIMO/EKSPORTO ĮSTAIGA

 

europos bendrija

1 DEKLARACIJA

 

2 Siuntėjas/Eksportuotojas

Nr.

 

C

 

 

BIS

 

 

 

 

3 Lapai

2

 

 

 

 

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

 

 

 

 

 

a

 

b

 

 

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

 

 

40 Bendroji deklaracija/Pirminis dokumentas

 

 

41 Papildomas matavimo vienetas

 

 

44 Papildoma informacija/ pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Bruto masė (kg)

 

 

 

 

 

a

 

b

 

 

37 PROCEDŪRA

38 Neto masė (kg)

39 Kvota

 

 

 

 

40 Bendroji deklaracija/Pirminis dokumentas

 

 

41 Papildomas matavimo vienetas

 

 

44 Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

 

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

 

31 Krovinio vietos ir prekių aprašymas

Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

32 Prekės

33 Prekių kodas

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

34 Kilmės šalies kodas

35 Masė bruto (kg)

 

 

 

 

 

a

 

b

 

 

37 PROCEDŪRA

38 Masė neto (kg)

39 Kvota

 

 

 

 

40 Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

 

 

41 Papildomas matavimo vienetas

 

 

44 Papildoma informacija/pateikiami dokumentai./sertifikatai ir leidimai

 

 

 

 

PIK

 

 

 

 

 

46 Statistinė vertė

 

47 Mokesčių apskaičiavimas

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso už pirmoje pozicijoje nurodytas prekes:

 

Iš viso už antroje pozicijoje nurodytas prekes:

 

 

Tipas

Mokesčio pagrindas

Norma

Suma

MB

Tipas

Suma

MB

← SUVESTINĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Šalies siuntėjos/eksportuotojos

statistikos egzempliorius

 

C IŠVYKIMO ĮSTAIGA

 

Iš viso už trečioje pozicijoje nurodytas prekes:

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________